นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Office of the Higher Education Commission

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
328 Thanon Si Ayutthaya, khwaeng Thung Phaya Thai
Khet Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2610 5200
Fax 0 2354 5524-6
www.mua.go.th
Update :


 

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
MissAporn Kanvong
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2610 5201 Fax 0 2354 5595
aporn_k@mua.go.th
Update : 2016-04-18 15:02:07


 
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
Assoc.Prof.Soranit Siltharm, M.D.
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2610 5214 Fax 0 2610 5217
soranit09@gmail.com
Update : 2015-08-26 13:13:08


 
นายขจร จิตสุขุมมงคล
Mr.Kajorn Jitsukummongkol
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2610 5212 Fax 0 2644 5489
kajorn@mua.go.th
Update : 2016-04-18 15:06:22


 

ว่าง

รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

Update : 2016-04-18 15:03:43


 
ว่าง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
Senior Advisor for Local Wisdom Development

Update : 2014-11-05 12:31:07


 
ว่าง

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
Senior Advisor for Policy and Planning

Update : 2016-04-18 15:08:01


 

ว่าง

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร
Senior Advisor for Administrative Development

Update : 2016-04-18 15:08:34


 
นางอรสา ภาววิมล (รก.)
Mrs.Aurasa Pavavimol (Acting)
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
Senior Advisor for Higher Education Standards
Tel 0 2610 5343 Fax 0 2354 5600
aurasa@mua.go.th
Update : 2014-11-05 12:42:56


 
นายภาสกร เหมกรณ์ (รก.)
Mr.Pasakorn Heamakorn (Acting)
ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน
Senior Advisor for Private Higher Education Affairs
Tel 0 2610 5457 Fax 0 2354 5618
pasakorn#mua.go.th
Update : 2016-04-18 15:11:24


 

นางอรสา ภาววิมล
Mrs.Aurasa Pavavimol, Ph.D.
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2610 5210 Fax 0 2610 5218
aurasa@mua.go.th
Update : 2016-04-18 15:13:46


 
นายวันนี นนท์ศิริ
Mr.Wannee Nonsiri
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director Bureau of General Administration
Tel 0 2610 5277 Fax 0 2354 5524
wannee@mua.go.th
Update : 2016-04-18 15:17:54


 
นางสาววัฒนาพร สุขพรต
MissWattanaporn Sukprot
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
Director Bureau of Policy and Planning
Tel 0 2610 5363 Fax 0 2354 5600
wsukprot@mua.go.th
Update : 2016-04-18 15:19:50


 

นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจนวงศ์
MissSumantana Chantaroagwong
ผู้อำนวยการ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
Director Bureau of Cooperation and Promotion
Tel 0 2610 5343 Fax 0 2354 5607
sumantana@mua.go.th
Update : 2016-04-18 15:22:27


 
น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย
MissNutnapa Ruenobcheoy
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
Director Bureau of Higher Education Standards and Quality
Tel 0 2610 5383 Fax 0 2354 5530
nutnapa@mua.go.th
Update : 2014-11-17 10:33:42


 
น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
MissChadarat Singhadechakul
ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
Director Bureau of International Cooperation Strategy
Tel 0 2610 5404 Fax 0 2354 5570
chada@mua.go.th
Update : 2014-11-17 10:22:50


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Director Bureau of Student Development
Tel 0 2610 5408 Fax 0 2354 5460

Update : 2016-04-18 15:14:30


 
นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
MissVaraporn Rungtrakarn
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
Director Bureau of Personnel Administration and Development
Tel 0 2610 5333 Fax 0 2354 5540
varaporn_r@mua.go.th
Update : 2016-04-18 15:24:57


 
นางนภาพร อาร์มสตรอง (ปฏิบัติหน้าที่)
Mrs.Napaporn Armstrong (Acting)
ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
Director Bureau of Higher Education Monitoring and Evaluation
Tel 0 2610 5304 Fax 0 2644 5604
napaporn@mua.go.th
Update : 2014-11-17 10:54:44


 

นายสุทน เฉื่อยพุก (ปฏิบัติหน้าที่)
Mr.Suthon Chauyphuk (Acting)
ผู้อำนวยการ สำนักนิติการ
Director Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2610 5436 Fax 0 2354 5609
suthon.mua@gmail.com
Update : 2014-11-17 10:59:10


 
นายภาสกร เหมกรณ์
Mr.Pasakorn Heamakorn
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2610 5457 Fax 0 2354 5618
pasakorn@mua.go.th
Update : 2014-11-17 11:04:18


 
นางนงนภัส หมวดเดช
Mrs.Nongnapat Muaddech
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2610 5389 Fax 0 2354 5531
nantikan@mua.go.th
Update : 2015-04-30 14:42:23


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ
Director Secretary-General’s Affairs Group
Tel 0 2354 5436 Fax 0 2354 5595

Update : 2015-04-30 14:43:10


 
นางนภาพร อาร์มสตรอง (รก.)
Mrs.Napaporn Armstrong (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
Expert on Monitoring and Evaluation
Tel 0 2610 5304 Fax 0 2644 5604
napaporn@mua.go.th
Update : 2014-11-17 11:15:54


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
Expert on Policy and Planning

Update : 2016-04-18 15:15:24


 

นางสุธาทิพย์ ทั่วจบ (รก.)
Mrs.Sutatip Tuachob (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Expert on Human Resources
Tel 0 2610 5300 Fax 0 2354 5541
sutatip@mua.go.th
Update : 2014-11-17 13:19:00


 
นายสุทน เฉื่อยพุก (รก.)
Mr.Suthon Chauyphuk (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ
Expert on Legal Affairs
Tel 11 Fax 11
11
Update : 2017-11-21 13:46:13


 
น.ส.วรรณี สิงห์โตนาท (รก.)
MissWannee Singtonart (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
Expert in in Information Communication and Technology
Tel 0 2610 5260 Fax 0 2354 5586
vipwannee@hotmail.com
Update : 2014-11-17 13:31:07


 

ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล
Asst.Prof.Wichan Lertwipatrakul
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
Director Office of Information Technology Administration for Educational Development
Tel 0 2610 3999 Fax 0 2354 5676
director@uni.net.th
Update :


 
ผศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
Asst.Prof.Thapanee Thammetar
ผู้อำนวยการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
Director Thailand Cyber University Project
Tel 0 2610 5414 Fax 0 2354 5476
thapanee@su.ac.th
Update : 2012-02-27 13:42:14


 
รศ.ชัยยุทธ ขันทปราบ
Assoc.Prof.Chaiyudh Khuntaprab, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director S&T Postgraduate Education and Research Development Office
Tel 0 2252 9465 Fax 0 2252 9466
chaiyudh@perdo.or.th
Update : 2015-08-26 13:38:09


 

ศ.ปิยะวัติ บุญ-หลง
Prof.Piyawat Boon-Long, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
Executive Director Knowledge Network Institute of Thailand
Tel 0 2640 0461 Fax 0 2640 0465
piyawat@knit.or.th
Update : 2014-11-17 13:37:34


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400