นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
National Astronomical Research Institute of Thailand

191 อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมือง เชียงใหม่ 50200
191 Siripanich, Thanon Huay Kaew, Suthep
Muang
Chiang Mai 50200
Tel 0 5322 5569, 0 5322 5571
Fax 0 5322 5524
www.narit.or.th
Update :


 

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
Assoc.Prof.Boonrucksar Soonthornthum
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5322 5569
Update : 2015-01-06 16:24:02


 
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
Saran Poshyachinda, Ph.D.
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 5322 5569
Update : 2015-01-06 16:23:33


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400