นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Thailand Institute of Scientific and Technological Research

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต. คลองห้า
คลองหลวง ปทุมธานี 12120
35 Moo 3 Technopolis Tambon Klong 5
Khlong Luang
Pathum Thani 12120
Tel โทร. 0 2577 9000 (อัตโนมัติ 90 สาย)
Fax 0 2577 9009
www.tistr.or.th E-mail : tistr@tistr.or.th
Update :


 

นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ
Mrs.Luxsamee Plangsangmas,Ph.D.
ผู้ว่าการ
Governor
Tel 0 2577 9188-9 Fax 0 2577-9190

Update : 2016-01-15 15:22:56


 
นายวิรัช จันทรา
Mr.Wirach Chantra
รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม
Deputy Governor (Industrial Services)
Tel 0 2577 9202 Fax 0 2577 9289

Update : 2016-01-15 15:26:48


 
นางอาภารัตน์ มหาขันธ์
Mrs.Aparat Mahakhant, Ph.D.
รักษาการ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
Acting Deputy Governor (Research and evelopment for Sustainable Development)
Tel 0 2577 9196 Fax 0 2577-9197

Update : 2016-01-18 15:09:02


 

นางฉันทรา พูนศิริ
Mrs.Chantara Phoonsiri
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
Deputy Governor (Research and Development for Bio-industries)
Tel 0 2577 9199 Fax 0 2577 9201

Update : 2014-10-29 14:02:46


 
นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
Mrs.Chutima Eamchotchawalit, Ph.D.
รองผู้ว่าการบริหาร
Deputy Governor (Administration)
Tel 0 2577 9193-4 Fax 0 2577 9288

Update : 2016-02-02 13:14:01


 
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์
Mr.Yutthana Tantiwiwat
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Chief Research Expert
Tel 025779080 Fax 025779077

Update : 2016-01-28 09:33:54


 

นายธีรภัทร ศรีนรคุตร
Mr.Teerapatr Srinorakutara
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Chief Research Expert
Tel 025779076 Fax 025779077

Update : 2016-01-28 09:52:33


 
นายอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์
Mr. Anun Rungporntavewat
นักบริหารพิเศษ
Special Executive
Tel 0 2577 9181 Fax 0 2577 9009

Update : 2012-03-09 14:30:18


 
นางวิลาวัณย์ สัยละมัย
Mrs.Vilawan Sailamai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักผู้ว่าการ
Director Office of the Governor
Tel 0 2577 9185 Fax 0 2577 9292

Update :


 

นางสาวอุราภา ประเสริฐสรวย
MissUrapa Prasertsaruay
รักษาการ ผู้อำนวยการกอง กองงานเลขานุการ
Acting Director Secretariat Division
Tel 0 2577 9187 Fax 0 2577 9292

Update : 2014-10-22 14:44:08


 
นางสาวจันทร์จิรา สีนวลจันทร์
MissChanchira Sinoulchan
ผู้อำนวยการกอง กองวิเทศสัมพันธ์
Director International Relations Division
Tel 0 2577 9186 Fax 0 2577 9290

Update : 2014-10-22 16:25:40


 
นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่
Mrs.Suwanna Dokmaiklee
ผู้อำนวยการกอง กองประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Division
Tel 0 2577 9358 Fax 0 2577 9362

Update : 2012-02-23 14:54:36


 

นางสาวฉวีวรรณ เติมวิชชากร
MissChaveevan Termvidchakorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบภายใน
Director Office of Internal Audit
Tel 0 2577 9335 Fax 0 2577 9335

Update : 2016-01-15 16:16:23


 
นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
Mr.Nuttapon Nimmanphatcharin, Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
Director Office of Corporate Strategic Planning
Tel 0 2577 9375 Fax 0 2577 9376

Update : 2014-10-29 14:49:46


 
นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์
Mrs.Pariyada Visutthipat
ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผน
Director Policy and Planning Division
Tel 0 2577 9380 Fax 0 2577 9379

Update : 2014-10-29 14:11:10


 

นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม
Mr.Jirawat Rodcham
ผู้อำนวยการกอง กองติดตามและประเมินผล
Director Monitoring and Evaluation Division
Tel 0 2577 9383 Fax 0 2577 9382

Update : 2014-10-29 14:13:15


 
นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
Mr.Nuttapon Nimmanphatcharin, Ph.D
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Acting Director Office of Technology and Innovation Management
Tel 0 2577 9375 Fax 0 2577 9376

Update : 2014-10-30 10:40:11


 
นางสาวประไพศรี ไม้สนธิ์
MissPrapisri Maisont
รักษาการผู้อำนวยการกอง กองการตลาด
Acting Director Marketing Division
Tel 0 2577 9437 Fax 0 2577 9437

Update : 2016-01-18 15:24:32


 

นางสาวรุ่งทิพย์ ชัยวัฒนานนท์
MissRungthip Chaiwattananont
ผู้อำนวยการกอง กองวิจัยธุรกิจ
Director Business Research Division
Tel 0 2577 9333 Fax 0 2577 9333

Update : 2014-10-29 15:16:21


 
นายตรันต์ สิริกาญจน
Mr.Trun Sirikanchana
รักษาการผู้อำนวยการกอง กองบริการธุรกิจ
Acting Director Business Service Division
Tel 0 2577 9440 Fax 0 2577 9531

Update : 2014-10-27 15:02:18


 
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
Mr. Samphan Srisuriyawong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
Director Food Technology Department
Tel 0 2577 9133 Fax 0 2577 9128

Update : 2016-01-18 15:37:34


 

นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ
Mrs.Sirinan Thubthimthed
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Acting Director Pharmaceutical and Natural Products Department
Tel 0 2577 9112 Fax 0 2577 9112

Update : 2016-01-18 15:30:34


 
นายบัณฑิต ฝั่งสินธุ์
Mr. Bundit Fungsin, Ph.D.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Director Bioscience Department
Tel 0 2577 9059 Fax 0 2577 9058

Update : 2016-01-25 13:47:07


 
นายสายันต์ ตันพานิช
Mr.Sayan Tanpanich
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร
Director Agricultural Technology Department
Tel 0 2577 9004 Fax 0 2577 9005

Update : 2012-02-23 15:48:03


 

นายมนตรี แก้วดวง
Mr.Montree Keawdoung
รักษาการผู้อำนวยการสถานี สถานีวิจัยลำตะคอง
Acting Director Lam Takhong Research Station
Tel 0 4439 0150 Fax 0 4439 0107

Update : 2014-10-29 15:29:54


 
นายสักขี แสนสุภา
Mr.Sakkhee Sansupa
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
Director Thai Packaging Centre
Tel 0 2579 1121 ext. 3201, 3208 Fax 0 2579 7573

Update : 2012-02-23 16:10:09


 
นายธเนศ อุทิศธรรม
Mr.Thanes Utistham
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน
Director Energy Technology Department
Tel 0 2577 9507 Fax 0 2577 9506

Update : 2016-01-18 15:41:25


 

นายสมชาย ดารารัตน์์
Mr.Somchai Dararat
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
Acting Director Environment and Resources Department
Tel 0 2577 9447 Fax 0 2577 9448

Update : 2016-01-15 16:20:23


 
นายทักษิณ อาชวาคม
Mr.Taksin Artchawakom
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
Director Sakaerat Environmental Research Station
Tel 0 4476 0110-2 Fax 0 4476 01109

Update : 2012-02-23 15:07:25


 
นางสาวศิริพร ลาภเกียรติถาวร
MissSiriporn Larpkiattaworn, Ph.D.
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ
Acting Director Material Innovation Department
Tel 0 2577 9426 Fax 0 2577 9427

Update : 2016-01-18 15:46:11


 

นายแสวง เกิดประทุม
Mr.Sawaeng Gerdpratoom
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิศวกรรม
Acting Director Engineering Department
Tel 0 2577 9251 Fax 0 2577 6150

Update : 2016-01-18 15:47:35


 
นางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์
MissSirirat Thavonrat
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
Acting Director Industrial Metrology and Testing Service Centre
Tel 0 2579 1121-30 ext. 5227 Fax 0 2940 6666

Update : 2016-01-18 15:51:39


 
นางสาววดี วิชัยดิษฐ์
MissWadee Wichaidit, Ph.D.
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Director Electrical and Electronic Standards Laboratory
Tel 0 2323 1672-80 ext. 217-9, 227-8 Fax 0 2323 9165

Update : 2014-10-22 16:23:57


 

นายกำชัย สิงหภิวัฒน์
Mr.Kamchai Singhapiwat
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ
Director Photometry and Temperature Standards Laboratory
Tel 0 2323 1672-80 ext. 214 Fax 0 2323 9165

Update : 2016-01-18 15:52:42


 
นางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์
MissSirirat Thavonrat
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล
Director Mechanical Engineering Standards Laboratory
Tel 0 2323 1672-80 ext. 122 Fax 0 2323 9165

Update : 2012-03-05 10:48:43


 
นายสิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์
Mr.Sittipong Lohwirakorn
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์
Director Physical Testing Laboratory
Tel 0 2579 1121-30 ext. 5123, 5223 Fax 0 2579 8592

Update : 2014-10-29 15:40:53


 

นาง ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน
Mrs.Thippaya Junvee Fortune
รักษาการผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Acting Director Analytical Chemistry Laboratory
Tel 0 2323 1672-80 ext. 308, 311 Fax 0 2323 1965

Update : 2016-01-25 13:57:12


 
นางสาววิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์
MissVilaval Pongpituk
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
Director Biochemical and Microbiological Laboratory
Tel 0 2323 1672-80 ext. 211-2 Fax 0 2323 1965

Update : 2012-03-05 10:51:31


 
นายประทีบ วงศ์บัณฑิต
Mr.Pratip Vongbandit, Ph.D.
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
Acting Director Material Properties Analysis and Development Centre
Tel 0 2577 9269 Fax 0 2577 4160-1

Update : 2016-01-25 14:01:11


 

นายสุเมธ ภูมิอภิรดี
Mr.Sumate Poomiapiradee, Ph.D.
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ
Director Material Properties Analysis Laboratory
Tel 0 2577 9292 Fax 0 2577 4160-1

Update : 2016-01-25 14:02:29


 
นายประทีป วงศ์บัณฑิต
Mr.Pratip Vongbandit, Ph.D.
ผุ้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสภาพการใช้งาน
Director Material performance Analysis Laboratory
Tel 0 2577 9264 Fax 0 2577 4160-1

Update : 2014-10-29 15:44:03


 
นางสาวชโลธร ภมรสูต
MissChalothorn Bhamornsut
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการพัฒนาคุณสมบัติวัสดุ
Director Material Properties Development Laboratory
Tel 0 2577 9271 Fax 0 2577 4160-1

Update : 2012-03-05 10:52:40


 

นางสาวนฤมล รื่นไวย์
MissNarumol Ruenwai, Ph.D.
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ความรู้
Director Knowledge Centre
Tel 0 2577 9081 Fax 0 2577 9083

Update : 2014-10-30 11:04:12


 
นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์
MissUpsorn Satiantip
ผู้อำนวยการกอง กองจัดการความรู้
Director Knowledge Management Division
Tel 0 2577 9082 Fax 0 2577 9083

Update : 2014-10-30 11:07:38


 
นายศิระ ศิลานนท์
Mr.Sira Silanon
รักษาการผู้อำนวยการกอง กองบริการสารสนเทศ
Acting Director Information Service Division
Tel 0 2577 9087 Fax 0 2577 9083

Update : 2014-10-30 11:07:58


 

นางจิตรา ชัยวิมล
Mrs.Jittra Chaivimol, Ph.D
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรับรองระบบคุณภาพ
Director Office of Certification Body
Tel 0 2577 9374 Fax 0 2577 9372

Update : 2016-02-11 12:42:46


 
นางสาวกรกช มีชำนาญ
MissKorrakoch Meechumnarn
ผู้อำนวยการกอง กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ
Director Assessment and Certification Division
Tel 0 2577 9374 Fax 0 2577 9372

Update : 2014-10-29 15:57:21


 
นางอภิญญา หล้าเตจา
Mrs.Apinya Lateja
ผู้อำนวยการกอง กองจัดการและบริหารงาน
Director Quality Service and Administration Division
Tel 0 2577 9371 Fax 0 2577 9372

Update : 2012-02-24 11:53:50


 

นางวีระวรรณ โรจนสโรช
Mrs.Veeravan Rocejanasaroj
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการคลัง
Director Treasury Department
Tel 0 2577 9343 Fax 0 2577 9342

Update : 2012-02-24 11:56:32


 
นางฐิราพร วิไลรัตน์
Mrs.Thiraporn Vilairat
ผู้อำนวยการกอง กองการเงินและบัญชี
Director Finance and Accounting Division
Tel 0 2577 9516 Fax 0 2577 9312

Update : 2014-10-29 16:00:12


 
นางนฤมล สาสิงห์
Mrs.Narumol Sasingha
ผู้อำนวยการกอง กองพัสดุและคลังพัสดุ
Director Procurement and Stores Division
Tel 0 2577 9323 Fax 0 2577 9319

Update : 2014-10-29 16:02:18


 

นางสายสุรางค์ โชติพานิช
Mrs.Saisurang Chotipanich
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Deparment
Tel 0 2577 9391 Fax 0 2577 9392

Update : 2012-02-24 13:32:28


 
นายสำเร็จ อายุพงศ์
Mr.Sumredj Aryupong
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารบุคคล
Director Human Resource Management Division
Tel 0 2577 9390 Fax 0 2577 9388

Update : 2014-10-29 16:05:05


 
นางสาวผุษณีย์ ยมาภัย
MissPusanee Yamapai
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาบุคคล
Director Human Resource Development Division
Tel 0 2577 9385 Fax 0 2577 9387

Update : 2012-03-05 11:23:37


 

นายณรงค์ เอื้องไมตรีภิรมย์
Mr.Narong Aungmaitreepirom
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการกลาง
Director General Services Department
Tel 0 2577 9363 Fax 0 2577 9368

Update : 2012-02-24 13:37:42


 
นายอรินทร์ เลขะคุณ
Mr.Arin Lakhakoon
ผู้อำนวยการกอง กองกลาง
Director Central Services Division
Tel 0 2577 9366 Fax 0 2577 9368

Update : 2016-02-02 13:19:09


 
นายไพศาล เรืองโชติ
Mr.Paisan Ruangchote
รักษาการผู้อำนวยการกอง กองซ่อมบำรุง
Acting Director Building Maintenance Division
Tel 0 2577 9224 Fax 0 2577 9225

Update : 2014-10-29 16:07:53


 

นางอลิสรา คูประสิทธิ์
Mrs.Alissara Kuprasit
ผู้อำนวยการกอง กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Division
Tel 0 2577 9357 Fax 0 2577 9353

Update : 2014-10-29 16:08:40


 
นางอรอารียา แจ่มจำรูญ
Mrs.Aonareeya Jamjumroon
รักษาการผู้อำนวยการกอง กองกฎหมาย
Acting Director Legal Division
Tel 0 2577 9330 Fax 0 2577 9331

Update : 2016-01-18 16:27:01


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400