นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล
องครักษ์ จ.นครนายก 26120
9/9 Moo 7 saimul
Ongkharak
Nakornnayok 26120
Tel 02 401 9889, 037 392 901 - 6
Fax 037 392 913
www.tint.or.th
Update : 2012-03-30 16:24:45


 

ดร.สมพร จองคำ
Dr.Somporn Chongkum
ผู้อำนวยการ
Executive Director
Tel 024019889 Fax 025790220
-
Update : 2012-03-30 16:31:03


 
ดร.วรรณา วิมลวัฒนาภัณฑ์
Dr.Wanna Wimolwattanapun
รองผู้อำนวยการ
Deputy Executive Director
Tel 02-4019889 Fax 02-5790424

Update : 2014-10-21 15:34:28


 
ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์
Dr.Hannarong Shamsub
รองผู้อำนวยการ
Deputy Executive Director
Tel 02-4019889 Fax 02-5790424
hannarongs@tint.or.th
Update : 2014-10-21 15:37:27


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400