นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
319 Chamchuri Square Building 14th Fl., Phayathai Rd.,
Patumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2160 5432
Fax 0 2160 5438
www.sti.or.th
Update : 2012-03-23 13:04:17


 

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
Mr.Kitipong Promwong
ผู้อำนวยการ

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:41:59


 
นางญาดา มุกดาพิทักษ์
Mrs.Yada Mukdapitak
รองผู้อำนวยการ กลุ่มประสานนโยบายการพัฒนากำลังคนและการอุดมศึกษา

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:42:52


 
น.ส.กาญจนา วานิชกร
Ms. Kanchana Wanichkorn
รองผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:43:31


 

น.ส.สิริพร พิทยโสภณ
Ms.Siriporn Pittayasophon
รองผู้อำนวยการ กลุ่มระบบบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:45:04


 
นายสุรชัย สถิตคุณารัตน์
Mr.Surachai Sathitkunarat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:45:45


 
น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
Ms. Ratima Urthamapimuk
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:46:04


 

นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
Mr.Poolsak Koseeyaporn
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายศึกษาวิจัยนโยบายการพัฒนากำลังคน กลุ่มประสานนโยบายการพัฒนากำลังคนและการอุดมศึกษา

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:47:00


 
น.ส.รุ้งนภา ทองพูล
Ms. Rungnapa Tongpool
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:47:42


 
นายคมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
Mr.Kommate Jitvanichphaibool
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มระบบบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:49:26


 

นายรุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
Mr.Rungroge Kamondetdacha
ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการนโยบายนวัตกรรม กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:50:13


 
นางอัญชลิยา ธงศรี
Mrs.Anchaliya Tongsri
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:50:59


 
นางสาวนิรดา วีระโสภณ
Ms.Nirada Werasopon
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มระบบบริหารการจัดการและระบบติดตามประเมินผลนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
secretary@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:52:01


 

นายเวช วิเวก
Mr.Vech Vivek
นักยุทธศาสตร์ระดับสูง กลุ่มระบบบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Senior Strategist
Tel 0 2160 5432 ต่อ 107 Fax 0 2160 5438
vech@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:53:21


 
นายสุชาต อุดมโสภกิจ
Mr.Suchat Udomsopakit
นักยุทธศาสตร์ กลุ่มระบบบริหารการจัดการและระบบติดตามประเมินผลนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Strategist
Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
suchat@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:53:54


 
นายจักรกฤต วงศ์ถิรวุฒิ
Mr.Jakkrit Wongthirawuth
ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (บ1) หน่วยตรวจสอบภายใน
Senior Internal Auditor Internal Audit Unit
Tel 0 2160 5432 Fax 0 2160 5438
jakkrit@sti.or.th
Update : 2019-05-01 17:53:33


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400