นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Kasetsart University Bangkhen Campus 50 Ngam Wong Wan Road Ladyaow
Chatuchak District
Bangkok 10900
Tel 0 2579 0113, 0 2579 0840, 0 2942 8200-45, 0 2942 8491-9, 0 2942 8500-11
www.ku.ac.th
Update : 2012-03-09 11:11:23


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

วิทยาเขตกำแพงแสน หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
Kamphaeng Saen Campus 1 M.6
Kamphaeng Saen
Nakorn Pathom 73140
Tel 0 3428 1053-6, 0 2942 8010-9
www.kps.ku.ac.th
Update : 2012-03-09 11:12:45


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

วิทยาเขตศรีราชา หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
Sri Racha Campus 199 M.6 Tungsuka
Sri Racha
Chonburi 20230
Tel 0 3835 4581-6 หน่วยประสานงานวิทยาเขต 0 2942 8010-9, 0 2579 0113 ต่อ 2611-3
www.src.ku.ac.th
Update : 2012-03-09 11:40:57


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมือง สกลนคร 47000
Chalermphrakiat Sakon Nakhon Campus 59 M.1 Chiangkrua
Muang
Sakon Nakhon 47000
Tel 0 4275 4088-107 ext.1012, 1019 0 2579 0113 ext.4011-3
www.csc.ku.ac.th
Update : 2012-03-09 13:32:29


 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
Assoc.Prof.Vudtechai Kapilakanchana
อธิการบดี
President
Tel 0 2579 8888 president@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 15:21:15


 
ผศ.รังสรรค์ ปิติปัญญา
Asst.Prof.Rangsan Pitipunya
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
Vice President for Financial and Property Management
Tel 0 2942 8500 fecorsp@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 14:29:17


 
นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
Mr.Narongchai Pipattanawong
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (รักษาราชการแทน)
Vice President for Student Affairs and Physical Development
Tel 0-2940-5839 rdinap@ku.ac.th
Update : 2014-11-05 14:08:30


 

ผศ.ธันวา จิตต์สงวน
Asst.Prof.Thanwa Jitsanguan
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Vice President for Special Projects
Tel 0 2942 8188 vp-sp@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 13:47:59


 
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
Assoc.Prof.Surasak Sanguanpong
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President for Information Technology
Tel 0 2942 8555 nguan@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 13:56:22


 
อ.ดำรงค์ ศรีพระราม
Lect.Damrong Sripraram
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Vice President for Academic Service
Tel 0 2942 8500 ffordrs@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 14:29:54


 

ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ
Asst.Prof.Nonglak Ngamchareon
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Vice President for Quality Assurance
Tel 0 2942 8192 fengnln@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 14:30:10


 
ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ
Asst.Prof.Nonglak Ngamchareon
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล(รักษาราชการแทน)
Vice President for Human Resource Management
Tel 0 2942 8195 fengnln@ku.ac.th
Update : 2014-11-05 14:16:59


 
รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
Assoc.Prof.Sornprach Thanisawanyangkura
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
Vice President for Research
Tel 0 2942 8192 sornprach.t@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 14:11:26


 

รศ.สิรี ชัยเสรี
Assoc.Prof.Siree Chaiseri
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice President for Academic Affairs
Tel 0 2562 5020 Fax 0-2562-5021
siree.c@ku.ac.th
Update : 2014-11-05 14:36:26


 
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
Assoc.Prof.Poonpipope Kasemsap
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Vice President for International Affairs
Tel 0-2579-0308 Fax 0-2942-8127
iscppk@ku.ac.th
Update : 2014-11-05 14:41:56


 
นาย ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
Mr. Narongchai Pipattanawong
รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ
Vice President for Special Projects Coordination
Tel 0 2579 7906 rdinap@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 14:49:38


 

รศ.อุษณีย์ ลีรวัฒน์
Assoc.Prof.Utsanee Leerawat
รองอธิการบดีผ่ายอำนวยการ
Vice President for Central Management
Tel 0-2942-8038 fsciutl@ku.ac.th
Update : 2014-11-05 14:57:39


 
รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์
Assoc.Prof.Sombat Chinawong
รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
Vice President for Kamphaeng Saen Campus
Tel 0 3435 1391 agrsbc@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 14:20:43


 
รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ
Assoc.Prof.Bordin Rassameethes
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
Vice President for Sri Racha Campus
Tel 0 3835 4580-4 fengcwc@ku.ac.th
Update : 2014-11-05 15:06:03


 

รศ.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
Assoc.Prof.Pongsak Suriyavanagul
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Vice President for Chalermprakiat Sakon Nakorn Province Campus
Tel 0 4272 5000 fengpssg@knac.th
Update :


 


วิทยาเขตบางเขน
Bangkhen Campus

Update :


 
นางพัชราวดี แพรัตกุล
MissPhacharavadee Paerattakul
ผู้อำนวยการ(รักษาราชการแทน) สำนักงานอธิการบดี
Director Office of the President
Tel 0 2942 8500 psdphp@ku.ac.th
Update : 2014-11-05 15:14:18


 

นางสุกัญญา มณีเจริญ
Mrs. Sukanya Maneecharoen
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2942 8151 psdsym@ku.ac.th
Update : 2012-03-09 15:34:37


 
นางสุปราณี สิงห์โตทอง
Mrs.Supranee Singhatothong
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personel Division
Tel 0 2942 8161-3 psdsnp@ku.ac.th
Update : 2012-03-12 11:24:00


 
นายประหยัด สุตเศวต
Mr.Prayad Sutsavade
ผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิต
Director Studen Affairs Division
Tel 0 2942 8718 psdprs@ku.ac.th
Update :


 

นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย
Mrs.Waleerat Kanchanapakornchai
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2942 8147 ifrwak@ku.ac.th
Update :


 
น.ส.ยุพา วงษ์อุบล
MissYupa Wongubol
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2942 8159 psdpbas@ku.ac.th
Update :


 
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
Mr.Niphon Limleamthong
ผู้อำนวยการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
Director Vehicle, Building and Physical Plant Division
Tel 0 2942 8981-5 psdnpl@ku.ac.th
Update :


 

นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง
Mr.Somsakdi Tabtimthong
ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์
Director Internation Affairs Division
Tel 0 2942 8171 psdphp@ku.ac.th
Update :


 
นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์
Mrs.Prapaipit Lalitaporn
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
Director
Tel 0 2942 8116 psdppl@ku.ac.th
Update :


 
นางปิยฉัตร ช่างเหล็ก
Mrs.Piyachat Changlek
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สิน
Director Office of Property Management
Tel 0-2561-4749 ext 113 rdgpcw@ku.ac.th
Update : 2014-11-05 15:31:14


 

นางนงเยาว์ อัศวเลิศแสง
Mrs.Nongyao Asawalertsaeng
ผู้อำนวยการ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director
Tel 0 2940 6959 psdnya@ku.ac.th
Update :


 
นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
Mr.Chatchai Charoonpong
ผู้อำนวยการ สำนักงานกฎหมาย
Director Office of the Legal
Tel 0 2942 7050 psdccc@ku.ac.th
Update :


 
น.ส.รัตติญา ศริดารา
MissRattiya Saridara
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริการวิชาการ
Director Office of Academic Service
Tel 0 2940 7110 psdrts@ku.ac.th
Update :


 

นางสาว กรกฎา นักคิ้ม (รักษาการ)
MissKarakada Nukkim (Acting)
ผู้อำนวยการ สำนักการกีฬา
Director Spots Office
Tel 0-2561-4889 satkkd@ku.ac.th
Update : 2014-11-05 15:55:05


 
ผศ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
Asst.Prof.Sutkhet Nakasathien
คณบดี คณะเกษตร
Dean Faculty of Agriculture
Tel 0 2579 0588 ext. 201 agrskn@ku.ac.th
Update : 2014-11-12 14:52:05


 
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
Asst.Prof.Suriyan Tunkijjanukij
คณบดี คณะประมง
Dean Faculty of Fisheries
Tel 0-2942-8936 Fax 0-2942-7447
ffissrt@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 10:05:32


 

อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
Lect.Chongrak Wachrinrat
คณบดี คณะวนศาสตร์
Dean Faculty of Forestry
Tel 0-2579-0171 ext 115 fforcrw@ku.ac.th
Update : 2014-11-12 15:05:16


 
ศ.สุภา หารหนองบัว
Prof.Supa Hannongbua
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 0-2562-5444 ext 1111 Fax 0-2579-3955
fscisph@ku.ac.th
Update : 2014-11-12 15:07:28


 
รศ.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
Assoc.Prof.Peerayuth Charnsethikul
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 0 2942 8555 fengprc@ku.ac.th
Update : 2014-11-12 15:59:40


 

รศ.สุรชัย จิวเจริญสกุล
Assoc.Prof.Surachai Jewcharoensakul
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean Faculty of Education
Tel 0-2579-2030 Fax 0-2942-8276
feduscj@ku.ac.th
Update : 2014-11-12 16:01:42


 
ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง
Asst.Prof.Nuchanata Mungkung
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
Dean Faculty of Economics
Tel 0-2579-1544 Fax 0-2579-2147
feconnm@ku.ac.th
Update : 2014-11-12 16:10:24


 
รศ.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ
Assoc.Prof.Manitpol Urabunnualchat
คณบดี คณะสังคมศาสตร์
Dean Faculty of Social Science
Tel 0-2561-3480 ext 411 Fax 0-2942-8685
fsocmpu@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 10:06:02


 

ศ.อภินันท์ สุประเสริฐ
Prof.Apinun Suprasert
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Veterinary Medicine
Tel 0 2942 8751-9 fvetais@ku.ac.th
Update : 2012-03-15 11:02:00


 
ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
Asst.Prof.Tanaboon Sajjaanantakul
คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Dean Faculty of Agro-Industry
Tel 0-2562-5039 Fax 0-2562-5021
fagitbs@ku.ac.th
Update : 2014-11-12 16:14:02


 
ผศ.พุทธชาติ โปธิบาล
Asst.Prof.Puttachart Potibal
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์
Dean Faculty of Humanities
Tel 0-2579-5566-8 ext 1526 fhumpcpb@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 09:37:53


 

ผศ.รัชด ชมภูนิช
Asst.Prof.Ratchot Chompunich
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Architecture
Tel 0 2942 8960 archrcc@ku.ac.th
Update : 2012-03-16 09:56:32


 
รศ.ศศิวิมล มีอำพล
Assoc.Prof.Sasivimol Meeampol
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
Dean Faculty of Business Administration
Tel 0-2942-8777 ext 1001 Fax 0-2579-5006
fbussas@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 09:41:52


 
รศ.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
Assoc.Prof.Worawut Rerkamnuaychoke
คณบดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
Dean Faculty of Veterinary Technology
Tel 0 2579 8574-5 fvetwwr@ku.ac.th
Update :


 

อ.ดำรงค์ ศรีพระราม (รักษาราชการแทน)
Lect.Damrong Sripraram
คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม
Dean Faculty of Environment
Tel 0-2579-2946 Fax 0-2579-2945
ffordrs@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 09:44:22


 
รศ.กัญจนา ธีระกุล
Assoc.Prof.Gunjana Theeragool
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
Dean The Graduate School
Tel 0-2562-5444 ext 4002 fscignt@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 10:04:29


 
นางพัชรี ตั้งตระกูล
Mrs.Patcharee Tungtrakul
ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Director Institute of Food Research and Product Development
Tel 0-2942-8629-35 ext 208 Fax 0-2561-1970
ifrprt@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 10:07:17


 

นางวารุณี ธนะแพสย์
Mrs.Warunee Thanapase
ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Director kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute
Tel 0-2942-8600-3 ext 201 Fax 0-2562-0338
aapwnt@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 10:36:48


 
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
Assoc.Prof.Thongchai Suwonsichon
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Kasetsart University Research and Development Institue
Tel 0-2562-5014 Fax 0-2562-5005
fagitcs@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 10:39:03


 
นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
Mr.Sahat Patarathitinant
ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
Director Office of the Registrar
Tel 0-2942-8293-5 ext 224 regshp@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 10:59:39


 

รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
Assoc.Prof.Pradondet Nilagupta
ผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
Director Office of Computer Services
Tel 0-2797-0999 Fax 0-2579-6245
pom@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 11:00:31


 
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
Mrs.Aree Thunkijjanukij
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด
Director Office of the University Library
Tel 0-2940-5835 ext 401, 0-2942-8616 ext 401 libarn@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 11:02:03


 
ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
Asst.Prof.Anoporn Suwanvajukkasikij
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
Director Office of Extension and Training
Tel 0 2942 8820-8 ext. 101 libwtk@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 11:04:19


 

น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
MissVilairat Viriyavibulkij
ผู้อำนวยการ สำนักประกันคุณภาพ
Director Office ofQuality Assurance
Tel 0-2942-8299 ext 11 Fax 0-2942-8299
psdvlv@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 11:05:17


 
นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
Mr.Narongchai Pipattanawong
ผู้อำนวยการ ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
Director
Tel 0-2579-7906, 0-2940-5839 rdinap@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 11:07:17


 


วิทยาเขตกำแพงแสน
Kamphaeng Saen Campus

Update :


 

นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
Mr.Viroj Thongsuphan
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
Director Office of Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3435-1407 Fax 0-3435-1878
psdvit@ku.ac.th
Update : 2014-11-13 11:09:04


 
นายสมชาย วิจิตร
Mr.Somchai Vijit
ผู้อำนวยการ กองธุรการ (กำแพงแสน)
Director General Affairs Division Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3435-1878 kpsscv@ku.ac.th
Update :


 
นายสมเกียรติ ไทยปรีชา
Mr.Somkiat Thaipreecha
ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
Director Education Service Division Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3428-1094-6 kpsskt@ku.ac.th
Update : 2014-11-17 10:30:37


 

นางสาว วรรณีย์ เล็กมณี
MissWannee Lekmanee
ผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)
Director Studen Affairs Division Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3428-1062-4, 0-3435-1882-3 kpswnl@ku.ac.th
Update : 2014-11-17 10:44:28


 
นายมนัส ศรีละออ
Mr.Manus Srilaor
ผู้อำนวยการ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กำแพงแสน)
Director Building Physical Plant and Vehical Division Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3435-3083 kpsmns@ku.ac.th
Update : 2014-11-17 10:45:35


 
นายศักดิเดช อุบลสิงห์
Mr.Sakdidej อุบลสิงห์
ผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬากำแพงแสน
Director Sport Center Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3435-5570 Fax 0-3435-5570
psddau@ku.ac.th
Update : 2014-11-17 10:58:28


 

ผศ.เสกสม อาตมางกูร
Asst.Prof.Seksom Attamangkune
คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน
Dean Faculty of Agriculture Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3435-1892, 0-3428-1428 agrsea@ku.ac.th
Update : 2014-11-17 11:35:46


 
รศ.บัญชา ขวัญยืน
Assoc.Prof.Bancha Kwanyuen
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
Dean Faculty of Engineering Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3428-1658 Fax 0-3435-2053
fengbak@ku.ac.th
Update : 2014-11-17 11:37:12


 
รศ.บรรจบ ภิรมย์คำ
Assoc.Prof.Bunjob Piromkam
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กำแพงแสน
Dean Faculty of Education and Development
Tel 0-3435-1898 Fax 0-3428-2040
fedubjp@ku.ac.th
Update : 2014-11-17 11:41:22


 

อ.อนามัย ดำเนตร
Lect.Anamai Damnet
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Liberal Arts and Science
Tel 0-3428-1105-6 ext 7122 faasamd@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 10:37:32


 
ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล
Asst.Prof.Siriporn ศศิมณฑลกุล
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Dean Faculty of Sports Science
Tel 0-3435-5258 ext 230 Fax 0-3435-5258
fedusrs@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 10:39:02


 
นายเพิ่ม สุรักษา
Mr.Perm Suruksa
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน
Director Office of Extension and Training Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3428-1657 eatperm@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 10:44:13


 

นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี
Mrs.Prempree Boonrungsee
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
Director Office of University Library Kamphaeng Saen Campus
Tel 0-3428-1087-9 Fax 0-3428-1088
libppy@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 10:55:43


 
รศ.พงศ์เทพ อัครธนกุล
Assoc.Prof.Pongthepl Akaratanaku
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
Director
Tel 0-2942-7132-3 Fax 0-2942-8258
agrpta@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 10:57:36


 


วิทยาเขตศรีราชา
Sri Racha Campus

Update :


 

นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
Mr.Ugrit Manujantarat
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
Director Office of Sri Racha Campus
Tel 0-3428-1062-4 psdugm@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 11:01:13


 
อ.สมจิตต์ ปาละกาศ
Lect.Somchit Palakas
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
Dean Faculty of Science at Sri Racha Campus
Tel 038 354 587-8 psdscp@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 13:58:57


 
ผศ.สุภัทรชัย ชมพันธุ์
Asst.Prof.Suphattharachai Chomphan
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
Dean Faculty of Engineering Sri Racha Campus
Tel 0 3835 4580-4 sfengspc@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 14:03:56


 

อ.เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
Lect.Toemsak Sukhvibul
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
Dean Faculty of Science Management
Tel 0 3835 2380 2 fmstss@src.ku.ac.th
Update : 2014-11-19 14:54:49


 
พล.ร.อ.สุพิทย์ อำนวย
Adm. Supit Umnuay
คณบดี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
Dean
Tel 0 3835 2608 supit_adm@yahoo.co.th
Update : 2014-11-19 14:58:32


 
รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
Assoc.Prof.Sri-on Somboonsup
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
Dean Faculty of Economics at Sriracha
Tel 0 3835 2845 fecosos@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 15:02:29


 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Chalermprakiat Sakon Nakorn Campus

Update :


 
รศ.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
Assoc.Prof.Pongsak Suriyavanagul
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Director Office of Chalermprakiat Sakon Nakorn Campus
Tel 042 725 000 fengpssg@ku.ac.th
Update : 2012-03-15 16:50:03


 
อ.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
Lect.Onanong Tapanapunnitikul
คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
Dean Faculty of Natural Resource and Agro-Industry
Tel 0 4272 5042-5 csnont@ku.ac.th
Update : 2012-03-16 10:11:35


 

ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศิน
Asst.Prof.Sirivat Poonvasin
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Science and Engineering
Tel 0 4272 5033 fengsvp@ku.ac.th
Update : 2012-03-16 09:45:06


 
อ.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี
Lect.Siriluk Prasunpangsri
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
Dean Faculty of Liberal Arts and Science Management
Tel 0 4272 5039 Fax 0-4272-5040
csnslp@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 15:38:50


 
อ.พัสกร องอาจ
Lect.Passakorn Ongarj
ผู้อำนวยการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
Director Faculty of Public Health
Tel 0-4272-5039, 0-4272-5023 Fax 0-4272-5040
agrspsn@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 15:30:02


 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
Suphan Buri Campus Establishment Project

Update :


 
รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน
Assoc.Prof.Chukiat Ruksorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
Director Office of Suphan Buri Campus Establishment Project
Tel 0-3552-1260 Fax 0-3552-1260
eatchr@ku.ac.th
Update : 2014-11-19 15:33:51


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400