นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
National Innovation Agency

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
73/1 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2644 6000
Fax 0 2644 8443-4
www.nia.or.th E-mail : info@nia.or.th
Update :


 

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
Mr.Phayungsak Chatisutthiphon
รักษาการผู้อำนวยการ
Director (Acting)
Tel 0 2644 6000 Fax 0 2644 8443-4

Update : 2014-11-13 10:20:16


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400