นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

123 หมู่16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
123 Moo 16, Thanon Friensship Highway
Amphoe Muang
Khon Kaen 40002

 

พล.ต.อ.เภา สารสิน
Pol.Gen.Pao Sarasin
นายกสภามหาวิทยาลัย
Chairman of the University Council


 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
Assoc.Prof.Kittichai Triratanasirichai, Ph.D.
อธิการบดี
President
Tel 0 4320 2001 Fax 0 4320 2557
president@kku.ac.th


 
รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Vice-President for Property Management Affairs
Tel 0 4320 2003 Fax 0 4320 2003
sompri@kku.ac.th


 

ผศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
Asst.Prof.Piboon Daosodsai, Ph.D
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 4320 2003 Fax 0 4320 2003
paiboond@kku.ac.th


 
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
Assoc.Prof.Rungson Naimsanit
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
Vice-President for Planing and Information Technology Affairs
Tel 0 4320 2007 Fax 0 4320 2007
rannia@kku.ac.th


 
ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
Asst.Prof.Chaiwit Thanapaisal, MD, FRCS (T)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ
Assistant to the President for Quality Assurance Affairs
Tel 0 4336 2103 Fax 0 4336 2103
chatha1@kku.ac.th


 

ดร.วสุ เชาว์พานนท์
Mr.Wasu Chaopannon, Ph.D
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
Assistant of Information Affairs
Tel 0 4320 2007, 0 4320 2007 wasu@kku.ac.th


 
รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Vice-President for Academic and International Affairs
Tel 0 4320 2005 Fax 0 4320 2005


 
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
Asst.Prof.Denpong Soodphakdee, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Acadamic
Tel 0 4320 2005 Fax 0 4320 2005
denpong@kku.ac.th


 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Vice- President for Research and Technology Transfer Affairs
Tel 0 4320 2011 Fax 0 4320 2015
sutjit@kku.ac.th


 
ผศ.ดร.ดารณี หอมดี
Asst.Prof.Daranee Hormdee, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Assistant to the President for Research and Technology Transfer Affairs
Tel 0 4320 2011 Fax 0 4320 2015
darhor@kku.ac.th


 
รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า
Assoc.Prof.Suladda Loipha, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Vice-President for Human Resource Affairs
Tel 0 4320 2892 Fax 0 4320 2892
suladda@kku.ac.th


 

รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคำ
Assoc.Prof.Somchai Rattanathongkom, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
Assistant President for Human Resource Development Affairs
Tel 0 4320 2892 Fax 0 4320 2013
somch_ra@kku.ac.th


 
รศ.วิภาพร วรหาญ
Assoc.Prof.Wiphaporn Vorahan
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Assistant President for Human Resource Affairs
Tel 0 4320 2892 wipvor@kku.ac.th


 
ผศ.ลิขิต อมาตยคง
Asst.Prof.Likhit Amattayakong
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Vice-President for Student Development Affairs
Tel 0 4320 2009 Fax 0 4320 2009
likama@kku.ac.th


 

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์
Asst.Prof.Anuchar Ninprapan, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant to the President Student Development Affairs
Tel 0 4320 2009 Fax 0 4320 2009
anuchar@kku.ac.th


 
ผศ.ลิขิต อมาตยคง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice-President for Arts, Cultures and Alumni Affairs
Tel 0 4320 2400 Fax 0 432 02400
likama@kku.ac.th


 
รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด
Assoc.Prof.Theera Rittitod, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant to the President for Arts, Cultures and Alumni Affairs
Tel 0 4320 2400 Fax 0 4320 2400
theera@kku.ac.th


 

ผศ.ดร.วินัย ใจขาน
Asst.Prof.Winai Jaikan, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์
Vice-President for Community Affairs
Tel 0 4320 3867 Fax 0 4320 3867
winjai@kku.ac.th


 
ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล
Asst.Prof.Wanchai Thanasate-Angkool
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
Vice-President for Infrastructure System Development Affairs
Tel 0 4320 3845 Fax 0 4320 2007
wanchth@kku.ac.th


 
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
Asst.Prof. Awut YIimtae
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
Assistant to the President for Infrastructure System Development Affairs
Tel 0 4320 3845 Fax 0 4320 2007
arwyim@kku.ac.th


 

ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
Asst.Prof.Wanchai Soomleg
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
Vice President for Nong Khai Campus Affair
Tel 0 4241 5600 Fax 0 4241 5699
wanchai@kku.ac.th


 
ผศ.สิทธี วนิชชาชีวะ
Asst.Prof.Sittee vanicchachev
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา
Assistant to the President for Sports Affairs
Tel 0 4320 2400 Fax 0 4320 2400
vsitte@kku.ac.th


 
รศ.สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล
Assoc.Prof.Sukumal Thanasate-angkool
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน
Assistant to the President for Asset Management
Tel 0 4320 2725 ext. 11 Fax 0 4320 2725 ext. 17
suktha@kku.ac.th


 

นายภมรพล ชาวงษ์
Mr.Pamonpol Chawong
ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
Director the President office
Tel 0 4336 2067 Fax 0 4320 2216
pamonpol@kku.ac.th


 
รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
Assoc.Prof.Lumpang Manmart, Ph.D.
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
Dean Graduate School
Tel 0 4320 2420 Fax 0 4320 2421
lamman@kku.ac.th


 
นายสุบิน ฉัตรดอน
Mr.Subin Chatdon
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2420 Fax 0 432 02421
subcha@kku.ac.th


 

รศ.ดร.อนันต์ พลธานี
Assoc.Prof,Dr.Anan Polthanee
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์
Dean Faculty of Agriculture
Tel 0 4320 2360 Fax 0 4320 2361
panan@kku.ac.th


 
นายสาโรจน์ ศิริขจรพันธ์
Mr.Sarote Sirikajonpan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2360 Fax 0 4320 2361
agsecre@kku.ac.th


 
ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
Prof.Laosri Sanoamuang, Ph.D.
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 0 4320 2372 ext. 133 Fax 0 4320 2371
la_orsri@kku.ac.th


 

นายวีระ เมืองกลั่น
Mr.Veera Muangklan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2372 ext. 133 Fax 0 4320 2371
weemua@kku.ac.th


 
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
Assoc.Prof.Somnuek Theerakoolphisoot, Ph.D.
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 0 4336 2140 Fax 0 4320 2371
somthe@kku.ac.th


 
นางปทุมพร ภูมิพระบุ
Mrs.Patumporn Poomiprabu
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4336 2140 Fax 0 4336 2142


 

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
Assoc.Prof.Kriengkrai Kitcharoen, Ph.D.
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
Dean Faculty of Associated Medical Sciences
Tel 0 4320 2084 Fax 0 4334 7482
krieng_k@kku.ac.th


 
นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์
Mrs.Aporn Eamnirath
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4334 7482 Fax 0 4334 7482
apoeam@kku.ac.th


 
รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
Assoc.Prof.Pissanu Uttamavatin
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
Dean Faculty of Public Health
Tel 0 4320 2398 Fax 0 4334 7057
pissanu@kku.ac.th


 

นายอุดมการณ์ สาระรัตน์
Mr.Udom Sararatana
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2398 Fax 0 4334 7057
udosar@kku.ac.th


 
รศ.อินทรพล หอวิจิตร
Assoc.Prof.Intarapol Hovichitr
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Dentistry
Tel 0 4334 8312 Fax 0 4320 2862
hintara@kku.ac.th


 
น.ส.บุญ ชฎาศิลป์
MissBoon Shadasin
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2405 Fax 0 4320 2862
boosha@kku.ac.th


 

รศ.บังอร ศรีพานิชสกุลชัย
Assoc.Prof.Bangorn Sripanidkulchai
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
Dean Faculty of Pharmaceutical
Tel 0 4336 2091 Fax 0 4320 2379
bungorn@kku.ac.th


 
นางกิตติมา จันทรสม
Mrs.Kittima Chantrasom
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2378 Fax 0 4336 2091
kitcha1@kku.ac.th


 
ผศ.ดร.เกษม นันทชัย
Asst.Prof.Kasem . Nantachai, Ph.D
คณบดี คณะเทคโนโลยี
Dean Faculty of Technology
Tel 0 4336 2120 Fax 0 4334 3182
kasem@kku.ac.th


 

นายสถิตย์ แก้วบุดดา
Mr.Satit Kaewbudta
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2403 Fax 0 4320 3182
satkae@kku.ac.th


 
รศ.ดร.สุนีรัตน์ เอี่ยมละมัย
Assoc.Prof.Suneerat Aiumlamai, Ph.D
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Veterinary Medicine
Tel 0 4320 2404, 0 4320 2404 suneerat@kku.ac.th


 
นายอุดร พุทธิมา
Mr.Udorn Puttima
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2404 Fax 0 4320 2404
udoput@kku.ac.th


 

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
Asst.Prof.Songyot Weerataweemat, Ph.D.
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Architecture
Tel 0 4320 2397 Fax 0 4336 2047
sonwee@kku.ac.th


 
นางอโนชา นนทคุปต์
Mrs.Anocha Nonthacoupt
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2397 Fax 0 4320 2047
nanoch@kku.ac.th


 
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
Assc.Prof.Chalermsak Pikulsri, Ph.D.
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Fine and Applied Arts
Tel 0 4334 8321 Fax 0 4320 2396
chapik@kku.ac.th


 

นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา
Mr.Attayuth Intarapreecha
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Secretary
Tel 0 4320 8321 Fax 0 4320 2396
irapee@kku.ac.th


 
รศ.มันทนา สามารถ
Assoc.Prof.Manthana Samart
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
Dean Faculty of Management Sciences
Tel 0 4336 2013 Fax 0 4336 2205
mansam@kku.ac.th


 
นางมยุรี ทิพย์สิงห์
Mrs.Mayuree Tipsing
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2401 Fax 0 4320 2402
maytip@kku.ac.th


 

ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
Asst.Prof.Paisan Suwannoi, Ph.D.
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean Faculty of Education
Tel 0 4334 3451-53 Fax 0 4334 3454
paisan_s@kku.ac.th


 
น.ส.กรรณิการ์ วิขัมภประหาร
MissKannika Wikumpapraharn
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4334 3451-53 Fax 0 4334 3454
kanwik@kku.ac.th


 
รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย
Assoc.Prot.Earmporn Thongkrajai, Ph.D.
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Dean Faculty ot Nursing
Tel 0 4336 2008 Fax 0 4334 8301
earmporn@kku.ac.th


 

นางสุภาวดี ประดับวงษ์
Mrs.Supawadee Pradubwong
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4336 2008 Fax 0 4334 8301
suppra1@kku.ac.th


 
ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
Prof.Wiroon Laupattarakasem
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Medicine
Tel 0 4320 2473 Fax 0 4336 3319
wiroon@kku.ac.th


 
น.ส.ขวัญเรือน หาญกล้า
MissKuanroen Hankla
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4336 3239 Fax 0 4336 3319
kuahan@kku.ac.th


 

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ
Asst.Prof.Yaowalak Apichatvullop, Ph.D.
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean Faculty of Humanities and Socian Sciences
Tel 0 4320 2861 Fax 0 4320 3053
yaoapi@kku.ac.th


 
นางรจนา แก่นอำพรพันธ์
Mrs.Rochana Kaenampornpan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2861 Fax 0 4320 3053
rockae@kku.ac.th


 
นายกิตติบดี ใยพูล
Mr.Kittibodee Yaipool
คณบดี คณะนิติศาสตร์
Dean Faculty of LAW
Tel 0 4320 3181-14 Fax 0 4320 3181-18
ykitti@kku.ac.th


 

น.ส.ณัฐพัชร์ สีสมน้อย
MissNattapat Seesomnoi
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 3181-12 Fax 0 4320 3181-18
spatam@kku.ac.th


 
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
Assoc.Prof.Peerasit Kamnuasilpa, Ph.D.
คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
Dean College of Local Administation
Tel 0 4320 3124 Fax 0 4320 3875
peerasit@kku.ac.th


 
นายภมรพล ชาวงษ์ (รักษาการ)
Mr.Pamonpol Chawong (Acting)
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 4336 2067 Fax 0 4320 2216
pamonpol@kku.ac.th


 

นางสุนาถ บัวทวน
Mrs.Sunad Buatuan
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 4334 7556 Fax 0 4320 2336
bsunad@kku.ac.th


 
นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ
Mr.Ausanee Thansandote
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 4320 2338 Fax 0 4320 2338
tausan@kku.ac.th


 
นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
Mrs.Piengpen Pakuthai
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 4320 2337 Fax 0 4320 2337
piepak@kku.ac.th


 

นายสมนึก ปิ่นทอง
Mr.Somnuk Pinthong
ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา
Director Student Affairs division Director
Tel 0 4320 2356 Fax 0 4320 2356
somnok@kku.ac.th


 
นายชุบศร ทัศนขนิษฐากุล
Mr.Chubsorn Tasanakanijthakul
ผู้อำนวยการ กองอาคารและสถานที่
Director Building and Ground Division
Tel 0 4320 2339 Fax 0 4320 2339
chutas@kku.ac.th


 
น.ส.จันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย
MissChanpen Tibtomyae
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Section
Tel 0 4320 2222 Fax 0 4320 0216
Tchanp@kku.ac.th


 

ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล
Asst.Prof.Arnut Chaosakul
ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
Director Computer Center
Tel 0 4334 8601-3 Fax 0 4334 8604
arnut@kku.ac.th


 
รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ
Assoc.Prof.Amnouy Kamtuo, Ph.D.
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ
Director Acadamic Service Center
Tel 0 4320 2408 Fax 0 4320 2408
amnouy@kku.ac.th


 
ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม (รักษาการ)
Prof.Wiroon Laupattarakasem (Acting)
ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์
Director Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
Tel 0 4320 2473 Fax 0 4324 5202
wiroon@kku.ac.th


 

นางสุดใจ ธนไพศาล
Mrs.Soodjai Thanapaisal
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
Director Instructional Resources Center
Tel 0 4323 7302 Fax 0 4320 2543
smarn@kku.ac.th


 
ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
Prof.Suthipun Jitpimolmard
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Institute
Tel 0 4320 2413 Fax 0 4320 2414
sutjit@kku.ac.th


 
ผศ.ชลิต ชัยครรชิต
Asst.Prof.Chalit Chaikunchit
ผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม
Director Center of Arts and Culture
Tel 0 4334 8898 Fax 0 4333 2035
chacha@kku.ac.th


 

รศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา
Assoc.Prof.Pirasak Sriruecha, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
Director bureau of Acadamic Administation and Development
Tel 0 4334 7486 Fax 0 4320 3200
pirsri@kku.ac.th


 
ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
Asst.Prof.Vinai Tantiyasawasdikul
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Director Srinakarin Hospital
Tel 0 4323 5254 Fax 0 4320 2470
tvinai@kku.ac.th


 
นายภูมิศักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
Mr.Poomipak Pitakkhuan-Khun
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการวิจัย
Director Office of Research Administation
Tel 0 4336 4410 Fax 0 4336 4410
poopit@kku1.kku.ac.th


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607