นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Permanent Secretary of Education

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
www.moe.go.th
Update : 2014-10-07 11:33:39


 

นางสุทธศรี วงษ์สมาน
Mrs.Suthasri Wongsamarn
ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Tel 0 2280 4272, 0 2281 6350 Fax 0 2628 5608
wsuthasri@gmail.com
Update : 2014-11-13 10:44:23


 
นางผานิตย์ มีสุนทร

รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretaries
Tel 022820068 Fax 022820068

Update : 2014-11-13 13:57:48


 
นายวัชรินทร์ จำปี
Mr.
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretaries
Tel 022802912 Fax 022802941

Update : 2014-11-13 13:58:28


 

นายกมล ศิริบรรณ

รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretaries
Tel 0 2628 5612 Fax 0 2281 3490

Update : 2014-11-13 13:58:56


 
นายอนันต์ ระงับทุกข์
Mr.Anan Ra-ngubtook
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง1,2
Inspector-General of Inspection Area 1,2
Tel 0 2280 2871 Fax 0 2280 2853
Ake_anan@hotmail.com
Update : 2014-11-13 14:00:16


 
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
Mr.
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 17,18,10,12
Inspector-General of Inspection Area 17,18,10,12
Tel 0 2280 2846 Fax 0 2280 2872

Update : 2014-11-13 11:23:29


 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

รองหัวหน้า ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 3,9,4,5
Inspector-General of Inspection Area 3,9,4,5,
Tel 0 2280 2885 Fax 0 2280 2873

Update : 2014-11-13 11:31:11


 
นายวิมล จำนงบุตร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 15,16,6
Inspector-General of Inspection Area 15,16,6
Tel 0 2280 2847 Fax 0 2280 2874

Update : 2014-11-13 11:28:11


 
นายอดินันท์ ปากบารา
Mr.Adinan Pakbara
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 7,8
Inspector-General of Inspection Area 7,8
Tel 0 2280 2854 Fax 0 2280 2875
pakbara1@hotmail.com
Update : 2014-11-13 14:02:31


 

นายนายประเสริฐ บุญเรือง
Mr.Prasert Boonruang
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 14,10,13
Inspector-General of Inspection Area 14,10,13
Tel 0 2280 2848 Fax 0 2280 2876
prasertboonruang1@gmail.com
Update : 2014-11-13 14:03:55


 


ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector-General of Inspection Area 7
Tel 0 2280 2877 Fax 0 2280 2886

Update : 2014-11-13 11:31:59


 


ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector-General of Inspection Area 4,5
Tel 0 2280 2878 Fax 0 2280 2851

Update : 2014-11-13 11:32:22


 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector-General of Inspection Area 6
Tel 0 2280 2850 Fax 0 2280 2879
-
Update : 2014-11-13 11:32:42


 


ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector-General of Inspection Area 14
Tel 0 2280 2849 Fax 0 2280 2881

Update : 2014-11-13 11:33:18


 


ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector-General of Inspection Area 11,13
Tel 0 2280 2884 Fax 0 2280 2882
-
Update : 2014-11-13 11:33:45


 

นางสาวนฤมล ไทยวิรัช
MissNaruemon Thaiwirach
ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
Adviser
Tel 0 2628 6177 Fax 0 2628 6161
neruemon_2498@hotmail.com
Update : 2014-11-13 14:05:57


 


ที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
Adviser
Tel 0 2628 5613 Fax 0 2628 6156

Update : 2014-11-13 11:34:58


 
นายดำรง ลิมาภิรักษ์
Mr.Damrong Limapirak
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
Adviser
Tel 0 2628 9097 Fax 0 2281 9413
damrong@moe.go.th
Update : 2014-11-13 14:07:27


 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
Adviser
Tel 0 2282 2668 Fax 0 2628 5615

Update : 2014-11-13 11:36:02


 
นางสาวนฤมล ไทยวิรัช

ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director General
Tel 0 2628 6175 Fax 0 2281 9273

Update : 2014-11-13 11:36:40


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
Director General
Tel 0 2628 6603 Fax 0 2282 5765

Update : 2014-11-13 11:37:17


 ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
Director General
Tel 0 3432 1285 Fax 0 3432 1285,0 3422 5399

Update : 2014-11-13 11:37:37


 
นายศัจธร วัฒนะมงคล
Mr.Sachathorn Watanamongkol
ผู้อำนวยการ สำนักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
Director General
Tel 0 2282 0850 Fax 0 2282 5628
sachawat@gmail.com
Update : 2014-11-13 11:39:50


 
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
MissDuriva Amatavivat
ผู้อำนวยการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
Director Bureau of InternationCooperation
Tel 0 2628 5646-109 Fax 0 2281 0953
amata-d@hotmail.com
Update : 2014-11-13 11:42:33


 

นางศิริพร กิจเกื้อกูล
Mrs.Siriporn Kijkuakul
เลขาธิการสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Secretary-General
Tel 0 2282 7055 Fax 0 2280 2845
tait_toy@hotmail.com
Update : 2014-11-13 11:42:52


 
นายเจตนา แดงอินทวัฒน์
Mr.Jattana Daengintawat
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director
Tel 0 2281 9097 Fax 0 2281 9413
Ladkrabang1@hotmail.com
Update : 2014-11-13 14:09:29


 
นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ
Director
Tel 0 2628 6397 Fax 02628 6397

Update : 2014-11-13 13:10:39


 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector-General of Inspection Area 15,16
Tel 0 2280 2880 Fax 0 2280 2852
-
Update : 2014-11-13 11:33:00


 


ผู้อำนวยการ สำนักนิติการ
Director
Tel 0 2280 4261 Fax 0 2281 0497

Update : 2014-11-13 13:23:20


 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
Mr.
เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Secretary General
Tel 0 2282 9718, 0 2280 2921 Fax 0 2282 4810

Update : 2014-11-13 13:25:01


 

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
Mr.Bundit Sriputtangul
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Director
Tel 0 2628 9032 Fax 0 2628 6294
bundit2@hotmail.com
Update : 2014-11-13 13:30:20


 
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
Mr.
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director
Tel 0 2628 6406, 0 2628 6409 Fax 0 2628 6409

Update : 2014-11-13 13:35:59


 
นางนันทา อนะมาน
Mrs.Nantha Anama
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
Director
Tel 0 2628 6347 Fax 0 2628 6167
nantaana@moe.go.th
Update : 2014-11-13 13:36:38


 

นายประสพ กันจู
Mr.Prasop KhunJu
หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน สป.
Chief
Tel 0 2280 6218 Fax 0 2281 8882
prasop_2007@hotmail.com
Update : 2014-11-13 13:38:14


 
นายเบญจรงค์ ศรีเนตร
Mr.Benjarong Srinate
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง
Director
Tel 022800810 Fax 026286294
bensrinate@hotmail.com
Update : 2014-11-13 13:47:51


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400