นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
National Science Museum

เทคโนธานี ตำบลคลองห้า
คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Technopolis, Khlong 5
Khlong Luang
Pathum-Thani 12120
Tel 0 2577 9999
Fax 0 2577 9900
www.nsm.or.th
Update : 2012-03-05 11:28:37


 

- ว่าง -
- Vacant -
ผู้อำนวยการ
President
Tel 0 2577 9955, 0 2577 9999 ext. 1813 Fax 0 2577 9933

Update : 2014-10-02 16:54:56


 
นายสาคร ชนะไพฑูรย์
Mr.Sakorn Chanapaithoon
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
Vice President Acting President
Tel 0 2577 9999 ext. 1844 Fax 0 2577 9911
sakorn@nsm.or.th
Update : 2014-10-02 15:59:04


 
นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
Ms.Kannikar Wongthongsiri
รองผู้อำนวยการ
Vice President
Tel 0 2577 9998, 0 2577 9999 ext. 1832 Fax 0 2577 9944
kannikar@nsm.or.th
Update : 2014-10-02 16:04:59


 

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
Ms.Kannikar Wongthongsiri
รักษาการผู้อำนวยการ สำนักบริหาร
Acting Director Office of Administration
Tel 0 2577 9998, 0 2577 9999 ext. 1832 Fax 0 2577 9900
kannikar@nsm.or.th
Update : 2014-10-03 16:25:52


 
นางกรรณิการ์ เฉิน
Ms.Ganigar Chen
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
Director Office of the Public Awareness of Science
Tel 0 2577 999 ext. 1400 Fax 0 2577 9990
ganigar.c@nsm.or.th
Update : 2014-10-03 16:26:27


 
นายพินิตย์ ขจรผดุงกิตติ
Mr.Pinit Kajonpadungkitti
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
Director Office of the Business Development and Marketing
Tel 0 2577 9983,0-2577-9999 ext 2119 Fax 0-2577-6588
pinit@nsm.or.th
Update : 2014-10-02 16:35:17


 

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
Mr.Sakorn Chanapaithoon
รักษาการผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
Acting Director Office of Strategy and Plan
Tel 0 2577 9999 ext. 1844 Fax 0 2577 9911
sakorn@nsm.or.th
Update : 2014-10-03 16:36:16


 
นายชนินทร วรรณวิจิตร
Mr.Chanintorn Wannawichitra
รักษาการผู้อำนวยการ สำนักโครงการพิเศษ
Acting Director Office of the Special Project
Tel 0-2577-9999 ext 1200 Fax 0-2577-9900
chanintorn@nsm.or.th
Update : 2014-10-02 16:36:15


 
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ
Mr.Suwarong Wongsiri
ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
Director Science Museum
Tel 0 2577 9999 ext. 1836 Fax 0 2577 9900
suwarong@nsm.or.th
Update : 2014-10-03 16:27:17


 

นายสมชัย บุศราวิช
Dr.Somchai Bussarawit
ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
Director Natural History Museum
Tel 0 2577 9999 ext. 1501 Fax 0 2577 9991
somchai@nsm.or.th
Update : 2014-10-03 16:28:01


 
นางอภิญาณ์ หทัยธรรม
Dr.Aphiya Hathayatham
ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Museum
Tel 0 2577 9989, 2577 9999 ext. 4100 Fax 0 2577 9987
aphiya@nsm.or.th; aphiya@gmail.com
Update : 2014-10-03 16:28:27


 
น.ส.รตดา พรหมแก้ว
Ms.Ratada Promkaew
หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน
Head of Internal Auditor Audit Unit
Tel 0-2577-9999 ext 1820 Fax 0-2577-9900
ratada@nsm.or.th
Update : 2014-10-03 16:30:37


 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
NSM Science Square
Tel 0-2160-5356 Fax 0-2160-5357

Update : 2012-03-05 12:02:26


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400