นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2288 5511
www.obec.go.th
Update : 2014-10-07 11:40:57


 

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
Mr.Boonrux Yodpheth
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2288 5532-5 Fax 0 2282 9980
boonrux.yod@hotmail.com
Update : 2017-09-05 11:44:41


 
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ
Mrs. Suchitra Pattanaphum
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5528 - 30 Fax 0 2281 8270
suchitra3652@gmail.com
Update : 2017-09-05 12:11:30


 
นายณรงค์ แผ้วพลสง
Mr.Narong Paewpolsong
รองเลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2288 5930 Fax 0 2628 5108
p.narong@obecmail.obec.go.th
Update : 2017-09-05 12:12:01


 

-- -
- - -
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General
Tel 0 2288 5859 Fax 0 2282 1312
-
Update : 2017-09-05 12:14:09


 
-- -
-- -
ผู้ช่วยเลขาธิการ -
Assistant Secretary General -
Tel - Fax -
-
Update : 2017-09-05 12:16:43


 
นายสนิท แย้มเกษร
Mr.Sanit Yamgesorn
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
Senior Advisor in Policy and Planning
Tel 0 2288 5590 Fax 0 2282 7295
tyam@hotmail.com
Update : 2016-03-25 17:04:30


 

-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Senior Advisor in Technology for Teaching and Learning
Tel 0 2281 2420 Fax 0 2281 2420
-
Update : 2016-10-21 10:42:25


 
-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
Senior Advisor in Networking System and Participation Development
Tel 0 2288 5858 Fax 0 2282 1310
-
Update : 2017-09-05 12:21:55


 
-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
Senior Advisor in Educational Standards
Tel 0 282 1310 Fax 0 2280 5558
-
Update : 2017-09-05 11:47:52


 

นางสุกัญญา งามบรรจง
Mrs.Sukanya Ngambunjong
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
Senior Advisor in Learning Process Development
Tel 0 2288 5575 Fax 0 2282 2899
skyngbj@hotmail.com
Update : 2016-03-25 16:52:48


 
นางสุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์
Mrs.Supaporn Kittiratchadanon
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
Senior Advisor in Special Education and Disadvantaged Persons
Tel 0 2282 1310 Fax 0 2282 1310
sk@dlthailand.com
Update : 2016-05-25 13:51:16


 
นายสนิท แย้มเกษร
Mr.Sanit Yamgesorn
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director General Administration Bureau
Tel 0 2281 2283 Fax 0 2281 2283
tyam@hotmail.com
Update : 2015-01-05 10:42:37


 

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
Mrs.Ketthip Suphavanich
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Teachers and Basic Education Personnel Development Bureau
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2281 0503
Ksuphavanich@gmail.com
Update : 2017-04-23 16:23:00


 
นายวันชัย ธงชัย
Mr.Wanchai Thongchai
ผู้อำนวยการ สำนักการคลังและสินทรัพย์
Director Finance Bureau
Tel 0 2288 5603 Fax 0 2282 5667
wanchai10300@yahoo.com
Update : 2016-03-03 10:11:29


 
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
Mr.Somkiat Sankapong
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Director Technology for Teaching and Learning Bureau
Tel 0 2288 5699, 0 2628 5339 Fax 0 22803804
somkeatsan@gmail.com
Update : 2015-01-05 14:47:03


 

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
Mr.Surasak Insrikrai
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Policy and Planning Bureau
Tel 0 2281 1956 Fax 0 2281 1956
s.insrikrai@gmail.com
Update : 2017-09-05 12:26:33


 
นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร
Mrs. Nijvadee Jareankieatbovorn
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
Director Educational Innovation Development Bureau
Tel 0 2288 5868, Fax 0 2282 8789
nijvadeekajorn@yahoo.com
Update : 2017-09-05 12:28:59


 
นางสุดา สุขอ่ำ
Mrs.Suda Suk-um
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Director Special Education Bureau
Tel 0 2288 5560 Fax 0 2280 7045
suda858@gmail.com
Update : 2017-09-06 13:01:05


 

นายอัมพร พินะสา
Mr.Amporn Pinasa
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
Director Personnel Administration Development and Legal Affairs
Tel 0 2288 5648 Fax 0 2282 1897
amporn65@gmail.com
Update : 2016-12-30 11:43:52


 
นายชลำ อรรถธรรม
Mr.Chalam Attatham
ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2288 5817 Fax 0 2281 1389
challaamm@gmail.com
Update : 2017-09-05 12:35:16


 
นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
Mr.Wisanu Sabsombat
ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา
Director Educational Testing Bureau
Tel 0 2288 5786 Fax 0 2628 5349
wissap13@hotmail.com
Update : 2016-03-03 10:16:10


 

นางสุกัญญา งามบรรจง
Mrs.Sukanya Ngambunjong
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Director Academic Affairs and Educational Standards Bureau
Tel 0 2288 5919 Fax 0 2628 5335
skyngbj@hotmail.com
Update : 2015-02-10 10:48:54


 
นางวัลลา เรือนไชยวงศ์
Mrs. Walla Ruanchaiwong
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
Director Students Activities Development Bureau
Tel 0 2288 5863 Fax 0 2282 2808
Walla.R@hotmail.com
Update : 2017-04-23 14:43:14


 
นายนพพร มากคงแก้ว
Mr.Nopporn Makkongkaew
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
Director Education Development for a Special Administrative Zone in the South
Tel 0 2288 5911 Fax 0 288 5910
ld.nopporn@gmail.com
Update : 2015-11-03 15:20:25


 

นางถนอมวรรณ ธาราพรหม
Mrs.Thanomvun Taraphom
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Auditing Unit
Tel 0 2288 5667 Fax 0 2282 2857
thanomvun.30@gmail.com
Update : 2016-08-05 11:21:53


 
นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์
Mr.Santisukh Pumisutinun
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2288 5875 Fax 0 2280 5499
-
Update : 2016-08-05 11:29:20


 
นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
Ms.Nongluk Rueanthong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
Director Upper Secondary Education Bureau
Tel 0 2288 5937 Fax 0 2288 5941
nongluk5827@hotmail.com
Update : 2017-09-06 13:03:18


 

นายวรศักดิ์ วัชรกำธร
Mr.Worasak Watcharakamtorn
หัวหน้า ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Head Educational Supervision Development Center - ESDC
Tel 0 2288 5896 Fax 0 2288 5896
worasak2500@hotmail.com
Update : 2016-12-04 16:58:56


 
นายธีร์ ภวังคนันท์
Mr.Thipa Bhawangkanantha
ผู้อำนวยการ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
Director Childs Protection Center
Tel 02-2885753 Fax 02-2885753
baannamjai@hotmail.com
Update : 2016-08-05 11:24:07


 
-- -
-- -
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
Director Bureau of Compulsory Education Administration
Tel 0 2288 5601 Fax 0 2288 5601
-
Update : 2017-09-06 14:00:07


 

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
Mr.Somkiat Sankapong
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
Director Distance Learning Information Technology
Tel 0 2281 6071 Fax 0 2281 6071
somkeatsan@gmail.com
Update : 2016-12-04 17:08:32


 
นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
Mr. Phuriwat Khamaikawin
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย
Director Management Center for the Project on the Development of Princess
Tel 0 2288 5920 Fax 0 2281 0828
phuriwat.pcshs@gmail.com
Update : 2016-12-04 17:11:19


 
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
Mr.Terdchat Chaipong
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพืิ้นฐาน
Director Basic Educational Reform Center (BER)
Tel 0 2288 5877 Fax -
T_chaiphong@hotmail.com
Update : 2017-09-06 13:59:32


 

นายธีร์ ภวังคนันท์
Mr.Thipa Bhawangkanantha
ผู้อำนวยการ ศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Policy Execution Center for Equity in Education and Society, OBEC
Tel 0 2628 5089 Fax 0 2628 5089
baannamjai@hotmail.com
Update : 2017-04-23 18:11:05


 
นายพะโยม ชิณวงศ์
Mr.Payom Chinnawong
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
School Lunch Project Fund Bureau
Tel 0 2288 5528 - 30 Fax 0 2281 8270
school.lunch57@gmail.com
Update : 2017-04-23 16:48:06


 
นายธัญญา เรือนแก้ว
Mr.Thunya ReungKaew
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Monitoring and Inspecting of the Management of Basic Education
Tel 0 2288 5765 Fax 0 2288 5755
thunya.reung@gmail.com
Update : 2017-04-23 14:51:25


 

น.ส.รุ่งนภา นุตราวงษ์
Ms.Rungnapa Nutravong
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Analysis and Research of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5779 Fax 0 2288 5780
nutravong@yahoo.com
Update : 2012-03-12 15:42:15


 
นายธีร์ ภวังคนันท์
Mr. Thipa Bhawangkanantha
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว
Senior Expert in Counselling Development
Tel 02-2885753 Fax 02-2885753
baannamjai@hotmail.com
Update : 2016-08-05 11:42:00


 
นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
Ms.Jutamas Cheevitsophon
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
Senior Expert in Curriculum and Technology for Learning Media Development
Tel 0 2288 5936 Fax 0 2628 5129
jutaobec@gmail.com
Update : 2015-04-09 11:45:56


 

นางลำพึง ศรีมีชัย
Mrs.Lamphung Srimeechai
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
Senior Expert in Education for Disadvantaged Persons
Tel 0 2288 5841 Fax 0 2281 5232
lam_phung@hotmail.com
Update : 2016-08-05 12:36:27


 
นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ
Mrs.Parinya Ritcharoen
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
Senior Expert in Media and Learning Development
Tel 0 2288 5733 Fax 0 288 5919
ritcharoen1875@yahoo.com
Update : 2015-03-15 16:44:29


 
นางสาวสิริมา หมอนไหม
Ms.Sirima Monmai
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา
Senior Expert in Education Research
Tel 0 2281 1959 Fax 0 2288 5893
S_monmai@hotmail.com
Update : 2017-04-23 15:17:22


 

นางเพ็ญแข แต่งจันทร์
Mrs.Phenkae Tangchun
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Expert in Personnel Resource Management
Tel 0 2288 5638 Fax 0 2288 5638
-
Update : 2015-04-16 15:32:34


 
นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
Mr.Kitti Sutthijitpaisarn
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Evaluation of Basic Education Provision
Tel - Fax -
kiteveup@hotmail.com
Update : 2017-04-23 15:50:58


 
นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร
Mrs.Nijvadee Jareankieatbovorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Senior Expert in Learning Innovation Development
Tel 0 2288 5881 Fax 0 2281 5216
nijvadeekajorn@yahoo.com
Update : 2015-04-09 13:37:37


 

นางนิรมล ตู้จินดา
Mrs.Niramol Tojinda
ผู้เชี่ยวด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
Senior Expert in Curriculum and Learning Development
Tel 0 2288 5801 Fax 0 2288 5601
tojinda.obec@hotmail.com
Update : 2015-11-03 15:29:10


 
นางจารุภา สังขารมย์
Mrs.Jarupha Sangkharom
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
Senior Expert in ICT Training Management and Dissemination-ICT
Tel 0 2288 5511 Fax 0 2280 6290
tanya_sangkharom@yahoo.com
Update : 2017-04-23 16:16:02


 
นางพนิดา วิชัยดิษฐ
Mrs.Phanida Wichaidit
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา
Senior Expert in Education Management
Tel 0 2288 5895 Fax 0 2281 0828
-
Update : 2016-08-05 13:16:08


 

นางมาลัย จันท์เทศ
Mrs.Malai Juntes
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
Senior Expert in Research and Educational Quality Evaluation
Tel - Fax -
MOB_xx_@hotmail.com
Update : 2017-04-23 15:56:50


 
นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์
Ms.Kannika Prampituck
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Senior Expert in Quality of Education Research and Development
Tel 0 2288 5766 Fax 0 2288 5755
pram9@hotmail.com
Update : 2015-04-17 11:13:26


 
นายชวลิต โพธิ์นคร
Mr.Chavalit Phonakorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
Senior Expert in Development of Testing Tools
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
toynakorn@gmail.com
Update : 2012-03-12 17:00:58


 

นางถนอมวรรณ ธาราพรหม
Mrs.Thanomvun Taraphom
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
Senior Expert in Internal Auditing
Tel 0 2288 5667 Fax 0 2282 2857
thanomvun.30@gmail.com
Update : 2016-08-05 15:39:13


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400