นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace

16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
16 Thanon Vibhavadi Rangsit
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2596 7600,0 2579 5230, 0 2562 0123
Fax 0 2561 3013
oaep@oaep.go.th, http://www.oaep.go.th
Update : 2012-03-02 16:48:59


 

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
Dr.Atchara Wongsaengchan
เลขาธิการ
Secretary - General
Tel 0 2579 1940, 0 2596 7600, 0 2579 5230, 0 2562 0123 ext. 1300 Fax 0 2561 4069, 0 2561 3013
atchara.w@oaep.go.th
Update : 2014-10-29 11:35:42


 
นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์
Mr.Kittisak Chinudomsub
รองเลขาธิการ
Deputy Secretaries-General
Tel 0 25619 3171, 0 2596 7600, 0 2579 5230, 0 2562 0123 ext. 1200 Fax 0 2561 3013
kittisak@oaep.go.th
Update : 2014-10-29 11:37:37


 
-- -
-- -
รองเลขาธิการ
Deputy Secretaries-General
Tel 0 2579 3552, 0 2596 7600, 0 2579 5230, 0 2562 0123 ext. 1201 Fax 0 2561 3013
-
Update : 2014-10-29 11:38:10


 

นายวรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
Mr.Voravudh Sriratchatchaval
ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู
Advisor of Atomic Energy
Tel 0 2579 5969, 0 2596 7600, 0 2579 5230, 0 2562 0123 ext. 1118 Fax 0 2561 3013
votavudh@oaep.go.th
Update :


 
ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ทองไชย
Acting Sub Lt. Songsak Thongchai
เลขานุการกรม สำนักเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2561 3011, 0 2596 7600, 2579 5230, 2562 0123 ext. 1211 Fax 0 2561 3013
songsak@oaep.go.th
Update : 2014-10-29 11:42:33


 
นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์
Mr.Pongkrit Siripirom
ผู้อำนวยการ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
Director Bureau of Nuclear Safety Regulation
Tel 0 2561 4079, 0 2596 7600, 2579 5230, 0 2562 0123 ext. 3611 Fax 0 2561 3013
pongkrit@oaep.go.th
Update : 2014-10-29 11:46:25


 

นายวิวิช ธรรมวีระพงษ์
Mr.Wiwich Thamwerapong
ผู้อำนวยการ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
Director Bureau of Rediation Safety Regulation
Tel 0 2596 7600, 0 2579 5230, 2562 0123 ext. 1511 Fax 0 2561 3013
wiwich@oaep.go.th
Update : 2014-10-29 11:48:02


 
นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย
Ms.Vilaivan Tonjoy
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
Director Bureau of Atomic Energy Administration
Tel 0 2579 1806, 0 2579 5230, 0 2562 0123, 0 2596 7600 ext. 6411 Fax 0 2561 3013
vilaivan@oaep.go.th
Update : 2014-10-29 11:57:58


 
-- -
-- -
ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
Director Bureau of Technical Support Safety Regulation
Tel 0 2579 9561, 0 2596 7600, 0 2579 5230, 0 2562 0123 ext. 1427 Fax 0 2561 3013
-
Update : 2014-10-29 11:58:47


 

น.ส.อัมพิกา อภิชัยบุคคล (รักษาการ)
Ms.Ampika Apichaibukol (Acting)
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Deveplopment Group
Tel 0 2579 5969, 0 2596 7600, 0 2579 5230, 0 2562 0123 ext. 1119 Fax 0 2561 3013
sidhorn@oaep.go.th
Update :


 
นางอัจฉรา คงใหญ่
Mrs.Atchara Khongkai
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Auditor Group
Tel 0 2596 7600, 0 2579 5230, 0 2562 0123 ext. 1519 Fax 0 2561 3013
atchara@oaep.go.th
Update :


 
นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด
Mr.Kritsada Thintabpud
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2562 0096, 0 2596 7600, 2579 5230, 0 2562 0123 ext. 1425 Fax 0 2561 3013
kritsada@oaep.go.th
Update : 2012-03-02 16:58:38


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400