นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
Synchrotron Light Research Institute

ตู้ ปณ. 93 ปณจ. นครราชสีมา
เมือง นครราชสีมา
PO BOX 93
Muang,
Nakhon Ratchasima
Tel 0 4421 7040
Fax 0 4421 7047
www.slri.or.th E-mail : siampl@slri.or.th
Update : 2014-10-07 11:16:19


 

ศ.นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
Wng.Cmdr.Sarawut Sujitjorn
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 4421 7040 ext. 1120 sarawut.sujitjorn@slri.or.th
Update : 2014-09-30 09:44:37


 
นายสำเริง ด้วงนิล
Mr.Samrueng Duangnil
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ
Assistant Director Directorate Office
Tel 0 4421 7040 ext. 1304 Fax 0 4421 7047
duangnil@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:07:19


 
ดร.สมชาย ตันชรากรณ์
Dr.Somchai Tancharakorn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ
Assistant Director Directorate Office
Tel 0 4421 7040 ext. 1477 Fax 0 4421 7047
somchai@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:07:00


 

นายเมธี โสภณ
Mr.Methee Sophon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ
Assistant Director Directorate Office
Tel 0 4421 7040 ext.1414 Fax 0 4421 7047
methee@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:11:27


 
ดร.วุฒิไกร บุษยาพร
Dr.Wuttikrai Busayaporn
หัวหน้าส่วนงานบริการผู้ใช้ สำนักงานผู้อำนวยการ
Head of User Office Directorate Office
Tel 0 4421 7040 ext. 1602 Fax 0 4421 7047
wuttikrai@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:11:09


 
ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช
Dr.Waraporn Tannanuch
หัวหน้าส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานผู้อำนวยการ
Head of Business Development Section Directorate Office
Tel 0 4421 7040 ext. 1609 Fax 0 4421 7047
waraporn@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:12:14


 

นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ
Mrs.Raweewan Lertsuksombut
หัวหน้าส่วนงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานผู้อำนวยการ
Head of Policy and Strategies Section Directorate Office
Tel 0 4421 7040 ext. 1232 Fax 0 4421 7047
raweewan@slri.or.th
Update : 2012-02-21 09:03:49


 
นายสมศักดิ์ เรืองพูนวิทยา
Mr.Somsak Ruengpoonwittaya
หัวหน้าส่วนงานความปลอดภัย สำนักงานผู้อำนวยการ
Head of Safety Section Directorate Office
Tel 0 4421 7040 ext. 1517 Fax 0 4421 7047
somsak@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:19:05


 
ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์
Dr.Prapong Klysubun
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค
Director of Accelerator Technology Division Accelerator Technology Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1512 Fax 0 4421 7047
pklysubun@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:19:53


 

นายอภิชัย ขวัญเกษม
Mr.Apichai Kwankasern
หัวหน้าส่วนงานเดินเครื่องและซ่อมบำรุง ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค
Head of Source and Utility Maintenance and Operation Section Accelerator Technology Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1515 Fax 0 4421 7047
apichai@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:24:57


 
นางสาวพรทิพย์ สุดเมือง
Ms.Prontip Sudmuang
หัวหน้าส่วนงานพลศาสตร์ลำอนุภาค ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค
Head of Beam Dynamics Section Accelerator Technology Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1509 Fax 0 4421 7047
porntip@slri.or.th
Update : 2012-02-21 09:03:31


 
ดร.สมชาย ตันชรากรณ์
Dr.Somchai Tancharakorn
(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีวิจัย ฝ่ายสถานีวิจัย
(Acting) Director of Research Facility Division Research Facility Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1477 Fax 0 4421 7047
somchai@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:42:16


 

ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
Dr.Yingyot Puarporn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถานีวิจัย ฝ่ายสถานีวิจัย
Assistant Director of Research Facility Division Research Facility Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1478 Fax 0 4421 7047
yingyot@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:28:05


 
นางสาวปนิฏฐา สมบุญชู
MissPanidtha Somboonchu
หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนระบบลำเลียงแสง สถานีวิจัย
Head of Beamline Support Section Reserach Facility Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1408 Fax 0 4421 7047
panidtha@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:33:08


 
ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์
Dr,Siriwat Soontaranon
(รักษาการ) หัวหน้าส่วนงานระบบลำเลียงแสง ฝ่ายสถานีวิจัย
(Acting) Head of Beamline Section Research Facility Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1479 Fax 0 4421 7047
siriwat@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:42:56


 

ดร.ฮิเดกิ นากาจิม่า
Dr.Hideki Nakajima
หัวหน้าส่วนงานระบบลำเลียงแสง ฝ่ายสถานีวิจัย
Head of Beamline Section Research Facility Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1483 Fax 0 4421 7047
hideki@slri.or.th
Update : 2012-02-21 09:29:29


 
ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์
Dr.Wantana Klysubun
หัวหน้าส่วนงานระบบลำเลียงแสง ฝ่ายสถานีวิจัย
Head of Beamline Division Research Facility Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1490 Fax 0 4421 7047
wantana@slri.or.th
Update : 2012-02-21 09:33:12


 
ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว
Dr.Supat Klinkiew
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
Director of Technical and Engineering Division Technical and Engineering Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1415 Fax 0 4421 7047
supat@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:35:08


 

นายวิเวก ภาชีรักษ์
Mr.Wiwek Pachirak
หัวหน้าส่วนงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
Head of Electrical and Electronic System Section Technical and Engineering Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1521 Fax 0 4421 7047
wiwek@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:36:14


 
นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์
MissSupawan Srichan
(รักษาการ) หัวหน้าส่วนงานพัฒนาระบบเชิงกล ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
(Acting)Head of Mechanical System Development Section Technical and Engineering Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1307 Fax 0 4421 7047
supawan@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:43:37


 
นายณัฐพล สุมะโน
Mr.Nattapon Sumano
หัวหน้าส่วนงานระบบควบคุม ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
Head of Control System Section Technical and Engineering Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1418 Fax 0 4421 7047
nattapon@slri.or.th
Update : 2012-02-21 09:42:42


 

นางสาวอธิการ ทองวัฒน์
Ms.Athikarn Thongwat
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
Head of Information Technology Section Technical and Engineering Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1315 Fax 0 4421 7047
athikarn@slri.or.th
Update : 2012-02-21 09:44:44


 
นายเด่นชาย บำรุงเกาะ
Mr.Denchay Bumrungkoh
หัวหน้าส่วนงานการผลิตชิ้นงาน ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
Head of Component Fabrication Section Technical and Engineering Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1308 Fax 0 4421 7047
denchay@slri.or.th
Update : 2012-02-21 09:46:28


 
นายพยงค์ ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
Mr.Prayong Chimprarat
หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนทางเทคนิคทั่วไป ฉิมพระราช
Head of General Technical Suppojrt Section Technical and Engineering Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1303 Fax 0 4421 7047
prayong@slri.or.th
Update : 2012-02-21 09:47:58


 

นางกนกพร ไผ่นาค (รักษาการ)
Mrs.Kanokporn Painak (Acting)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริหารทั่วไป
Director of General Administration Division General Adminstration Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1220 Fax 0 4421 7047
kanokporn@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:38:27


 
นางสุปราณี เพชรล้ำ
MsSupranee Petlum
หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป
Head of Financial and Accounting Section General Adminstration Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1215 Fax 0 4421 7047
supranee@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:39:18


 
นางสาวมาลี อัตตาภิบาล
Ms.Malee Attapiban
หัวหน้าส่วนงานพัสดุ บริหารทั่วไป
Head of Procurement Section General Adminstration Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1245 Fax 0 4421 7047
malee@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:39:57


 

นางสมหมาย แช่มภุชา
Mrs.Sommai Champucha
(รักษาการ) หัวหน้าส่วนงานกิจการทั่วไป บริหารทั่วไป
(Acting) Head of General Affairs Section General Adminstration Division
Tel 0 4421 7040 ext. 1253 Fax 0 4421 7047
sommai@slri.or.th
Update : 2014-09-30 15:41:19


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400