นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Office of the Higher Education Commission

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
328 Thanon Si Ayutthaya, khwaeng Thung Phaya Thai
Khet Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2610 5200
Fax 0 2354 5524-6
www.mua.go.th
Update :


 

นายสุภัทร จำปาทอง
Mr.Suphat Champatong, Ph.D.
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2039 5504 Fax 0 2039 5641
suphat.cha@mua.go.th
Update : 2018-05-16 08:43:57


 
นายขจร จิตสุขุมมงคล
Mr.Kajorn Jitsukummongkol
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2610 5212 Fax 0 2644 5489
kajorn.jit@mua.go.th
Update : 2018-05-16 08:50:23


 
นางอรสา ภาววิมล
Mrs.Aurasa Pavavimol, Ph.D.
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2354 5565 Fax 0 2610 5217
aurasa.pav@mua.go.th
Update : 2018-05-16 08:49:27


 

ว่าง

รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

Update : 2016-04-18 15:03:43


 
ว่าง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
Senior Advisor for Local Wisdom Development

Update : 2014-11-05 12:31:07


 
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
MissChadarat Singhadechakul
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (รักษาการ)
Senior Advisor for Policy and Planning (Acting)
Tel 0 2610 5517 Fax 0 2039 5672
chadarat.sdk@mua.go.th
Update : 2018-05-16 08:56:00


 

ว่าง

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร
Senior Advisor for Administrative Development

Update : 2016-04-18 15:08:34


 
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
MissNutnapa Ruenobcheoy
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (รักษาการ)
Senior Advisor for Higher Education Standards (Acting)
Tel 0 2610 5383 Fax 0 2354 5530
nutnapa.rue@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:00:40


 
นายภาสกร เหมกรณ์
Mr.Pasakorn Heamakorn,Ph.D.
ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน (รักษาการ)
Senior Advisor for Private Higher Education Affairs (Acting)
Tel 0 2610 5457 Fax 0 2354 5618
pasakorn.hea@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:03:44


 

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
MissChadarat Singdevhakul
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2610 5517 Fax 0 2039 5670
chadarat.sdk@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:08:15


 
นายวันนี นนท์ศิริ
Mr.Wannee Nonsiri
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director Bureau of General Administration
Tel 0 2610 5277 Fax 0 2354 5524
wannee.non@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:09:38


 
นางสาววัฒนาพร สุขพรต
MissWattanaporn Sukprot
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
Director Bureau of Policy and Planning
Tel 0 2039 5582 Fax 0 2039 5655-7
wattanaporn.suk@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:11:44


 

นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจนวงศ์
MissSumantana Chantaroagwong
ผู้อำนวยการ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
Director Bureau of Cooperation and Promotion
Tel 0 2039 5550 Fax 0 2039 5649-51
sumantana.cha@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:58:46


 
น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย
MissNutnapa Ruenobcheoy
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
Director Bureau of Higher Education Standards and Quality
Tel 0 2610 5383 Fax 0 2354 5530
nutnapa.rue@mua.go.th
Update : 2018-05-16 10:03:24


 
นางสาวลักขณา ดอกเขียว
MissLakhana Dockiao
ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
Director Bureau of International Cooperation Strategy
Tel 0 2610 5404 Fax 0 2354 5570
lakhana.doc@mua.go.th
Update : 2018-05-16 10:05:54


 

นายบรรลือ วิศิษฏอนุพงษ์
Mr.Bunlue Visitanupong
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Director Bureau of Student Development
Tel 0 2039 5557 Fax 0 2039 5624-7
bunluevisit@hotmail.com
Update : 2018-05-16 10:53:19


 
นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
MissVaraporn Rungtrakarn
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
Director Bureau of Personnel Administration and Development
Tel 0 2610 5333 Fax 0 2354 5540
varaporn.run@mua.go.th
Update : 2018-05-16 10:57:42


 
นางนภาพร อาร์มสตรอง
Mrs.Napaporn Armstrong.Ph.D.
ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
Director Bureau of Higher Education Monitoring and Evaluation
Tel 0 2610 5364 Fax 0 2354 5600
napaporn.arm@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:05:39


 

นายสุทน เฉื่อยพุก
Mr.Suthon Chauyphuk
ผู้อำนวยการ สำนักนิติการ
Director Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2610 5436 Fax 0 2354 5609
suthon.mua@gmail.com
Update : 2018-05-16 11:06:15


 
นายภาสกร เหมกรณ์
Mr.Pasakorn Heamakorn,Ph.D.
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2610 5457 Fax 0 2354 5618
pasakorn.hea@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:07:12


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group

Update : 2018-05-16 11:08:02


 

นางนภาพร อาร์มสตรอง
Mrs.Napaporn Armstrong.Ph.D.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
Expert on Monitoring and Evaluation
Tel 0 2610 5304 Fax 0 2644 5604
napaporn.arm@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:14:07


 
นางวัฒนาโสภี สุขสอาด
Mrs.Wattanasopee Suksa-ard
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (รักษาการ)
Expert on Policy and Planning (Acting)
Tel 0 2039 5572 Fax 0 2039 5652-4
wattanas.suk@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:25:16


 
นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี
Mr.Punpermsak Aruni
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)
Expert on Human Resources (Acting)
Tel 0 2610 5222 Fax 0 2354 5541
punpermsak@hotmail.com
Update : 2018-05-16 11:28:02


 

นายสุทน เฉื่อยพุก
Mr.Suthon Chauyphuk
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ (รักษาการ)
Expert on Legal Affairs (Acting)
Tel 0 2610 5436 Fax 0 2354 5609
suthon.cha@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:29:42


 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
MissPutthachad Wattanawimonkorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (รักษาการ)
Expert in in Information Communication and Technology (Acting)
Tel 0 2039 5678 putthachad.wat@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:33:21


 
นายภาสกร เหมกรณ์
Mr.Pasakorn Heamakorn,Ph.D.
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
Educator, Expert Level
Tel 0 2610 5457 Fax 0 2354 5618
pasakorn.hea@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:51:29


 

รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
Assoc.Prof.Somsak Mitatha, D.Eng.
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
Director Office of Information Technology Administration for Educational Development
Tel 0 2354 5678#1001 Fax 0 2354 5678#2012
director@uni.net.th
Update : 2018-05-16 11:43:09


 
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
Assoc.Prof.Thapanee Thammetar,Ph.D.
ผู้อำนวยการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
Director Thailand Cyber University Project
Tel 0 2039 5671 Fax 0 2039 5658
thapanee@su.ac.th
Update : 2018-05-16 11:44:35


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director S&T Postgraduate Education and Research Development Office
Tel 0 2610 5368-70 Fax 0 2354 5545

Update : 2018-05-16 11:46:29


 

รศ.พีรเดช ทองอำไพ
Assoc.Prof.Peeradet Tongumpai, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
Executive Director Knowledge Network Institute of Thailand
Tel 0 2126 7632-4 Fax 0 2126 7635
peeradet@knit.or.th
Update : 2018-05-16 11:48:57


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400