นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Office of the Higher Education Commission

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
328 Thanon Si Ayutthaya, khwaeng Thung Phaya Thai
Khet Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2610 5200
Fax 0 2354 5524-6
www.mua.go.th
Update :


 

นายสุภัทร จำปาทอง
Mr.Suphat Champatong, Ph.D.
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2039 5504 Fax 0 2039 5641
suphat.cha@mua.go.th
Update : 2018-05-16 08:43:57


 
นายขจร จิตสุขุมมงคล
Mr.Kajorn Jitsukummongkol
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2610 5212 Fax 0 2644 5489
kajorn.jit@mua.go.th
Update : 2018-05-16 08:50:23


 
นางอรสา ภาววิมล
Mrs.Aurasa Pavavimol, Ph.D.
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2354 5565 Fax 0 2610 5217
aurasa.pav@mua.go.th
Update : 2018-05-16 08:49:27


 

ว่าง

รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

Update : 2016-04-18 15:03:43


 
ว่าง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
Senior Advisor for Local Wisdom Development

Update : 2014-11-05 12:31:07


 
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
MissChadarat Singhadechakul
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (รักษาการ)
Senior Advisor for Policy and Planning (Acting)
Tel 0 2610 5517 Fax 0 2039 5672
chadarat.sdk@mua.go.th
Update : 2018-05-16 08:56:00


 

ว่าง

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร
Senior Advisor for Administrative Development

Update : 2016-04-18 15:08:34


 
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
MissNutnapa Ruenobcheoy
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (รักษาการ)
Senior Advisor for Higher Education Standards (Acting)
Tel 0 2610 5383 Fax 0 2354 5530
nutnapa.rue@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:00:40


 
นายภาสกร เหมกรณ์
Mr.Pasakorn Heamakorn,Ph.D.
ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน (รักษาการ)
Senior Advisor for Private Higher Education Affairs (Acting)
Tel 0 2610 5457 Fax 0 2354 5618
pasakorn.hea@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:03:44


 

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
MissChadarat Singdevhakul
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2610 5517 Fax 0 2039 5670
chadarat.sdk@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:08:15


 
นายวันนี นนท์ศิริ
Mr.Wannee Nonsiri
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director Bureau of General Administration
Tel 0 2610 5277 Fax 0 2354 5524
wannee.non@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:09:38


 
นางสาววัฒนาพร สุขพรต
MissWattanaporn Sukprot
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
Director Bureau of Policy and Planning
Tel 0 2039 5582 Fax 0 2039 5655-7
wattanaporn.suk@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:11:44


 

นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจนวงศ์
MissSumantana Chantaroagwong
ผู้อำนวยการ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
Director Bureau of Cooperation and Promotion
Tel 0 2039 5550 Fax 0 2039 5649-51
sumantana.cha@mua.go.th
Update : 2018-05-16 09:58:46


 
น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย
MissNutnapa Ruenobcheoy
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
Director Bureau of Higher Education Standards and Quality
Tel 0 2610 5383 Fax 0 2354 5530
nutnapa.rue@mua.go.th
Update : 2018-05-16 10:03:24


 
นางสาวลักขณา ดอกเขียว
MissLakhana Dockiao
ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
Director Bureau of International Cooperation Strategy
Tel 0 2610 5404 Fax 0 2354 5570
lakhana.doc@mua.go.th
Update : 2018-05-16 10:05:54


 

นายบรรลือ วิศิษฏอนุพงษ์
Mr.Bunlue Visitanupong
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Director Bureau of Student Development
Tel 0 2039 5557 Fax 0 2039 5624-7
bunluevisit@hotmail.com
Update : 2018-05-16 10:53:19


 
นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
MissVaraporn Rungtrakarn
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
Director Bureau of Personnel Administration and Development
Tel 0 2610 5333 Fax 0 2354 5540
varaporn.run@mua.go.th
Update : 2018-05-16 10:57:42


 
นางนภาพร อาร์มสตรอง
Mrs.Napaporn Armstrong.Ph.D.
ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
Director Bureau of Higher Education Monitoring and Evaluation
Tel 0 2610 5364 Fax 0 2354 5600
napaporn.arm@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:05:39


 

นายสุทน เฉื่อยพุก
Mr.Suthon Chauyphuk
ผู้อำนวยการ สำนักนิติการ
Director Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2610 5436 Fax 0 2354 5609
suthon.mua@gmail.com
Update : 2018-05-16 11:06:15


 
นายภาสกร เหมกรณ์
Mr.Pasakorn Heamakorn,Ph.D.
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2610 5457 Fax 0 2354 5618
pasakorn.hea@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:07:12


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group

Update : 2018-05-16 11:08:02


 

นางนภาพร อาร์มสตรอง
Mrs.Napaporn Armstrong.Ph.D.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
Expert on Monitoring and Evaluation
Tel 0 2610 5304 Fax 0 2644 5604
napaporn.arm@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:14:07


 
นางวัฒนาโสภี สุขสอาด
Mrs.Wattanasopee Suksa-ard
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (รักษาการ)
Expert on Policy and Planning (Acting)
Tel 0 2039 5572 Fax 0 2039 5652-4
wattanas.suk@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:25:16


 
นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี
Mr.Punpermsak Aruni
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)
Expert on Human Resources (Acting)
Tel 0 2610 5222 Fax 0 2354 5541
punpermsak@hotmail.com
Update : 2018-05-16 11:28:02


 

นายสุทน เฉื่อยพุก
Mr.Suthon Chauyphuk
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ (รักษาการ)
Expert on Legal Affairs (Acting)
Tel 0 2610 5436 Fax 0 2354 5609
suthon.cha@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:29:42


 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
MissPutthachad Wattanawimonkorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (รักษาการ)
Expert in in Information Communication and Technology (Acting)
Tel 0 2039 5678 putthachad.wat@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:33:21


 
นายภาสกร เหมกรณ์
Mr.Pasakorn Heamakorn,Ph.D.
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
Educator, Expert Level
Tel 0 2610 5457 Fax 0 2354 5618
pasakorn.hea@mua.go.th
Update : 2018-05-16 11:51:29


 

รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
Assoc.Prof.Somsak Mitatha, D.Eng.
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
Director Office of Information Technology Administration for Educational Development
Tel 0 2354 5678#1001 Fax 0 2354 5678#2012
director@uni.net.th
Update : 2018-05-16 11:43:09


 
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
Assoc.Prof.Thapanee Thammetar,Ph.D.
ผู้อำนวยการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
Director Thailand Cyber University Project
Tel 0 2039 5671 Fax 0 2039 5658
thapanee@su.ac.th
Update : 2018-05-16 11:44:35


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director S&T Postgraduate Education and Research Development Office
Tel 0 2610 5368-70 Fax 0 2354 5545

Update : 2018-05-16 11:46:29


 

รศ.พีรเดช ทองอำไพ
Assoc.Prof.Peeradet Tongumpai, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
Executive Director Knowledge Network Institute of Thailand
Tel 0 2126 7632-4 Fax 0 2126 7635
peeradet@knit.or.th
Update : 2018-05-16 11:48:57


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400