นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2288 5511
www.obec.go.th
Update : 2014-10-07 11:40:57


 

นายกมล รอดคล้าย
Mr.Kamol Rodklai
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2288 5532-6 Fax 0 2282 9980
k_rodklai@yahoo.com
Update : 2014-07-07 15:36:51


 
นางอ่องจิต เมธยะประภาส
Mrs.Ongjit Metthayapraphat
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5529 - 30 Fax 0 2282 7295
ongjit@yahoo.com
Update : 2014-07-07 15:39:53


 
นายโรจนะ กฤษเจริญ
Mr.Rojana Kitcharoen
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5540 - 2 Fax 0 2280 2909
job.good88@gmail.com
Update : 2014-07-07 15:43:22


 

-- -
-- -
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2628 9166, Fax 0 2281 8270
-
Update : 2014-07-07 15:44:33


 
-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
Senior Advisor in Special Education and Disadvantaged Persons
Tel 0 2282 1310 Fax 0 2282 1310
-
Update : 2014-07-07 15:52:16


 
นายรังสรรค์ มณีเล็ก
Mr.Rangsan Maneelek
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
Senior Advisor in Policy and Planning
Tel 0 2288 5590, Fax 0 2282 7295
maneelek@yahoo.com
Update : 2014-07-07 15:54:55


 

น.ส.วีณา อัครธรรม
Mrs.Weena Akratham
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
Senior Advisor in Learning Process Development
Tel 0 2288 5575 Fax 0 2282 2899
weenaakr@yahoo.com
Update : 2014-07-07 16:02:38


 
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
Mr.Anek Ratpiyapaporn
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Senior Advisor in Technology for Teaching and Learning
Tel 0 2288 5627 Fax 0 2282 9657
anekrati@hotmail.com, anek@obecmail.obec.go.th
Update : 2014-07-07 16:04:56


 
-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
Senior Advisor in Networking System and Participation Development
Tel 0 2288 5858 Fax 0 2282 1310
-
Update : 2014-07-07 16:06:14


 

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
Mrs.Watanaporn Ra-Ngubtook
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
Senior Advisor in Educational Standards
Tel 0 288 5510 -3 Fax 0 2280 5558
watan_ra@hotmail.com
Update : 2014-07-07 16:08:03


 
นางพัชรา ประวาลพิทย์
Mrs.Patchara Prawalpit
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Monitoring and Inspecting of the Management of Basic Education
Tel 0 2288 5846 Fax 0 2281 5232
Patchara-p2011@hotmail.com
Update : 2014-07-07 17:08:15


 
น.ส.รุ่งนภา นุตราวงษ์
Ms.Rungnapa Nutravong
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Analysis and Research of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5779 Fax 0 2288 5780
nutravong@yahoo.com
Update : 2012-03-12 15:42:15


 

นายโสภณ โสมดี
Mr.Sophon Somdee
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
Senior Expert in Curriculum and Technology for Learning Media Development
Tel 0 2288 5936 Fax 0 2280 0533
iamsophon@gmail.com
Update : 2014-07-07 17:13:18


 
นายอุดม พรมพันธ์ใจ
Mr.Udom Prompanjai
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดการศึกษา
Senior Expert in Education Management
Tel 0 2288 5937 - 8 Fax 0 2288 5941
Prompanjai1954@gmail.com
Update : 2012-03-12 15:46:15


 
น.ส.วิภาพร นิธิปรีชานนท์
Ms.Wipaporn Nitiprechanon
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา
Senior Expert in Education Research
Tel 0 2288 5898 Fax 0 2281 0828
wipaporn2299@gmail.com
Update : 2014-07-07 17:16:15


 

นายโสภณ โสมดี
Mr.Sophon Somdee
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
Senior Expert in ICT Training Management and Dissemination-ICT
Tel 0 2288 5936 Fax 0 2280 0533
iamsophon@gmail.com
Update : 2012-03-12 16:32:07


 
น.ส.พจนีย์ เจนพนัส
Ms.Potjane Chanpanus
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว
Senior Expert in Counselling Development
Tel 0 2288 5762 - 3 Fax 0 2288 5764
p_chanpanus@hotmail.com
Update : 2012-03-12 16:35:11


 
นาง ณรี สุสุทธิ
Mrs. Naree Susutti
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
Senior Expert in Education for Disadvantaged Persons
Tel 0 2288 5841 Fax 0 2281 5232
naree.s@obecmail.obec.go.th
Update : 2014-07-07 17:19:28


 

นางสุกัญญา งามบรรจง
Mrs.Sukanya Ngambunjong
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
Senior Expert in Media and Learning Development
Tel 0 2288 5935 skyngbj@hotmail.com
Update : 2012-03-12 16:50:51


 
น.ส.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
Ms.Praiwan Pitaksalee
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Senior Expert in Quality of Education Research and Development
Tel 0 2288 5786 Fax 0 2628 5349
praiwanp@gmail.com
Update : 2012-03-12 16:52:18


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
Senior Expert in Curriculum and Learning Development
Tel 0 2288 5911 Fax 0 2288 5911
-
Update : 2014-07-07 17:45:49


 

-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Senior Expert in Learning Innovation Development
Tel 0 2288 5761 Fax 0 2288 5745
-
Update : 2014-07-07 17:29:41


 
นายชวลิต โพธิ์นคร
Mr.Chavalit Phonakorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
Senior Expert in Development of Testing Tools
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
toynakorn@gmail.com
Update : 2012-03-12 17:00:58


 
น.ส.ชลธิชา เจริญรัตนวัฒน์
Ms.Cholthicha Charoenratanavat
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Expert in Personnel Resource Management
Tel 0 2288 5639 Fax 0 2628 5110
cholthicha156@hotmail.com
Update : 2012-03-12 16:38:02


 

-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Evaluation of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5867, Fax 0 2288 5571
-
Update : 2014-07-07 17:43:41


 
นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล
Mr.Supat Punpattanakul
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director General Administration Bureau
Tel 0 2281 2283 Fax 0 2281 2283
spptngs@hotmail.com
Update : 2012-03-12 17:12:35


 
นางพวงมณี ชัยเสรี
Mrs.Puangmanee Chaiseree
ผู้อำนวยการ สำนักการคลังและทรัพย์สิน
Director Finance Bureau
Tel 0 2288 5603 Fax 0 2281 0895
kai-kag@hotmail.com
Update : 2012-03-12 17:13:15


 

นายอำนาจ วิชยานุวัติ
Mr. Mr.Amnat Wichayanuwat
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Policy and Planning Bureau
Tel 0 2288 5833-4 Fax 0 2281 1956
ed_south@hotmail.com
Update : 2014-07-07 17:48:02


 
นายพิธาน พื้นทอง
Mrs.Pitan Puentong
ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2288 5817 Fax 0 2281 1389
puentong@yahool.com,
Update : 2012-03-12 17:14:45


 
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
Mr.Anek Ratpiyapaporn
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Director Technology for Teaching and Learning Bureau
Tel 0 2288 5712, 0 2628 5339 Fax 0 2282 2861
anekrati@hotmail.com, anek@obecmail.obec.go.th
Update : 2012-03-12 17:16:16


 

นายพิธาน พื้นทอง
Mr.Pitan Puentong
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
Director Educational Innovation Development Bureau
Tel 0 2288 5868, Fax 0 2282 8789
puentong@yahool.com
Update : 2014-07-07 17:50:34


 
นายพะโยม ชินวงศ์
Mr.Payom Chinnawong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Director Special Education Bureau
Tel 0 2288 5559 Fax 0 2280 7045
payom_chin@hotmail.com
Update : 2012-03-12 17:18:20


 
น.ส.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
Ms.Praiwan Pitaksalee
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Director Academic Affairs and Educational Standards Bureau
Tel 0 2288 5919 Fax 0 2628 5335
praiwanpit@gmail.com
Update : 2014-07-07 17:25:49


 

น.ส.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
Ms.Praiwan Pitaksalee
ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา
Director Educational Testing Bureau
Tel 0 2288 5786 Fax 0 2628 5349
praiwanp@gmail.com
Update : 2012-03-12 17:17:22


 
นายไกร เกษทัน
Mr.Krai Kettun
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
Director Personnel Administration Development and Legal Affairs
Tel 0 2288 5648, Fax 0 2282 1897
Kri8766490@hotmail.com
Update : 2012-03-12 17:20:30


 
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
Mrs.Watanaporn Ra-Ngubtook
ผู้อำนวยการ สำนักสถาบันภาษาอังกฤษ
Director English Language Institution
Tel 0 2288 5904 Fax 0 2288 5915
watan_ra@hotmail.com
Update : 2012-03-12 17:28:51


 

นายชวลิต โพธิ์นคร
Mr.Chavalit Phonakorn
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Teachers and Basic Education Personnel Development Bureau
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
toynakorn@gmail.com
Update : 2012-03-12 17:26:25


 
นายสนิท แย้มเกษร
Mr.Sanit Yamgesorn
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
Director Students Activities Development Bureau
Tel 0 22811955 Fax 0 2282 2808
sanityam@hotmail.com
Update : 2012-03-12 17:29:17


 
นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ
Mr.Anusak Ayuwatthana
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
Director Education Development for a Special Administrative Zone in
Tel 0 2288 5911 Fax 0 288 5912
anuayu@hotmail.com
Update : 2014-07-07 17:42:30


 

นายอุดม พรมพันธ์ใจ
Mr.Udom Prompanjai
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
Director Upper Secondary Education Bureau
Tel 0 2288 5937 - 8 Fax 0 2288 5941
Prompanjai1954@gmail
Update : 2012-03-12 17:27:19


 
น.ส.ปนัดดา จรัสพิทยากุล
Ms.Panadda Jaruspithayakul
หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน
Head Internal Auditing Unit
Tel 0 2288 5670 Fax 0 2282 2857
iau.bec@obecmail.obec.go.th
Update : 2012-03-12 17:25:05


 
นายดำรงค์ พลโภชน์
Mr.Dumronk Polpochone
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Head Public Sector Development Group
Tel 0 2280 5499 Fax 0 2281 5218
mafiadam_rong@yahoo.co.th
Update : 2012-03-12 17:30:46


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607