นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2288 5511
www.obec.go.th
Update : 2014-10-07 11:40:57


 

นายกมล รอดคล้าย
Mr.Kamol Rodklai
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2288 5532-6 Fax 0 2282 9980
k_rodklai@yahoo.com
Update : 2014-07-07 15:36:51


 
นางรัตนา ศรีเหรัญ
Mrs.Ratana Sriharun
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2281 3284 Fax 0 2282 1312
ratansri_yos@hotmail.com
Update : 2014-11-06 17:38:27


 
นายรังสรรค์ มณีเล็ก
Mr. Rangsan Maneelek
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2288 5540 - 2 Fax 0 2280 2909
maneelek@yahoo.com
Update : 2014-10-29 12:43:53


 

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
Mr.Anusorn Foocharoen
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2628 9166, Fax 0 2281 8270
anusofo@gmail.com
Update : 2015-01-05 09:25:02


 
-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
Senior Advisor in Policy and Planning
Tel 0 2288 5590, Fax 0 2282 7295
-
Update : 2014-10-29 12:48:17


 
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
Mr.Anek Ratpiyapaporn
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Senior Advisor in Technology for Teaching and Learning
Tel 0 2281 2420 Fax 0 2281 2420
anekrati@hotmail.com, anek@obecmail.obec.go.th
Update : 2014-11-03 14:44:37


 

-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
Senior Advisor in Learning Process Development
Tel 0 2288 5575 Fax 0 2282 2899

Update : 2014-10-29 12:50:28


 
นายพิธาน พื้นทอง
Mr.Pitan Puentong
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
Senior Advisor in Networking System and Participation Development
Tel 0 2288 5858 Fax 0 2282 1310
puentong@yahool.com
Update : 2014-11-06 17:38:57


 
นาง พวงมณี ชัยเสรี
Mrs.Puangmanee Chaiseree
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
Senior Advisor in Special Education and Disadvantaged Persons
Tel 0 2282 1310 Fax 0 2282 1310
kai-kag@hotmail.com
Update : 2014-11-06 17:39:30


 

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
Mrs.Watanaporn Ra-Ngubtook
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
Senior Advisor in Educational Standards
Tel 0 282 1310 Fax 0 2280 5558
watan_ra@hotmail.com
Update : 2014-11-03 14:45:51


 
-- -
-- -
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
The Assistant Secretary General
Tel 0 2288 5930 Fax 0 2288 5930
-
Update : 2015-03-27 10:32:20


 
-- -
-- -
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
The Assistant Secretary General
Tel 0 2282 5862 Fax 0 2282 5862
-
Update : 2015-01-05 10:48:07


 

นายสนิท แย้มเกษร
Mr.Sanit Yamgesorn
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director General Administration Bureau
Tel 0 2281 2283 Fax 0 2281 2283
tyam@hotmail.com
Update : 2015-01-05 10:42:37


 
นายชวลิต โพธิ์นคร
Mr.Chavalit Phonakorn
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Teachers and Basic Education Personnel Development Bureau
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
toynakorn@gmail.com
Update : 2012-03-12 17:26:25


 
นางพวงมณี ชัยเสรี
Mrs.Puangmanee Chaiseree
ผู้อำนวยการ สำนักการคลังและสินทรัพย์
Director Finance Bureau
Tel 0 2288 5603 Fax 0 2281 0895
kai-kag@hotmail.com
Update : 2015-01-05 09:20:27


 

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
Mr.Somkiat Sankapong
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Director Technology for Teaching and Learning Bureau
Tel 0 2288 5699, 0 2628 5339 Fax 0 22803804
somkeatsan@gmail.com
Update : 2015-01-05 14:47:03


 
นายอำนาจ วิชยานุวัติ
Mr.Amnat Wichayanuwat
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Policy and Planning Bureau
Tel 0 2288 5833-4 Fax 0 2281 1956
ed_south@hotmail.com
Update : 2014-10-29 16:28:44


 
นายพิธาน พื้นทอง
Mr.Pitan Puentong
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
Director Educational Innovation Development Bureau
Tel 0 2288 5868, Fax 0 2282 8789
puentong@yahool.com
Update : 2015-01-05 09:35:39


 

นายพะโยม ชินวงศ์
Mr.Payom Chinnawong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Director Special Education Bureau
Tel 0 2288 5559 Fax 0 2280 7045
payom_chin@hotmail.com
Update : 2012-03-12 17:18:20


 
นายสมยศ ศิริบรรณ
Mr.Somyos Siriban
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
Director Personnel Administration Development and Legal Affairs
Tel 0 2288 5648 Fax 0 2282 1897
somyossb@gmail.com
Update : 2014-10-30 15:33:19


 
นายไกร เกษทัน
Mr.Krai Kettun
ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Director Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2288 5817 Fax 0 2281 1389
Kri8766490@hotmail.com
Update : 2014-11-06 17:41:37


 

นายกนก อินทรพฤกษ์
Mr.Kanok Intarapruck
ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา
Director Educational Testing Bureau
Tel 0 2288 5786 Fax 0 2628 5349
kanee_g@yahoo.com
Update : 2014-11-06 17:42:17


 
นางสุกัญญา งามบรรจง
Mrs.Sukanya Ngambunjong
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Director Academic Affairs and Educational Standards Bureau
Tel 0 2288 5919 Fax 0 2628 5335
skyngbj@hotmail.com
Update : 2015-02-10 10:48:54


 
นายทรงวุฒิ มลิวัลย์
Mr.Songwut Maliwan
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
Director Students Activities Development Bureau
Tel 0 22885863 Fax 0 2282 2808
student.obec@gmail.com
Update : 2015-01-05 10:37:38


 

นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ
Mr.Anusak Ayuwatthana
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
Director Education Development for a Special Administrative Zone in the South
Tel 0 2288 5911 Fax 0 288 5912
anuayu@hotmail.com
Update : 2015-02-10 12:43:36


 
น.ส.ปนัดดา จรัสพิทยากุล
Ms.Panadda Jaruspithayakul
หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน
Head Internal Auditing Unit
Tel 0 2288 5670 Fax 0 2282 2857
iau.bec@obecmail.obec.go.th
Update : 2012-03-12 17:25:05


 
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
Mr.Surasak Insrikrai
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Head Public Sector Development Group
Tel 0 2288 5877 Fax 0 2281 5218
s.insrikrai@gmail.com
Update : 2015-01-01 18:39:13


 

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
Mrs.Watanaporn Ra-Ngubtook
ผู้อำนวยการ สำนักสถาบันภาษาอังกฤษ
Director English Language Institution
Tel 0 2288 5904 Fax 0 2288 5915
watan_ra@hotmail.com
Update : 2015-01-01 18:46:02


 
นายชัยอนันต์ แก่นดี
Mr.Chaianan Kaendee
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
Director Upper Secondary Education Bureau
Tel 0 2288 5937 - 40 Fax 0 2288 5941
pae2498@gmail.com
Update : 2014-10-31 15:52:18


 
นายภาสกร พงษ์สิทธากร
Mr.Passakron Pongsitdha
หัวหน้า ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Head Educational Supervision Development Center - ESDC
Tel 02-2885896 Fax 02-2885896
pas_don@hotmail.com
Update : 2015-03-15 17:18:52


 

นายธีร์ ภวังคนันท์
Mr.Thipa Bhawangkanantha
หัวหน้า ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
Head Childs Protection Center
Tel 02-2885753 Fax 02-2885753
baannamjai@hotmail.com
Update : 2015-02-05 13:59:14


 
นายพีระ รัตนวิจิตร
Mr.Peera Ruttanawijit
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
Director Bureau of Compulsory Education Administration
Tel 02-2885601 Fax 02-2885601
dr.peera@hotmail.com
Update : 2014-11-06 17:43:38


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Monitoring and Inspecting of the Management of Basic Education
Tel 0 2288 5846 Fax 0 2281 5232
-
Update : 2015-02-10 12:21:47


 

น.ส.รุ่งนภา นุตราวงษ์
Ms.Rungnapa Nutravong
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Analysis and Research of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5779 Fax 0 2288 5780
nutravong@yahoo.com
Update : 2012-03-12 15:42:15


 
น.ส.พจนีย์ เจนพนัส
Ms.Potjane Chanpanus
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว
Senior Expert in Counselling Development
Tel 0 2288 5762 - 3 Fax 0 2288 5764
p_chanpanus@hotmail.com
Update : 2012-03-12 16:35:11


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
Senior Expert in Curriculum and Technology for Learning Media Development
Tel 0 2288 5936 Fax 0 2280 0533

Update : 2014-10-29 17:21:09


 

นาง ณรี สุสุทธิ
Mrs. Naree Susutti
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
Senior Expert in Education for Disadvantaged Persons
Tel 0 2288 5841 Fax 0 2281 5232
naree.s@obecmail.obec.go.th
Update : 2014-07-07 17:19:28


 
นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ
Mrs.Parinya Ritcharoen
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
Senior Expert in Media and Learning Development
Tel 0 2288 5733 Fax 0 288 5919
ritcharoen1875@yahoo.com
Update : 2015-03-15 16:44:29


 
น.ส.วิภาพร นิธิปรีชานนท์
Ms.Wipaporn Nitiprechanon
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา
Senior Expert in Education Research
Tel 0 2288 5898 Fax 0 2281 0828
wipaporn2299@gmail.com
Update : 2014-07-07 17:16:15


 

-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Expert in Personnel Resource Management
Tel 0 2288 5639 Fax 0 2628 5110
-
Update : 2015-02-10 11:06:19


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Senior Expert in Evaluation of Basic Education Provision
Tel 0 2288 5867, Fax 0 2288 5571
-
Update : 2014-07-07 17:43:41


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Senior Expert in Learning Innovation Development
Tel 0 2288 5761 Fax 0 2288 5745
-
Update : 2014-07-07 17:29:41


 

-- -
-- -
ผู้เชี่ยวด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
Senior Expert in Curriculum and Learning Development
Tel 0 2288 5911 Fax 0 2288 5911
-
Update : 2014-07-07 17:45:49


 
นางสุทิน ทองไสว
Mrs.Suthin Thongsawai
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
Senior Expert in ICT Training Management and Dissemination-ICT
Tel 0 2288 5718 Fax 0 2280 0838
sutina_2006@hotmail.com
Update : 2014-11-06 17:44:20


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา
Senior Expert in Education Management
Tel 0 2288 5937 - 8 Fax 0 2288 5941
-
Update : 2014-10-30 13:31:48


 

-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
Senior Expert in Research and Educational Quality Evaluation

Update : 2014-10-30 13:54:24


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Senior Expert in Quality of Education Research and Development
Tel 0 2288 5786 Fax 0 2628 5349
-
Update : 2014-10-30 14:21:05


 
นายชวลิต โพธิ์นคร
Mr.Chavalit Phonakorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
Senior Expert in Development of Testing Tools
Tel 0 2288 5635 Fax 0 2628 5111
toynakorn@gmail.com
Update : 2012-03-12 17:00:58


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400