นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Geo Informatics and Space Technology Development Agency

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating,His Majesty The King´s80th Birthday Anniversary ,5th December,B.E.2550(2007) 120 Ratthaprasasanabhakti Building 6th and 7 th ,Chaeng Wattana Road
Lak Si
Bangkok 10210
Tel +66(0)2143-8877,+66(0)2141-4444
Fax +66(0)2143-9586-7
www.gistda.or.th
Update : 2016-06-16 12:05:27


 

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mr.Anond Snidvongs Ph.D
ผู้อำนวยการ
Executive Director
Tel 0 2141 1444 Fax 02 1439583
anond@gistda.or.th
Update : 2015-07-23 11:39:10


 
นางสาวสุภาพิศ ผลงาม
MsSupapis Polngam
รองผู้อำนวยการ
Deputy Executive Director
Tel 02 141 4560 supapis@gistda.or.th
Update : 2015-07-23 11:33:52


 
นายพีร์ ชูศรี
Mr.Phee Choosri
รองผู้อำนวยการ
Deputy Executive Director
Tel 0 2141 4451 phee@gistda.or.th
Update : 2018-01-24 16:45:51


 

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา
Mrs.Wientian Kodchabudthada
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Executive Director
Tel 0 2141 4599 Fax 0 2143 9600
wientian@gistda.or.th
Update : 2015-07-23 11:42:57


 
นายดำรงค์ฤทธิ์์ เนียมหมวด
Mr.Damrongrit Niammuad
รักษาการอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
Acting Rector GISTDA Academy GISTDA Academy
Tel 0839884264 Fax 0 33046323
damrongrit@gistda.or.th
Update : 2018-01-24 16:54:47


 
นายบุญชุบ บุ้งทอง
Mr.Boonchoob Boongthong
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม สำนักปฏิบัติการดาวเทียม
Director of Satellite Operation Office Satellite Operation Office
Tel 033 005 870 boonchoob@gistda.or.th
Update : 2015-07-23 15:22:59


 

นายดำรงค์ฤทธิ์์ เนียมหมวด
Mr.Damrongrit Niammuad
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมาอวกาศ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
Driector Space Krenovation Park Space Krenovation Park
Tel 033 046 309 damrongrit@gistda.or.th
Update : 2017-10-20 12:19:58


 
นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
Mrs.Siriluk Prukpitikul
ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
Director of Geo-informatics Applications and Services Office Geo-informatics Applications and Services Office
Tel 0 2141 4554 Fax 0 2143 9605
siriluk@gistda.or.th
Update : 2018-08-24 13:54:33


 
นายตติยะ ชื่นตระกูล
Mr.Tatiya Chuentragun
ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
Director of Geo-informatics Products Office Geo-informatics Products Office
Tel 0 2141 4545 Fax 0 2143 9596
tatiya@gistda.or.th
Update : 2014-11-12 17:28:18


 

นางกานดาศรี ลิมปาคม
Mrs.kandasri Limpakom
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร
Acting Driector Business and Alliance Development Office Business and Alliance Development Office
Tel 02 141 4572 Fax 02 143 9592
kandasri@gistda.or.th
Update : 2017-10-20 12:13:36


 
นางนิรมล ศรีภูมินทร์
Mrs.Niramon Sripumin
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Director of Administration Office Office Administration Office
Tel 0 2141 4408 Fax 0 2143 9586-7
niramon@gistda.or.th
Update : 2015-07-23 15:38:46


 
นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล
Ms.Raweewan Nutpramoon
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์
Director of Strategy Corporate Office Strategy Corporate Office
Tel 02 141 4503 Fax 02 143 9603
raweewan@gistda.or.th
Update : 2018-08-24 14:36:18


 

นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา
Ms.Duangrat Pattaratanya
อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Office Internal Audit Office
Tel 0 2141 4643 Fax 0 2143 9599
duangrat@gistda.or.th
Update : 2014-11-12 17:35:41


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400