นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

เลขที่ 69 อาคารมิว ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
69 µ (MU) Building, 22nd Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Samsennai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 02 644 5499
Fax 02 644 9538
www.tcels.or.th
Update : 2014-10-03 08:49:22


 

ดร.นเรศ ดำรงชัย
Mr.Nares Damrongchai, Ph.D.
ผู้อำนวยการ
CEO
Tel 02-644-5499 ต่อ 145, 324 Fax 02-644-9538
SecretaryGroup@tcels.or.th
Update : 2014-10-03 08:56:48


 
นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์
Ms.Ratana Lengsiriwat
รองผู้อำนวยการ
Deputy CEO
Tel 02-644-5499 ต่อ 145, 324 Fax 02-644-9538
SecretaryGroup@tcels.or.th
Update : 2014-10-03 08:47:25


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400