นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2288 5511
www.obec.go.th
Update : 2014-10-07 11:40:57


 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
Mr.Karoon Sakulpradit
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2288 5532-5 Fax 0 2282 9980
sa_karoon@hotmail.com
Update : 2015-11-03 13:59:53


 
นายรังสรรค์ มณีเล็ก
Mr. Rangsan Maneelek
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5542 Fax 0 2280 2909
maneelek@yahoo.com
Update : 2016-02-19 13:52:35


 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์
Mr. Suthep Chittayawong
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5859 Fax 0 2282 1312
suthepchon3@hotmail.com
Update : 2015-11-03 14:24:58


 

นายพะโยม ชิณวงศ์
Mr.Payom Chinnawong
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5528 - 30 Fax 0 2281 8270
payom_chin@hotmail.com
Update : 2016-02-19 13:53:43


 
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
Mr.Boonrux Yodpheth
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
Assistant Secretary General
Tel 0 2288 5930 Fax 0 2628 5108
boonrux.yod@hotmail.com
Update : 2016-03-03 10:01:08


 
นายอำนาจ วิชยานุวัติ
Mr.Amnat Wichayanuwat
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
Assistant Secretary General
Tel 0 2282 5862 Fax 0 2282 5862
amnatwich@gmail.com
Update : 2016-03-09 11:02:11


 

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
Mr.Anek Ratpiyapaporn
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Senior Advisor in Technology for Teaching and Learning
Tel 0 2281 2420 Fax 0 2281 2420
anekrati@hotmail.com, anek@obecmail.obec.go.th
Update : 2014-11-03 14:44:37


 
นายพิธาน พื้นทอง
Mr.Pitan Puentong
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
Senior Advisor in Networking System and Participation Development
Tel 0 2288 5858 Fax 0 2282 1310
puentong@yahool.com
Update : 2014-11-06 17:38:57


 
นายพีระ รัตนวิจิตร
Mr. Peera Ruttanawijit
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
Senior Advisor in Educational Standards
Tel 0 282 1310 Fax 0 2280 5558
dr.peera@hotmail.com
Update : 2016-03-25 17:00:59


 

นางสุกัญญา งามบรรจง
Mrs.Sukanya Ngambunjong
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
Senior Advisor in Learning Process Development
Tel 0 2288 5575 Fax 0 2282 2899
skyngbj@hotmail.com
Update : 2016-03-25 16:52:48


 
นายสนิท แย้มเกษร
Mr.Sanit Yamgesorn
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
Senior Advisor in Policy and Planning
Tel 0 2288 5590 Fax 0 2282 7295
tyam@hotmail.com
Update : 2016-03-25 17:04:30


 
นางสุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์
Mrs.Supaporn Kittiratchadanon
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
Senior Advisor in Special Education and Disadvantaged Persons
Tel 0 2282 1310 Fax 0 2282 1310
sk@dlthailand.com
Update : 2016-05-25 13:51:16


 

นายสนิท แย้มเกษร
Mr.Sanit Yamgesorn
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director General Administration Bureau
Tel 0 2281 2283 Fax 0 2281 2283
tyam@hotmail.com
Update : 2015-01-05 10:42:37


 
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
Mr.Surasak Insrikrai
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Teachers and Basic Education Personnel Development Bureau
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
s.insrikrai@gmail.com
Update : 2015-06-12 16:01:08


 
นายวันชัย ธงชัย
Mr.Wanchai Thongchai
ผู้อำนวยการ สำนักการคลังและสินทรัพย์
Director Finance Bureau
Tel 0 2288 5603 Fax 0 2282 5667
wanchai10300@yahoo.com
Update : 2016-03-03 10:11:29


 

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
Mr.Somkiat Sankapong
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Director Technology for Teaching and Learning Bureau
Tel 0 2288 5699, 0 2628 5339 Fax 0 22803804
somkeatsan@gmail.com
Update : 2015-01-05 14:47:03


 
นายชลำ อรรถธรรม
Mr.Chalam Attatham
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Policy and Planning Bureau
Tel 0 2281 1956 Fax 0 2281 1956
challaamm@gmail.com
Update : 2016-03-03 10:20:08


 
นายพิธาน พื้นทอง
Mr.Pitan Puentong
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
Director Educational Innovation Development Bureau
Tel 0 2288 5868, Fax 0 2282 8789
puentong@yahool.com
Update : 2015-01-05 09:35:39


 

-- -
-- -
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Director Special Education Bureau
Tel 0 2288 5559 Fax 0 2280 7045
-
Update : 2016-03-09 11:03:28


 
นายสมยศ ศิริบรรณ
Mr.Somyos Siriban
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
Director Personnel Administration Development and Legal Affairs
Tel 0 2288 5648 Fax 0 2282 1897
somyossb@gmail.com
Update : 2014-10-30 15:33:19


 
นายไกร เกษทัน
Mr.Krai Kettun
ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2288 5817 Fax 0 2281 1389
Kri8766490@hotmail.com
Update : 2014-11-06 17:41:37


 

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
Mr.Wisanu Sabsombat
ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา
Director Educational Testing Bureau
Tel 0 2288 5786 Fax 0 2628 5349
wissap13@hotmail.com
Update : 2016-03-03 10:16:10


 
นางสุกัญญา งามบรรจง
Mrs.Sukanya Ngambunjong
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Director Academic Affairs and Educational Standards Bureau
Tel 0 2288 5919 Fax 0 2628 5335
skyngbj@hotmail.com
Update : 2015-02-10 10:48:54


 
นายทรงวุฒิ มลิวัลย์
Mr.Songwut Maliwan
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
Director Students Activities Development Bureau
Tel 0 2288 5863 Fax 0 2282 2808
student.obec@gmail.com
Update : 2015-04-09 11:49:40


 

นายนพพร มากคงแก้ว
Mr.Nopporn Makkongkaew
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
Director Education Development for a Special Administrative Zone in the South
Tel 0 2288 5911 Fax 0 288 5910
ld.nopporn@gmail.com
Update : 2015-11-03 15:20:25


 
-- -
-- -
หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน
Head Internal Auditing Unit
Tel 0 2288 5670 Fax 0 2282 2857
-
Update : 2016-02-19 15:28:22


 
-- -
-- -
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Head Public Sector Development Group
Tel 0 2288 5877 Fax 0 2281 5218
-
Update : 2016-02-19 14:44:16


 

นางยุวดี อยู่สบาย
Mrs.Yuwadee Yoosabai
ผู้อำนวยการ สถาบันภาษาอังกฤษ
Director English Language Institution
Tel 0 2288 5904 Fax 0 2288 5915

Update : 2016-05-25 15:56:57


 
นายชัยอนันต์ แก่นดี
Mr.Chaianan Kaendee
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
Director Upper Secondary Education Bureau
Tel 0 2288 5937 - 40 Fax 0 2288 5941
pae2498@gmail.com
Update : 2014-10-31 15:52:18


 
นายพีระ รัตนวิจิตร
Mr.Peera Ruttanawijit
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
Director Bureau of Compulsory Education Administration
Tel 0 2288 5601 Fax 0 2288 5601
dr.peera@hotmail.com
Update : 2015-04-09 11:54:25


 

นายธีร์ ภวังคนันท์
Mr.Thipa Bhawangkanantha
หัวหน้า ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
Head Childs Protection Center
Tel 02-2885753 Fax 02-2885753
baannamjai@hotmail.com
Update : 2015-02-05 13:59:14


 
นายภาสกร พงษ์สิทธากร
Mr.Passakron Pongsitdha
หัวหน้า ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Head Educational Supervision Development Center - ESDC
Tel 0 2288 5896 Fax 0 2288 5896
pas_don@hotmail.com
Update : 2015-04-09 11:51:32


 
นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์
Mrs.Supaporn Kittiratchadanon
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
Director Distance Learning Information Technology
Tel 0 2281 6071 Fax 0 2281 6071
sk@dlthailand.com
Update : 2016-03-25 16:45:48


 

นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์
Mrs.Wipaporn Nitiprechanon
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย
Director Management Center for the Project on the Development of Princess
Tel 0 2288 5898 Fax 0 2288 5898
wipaporn2299@gmail.com
Update : 2016-02-19 17:14:38


 
นางกฤษณา สว่างแสง
Mrs.Kissana Sawangsang
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Monitoring and Inspecting of the Management of Basic Education
Tel 0 89922 2677 Fax 0 2281 5232
kissana_2509@yahoo.com
Update : 2015-04-09 11:07:50


 
น.ส.รุ่งนภา นุตราวงษ์
Ms.Rungnapa Nutravong
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Analysis and Research of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5779 Fax 0 2288 5780
nutravong@yahoo.com
Update : 2012-03-12 15:42:15


 

-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว
Senior Expert in Counselling Development
Tel 0 2288 5762 - 3 Fax 0 2288 5764
-
Update : 2015-11-03 14:38:39


 
นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
Ms.Jutamas Cheevitsophon
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
Senior Expert in Curriculum and Technology for Learning Media Development
Tel 0 2288 5936 Fax 0 2628 5129
jutaobec@gmail.com
Update : 2015-04-09 11:45:56


 
นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์
Ms.Wipaporn Nitiprechanon
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา
Senior Expert in Education Research
Tel 0 2288 5898 Fax 0 2281 0828
wipaporn2299@gmail.com
Update : 2015-11-03 15:41:58


 

นางเพ็ญแข แต่งจันทร์
Mrs.Phenkae Tangchun
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Expert in Personnel Resource Management
Tel 0 2288 5638 Fax 0 2288 5638
-
Update : 2015-04-16 15:32:34


 
นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ
Mr.Anusak Ayuwatthana
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Evaluation of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5867, Fax 0 2288 5571
anuayu@hotmail.com
Update : 2015-03-30 17:08:04


 
นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร
Mrs.Nijvadee Jareankieatbovorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Senior Expert in Learning Innovation Development
Tel 0 2288 5881 Fax 0 2281 5216
nijvadeekajorn@yahoo.com
Update : 2015-04-09 13:37:37


 

นางนิรมล ตู้จินดา
Mrs.Niramol Tojinda
ผู้เชี่ยวด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
Senior Expert in Curriculum and Learning Development
Tel 0 2288 5801 Fax 0 2288 5601
tojinda.obec@hotmail.com
Update : 2015-11-03 15:29:10


 
นางสุทิน ทองไสว
Mrs.Suthin Thongsawai
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
Senior Expert in ICT Training Management and Dissemination-ICT
Tel 0 2288 5718 Fax 0 2280 0838
sutina_2006@hotmail.com
Update : 2014-11-06 17:44:20


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา
Senior Expert in Education Management
Tel 0 2288 5937 - 8 Fax 0 2288 5941
-
Update : 2014-10-30 13:31:48


 

นายพีระ รัตนวิจิตร
Mr.Peera Ruttanawijit
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
Senior Expert in Research and Educational Quality Evaluation
Tel 02-2885601 Fax 02-2885601
dr.peera@hotmail.com
Update : 2015-03-30 16:13:01


 
นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์
Ms.Kannika Prampituck
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Senior Expert in Quality of Education Research and Development
Tel 0 2288 5766 Fax 0 2288 5755
pram9@hotmail.com
Update : 2015-04-17 11:13:26


 
นายชวลิต โพธิ์นคร
Mr.Chavalit Phonakorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
Senior Expert in Development of Testing Tools
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
toynakorn@gmail.com
Update : 2012-03-12 17:00:58


 

นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล
Ms.Panadda Jaruspithayakul
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
Senior Expert in Internal Auditing
Tel 0 2288 5670 Fax 0 2282 2857
iau.bec@obecmail.obec.go.th
Update : 2015-03-30 17:03:02


 
นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ
Mrs.Parinya Ritcharoen
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
Senior Expert in Media and Learning Development
Tel 0 2288 5733 Fax 0 288 5919
ritcharoen1875@yahoo.com
Update : 2015-03-15 16:44:29


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
Senior Expert in Education for Disadvantaged Persons
Tel 0 2288 5841 Fax 0 2281 5232
-
Update : 2015-11-03 15:22:54


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400