นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council

99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กทม. 10300
99/20 Sukhothai Road
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2668 7110-24, 0 2668 7161-7
Fax 0 2243 0083
www.onec.go.th
Update :


 

รศ.พินิติ รตะนานุกูล
Assoc Prof.Piniti Ratananukul
เลขาธิการสภาการศึกษา
Secretary-General
Tel 0 2243 7911 Fax 0 2243 7910
piniti.r@onec.go.th
Update : 2014-11-19 17:38:47


 
นายพิษณุ ตุลสุข
Mr.Pitsanu Tulasuk
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
Deputy Secretary-General
Tel 0 2668 9705 Fax 0 2243 7912
pitsanu.t@onec.go.th
Update : 2014-11-19 17:39:08


 
นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
Mrs.Tipsuda Sumethsenee
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
Assistant Secretary-Geneal
Tel 0 2668 7110-24 ext. 1219 Fax 0 2668 9706
tipsuda.s@onec.go.th
Update : 2014-11-19 17:36:53


 

นางสาวอัมพร พงษ์กังสนานันท์
MissAmporn Pongkangsananant
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการ
Director, Higher Level General Administration Bureau
Tel 0 2668 7972 Fax 0 2243 0087
amporn.p@onec.go.th
Update : 2014-11-19 13:39:54


 
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
Mr.Somsak Donprasit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
Director, Higher Level Educational Policy and Planning Bureau
Tel 0 2243 7917 Fax 0 2243 2787
donprasit_03@yahoo.com
Update : 2014-11-19 13:44:33


 
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
Mr.Chan Tantithamthavorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
Director, Higher Level Educational Provision Evaluational Bureau
Tel 0 2243 7919 Fax 0 2243 7915
chanoec@yahool.com
Update : 2014-11-19 13:47:53


 

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
Mr.Chalermchone Nanna
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Director, Higher Level Educational Law Development Bureau
Tel 0 2243 2773 Fax 0 2243 2775
chalermchonenan@hotmail.com
Update : 2014-11-19 13:49:44


 
นายวีระ พลอยครบุรี
Mr.Veera Ploykornburi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
Director, Higher Level Educational Research and Development Bureau
Tel 0 2243 7916 Fax 0 2243 0084
veera.p@onec.go.th
Update : 2014-11-19 13:57:58


 
นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
MissSupaporn Kohengkul
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Office of Administrative System Development Office
Tel 0 2668 7913 Fax 0 2668 7975
supaporn.k@onec.go.th
Update : 2014-11-19 13:59:34


 

นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์
Mrs.Ruangrat Wongpramot
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
Director Foreign Coopetion Policy Bureau
Tel 0 2243 7918 Fax 0 2241 8330
ruangrat.w@onec.go.th
Update : 2014-11-19 14:40:44


 
นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล
MissSuweena Gaintanasilp
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสื่อสารสาธารณะ
Director Public Communication Bureau
Tel 0 2668 9189 Fax 0 2243 0083
suweena.g@onec.go.th
Update : 2014-11-19 14:31:45


 
น.ส.จิรพร อรุณพลังสันติ
MissJiraporn Arunplangsanti
หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน
The Internal Audit
Tel 0 2668 7110-24 ext. 1415 Fax 0 2668 7973
jiraporn.a@onec.mail.go.th
Update : 2014-11-19 17:37:23


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400