นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
Hydro and Agro Informatics Institute

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
108 Bangkok Thai Tower, 8th Floor Rangnam Road, Phayathai
Ratchatewi
Bangkok 10400
Tel 0 2642 7132
Fax 0 2642 7133
www.haii.or.th, www.thaiwater.net
Update : 2014-12-04 17:01:01


 

นายสุทัศน์ วีสกุล
Mr.Sutat Weesakul
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2642 7132 ต่อ 101 Fax 0 2642 7133
sutat@haii.or.th
Update : 2019-02-13 15:40:56


 
นางรอยบุญ รัศมีเทศ
Mrs.Royboon Rassameethes
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2642 7097 Fax 0 2642 7133
royboon@haii.or.th
Update : 2019-02-13 15:46:47


 
นางสาวนุชชฎา สินพิศุทธ์
Miss.Nuchada Sinpisut
ผู้อำนวยการหน่วย หน่วยตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Unit
Tel 0 2642 7132 ต่อ 303 Fax 0 2642 7133
nuchada@haii.or.th
Update : 2019-02-13 15:50:29


 

นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร
Mr.Surajate Boonya-Aroonnet
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
Director of Hydro-Informatics Innovation Division
Tel 0 2642 7132 ต่อ 308 Fax 0 2642 7133
surajate@haii.or.th
Update : 2019-02-13 15:59:51


 
นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา
Ms.Jarumon Limtipdara
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล
Director of Technology and Digital Division
Tel 0 2642 7132 ต่อ 501 Fax 0 2642 7133
jarumon@haii.or.th
Update : 2019-02-13 16:02:07


 
นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์
Miss.Pakarat Danusatianpong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน
Director of Community Water Resource Management Division
Tel 0 2642 7132 Fax 0 2642 7133
pakarat@haii.or.th
Update : 2019-02-13 16:10:04


 

-- -
-- -
- ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
- Technology and Hydro-Informatics Promotion Division
Tel 0 2642 7132 Fax 0 2642 7133
-
Update : 2019-02-13 16:13:01


 
นางศรีสุดา สุขสมาน
Mrs.Srisuda Sooksmarn
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร
Director of Special Project, Collaboration and Corporate Communications Division
Tel 0 2642 7132 Fax 0 2642 7133
srisuda@haii.or.th
Update : 2019-02-13 16:17:13


 
นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร
Mr.Narongruch Thanasuan
นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Research and Development Executive / Acting Director of Strategy and Policy Division Strategy and Policy Division
Tel 0 2642 7132 Fax 0 2642 7133
narongruch@haii.or.th
Update : 2019-02-13 16:14:03


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400