นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

196 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
196 Thanon Phahon Yothin
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2561 2445, 0 2579 1370-9, 0 2579 2289, 0 2562 0161
Fax 0 2579 3402, 0 2579 2289, 0 2579 3035, 0 2579 6060, 0 2561 3049, 0 2579 9260, 0 2579 13790 2579
www.nrct.go.th
Update : 2014-10-03 16:18:28


 

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
Prof.Sirirurg Songsivilai, M.D., Ph.D.
เลขาธิการ ส่วนกลาง
Secretary-General
Tel 0 2561 2445 ext 109,110 Fax 02 579 2280
secretary.nrct@gmail.com
Update : 2018-01-11 10:30:52


 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
Dr.Wiparat De-ong
รองเลขาธิการ ส่วนกลาง
Deputy Secretary-General
Tel 0 2561 2445 ext. 112 Fax 0 2579 2281
wiparatdeong@gmail.com
Update : 2018-01-11 10:31:29


 
นายสมปรารถนา สุขทวี
Mr.Sompratana Suktawee
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 025612445 ext.108 Fax 025798690
ninuau@hotmail.com
Update : 2019-03-01 14:09:47


 

(ว่าง)

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
Senior Advisor for Research
Tel 025798688,025612445 ext.115 Fax 025798688

Update : 2018-01-11 13:37:25


 
(ว่าง)

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
Senior Advisor for Research
Tel 025798690,025612445 ext.114 Fax 025798690

Update : 2018-01-11 12:30:19


 
(ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
Expert in Research System
Tel 025612445 ext.108 Fax 025798690

Update : 2018-01-11 12:32:16


 

(ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย ส่วนกลาง
Expert in Research System
Tel 0 2561 2445 ext. 114
Update : 2019-10-21 15:16:37


 
นางสาวสุดาวีณ์ นุกูลกิจเสรี
Ms.Sudawee Nukunkitsaree
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of Secretariat
Tel 0 2579 6821, 0 2561 2445 ext. 802 Fax 0 2579 9552
sudawee.n@nrct.go.th
Update : 2018-01-11 13:05:26


 
นางสาวทิวา เงาวิจิตร
Ms.TIWA NGAOWICHIT
ผู้อำนวยการ กองต่างประเทศ
Director Division of International Affairs
Tel 025612445 ext201 Fax 025613049
tiwa.n@nrct.go.th
Update : 2019-03-27 15:59:24


 


.
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนการวิจัย
Director Division of Research Policy and Plan
Tel 0 2579 0192, 0 2561 2445 ext. 301 Fax 0 2579 7819

Update : 2019-03-01 14:08:18


 
(ว่าง)

ผู้อำนวยการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
Director Division of Plan Administration and Research Budget
Tel 0 2579 7581, 0 2561 2445 ext. 402 Fax 0 2579 0566, 0 2561 3721

Update : 2019-10-21 15:17:56


 
นายธีรวัฒน์ บุญสม
Mr.Terawat Boonsom
ผู้อำนวยการ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
Director Division of Research Evaluation and Knowledge Management
Tel 0 2940 5585, 0 2561 2445 ext. 502 Fax 0 2579 0455
terawatt.b@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 14:51:49


 

ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์
Dr.ANNICHA Tokitklathawat
ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานการวิจัย
Director Division of Research Standards
Tel 0 2561 2445 ext.601 Fax 0 2579 2283
Angsana_t@hotmail.com
Update : 2019-03-01 15:12:30


 
นายเอนก บำรุงกิจ
Mr.Anek Bamrungkit
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
Director Research Information And Data Center
Tel 0 2579 9421, 0 2561 2445 ext. 701 Fax 0 2579 6382
anek.b@nrct.go.th
Update : 2018-01-11 11:01:31


 
(ว่าง)

ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 025612445 ext. 861 Fax 025790690

Update : 2018-01-11 11:53:31


 

นางสาวเบญจวรรณ รักพุดซา
Ms.Benjawan Rakpudsar
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2579 6455, 0 2561 2445 ext. 870 Fax 0 2579 6455
benjawan.r@nrct.go.th
Update : 2018-01-11 13:06:25


 
นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ
Ms.Saowanee Mungsujaritkarn
ผู้อำนวยการ กลุ่มการคลังและงบประมาณ
Director Finance and Budget Group
Tel 0 2561 4822, 0 2561 2445 ext. 820 Fax 0 2579 8689
saowanee@nrct.go.th / leknrct@gmail.com
Update : 2018-01-11 13:04:59


 
นางเพลินจิตต์ นกสกุล
Mrs.Phloeanchit Noksakul
ผู้อำนวยการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Group
Tel 0 2561 2445 ext. 831 Fax 0 2579 7280
phloeanchit.n@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:04:36


 

นางสาวอาภากร ชัยสุริยา
Ms.Apagorn Chaisuriya
ผู้อำนวยการ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Director Information and Public Relations Group
Tel 0 2561 2445 ext. 851 Fax 0 2579 9775
apagorn.c@nrct.go.th
Update : 2018-01-11 13:06:53


 
นายดวงภัทร เจริญทรัพย์
Mr.Duengpat Chareonsup
ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
Director Organizational Policy and Strategy Group
Tel 0 2561 2445 ext. 840 Fax 0 2940 7169
duengpat.c@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:07:24


 
(ว่าง)
.
รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ
Acting Director Science And National Research Council Group
Tel 00 2561 2445 ext. 301 Fax 025797819

Update : 2019-03-01 14:54:54


 

ดร.กลอยใจ สำเร็จวาณิชย์
Dr.Kloyjai Samretwanich
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
Director National Biological Control Research Center
Tel 0 2942 8252 - 3 Fax 0 2942 8252 - 3
kloyjai.s@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:09:36


 
นางภัคมน สุวรรณดร
Mrs.PHAKKAMON SUWANARO
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
Director Institute of Animal for Scientific Purposes Development
Tel 025612445 ext. 620 Fax 025790388
phakkamon.s@nrct.go.th
Update : 2019-03-27 15:51:59


 
นางสาววาสนา น้อยนาช
Ms.Wassana Noinaj
ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
Director Office for Human Subject Research Standard
Tel 0 2561 2445 ext. 604 Fax 0 2579 9202
wnoinaj@hotmail.com
Update : 2018-01-11 11:03:23


 

นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ
Mrs.Mariyad Tangmitcharoen
ผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Techology Group
Tel 0 2561 2445 ext. 751 Fax 0 2579 6778
mariyad.t@nrct.go.th
Update : 2018-01-11 11:04:23


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400