นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Moral Promotion Center (Public Organization)1,230.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)1,230.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
69 Building School of Management. University (CMMU)16th and17th Floor
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2644 9900
Fax 0 2644 4901
www.moralcenter.or.th
Update : 2014-12-19 09:32:17


 

นายสิน สื่อสวน
MrSin Suesuan
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
Director General of Moral Promotion Center
Tel 026649900 Fax 026444901
sin@moralcenter.or.th
Update : 2014-11-04 15:47:11


 
นายกำธร เชาวรัตน์
MrKamtorn Chaowarat
ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

Tel 026449900 Fax 026449901
kamtorn@moralcenter.or.th
Update : 2014-11-04 15:56:20


 
นายวรวุฒิ แสงเฟือง
MrVorrvuth Saengfuang
ผู้จัดการฝ่่ายยุทธศาสตร์
Manager for Strategy
Tel 026449900 Fax 026444901
vorravuth@moralcenter.or.th
Update : 2012-03-02 11:34:00


 

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
MissSukamal Maliwan
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
Leader Department of,Network development
Tel 026449900 Fax 026444901
maliwan_kung@yahoo.com
Update : 2012-03-02 11:40:05


 
นายประมวล บุญมา
MrPramusn Boonma
หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม
Leader Department of,Moral of the general assembly
Tel 026449900 Fax 026444901
pb1529@hotmail.com
Update : 2012-03-02 15:55:34


 
นางสาวพนิดา สัตถาสาธุชนะ
Miss Panida sattasathuchana
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้
Leader Department of, Research Knowledge
Tel 026449900 Fax 026444901
panida_555@hotmail.com
Update : 2012-03-02 16:02:07


 

นางสาวศรีวิไล นวลขาว
MissSriwilai Nuankhao
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
Leader Department of,General management
Tel 026449900 Fax 026444901
sri_wilai1@hotmail.com
Update : 2012-03-02 16:50:17


 
นางวิไลวรรณ ถึกไทย
MissWilaiwan thuekthai
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ
Leader Department of Information services
Tel 026449900 Fax 026444901
twilaiwan1@hotmail.com
Update : 2012-03-02 16:49:43


 
นางจรีรัตน์ วงษ์เลิศ
MrsJareerat Wonglert
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและบุคลากร
Head of planning and personnel
Tel 0 2644 9900 Fax 0 2644 4901
jareerat@moralcenter.or.th
Update : 2014-11-04 15:51:30


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400