นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2288 5511
www.obec.go.th
Update : 2014-10-07 11:40:57


 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์
Mr.Suthep Chittayawong
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2288 5532-5 Fax 0 2282 9980
Email : suthepchon3@hotmail.com
Update : 2019-05-24 11:06:46


 
นายสนิท แย้มเกษร
Mr. Sanit Yamgesorn
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5528 - 30 Fax 0 2281 8270
tyam@hotmail.com
Update : 2019-02-26 17:36:03


 
นายพีระ รัตนวิจิตร
Mr.Peera Ruttanawijit
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5575 Fax 0 2282 2899
dr.peera@hotmail.com
Update : 2019-02-26 17:42:34


 

นายอัมพร พินะสา
Mr.Amporn Pinasa
รองเลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2288 5930 Fax 0 2628 5108
amporn65@gmail.com
Update : 2019-02-26 18:01:59


 
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา
Acting Sub Lt.Thanu Vongjinda
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General
Tel - Fax -
tanu_08@hotmail.com
Update : 2019-05-24 11:21:26


 
-- -
-- -
ผู้ช่วยเลขาธิการ -
Assistant Secretary General -
Tel - Fax -
-
Update : 2019-02-26 18:04:16


 

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
Mr.Somkiat Sankapong
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Senior Advisor in Technology for Teaching and Learning
Tel 0 2288 5699 Fax 0 22803804
somkeatsan@gmail.com
Update : 2018-02-12 17:44:13


 
-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
Senior Advisor in Learning Process Development
Tel 0 2288 5575 Fax 0 2282 2899
-
Update : 2018-02-09 12:45:49


 
นายนายวรศักดิ์ วัชรกำธร
Mr. Worasak Watcharakamtorn
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
Senior Advisor in Networking System and Participation Development
Tel 0 2288 5858 Fax 0 2282 1310
worasak2500@hotmail.com
Update : 2018-02-12 17:52:47


 

นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
Miss. Nongluk Rueanthong
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
Senior Advisor in Educational Standards
Tel 0 2282 1310 Fax 0 2280 5558
nongluk5827@hotmail.com
Update : 2018-02-13 11:04:25


 
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
Mr. Surasak Insrikrai
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
Senior Advisor in Policy and Planning
Tel 0 2281 2283 Fax 0 2281 2283
s.insrikrai@gmail.com
Update : 2018-06-27 17:45:15


 
นางสุดา สุขอ่ำ
Mrs.Suda Suk-um
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
Senior Advisor in Special Education and Disadvantaged Persons
Tel 0 2282 1310 Fax 0 2282 1310
suda858@gmail.com
Update : 2018-06-27 17:26:07


 

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
Mr.Surasak Insrikrai
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director General Administration Bureau
Tel 0 2281 2283 Fax 0 2281 2283
s.insrikrai@gmail.com
Update : 2018-06-27 17:46:14


 
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
Mrs.Ketthip Suphavanich
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Teachers and Basic Education Personnel Development Bureau
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2281 0503
Ksuphavanich@gmail.com
Update : 2017-04-23 16:23:00


 
นายวันชัย ธงชัย
Mr.Wanchai Thongchai
ผู้อำนวยการ สำนักการคลังและสินทรัพย์
Director Finance Bureau
Tel 0 2288 5603 Fax 0 2282 5667
wanchai10300@yahoo.com
Update : 2016-03-03 10:11:29


 

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
Mr.Somkiat Sankapong
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Director Technology for Teaching and Learning Bureau
Tel 0 2288 5699, 0 2628 5339 Fax 0 22803804
somkeatsan@gmail.com
Update : 2015-01-05 14:47:03


 
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
Mr.Praphat Rattanaarun
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Policy and Planning Bureau
Tel 0 2288 5834 - 5 Fax 0 2281 1956
Praphat133@gmail.com
Update : 2019-05-24 11:31:22


 
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
Director Educational Innovation Development Bureau
Tel 0 2288 5868, Fax 0 2282 8789

Update : 2018-06-27 18:13:05


 

นางสุดา สุขอ่ำ
Mrs.Suda Suk-um
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Director Special Education Bureau
Tel 0 2288 5560 Fax 0 2280 7045
suda858@gmail.com
Update : 2017-09-06 13:01:05


 
นายวัลลพ สงวนนาม
Mr.Wallop Snguannam
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
Director Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
Tel 0 2288 5648 Fax 0 2282 1897

Update : 2019-02-26 18:55:52


 
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
Mrs.Ketthip Suphavanich
ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2288 5817 Fax 0 2281 1389
Ksuphavanich@gmail.com
Update : 2018-02-09 19:06:50


 

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
Mr.Wisanu Sabsombat
ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา
Director Educational Testing Bureau
Tel 0 2288 5786 Fax 0 2628 5349
wissap13@hotmail.com
Update : 2016-03-03 10:16:10


 
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
Mrs.Nitsuda Apinuntaporn
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Director Academic Affairs and Educational Standards Bureau
Tel 0 2288 5919 Fax 0 2628 5335
apinuntaporn@gmail.com
Update : 2018-02-13 17:16:50


 
นางวัลลา เรือนไชยวงศ์
Mrs. Walla Ruanchaiwong
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
Director Students Activities Development Bureau
Tel 0 2288 5863 Fax 0 2282 2808
Walla.R@hotmail.com
Update : 2017-04-23 14:43:14


 

นายสราวุธ เดชมณีรัตน์
Mr.Sarawut Dechmaneerat
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
Director Education Development for a Special Administrative Zone in the South
Tel 0 2288 5911 Fax 0 288 5910
sarawut_bigbird@hotmail.com
Update : 2018-02-13 17:18:28


 
นางถนอมวรรณ ธาราพรหม
Mrs.Thanomvun Taraphom
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Auditing Unit
Tel 0 2288 5667 Fax 0 2282 2857
thanomvun.30@gmail.com
Update : 2016-08-05 11:21:53


 
นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
Miss. Lilin Songpasook
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2288 5877 Fax 0 2280 5499
lilinson@yahoo.com
Update : 2018-02-13 17:23:33


 

นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
Ms.Nongluk Rueanthong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
Director Upper Secondary Education Bureau
Tel 0 2288 5937 Fax 0 2288 5941
nongluk5827@hotmail.com
Update : 2017-09-06 13:03:18


 
นายวรศักดิ์ วัชรกำธร
Mr.Worasak Watcharakamtorn
หัวหน้า ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Head Educational Supervision Development Center - ESDC
Tel 0 2288 5896 Fax 0 2288 5896
worasak2500@hotmail.com
Update : 2016-12-04 16:58:56


 
นายธีร์ ภวังคนันท์
Mr.Thipa Bhawangkanantha
ผู้อำนวยการ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
Director Childs Protection Center
Tel 02-2885753 Fax 02-2885753
baannamjai@hotmail.com
Update : 2016-08-05 11:24:07


 

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
Mr.Somkiat Sankapong
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
Director Distance Learning Information Technology
Tel 0 2281 6071 Fax 0 2281 6071
somkeatsan@gmail.com
Update : 2016-12-04 17:08:32


 
นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
Mr. Phuriwat Khamaikawin
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย
Director Management Center for the Project on the Development of Princess
Tel 0 2288 5920 Fax 0 2281 0828
phuriwat.pcshs@gmail.com
Update : 2016-12-04 17:11:19


 
นายสานิตย์ พิมพ์วงศ์
Mr.
ผู้อำนวยการ นิติการ
Director

Update : 2019-02-26 19:04:19


 

-- -
-- -
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
School Lunch Project Fund Bureau
Tel 0 2288 5528 - 30 Fax 0 2281 8270

Update : 2019-02-26 18:59:52


 
นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลฉัตร
Mrs.Rasarin Chutivibunchat
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Monitoring and Inspecting of the Management of Basic Education
Tel 0 2288 5765 Fax 0 2288 5755
wi.sanee@hotmail.com
Update : 2018-02-13 17:29:34


 
นายอรุณ พรหมจรรย์
Mr. Arun Promchan
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Analysis and Research of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5822 - 3 Fax 0 2288 5535
arunmorning@yahoo.com
Update : 2018-02-15 17:01:00


 

นางลำใย สนั่นรัมย์
Mrs.Lumyai Sananram
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
Senior Expert in Development of Testing Tools
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
lumyaisa@gmailcom , sananram009@gmail.com
Update : 2018-02-13 17:58:12


 
นายธีร์ ภวังคนันท์
Mr. Thipa Bhawangkanantha
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว
Senior Expert in Counselling Development
Tel 02-2885753 Fax 02-2885753
baannamjai@hotmail.com
Update : 2016-08-05 11:42:00


 
นางสาวสิริมา หมอนไหม
Ms.Sirima Monmai
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา
Senior Expert in Education Research
Tel 0 2281 1959 Fax 0 2288 5893
S_monmai@hotmail.com
Update : 2017-04-23 15:17:22


 

นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
Ms.Jutamas Cheevitsophon
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
Senior Expert in Curriculum and Technology for Learning Media Development
Tel 0 2288 5936 Fax 0 2628 5129
jutaobec@gmail.com
Update : 2015-04-09 11:45:56


 
นางลำพึง ศรีมีชัย
Mrs.Lamphung Srimeechai
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
Senior Expert in Education for Disadvantaged Persons
Tel 0 2288 5841 Fax 0 2281 5232
lam_phung@hotmail.com
Update : 2016-08-05 12:36:27


 
นายพิเชฎษ์ จับจิตต์
Mr. Piched Jubjitt
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
Senior Expert in Media and Learning Development
Tel 0 2288 5770 Fax 0 288 5770
pichedj@hotmail.com
Update : 2018-02-13 17:36:32


 

นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
Mr.Kitti Sutthijitpaisarn
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Evaluation of Basic Education Provision
Tel - Fax -
kiteveup@hotmail.com
Update : 2017-04-23 15:50:58


 
นางสุวารี เคียงประพันธ์
Mrs.Suvaree Keangpaphun
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Expert in Personnel Resource Management
Tel 0 2288 5638 Fax 0 2288 5638
suvaree21@hotmail.com
Update : 2018-02-13 17:43:19


 
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
Mrs.Oranuch Mungmesuksiri
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Senior Expert in Learning Innovation Development
Tel 0 2288 5881 Fax 0 2281 5216
nuchnenu@yahoo.com
Update : 2018-02-13 17:53:06


 

นางจารุภา สังขารมย์
Mrs.Jarupha Sangkharom
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
Senior Expert in ICT Training Management and Dissemination-ICT
Tel 0 2288 5511 Fax 0 2280 6290
tanya_sangkharom@yahoo.com
Update : 2017-04-23 16:16:02


 
นางถนอมวรรณ ธาราพรหม
Mrs.Thanomvun Taraphom
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
Senior Expert in Internal Auditing
Tel 0 2288 5667 Fax 0 2282 2857
thanomvun.30@gmail.com
Update : 2016-08-05 15:39:13


 
นางวัลลา เรือนไขยวงศ์
Mrs.Walla Ruanchaiwong
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา
Senior Expert in Education Management
Tel 0 2288 5863 Fax 0 2282 2808
Walla.R@hotmail.com
Update : 2018-02-13 19:38:36


 

นายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย
Mr.Kriangsak Sungchai
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
Senior Expert in Research and Educational Quality Evaluation
Tel - Fax -
kriangm@gmail.com
Update : 2018-02-13 18:23:06


 
นางวรรณา ช่องดารากุล
Mrs.Wanna Chongdarakul
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Senior Expert in Quality of Education Research and Development
Tel 0 2288 5766 Fax 0 2288 5755
wannacho@gmail.com
Update : 2018-02-13 18:09:15


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
Senior Expert in Curriculum and Learning Development
Tel 0 2288 5801 Fax 0 2288 5601

Update : 2019-02-26 19:07:39


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400