นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
123 Moo 16, Mitraparp Highway
Amphoe Muang
Khon Kaen 40002
Tel 0 4300 9700
Fax 0 4320 2216
http://www.kku.ac.th
Update : 2014-12-03 16:23:20


 

รศ.พญ.วราภรณ์ เชื้ออินทร์
Assoc. Prof. Waraporn Choea-intra
ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
Director Queen sirikit heart center of the northeast
Tel 043-203080 Fax 043-203189
pnutta@kku.ac.th
Update : 2019-07-28 18:35:14


 
รศ.สุภาพ ณ นคร
Assoc.Prof.Supap Na-NaKorn
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
Director Office of General Education
Tel 0-4320-2585 Fax 0-4320-3052
suparp@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 12:05:25


 
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Dr.Narongchai Akrasanee
นายกสภามหาวิทยาลัย
Chairman of the University Council

Update : 2014-12-03 16:19:09


 

รศ.นพ.ชาญชัย?? พานทองวิริยะกุล??
Assoc. Prof.Charnchai? Panthongviriyakul, M.D.
อธิการบดี
President
Tel 0 4320 2001 Fax 0 4320 2557
president@kku.ac.th
Update : 2019-07-28 18:38:12


 
รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม
Assoc. Prof. Dr. Sommai Priprem
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Vice-President for Property Management Affairs
Tel 0 4320 2003 Fax 0 4320 2003
sompri@kku.ac.th
Update : 2014-12-03 16:24:40


 
รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
Assoc. Prof. Thawalwong Ratanasiri
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

Tel 0 4320 2005 Fax 0 4320 2005

Update : 2014-12-03 17:39:59


 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
Asst.Prof.Denpong Soodphakdee, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล??

Tel 0 4320 2005 Fax 0 4320 2005
denpong@kku.ac.th
Update : 2019-07-28 18:38:43


 
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
Prof. Weerachai Kosuwon
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Vice- President for Research and Technology Transfer Affairs
Tel 0 4320 2011 Fax 0 4320 2015
weera_ko@kku.ac.th
Update : 2014-12-03 17:42:04


 
ผศ.ลิขิต อมาตยคง
Asst.Prof.Likhit Amattayakong
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Tel 0 4320 2009 Fax 0 4320 2009
likama@kku.ac.th
Update : 2014-12-03 17:43:17


 

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี?
Asst.Prof.Piansak Pakdee
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย? ?
Vice President for Student Development and Nongkhai Campus
Tel 0-4320-2369 piapak@kku.ac.th
Update : 2019-07-28 18:41:33


 
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
Assit. Prof. Dr. Sompong Sithiprom
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant to the President for Arts, Cultures and Alumni Affairs
Tel 0 4320 2400 Fax 0 4320 2400

Update : 2014-12-07 23:31:51


 
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
Assoc. Prof. Dr. Niyom Wongpongkham
รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์
Vice-President for Community Affairs
Tel 0-4320-2323 wniyom@kku.ac.th
Update : 2014-12-08 11:01:38


 

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
Assit. Prof. Dr. Chumnan Boonyaputthipong
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
Vice-President for Infrastructure System Development Affairs
Tel 0-4320-3867 bchumn@kku.ac.th
Update : 2014-12-08 11:03:06


 
ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ
Assit. Prof. Donchai Srisumran
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา
Assistant to the President for Sports Affairs
Tel 0 4320 2400 Fax 0 4320 2400
sdonch@kku.ac.th
Update : 2014-12-07 23:42:34


 
ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
Assit. Prof. Dr. Sukumal Pakdee
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
Assistant to the President for Asset Management
Tel 0 4320 2725 ext. 11 Fax 0 4320 2725 ext. 17
parpak@kku.ac.th
Update : 2014-12-07 23:43:58


 

นางกิตติมา จันทรสม

ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
Director the President office
Tel 0 4336 2067 Fax 0 4320 2216
kitcha1@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 10:04:33


 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
Assoc. Prof. Dr.Surasakdi Wongratanacheewin
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
Dean Graduate School
Tel 0 4320 2420 Fax 0 4320 2421

Update : 2014-12-10 09:47:31


 
นายสุบิน ฉัตรดอน
Mr.Subin Chatdon
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2420 Fax 0 432 02421
subcha@kku.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
Assoc. Prof. Dr. Monchai Duangjinda
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์
Dean Faculty of Agriculture
Tel 0 4320 2360 Fax 0 4320 2361

Update : 2014-12-10 09:52:14


 
นายสาโรจน์ ศิริขจรพันธ์
Mr.Sarote Sirikajonpan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2360 Fax 0 4320 2361
agsecre@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย
Assit. Prof. Dr. Somkiat Srijaranai
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 0 4320 2372 ext. 133 Fax 0 4320 2371

Update : 2014-12-10 09:53:36


 

นายวีระ เมืองกลั่น
Mr.Veera Muangklan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2372 ext. 133 Fax 0 4320 2371
weemua@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
Assoc.Prof.Somnuek Theerakoolphisoot, Ph.D.
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 0 4336 2140 Fax 0 4320 2371
somthe@kku.ac.th
Update :


 
นางปทุมพร ภูมิพระบุ
Mrs.Patumporn Poomiprabu
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4336 2140 Fax 0 4336 2142

Update :


 

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
Assoc.Prof.Kriengkrai Kitcharoen, Ph.D.
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
Dean Faculty of Associated Medical Sciences
Tel 0 4320 2084 Fax 0 4334 7482
krieng_k@kku.ac.th
Update :


 
นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์
Mrs.Aporn Eamnirath
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4334 7482 Fax 0 4334 7482
apoeam@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
Assit. Prof. Dr.SomSuk Pitaksanurat
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
Dean Faculty of Public Health
Tel 0 4320 2398 Fax 0 4334 7057

Update : 2014-12-10 09:55:19


 

นายอุดมการณ์ สาระรัตน์
Mr.Udom Sararatana
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2398 Fax 0 4334 7057
udosar@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ
Assoc. Prof. Dr. Nawarat Wara-Aswapati Charoen
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Dentistry
Tel 0 4334 8312 Fax 0 4320 2862

Update : 2014-12-10 09:59:26


 
น.ส.บุญ ชฎาศิลป์
MissBoon Shadasin
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2405 Fax 0 4320 2862
boosha@kku.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
Assoc. Prof. Dr. Piboon Daosodsai
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
Dean Faculty of Pharmaceutical
Tel 0 4336 2091 Fax 0 4320 2379

Update : 2014-12-10 10:00:49


 
นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี

เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2378 Fax 0 4336 2091

Update : 2014-12-10 10:06:44


 
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
Assoc. Prof. Dr. Pornthap Thanonkeo
คณบดี คณะเทคโนโลยี
Dean Faculty of Technology
Tel 0 4336 2120 Fax 0 4334 3182

Update : 2014-12-10 10:12:12


 

นาย สมคิด พลตื้อ

เลขานุการ(รักษาการ)

Tel 0 4320 2403 Fax 0 4320 3182
sompol@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 10:13:40


 
รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ
Assoc. Prof. Chuchart Kamollert
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Veterinary Medicine
Tel 0 4320 2404, 0 4320 2404 chukam@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 10:20:36


 
นายอุดร พุทธิมา
Mr.Udorn Puttima
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2404 Fax 0 4320 2404
udoput@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ เพชรานนท์
Assit. Prof. Dr. Monsicha Bejrananda
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Architecture
Tel 0 4320 2397 Fax 0 4336 2047

Update : 2014-12-10 10:24:27


 
นางอโนชา นนทคุปต์
Mrs.Anocha Nonthacoupt
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2397 Fax 0 4320 2047
nanoch@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
Assc.Prof.Chalermsak Pikulsri, Ph.D.
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Fine and Applied Arts
Tel 0 4334 8321 Fax 0 4320 2396
chapik@kku.ac.th
Update :


 

นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา
Mr.Attayuth Intarapreecha
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Secretary
Tel 0 4320 8321 Fax 0 4320 2396
irapee@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
Assoc. Prof. Dr. Kullapapruk Piewthongngam
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
Dean Faculty of Management Sciences
Tel 0 4336 2013 Fax 0 4336 2205
pkullap@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 10:28:42


 
นางมยุรี ทิพย์สิงห์
Mrs.Mayuree Tipsing
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2401 Fax 0 4320 2402
maytip@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Assit. Prof. Dr. Maitree Inprasitha
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean Faculty of Education
Tel 0-4334-3452-3 Fax 0-4334-3454
imaitr@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 10:38:45


 
น.ส.กรรณิการ์ วิขัมภประหาร
MissKannika Wikumpapraharn
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4334 3451-53 Fax 0 4334 3454
kanwik@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
Assoc. Prof. Dr. Khanitta Nuntaboot
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Dean Faculty ot Nursing
Tel 0-4320-2407 Fax 0-4334-8301
nudean@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 10:42:04


 

นางสุภาวดี ประดับวงษ์
Mrs.Supawadee Pradubwong
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4336 2008 Fax 0 4334 8301
suppra1@kku.ac.th
Update :


 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
Assoc. Prof. Charnchai Panthongviriyakul
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Medicine
Tel 043348360-8 Fax 0 4336 3319
mednews@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 10:48:46


 
น.ส.ขวัญเรือน หาญกล้า
MissKuanroen Hankla
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4336 3239 Fax 0 4336 3319
kuahan@kku.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
Assoc. Prof. Dr. Kulthida Tuamsuk
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean Faculty of Humanities and Socian Sciences
Tel 0 4320 2861 Fax 043-203050
hsdean@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 10:51:43


 
นางรจนา แก่นอำพรพันธ์
Mrs.Rochana Kaenampornpan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2861 Fax 0 4320 3053
rockae@kku.ac.th
Update :


 
นายกิตติบดี ใยพูล
Mr.Kittibodee Yaipool
คณบดี คณะนิติศาสตร์
Dean Faculty of LAW
Tel 043-203588 Fax 043-203588
ykitti@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 11:00:32


 

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
Assoc. Prof. Dr. Supawatanakorn Wongthanavasu
คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
Dean College of Local Administation
Tel 0 4320 3124 Fax 0 4320 3875
cola@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 11:07:23


 
นายธัญญา ภักดี
Mr.Tanya Pakdee
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 4336 2067 Fax 0 4320 2216
kkupr1@gmail.com
Update : 2014-12-10 11:09:08


 
นางสาววิลาวัลย์ พิธรัตน์

ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 4334 7556 Fax 0 4320 2336

Update : 2014-12-10 11:11:45


 

นายสถิตย์ แก้วบุดตา

ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 4320 2338 Fax 0 4320 2338

Update : 2014-12-10 11:12:19


 
นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
Mrs.Piengpen Pakuthai
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 4320 2337 Fax 0 4320 2337
piepak@kku.ac.th
Update :


 
นางสาวธนรัตน์ สอนสา

ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา
Director Student Affairs division Director
Tel 0 4320 2356 Fax 0 4320 2356
thasor@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 11:12:56


 

นายชุุมพล จันทรสม

ผู้อำนวยการ กองอาคารและสถานที่
Director Building and Ground Division
Tel 0 4320 2339 Fax 0 4320 2339

Update : 2014-12-10 11:13:47


 
น.ส.จันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย
MissChanpen Tibtomyae
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Section
Tel 0 4320 2222 Fax 0 4320 0216
Tchanp@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล
Asst.Prof.Arnut Chaosakul
ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
Director Computer Center
Tel 0 4334 8601-3 Fax 0 4334 8604
arnut@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ
Assit. Prof. Dr. Rakpong Petkam
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ
Director Acadamic Service Center
Tel 0 4320 2408 Fax 0 4320 2408
rakpong@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 11:15:37


 
รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ
Assoc. Prof. Dr. Wanida Kanarkard
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
Director Instructional Resources Center
Tel 0 4323 7302 Fax 0 4320 2543
wanida@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 11:25:33


 
รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
Assoc. Prof.Rawee Hanpachern
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Institute
Tel 0 4320 2413 Fax 0 4320 2221
raweehand@gmail.com
Update : 2014-12-10 11:29:27


 

ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
Asst.Prof.SONGWIT PIMPAKUN
ผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม
Director Center of Arts and Culture
Tel 0 4334 8898 Fax 0 4333 2035
psongw@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 11:32:44


 
ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
Assit. Prof. Dr. Prapansak Chaveerach
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
Director bureau of Acadamic Administation and Development
Tel 0 4334 7486 Fax 0 4320 3200
chaveerach@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 11:36:01


 
รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
Assoc. Prof. Apichat Jiravuttipong
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Director Srinakarin Hospital
Tel 0 4323 5254 Fax 0 4320 2470
srinagarindgroup@kku.ac.th
Update : 2014-12-10 11:39:01


 

นายภูมิศักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
Mr.Poomipak Pitakkhuan-Khun
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการวิจัย
Director Office of Research Administation
Tel 0 4336 4410 Fax 0 4336 4410
poopit@kku1.kku.ac.th
Update :


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400