นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Department of Science Service

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Rd.,
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2201 7000
Fax 0 2201 7466
www.dss.go.th
Update : 2012-03-01 10:20:42


 

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
Dr.Suthiweth T.Saengchantara
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2201 7005 Fax 0 2201 7040
suthiwet@dss.go.th
Update : 2012-03-01 10:31:34


 
นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
Mr.Natchanapong vajiravongburi
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2201 7007 Fax 0 2201 7044
natchanapong@dss.go.th
Update : 2014-10-08 10:07:28


 
นายสรรค์ จิตรใคร่ครวญ
Mr.Sun Jhitkraikroun
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2201 7046 Fax 0 2201 7044
sun@dss.go.th
Update : 2014-10-08 10:09:35


 

นางอุมาพร สุขม่วง
Mrs.Umaporn Sukmoung
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 0 2201 7062 Fax 0 2201 7044
umaporn@dss.go.th
Update : 2014-10-08 10:10:51


 
น.ส.อุราวรรณ อุ่นแก้ว
Ms.Urawan Oengaew
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน
Director Bureau of Community Technology
Tel 0 2201 7015 Fax 0 2201 7101
urawan@dss.go.th
Update : 2014-10-08 14:45:53


 
นางสุดา นันทวิทยา
Mrs.Suda Nantavithya
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
Director Bureau of Community Technology
Tel 0 2201 7204 Fax 0 2201 7201
sudanan@dss.go.th
Update : 2014-10-08 10:13:24


 

นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
Ms.Junpen Meka-apiruk
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Director Bureau of Laboratory Personnel Development
Tel 0 2201 7443 Fax 0 2201 7429
junpen@dss.go.th
Update : 2014-10-08 11:11:37


 
นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
Mrs.Siriwan Silpskulsuk
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director Bureau of Science and Technology Information
Tel 0 2201 7031 Fax 0 2201 7265
siriwan@dss.go.th
Update : 2014-10-08 14:13:25


 
นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
Mrs.Siriwan Silpskulsuk
รักษาการผู้อำนวยการ โครงการเคมี
Acting Director Chemistry Program
Tel 0 2201 7031 Fax 0 2201 7265
siriwan@dss.go.th
Update : 2014-10-08 14:38:33


 

นายสรรค์ จิตรใคร่ครวญ
Mr.Sun Jhitkraikroun
รักษาการผู้อำนวยการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
Acting Director Physics and Engineering Program
Tel 0 2201 7046 Fax 0 2201 7044
sun@dss.go.th
Update : 2014-10-08 14:41:36


 
นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Ms.Nongnuch Mayteeyonpiriya
รักษาการผู้อำนวยการ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Acting Director Biological Science Program
Tel 0 2201 7195 Fax 0 2201 7081
nmaytee.dss.go.th
Update : 2014-10-08 14:45:17


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400