นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

319 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
319 Ministry of Education, Rachadamneon nok Avenue
Dusit
Bangkok 10300
Tel 02 2885511 - 5
Fax 02 2885583 - 4
www.obec.go.th

 

นายอภิชาติ จีระวุฒิ
Mr.Apichart Jeerawuth
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2288 5532-6 Fax 0 2282 9980
apichjee@hotmail.co.th


 
นายกมล รอดคล้าย
Mr.Kamol Rodklai
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2281 3284 Fax 0 2282 1312
k_rodklai@yahoo.com


 
นางอ่องจิต เมธยะประภาส
Mrs.Ongjit Metthayapraphat
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5529 - 30 Fax 0 2282 7295
ongjit@yahoo.com


 

นายโรจนะ กฤษเจริญ
Mr.Rojana Kitcharoen
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5540 - 2 Fax 0 2280 2909
job.good88@gmail.com


 
-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
Senior Advisor in Networking System and Participation Development
Tel 0 2288 5858 Fax 0 2282 1310
-


 
นายรังสรรค์ มณีเล็ก
Mr.Rangsan Maneelek
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
Senior Advisor in Policy and Planning
Tel 0 2288 5590 Fax 0 2282 7295
maneelek@yahoo.com


 

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
Mr.Anek Ratpiyapaporn
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Senior Advisor in Technology for Teaching and Learning
Tel 0 2288 5627 Fax 0 2282 9657
Email : anekrati@hotmail.com, anek@obecmail.obec.go.th


 
นางสาววีณา อัครธรรม
Mrs.Weena Akratham
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
Senior Advisor in Learning Process Development
Tel 0 2288 5575 Fax 0 2282 2899
Email : maneelek@yahoo.com


 
-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
Senior Advisor in Special Education and Disadvantaged Persons
Tel 0 2281 1958 Fax 0 2282 8789
-


 

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
Mrs.Watanaporn Ra-Ngubtook
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
Senior Advisor in Educational Standards
Tel 0 2288 5940 Fax 0 2288 5915
watan_ra@hotmail.com


 
นายเกษม สดงาม
Mr.Kasem Sodngam
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
The Assistant Secretary General
Tel 0 2282 2867 Fax 0 2282 2867
kasem_sod@hotmail.com


 
นายสมเกียรติ บุญรอด
Mr.Somkeit Boonrawd
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
The Assistant Secretary General
Tel 0 2628 5108 Fax 0 2628 5108
somkeit_kpl1@hotmail.com


 

นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล
Mr.Supat Punpattanakul
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director Bureau of General Administration Office
Tel 0 2281 2283 Fax 0 2281 2283
spptngs@hotmail.com


 
นางพวงมณี ชัยเสรี
Mrs.Puangmanee Chaiseree
ผู้อำนวยการ สำนักการคลังและทรัพย์สิน
Director Bureau of Finance
Tel 0 2288 5603 Fax 0 2281 0895
kai-kag@hotmail.com


 
นายไกร เกษทัน
Mrs.Krai Kettun
ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Bureau of Monitoring and Evaluation Education Office
Tel 0 2288 5817 Fax 0 2281 1389
Kri8766490@hotmail.com


 

นายกนก อินทรพฤกษ์
Mr.Kanok Intarapruck
ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา
Director Bureau of Educational Testing
Tel 0 2288 5786 , 0 22816236 Fax 0 2628 5349
kanee_g@yahoo.com


 
นายสนิท แย้มเกษร
Mr.Sanit Yamgesorn
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Director Bureau of Technology for Teaching and Learning Bureau
Tel 0 2288 5712, 0 2628 5339 Fax 0 2282 2861
sanityam@hotmail.com


 
นายอำนาจ วิชยานุวัติ
Mr.Amnat Wichayanuwat
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Bureau of Policy and Planning
Tel 0 2288 5833-4 Fax 0 2281 1956
amnatwich@gmail.com


 

นายพะโยม ชินวงศ์
Mr.Payom Chinnawong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Director Bureau of Special Education Administration
Tel 0 2288 5559 Fax 0 2280 7045
payom_chin@hotmail.com


 
นายพิธาน พื้นทอง
Mr.Pitan Puentong
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
Director Bureau of Educational Innovation Development
Tel 0 2288 5898, Fax 0 2281 5216
puentong@yahool.com


 
นายสมยศ ศิริบรรณ
Mr.Somyos Siriban
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
Director Bureau of Personnel Administration Development Management and Legal Affairs
Tel 0 2288 5648, Fax 0 2282 1897
somyossb@gmail.com


 

นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
Ms.Praiwan Pitaksalee
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Director Bureau of Academic Affairs and Educational Standards
Tel 0 2288 5919 Fax 0 2628 5335
praiwanpit@gmail.com


 
นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล
Ms.Panadda Jaruspithayakul
หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน
Head Internal Audit Unit
Tel 0 2288 5670 Fax 0 2282 2857
iau.bec@obecmail.obec.go.th


 
นายดำรงค์ พลโภชน์
Mr.Dumronk Polpochone
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Head Public Sector Development Group
Tel 0 2280 5499 Fax 0 2281 5218
mafiadam_rong@yahoo.co.th


 

นายแสงไทย มีสุนทร
Mr.Sangthai Meesuntorn
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
Director Bureau of Students Activities Development
Tel 0 2288 5863 Fax 0 2282 2808
student.obec@gmail.com


 
นายชวลิต โพธิ์นคร
Mr.Chavalit Phonakorn
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Teachers and Basic Education Personnel Development Bureau
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
toynakorn@gmail.com


 
นางสาวอุษณีย์ วัฒนพันธ์
Ms.Usanee Watanapan
ผู้อำนวยการ สถาบันภาษาอังกฤษ
Director English Language Institution
Tel 0 2288 5904 Fax 0 2288 5915
usaneewat@yahoo.com


 

นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ
Mr.Anusak Ayuwatthana
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Director Bureau of Education Development for Special Administration Zone in the South Office of The Basic Education Commission
Tel 0 2288 5911 Fax 0 288 5912
anuayu@hotmail.com


 
นายอุดม พรมพันธ์ใจ
Mr.Udom Prompanjai
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
Director Upper Secondary Education Bureau
Tel 0 2288 5937 - 8 Fax 0 2288 5941
Prompanjai1954@gmail


 
นายพีระ รัตนวิจิตร
Mr.Peera Ruttanawijit
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
Director Bureau of Compulsory Education Administration
Tel 02-2885601 Fax 02-2885601
dr.peera@hotmail.com


 

นายสมควร วรสันต์
Mr.Somkuan Worasan
หัวหน้า ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Head Educational Supervision Development Center - ESDC
Tel 02-2885896 Fax 02-2885896
Kuanw1954@gmail.com


 
-- -
-- -
หัวหน้า ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
Head Childs Protection Center
Tel 02-2885599 Fax 02-2826658
-


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Evaluation of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5867, Fax 0 2288 5571
-


 

นางพัชรา ประวาลพิทย์
Mrs.Patchara Prawalpit
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Monitoring and Inspecting of the Management of Basic Education
Tel 0 2288 5846 Fax 0 2281 5232
Patchara-p2011@hotmail.com


 
นางสาวรุ่งนภา นุตราวงษ์
Ms.Rungnapa Nutravong
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Analysis and Research of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5779 Fax 0 2288 5780
nutravong@yahoo.com


 
นายชวลิต โพธิ์นคร
Mr.Chavalit Phonakorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
Senior Expert in Development of Testing Tools
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
toynakorn@gmail.com


 

นายโสภณ โสมดี
Mr.Sophon Somdee
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
Senior Expert in Curriculum and Technology for Learning Media Development
Tel 0 2288 5936 Fax 0 2280 0533
iamsophon@gmail.com


 
นางสุทิน ทองไสว
Mrs.Suthin Thongsawai
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
Senior Expert in Training and ICT Dissemination
Tel 0 2288 5718 Fax 0 2280 0838
sutina_2006@hotmail.com


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
Senior Expert in Research and Educational Quality Evaluation


 

นางณรี สุสุทธิ
Mrs.Naree Susutti
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
Senior Expert in Education for Disadvantaged Persons
Tel 0 2288 5841 Fax 0 2281 5232
naree.s@obecmail.obec.go.th


 
นายอุดม พรมพันธ์ใจ
Mr.Udom Prompanjai
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
Senior Expert in Education Management
Tel 0 2288 5937 - 8 Fax 0 2288 5941
Prompanjai1954@gmail.com


 
นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์
Ms.Wipaporn Nitiprechanon
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา
Senior Expert in Education Research
Tel 0 2281 0828 Fax 0 2281 0828
wipaporn2299@gmail.com


 

นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์
Mrs.Pavanee Thamronglerdrit
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Senior Expert in Learning Innovation Development
Tel 0 2288 5761 Fax 0 2288 5745
pavanee99@yahoo.com


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
Senior Expert in Curriculum and Technology for Learning Media Development
-


 
นางสุกัญญา งามบรรจง
Mrs.Sukanya Ngambunjong
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
Senior Expert in Media and Learning Development
Tel 0 2288 5935 skyngbj@hotmail.com


 

นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
Ms.Potjane Chanpanus
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว
Senior Expert in Counselling Development
Tel 0 2288 5762 - 3 Fax 0 2288 5764
p_chanpanus@hotmail.com


 
นายอำนาจ วิชยานุวัติ
Mr.Amnat Wichayanuwat
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักวิชาการ
Senior Expert in
Tel 0 2288 5911 Fax 0 2288 5910
ed_south@hotmail.com


 
นางสาวชลธิชา เจริญรัตนวัฒน์
Ms.Cholthicha Charoenratanavat
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Expert in Personnel Resource Management
Tel 0 2288 5639 Fax 0 2628 5110
cholthicha156@hotmail.com


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400