นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
National Science Technology and Innovation Policy Office

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
319 Chamchuri Square Building 14th Fl., Phayathai Rd.,
Patumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2160 5432
Fax 0 2160 5438
www.sti.or.th
Update : 2012-03-23 13:04:17


 

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
Mr.Kitipong Promwong
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2016-07-21 13:50:07


 
นางญาดา มุกดาพิทักษ์
Mrs.Yada Mukdapitak
รองเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม
Deputy Secretary General Directorate of Enabling
Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:16:04


 
นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
Mr.Akkharawit Kanjana-Opas
รองเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานใหม่
Deputy Secretary General Directorate of New Growth & Compettitiveness
Tel 02-160-5432 Fax 02-160-5438

Update : 2017-12-29 13:47:34


 

น.ส.กาญจนา วานิชกร
Ms. Kanchana Wanichkorn
รักษาการรองเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์การคาดการณ์อนาคตออกแบบและทดสอบนโยบาย
Acting Deputy Secretary General Directorate of Strategic Foresight and PolicyAccelerator
Tel 0 2160 5432 ต่อ 901 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:35:14


 
น.ส.สิริพร พิทยโสภณ
Ms.Siriporn Pittayasophon
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม
Assistant Secretary General Directorate of Enabling
Tel 0 2160 5432 ต่อ 551 Fax 0 2160 5438

Update : 2016-11-04 10:54:34


 
น.ส.เอกอนงค์ จางบัว
Ms.Akeanong Jangbua
ผู้ช่วยเลขาธิการ และ รักษาการ ผู้อำนวยการ ด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานใหม่
Assistant Secretary General and Acting Director for Economic Zone of Innovation Directorate of New Growth & Compettitiveness
Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438

Update : 2017-12-29 13:47:56


 

นายสุรชัย สถิตคุณารัตน์
Mr.Surachai Sathitkunarat
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์การคาดการณ์อนาคต ออกแบบและทดสอบนโยบาย
Acting Assistant Secretary General Directorate of Strategic Foresight and Policy Accelerator
Tel 0 2160 5432 ต่อ 301 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:10:24


 
น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
Ms. Ratima Urthamapimuk
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มพัฒนาองค์กร
Assistant Secretary General Directorate of Effective Organization
Tel 0 2160 5432 ต่อ 701 Fax 0 2160 5438

Update : 2016-11-04 11:11:24


 
นายคมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
Mr.Kommate Jitvanichphaibool
ผู้อำนวยการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม
Director for Policy and Strategy Development Directorate of Enabling
Tel 0 2160 5432 ต่อ 502 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:10:53


 

นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
Mr.Poolsak Koseeyaporn
ผู้อำนวยการอาวุโสด้านนโยบายนวัตกรรมการพัฒนากำลังคน กลุ่มยุทธศาสตร์การคาดการณ์อนาคต ออกแบบและทดสอบนโยบาย
Senior Director for?Future Workforce Policy Directorate of Strategic Foresight and Policy Accelerator
Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:16:43


 
นายรุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
Mr.Rungroge Kamondetdacha
ผู้อำนวยการด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงนานาชาติ กลุ่มยุทธศาสตร์การคาดการณ์อนาคต ออกแบบและทดสอบนโยบาย
Director for?Innovation for Industry and Internationalisation Policy Directorate of Strategic Foresight and Policy Accelerator
Tel 0 2160 5432 ต่อ 206 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:17:03


 
นางอัญชลิยา ธงศรี
Mrs.Anchaliya Tongsri
ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ กลุ่มพัฒนาองค์กร
Director for Planing and Budget Directorate of Effective Organization
Tel 0 2160 5432 ต่อ 605 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:19:43


 

น.ส.รุ้งนภา ทองพูล
Ms. Rungnapa Tongpool
ผู้อำนวยการอาวุโสด้านพัฒนาองค์กรและระบบงาน กลุ่มพัฒนาองค์กร
Senior Director for Organization and System Development Directorate of Effective Organization
Tel 0 2160 5432 ต่อ 218 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:19:30


 
นายอาศิร จิระวิทยาบุญ
Mr.Asira Chirawithayaboon
ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร กลุ่มพัฒนาองค์กร
Director for Organization Management Directorate of Effective Organization
Tel 0 2160 5432 ต่อ 404 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:19:07


 
นายเวช วิเวก
Mr.Vech Vivek
นักยุทธศาสตร์ระดับสูง กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม
Senior Strategist Directorate of Enabling
Tel 0 2160 5432 ต่อ 107 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:19:54


 

นายสุชาต อุดมโสภกิจ
Mr.Suchat Udomsopakit
นักยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม
Strategist Directorate of Enabling
Tel 0 2160 5432 ต่อ 401 Fax 0 2160 5438

Update : 2018-10-03 13:20:03


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400