นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand)

3/4 - 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า
คลองหลวง ปทุมธานี 12120
3/4 - 5 Moo 3, Klong 5
Klong Luang
Pathumthani 12120
Tel 0 2577 5100
Fax 0 2577 3658
www.nimt.or.th
Update : 2014-11-06 16:01:29


 

นายประยูร เชี่ยววัฒนา
Mr.Prayoon Shiowattana
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
Director
Tel 0 2577 5100 Fax 0 2577 3658
prayoon@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 10:38:36


 
นางอัจฉรา เจริญสุข
Mrs.Ajchara Charoensook
รองผู้อำนวยการ (1)
Deputy Director (1)
Tel 0 2577 5100 ext. 1353 Fax 0 2577 3658
ajchara@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 10:41:00


 
นางปนัดดา ซิลวา
Mrs.Panadda Silva
รองผู้อำนวยการ (2) และหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Deputy Director (2) and Head of Chemical Metrology and Biometry Department
Tel 0 2577 5100 ext. 2342 Fax 0 2577 5096
panadda@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 10:43:55


 

ร.อ.ธวัช ช่างปั้น
Flt.Lt.Tawat Changpan
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลและรักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน ฝ่ายมาตรวิทยเชิงกล
Head of Mechanical Metrology Department and Acting Head of Acoustics and Vibration Metrology Department Mechanical Metrology Department
Tel 0 2577 5100 ext. 2108 Fax 0 2577 5095
tawat@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 14:14:00


 
นายณรัฐ รุจิรัตน์
Mr.Narat Rujirat
รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
Acting Head of Electrical Metrology Department Electrical Metrology Department
Tel 0 2577 5100 ext. 1240 Fax 0 2577 5093
narat@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 14:35:41


 
ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
Flg.Off.Uthai Norranim
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ
Head of Thermometry Metrology Department Thermometryl Metrology Department
Tel 0 2577 5100 ext. 1319 Fax 0 2577 5092
uthai@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 14:42:49


 

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
Mr.Anusorn Tonmuanwai
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ ฝ่ายมาตรวิทยามิติ
Head of Dimensional Metrology Department Dimensional Metrology Department
Tel 0 2577 5100 ext. 1202 Fax 0 2577 5088
anusorn@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 14:49:25


 
นายจรัญ ยะฝา
Mr.Charun Yafa
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Assistant Head of Chemical Metrology and Biometry Department Chemical Metrology and Biometry Department
Tel 0 2577 5100 ext. 2346 Fax 0 2577 5096
charun@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 14:45:16


 
นายประเวศน์ มหารัตน์สกุล
Mr.Pravej Maharattanasakul
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง ฝ่ายบริหารงานกลาง
Manager of Administration Department Administration Department
Tel 0 2577 5100 ext. 4110 Fax 0 2577 2877
pravej@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 15:08:10


 

นายรภัทร โพธิวัชร์
Mr.Rapat Photiwat
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Manager of Policy and Strategy Department Policy and Strategy Department
Tel 0 2577 5100 ext. 4210 Fax 0 2577 2859
rapat@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 15:13:58


 
นายมาณพ ติณสิริสุข
Mr.Manop Tinsirisuk
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
Assistant Internal Auditor
Tel 02 577 5100 ext 4240 Fax 02577 2715
manop@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 15:10:51


 
นางสาวณัฐฐานิต พงศ์จีรกำจร
MissNattanit Pongjeerakumchorn
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Assistant Manager Policy and Strategy Department
Tel 0 2577 5100 ext. 4229 Fax 0 2577 2823
nattanit@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 15:25:28


 

พ.ต.อาคม กระจ่างมล
Cap.Arkom Krachangmol
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Assistant Manager
Tel 0 2577 5100 ext. 2326 Fax 0 2577 2823
arkom@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 15:20:48


 
นางสาววีระนุช ฤกษ์เกรียงไกร
Ms.Weeranuch Rerkkriangkrai
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง ฝ่ายบริหารงานกลาง
Assistant Manager
Tel 0 2577 5100 ext. 4116 Fax 0 2577 5099
weeranuch@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 16:20:55


 
นายชูศักดิ์ เชื้อสาย
Mr.Choosak Chuasai
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง ฝ่ายบริหารงานกลาง
Assistant Head Administration Department
Tel 02 577 5100 ext 1101 Fax 02 577 5098
choosak@nimt.or.th
Update : 2014-11-06 15:32:05


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400