นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Office of the Vocational Education Commission

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Ministry of Education, Rajadamneon nok Avenue
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2281 5555
Fax 0 2282 0855
www.vec.go.th
Update : 2014-11-17 14:33:05


 

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
Dr.Chaipreuk Sereerak
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Secretary-General
Tel 0 2281 5555 ext.1021 Fax 0 2627 1200

Update : 2014-11-17 14:30:37


 
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง
Dr.Aganit Klungsang
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Deputy Secretary-General
Tel 0 2627 1203, 0 2281 5555 ext. 1024 Fax 0 2280 1830

Update : 2014-11-17 14:32:21


 
นายวณิชย์ อ่วมศรี
Mr.Wanit Uamsri
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Deputy Secretary-General
Tel 0 2280 1832, 0 2281 5555 ext. 1023 Fax 0 2627 1214

Update : 2014-11-17 14:33:21


 

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
Dr.Chanvech Boonpraderm
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Deputy Secretary-General
Tel 0 2281 5555 ext. 1025 Fax 0 2282 2544
-
Update : 2014-11-19 15:36:11


 
-- -
- - -
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Assistant Secretary-General
Tel 0 2281 5555 ext. 1025 Fax 0 2282 2544

Update : 2014-11-19 15:47:03


 
นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
Mr.Chiang Wongswatsuriya
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
Advisor for Policy and Planning
Tel 0 2281 5555 ext. 1851 Fax 0 2282 4820

Update : 2014-11-17 15:09:53


 

-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม
Advisor for Vocational Education Standard(Industry)
Tel - Fax -

Update : 2014-11-17 15:10:16


 
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์
Dr.Boonsong Champabhoti
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
Advisor for Vocational Education Standard (Business and Hospitality)
Tel 0 2282 4827, 0 2281 5555 ext. 1808 Fax 0 2282 4827

Update : 2014-11-17 15:11:09


 
นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์
Mr.Sitthisak Rattanaphanit
ทีปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรม
Advisor for Vocational Education Standard (Agriculture and Fishery)
Tel 0 2281 5555 ext. 1592 Fax 0 2627 1214

Update : 2014-11-17 15:11:56


 

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
Dr.Chanvech Boonpraderm
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director Bureau of General Administration
Tel 0 2281 6450,0 2281 5555 ext. 1020 Fax 0 2282 0855

Update : 2014-11-20 17:37:53


 
นางชไมพร ตุ้มพงษ์
Mrs.Chamaiporn Toompong
ผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือ
Director Bureau of Cooperation
Tel 0 2281 5555 ext.1701 Fax 0 2282 2550

Update : 2014-11-12 16:36:42


 
นางพุทธชาด ศุภลักษณ์
Mrs.Puttachard Suphalucksana
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
Acting Director Bureau of Monitoring and Evaluation Bureau of Monitoring and Evaluation
Tel 0 2281 7166, 0 2282 9352 ext. 1801 Fax 0 2281 5487

Update : 2014-11-14 14:59:35


 

นายพีระพล พูลทวี
Mr.Phiraphon Phoonthawi
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
Director-Bureau of Policy and Planning Bureau of Policy and Planning
Tel 0 2280 2945, 0 2281 5555 ext. 1301 Fax 0 288 2945, 0 2280 4487

Update : 2014-11-12 16:53:39


 
นางปัทมา วีระวานิช
Mrs.Pattama Weerawanit
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
Director Bureau of Personnel Competency Development
Tel 0 2509 3654-5 ext. 1102 Fax 0 2943 6020

Update : 2014-11-12 17:00:35


 
ดร.ประชาคม จันทรชิต
Dr.Prachakhom Chantharachit
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
Director-Bureau of Vocational Education Standards andQualification Bureau of Vocational Education Standards andQualification
Tel 0 2281 5555 ext.1501 Fax 0 2282 9354

Update : 2014-11-12 17:03:58


 

ดร.มงคลชัย สมอุดร
Dr.Mongkolchai Somudorn
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Director Bureau of Vocational Education Research and Development
Tel 0 2510 9552-4 ext. 111 0 2510 2545 Fax 0 2510 9552-4 ext. 170

Update : 2014-11-14 17:40:28


 
นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
Ms.Somruetai Songsithichoke
ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Offic
Tel 0 2281 5555 ext. 1251 Fax 0 2280 2950

Update : 2014-11-12 17:10:47


 
พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
CPO 1Santi Lertkrai
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2281 5555 ext. 1030, 1031 Fax 0 2281 1318

Update : 2014-11-19 15:39:43


 

นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
Mr.Paitoon Nantasukhon
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
Head of Supervisor Unit Supervisory Unit
Tel 0 2510 1823 ext. 111 Fax 0 2510 1823 ext. 115

Update : 2014-11-12 17:22:05


 
นายสักรินทร์ สันหมุด
Mr.Sakarine Sunmood
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Director Vocational Development Center of Southern Border Provinces In Special Area
Tel 0 2281 5555 ext. 1901,1902 Fax 0-2281-6979

Update : 2014-11-17 15:20:06


 
นางกฤติทร สุขกมล
Mrs.Kritithorn Sookgamol
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Director Center for Student Development and Special Activities
Tel 0 2281 5555 ext.1051 Fax 0-2282-2546

Update : 2014-11-19 15:46:40


 

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์
Mr.Sirichai Jumneansawat
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
Human Resource Expert Director of Information Technology and vocational manpower Information Technology and vocational manpower
Tel 0 2509 4913-14 ext.13-18 Fax 0 2509 4915 ext. 45

Update : 2014-11-12 17:37:10


 
-- -
-- -
- ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
- Dual Vocational Education Center
Tel 0 2281 5555 ext. 1013,1014 Fax 0 2280 2967

Update : 2014-11-12 17:28:28


 
นางพุทธชาด ศุภลักษณ์
Mrs.Puttachard Suphalucksana
ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
Director Center for International Vocational Education Cooperation
Tel 0 2281 5555 ext.1906 Fax 0 2281 5487

Update : 2014-11-12 17:29:25


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400