นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Office of the Permanent Secretary

75/47 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/47 Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2333 3700
Fax 0 2333 3833
www.most.go.th
Update : 2012-03-16 13:51:28


 

นายสรนิต ศิลธรรม
Mr.Soranit Siltharm
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 0 2333 3997, 02333 3979 Fax 0 2333 3944
@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:19:00


 
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
Mr.Somchai Tiamboonpresert
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2333 3899, 0 2333 3898 Fax 0 2333 3933
tiamboon@most.go.th
Update : 2014-11-04 17:06:11


 
-ว่าง-

รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2333 3998, 0 2333 3989 Fax 0 2333 3955
@most.go.th
Update : 2014-11-14 15:57:38


 

นาง นันทวรรณ ชื่นศิริ
Mrs. Nantawan Chuinsiri
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
Chief Inspector General
Tel 0 2333 3995 Fax 0 2333 3933
nant@most.go.th
Update : 2016-10-05 09:59:31


 
-- -
-- -
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 0 2333 3995, 0 2333 3959 Fax 0 2333 3933

Update : 2016-10-05 10:00:12


 
นายเพิ่มสข สัจจาภิวัฒน์
Mr.Permsuk Sutchaphiwat
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัด
Assistant Permanent Secretary
Tel 0 2333 3985 Fax -
permsuk@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:01:25


 

-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Counsellor
Tel 0 2333 3899 Fax 0 2333 3889
knuch@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:02:09


 
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
Ms.Sunee Lertpienthum
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Director Office of General Administration
Tel 0 2333 3799, 0 2333 3797 Fax 0 2333 3779
sunee@most.go.th
Update : 2014-11-04 17:21:55


 
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
Ms.Jantana Wongyaofar
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
Director Office of Information Technology and Communication
Tel 0 2333 3828 Fax 0 2333 3881
jantana@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:03:44


 

นางสาวภัทริยา ไชยมณี
Ms.Pattariya Chaimanee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Office of Policy and Strategy
Tel 0 2333 3844 Fax 0 2333 3884
pattariya@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:05:04


 
นางวนิดา บุญนาคค้า
Mrs.Wanida Boonnaka
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Director Office of Technology Promotion and Transfer
Tel 0 2333 3911 Fax 0 2333 3931
wanida@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:06:26


 
นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์
Mrs.Thamaporn Apison
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
Acting Director Office of International Cooperation (OIC)
Tel 0 2333 3897 Fax 0 2333 3930
thanapor@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:11:18


 

-ว่าง-

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
Cabinet and Parliamentary Liaison Officer Office of Cabinet and Parliamentary Liaison
Tel 0 2333 3995, 0 2333 3959 Fax 0 2333 3933
nant@most.go.th
Update : 2014-11-05 10:38:40


 
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
Ms.Pattariya Chaimanee
ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
Assistant Cabinet and Parliamentary Liaison Officer Office of Cabinet and Parliamentary Liaison
Tel 0 2333 3844, 0 2333 3845 Fax 0 2333 3884
pattariya@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:09:02


 
นางสาวกัญญ์อาภา ศรีวิสาร
Ms.Kanarpha Sriwisan
รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
Acting Director Office of Internal Audit Group
Tel 0 2333 3963 Fax 0 2333 3936
sirwisan@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:11:34


 

นางสาวศศิชา อมแย้ม
Ms.Sasicha Omyaem
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit
Tel 0 2333 3964 Fax 0 2333 3936
sasicha@most.go.th
Update : 2012-03-16 16:18:07


 
นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล
Ms.Ratsuda Tansrisakul
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Acting Director Public Sector Development Group
Tel 0 2333 3973 Fax 0 2333 3937
ratsuda@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:12:49


 
นายกฤษฎา ธาราสุข
Mr.Krisada Tharasook
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
Minister - Counsellor (Science and Technology) Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy, Washington U.S.A.
Tel (202) 9445200-3 Fax (202) 9445203
ostc@thaiembdc.org
Update : 2014-11-05 10:42:07


 

นางสาวอุษา กัลลประวิทย์
Ms.Usa Kullapra-withaya
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
Minister-Counsellor (Science and Technology) Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy, Brussels Belgium
Tel (322) 6620858 Fax (322) 6620858
info@thaiscience.eu
Update : 2012-03-16 13:46:51


 
-ว่าง-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง
Human Resource Officer, Expert Level Offfice of General Administration
Tel 0 2333 3744 Fax 0 2333 3830
suriya@most.go.th
Update : 2014-11-05 10:42:48


 
นางสุวิมล อินทะแสน
Mrs.Suwimon Inthasaen
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Expert (Techology Promotion and Transfer) Office of Technology Promotion and Transfer
Tel 0 2333 3919 Fax 0 0333 3931
suwimon@most.go.th
Update : 2016-10-05 10:16:19


 

นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์
Ms.Tipawan Wetchagarun
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
Acting Director Science Park Promotion Agency
Tel 0 2333 3942 Fax 0 2333 3700 (4056)
tipawan@most.go.th
Update : 2014-11-14 16:07:52


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400