นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
Hydro and Agro Informatics Institute

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
108 Bangkok Thai Tower, 8th Floor Rangnam Road, Phayathai
Ratchatewi
Bangkok 10400
Tel 0 2642 7132
Fax 0 2642 7133
www.haii.or.th, www.thaiwater.net
Update : 2014-12-04 17:01:01


 

นายรอยล จิตรดอน
Mr.Royol Chitradon
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2642 7132 ต่อ 101 Fax 0 2642 7133
royol@haii.or.th
Update : 2014-12-04 17:01:32


 
นายสุทัศน์ วีสกุล
Mr.Sutat Weesakul
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2642 7132 ต่อ 224 Fax 0 2642 7133
sutat@haii.or.th
Update : 2014-12-04 16:36:33


 
นางรอยบุญ รัศมีเทศ
Mrs.Royboon Rassameethes
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2642 7097 Fax 0 2642 7133
royboon@haii.or.th
Update : 2014-12-04 16:39:52


 

นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร
Mr.Narongruch Thanasuan
ผู้เชี่ยวชาญ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหาร
Specialist Acting Director Administrative Division
Tel 0 2642 7132 Fax 0 2642 7133
narongruch@haii.or.th
Update : 2014-12-04 17:01:56


 
นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา
Ms.Jarumon Limtipdara
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Director of Research and Development Division
Tel 0 2642 7132 Fax 0 2642 7133
jarumon@haii.or.th
Update : 2014-12-04 17:16:20


 
นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร
Mr.Surajate Boonya-Aroonnet
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
Director of Hydro Informatics Division
Tel 0 2642 7132 ต่อ 308 Fax 0 2642 7133
surajate@haii.or.th
Update : 2014-12-04 17:17:01


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400