นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
คลองหลวง ปทุมธานี 12120
111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Klong 1
Klong Luang
Pathumthani 12120
Tel 0 2564 7000
Fax 0 2564 7001-5
info@nstda.or.th www.nstda.or.th
Update : 2014-10-13 17:20:32


 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
Mr.Thaweesak Koanantakool
ผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
President Central Office
Tel 0 2564 7000 ต่อ 1500 Fax 025647084
htk@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 10:52:13


 
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล
Mrs.Ladawan Krasachol
รองผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง/ด้านการสนับสนุน 1
Executive Vice President Central Office/Support I
Tel 025647000 ต่อ 71799 Fax 025647084
ladawan@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 11:14:48


 
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
Mrs.Chadamas Thuvasethakul
รองผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง/ด้านการสนับสนุน 2
Executive Vice President Central Office/Support II
Tel 02564670009 ต่อ 71517 Fax 025647084
chadamas@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 11:14:35


 

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
Mr.Narong Sirilertworakul
รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
Executive Vice President/TMC Excutive Director Technology Management Center (TMC)
Tel 025647118, 025647000 ต่อ 1518 Fax 025647122
narong@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 10:49:20


 
นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
Mr.Sirirurg Songsivilai
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Executive Director National Nanotechnology Center (NANOTEC)
Tel 025647100 ต่อ 6516, 6519 Fax 021176704
sirirurg@nanotec.or.th
Update : 2014-10-15 11:10:50


 
น.ส.กัญญวิมว์ กีรติกร
MissKanyawim Kirtikara
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Executive Director National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
Tel 025646700 ต่อ 3507 Fax 025646705
Kanyawim@biotec.or.th
Update : 2014-10-15 11:07:25


 

นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
Mr.Werasak Udomkichdecha
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Executive Director National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
Tel 025466500 ต่อ 4001 Fax 025646503
werasak@mtec.or.th
Update : 2014-10-15 11:02:17


 
นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
Mr.Sarun Sumriddetchkajorn
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Executive Director National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Tel 025646900 ต่อ 2102 Fax 025646893
sarun.sumriddetchkajorn@nectec.or.th
Update : 2014-10-15 11:05:07


 
นางวิภาดา พรหมมาณพ
Mrs.Vipada Phrommanope
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Deputy Executive Director National Nanotechnology Center (NANOTEC)
Tel 025647100 ต่อ 6506 Fax 021176704
vipada@nanotec.or.th
Update : 2014-10-15 11:11:05


 

นางฉลอง เลาจริยกุล
Mrs.Chalong Laochariyakul
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Deputy Executive Director National Nanotechnology Center (NANOTEC)
Tel 025647100 ต่อ 6592 Fax 021176704
chalong@nanotec.or.th
Update : 2014-10-15 11:11:16


 
นายศิรศักดิ์ เทพาคำ
Mr.Sirasak Teparkum
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Deputy Executive Director National Nanotechnology Center (NANOTEC)
Tel 025647100 ต่อ 6502 Fax 021176704
sirasak@nanotec.or.th
Update : 2014-10-15 11:11:29


 
นางสาวดุษฎี เสียมหาญ
MissDussadee Siamhan
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Deputy Executive Director National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
Tel 025646700 ต่อ 3507 Fax 025646705
dussadee@biotec.or.th
Update : 2014-10-15 11:07:36


 

นางสาวลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
MissLily Eurwilaichitr
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Deputy Executive Director National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
Tel 025646700 ต่อ 3506 Fax 025646705
lily@biotec.or.th
Update : 2014-10-15 11:07:48


 
นายกฤษฎา สุชีวะ
Mr.Krisda Suchiva
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Duputy Executive Director National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
Tel 025646500 ต่อ 4002 Fax 025646503
krisdasc@mtec.or.th
Update : 2014-10-15 10:35:46


 
นางศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์
Mrs.Siriluck Nivitchanyong
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Deputy Executive Director National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
Tel 025646500 ต่อ 4006 Fax 025646503
siriluck@mtec.or.th
Update : 2014-10-15 11:02:35


 

นายฉัตรชัย รัตนลาภ
Mr.Chatchai Ratanalap
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Deputy Executive Director National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
Tel 025646500 ต่อ 4008 Fax 025646503
chatchas@mtec.or.th
Update : 2014-10-15 11:02:47


 
นายกนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์
Mr.Kanokvate Tungpimolrut
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Deputy Executive Director National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Tel 025646900 ต่อ 2410 Fax 025646893
kanokvate.tungpimolrut@nectec.or.th
Update : 2014-10-15 11:05:21


 
นางสาวกัลยา อุดมวิทิต
MissKalaya Udomvitid
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Deputy Executive Director National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Tel 025646900 ต่อ 2358 Fax 025646893
kalaya.udomvitid@nectec.or.th
Update : 2014-10-15 11:05:35


 

นายสุธี ผู้เจริญชนะชัย
Mr.Suthee Phoojaruenchanachai
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Deputy Executive Director National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Tel 025646900 ต่อ 2417 Fax 025646893
suthee.phoojaruenchanachai@nectec.or.th
Update : 2014-10-15 11:05:47


 
นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
Mr.Siwaruk Siwamogsatham
รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Deputy Executive Director National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Tel 025646900 ต่อ 2521 Fax 025646893
siwaruk.siwamogsatham@nectec.or.th
Update : 2014-10-15 11:06:00


 
นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน
Mrs.Roongthip Kwantean
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง/ด้านแผนกลยุทธ์และการเงิน
Vice President Central Office/Strategy and CFO
Tel 025647000 ต่อ 71773 Fax 025647084
roongthip@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 11:22:05


 

นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์
Miss.Warunee Leelatanawit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง/ด้านสารสนเทศ
Vice President Central Office/Information and Communication Technology
Tel 025646700 ต่อ 1249 Fax 025647060
warunee@biotec.or.th
Update : 2014-10-15 11:24:07


 
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์
Mrs.Kullaprapa Navanugraha
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง/ด้านจัดการความรู้และประชาสัมพันธ์
Vice President Central Office/Knowledge Management, Media and Pulbic Relations
Tel 025647000 ต่อ 71503 Fax 025647084
kullaprapa.navanugraha@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 11:25:56


 
นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
Mrs.Ketwarong Hongladaromp
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี/ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ
Vice President Technology Management Center (TMC)/TMC Deputy Executive Director Tecnology Promotion for the Public Sector
Tel 026448150 ต่อ 702 Fax 026448192
ketwarong@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 11:57:58


 

นางสุวิภา วรรณสาธพ
Mrs.Suwipa Wanasathop
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี/ด้านพัฒนาธุรกิจ
Vice President Technology Management Center (TMC)/TMC Deputy Executive Director Business Development
Tel 025647000 ต่อ 71525 Fax 025647122
suwipa@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 11:59:12


 
นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา
Mr.Janekrishna Kanatharana
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี/ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Vice President Technology Management Center (TMC)/TMC Duputy Executive Director Thailand Science Park
Tel 025647200 ต่อ 5350 Fax 025647021
janekrishna@tmc.nstda.or.th
Update : 2014-10-15 12:00:18


 
นางอ้อมใจ ไทรเมฆ
Mrs.Omjai Saimek
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี/ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม
Vice President Technology Management Center (TMC)/Science and Technology for Society
Tel 025647000 ต่อ 71515 Fax 025647084
omjai@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 11:31:30


 

น.ส.วลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
MissWalaithip Chotiwongpipat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี/ด้านบริหารจัดการการวิจัย
Vice President Technology Management Center (TMC)/Cluster Program Management Office
Tel 025646700 ต่อ 3434 Fax 025647084
walaithip@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 11:32:33


 
นางลดาวัลย์ สันทรานันท์
Mrs.Ladawan Suntharanund
หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานกลาง
Chief Audit Executive Central Office
Tel 025647000 ต่อ 71523 Fax 025647084
ladawans@nstda.or.th
Update : 2014-10-15 11:12:01


 
นางสาวเพ็ญศรี กันตะโสพัตร์
MissPensri Guntasopatr
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Assistant Executive Director National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Tel 025646900 ต่อ 2005, 025646859 Fax 025646893
pensri.guntasopatr@nectec.or.th
Update : 2014-10-15 11:06:10


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400