นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

123 หมู่16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
123 Moo 16, Thanon Friensship Highway
Amphoe Muang
Khon Kaen 40002

Update :


 

พล.ต.อ.เภา สารสิน
Pol.Gen.Pao Sarasin
นายกสภามหาวิทยาลัย
Chairman of the University Council

Update :


 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
Assoc.Prof.Kittichai Triratanasirichai, Ph.D.
อธิการบดี
President
Tel 0 4320 2001 Fax 0 4320 2557
president@kku.ac.th
Update : 2012-03-08 14:21:13


 
รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Vice-President for Property Management Affairs
Tel 0 4320 2003 Fax 0 4320 2003
sompri@kku.ac.th
Update : 2012-03-28 20:01:22


 

ผศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
Asst.Prof.Piboon Daosodsai, Ph.D
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 4320 2003 Fax 0 4320 2003
paiboond@kku.ac.th
Update :


 
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
Assoc.Prof.Rungson Naimsanit
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
Vice-President for Planing and Information Technology Affairs
Tel 0 4320 2007 Fax 0 4320 2007
rannia@kku.ac.th
Update : 2012-03-28 20:02:37


 
ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
Asst.Prof.Chaiwit Thanapaisal, MD, FRCS (T)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ
Assistant to the President for Quality Assurance Affairs
Tel 0 4336 2103 Fax 0 4336 2103
chatha1@kku.ac.th
Update :


 

ดร.วสุ เชาว์พานนท์
Mr.Wasu Chaopannon, Ph.D
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
Assistant of Information Affairs
Tel 0 4320 2007, 0 4320 2007 wasu@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Vice-President for Academic and International Affairs
Tel 0 4320 2005 Fax 0 4320 2005

Update : 2012-03-28 19:57:53


 
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
Asst.Prof.Denpong Soodphakdee, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Acadamic
Tel 0 4320 2005 Fax 0 4320 2005
denpong@kku.ac.th
Update :


 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Vice- President for Research and Technology Transfer Affairs
Tel 0 4320 2011 Fax 0 4320 2015
sutjit@kku.ac.th
Update : 2012-03-28 20:04:08


 
ผศ.ดร.ดารณี หอมดี
Asst.Prof.Daranee Hormdee, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Assistant to the President for Research and Technology Transfer Affairs
Tel 0 4320 2011 Fax 0 4320 2015
darhor@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า
Assoc.Prof.Suladda Loipha, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Vice-President for Human Resource Affairs
Tel 0 4320 2892 Fax 0 4320 2892
suladda@kku.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคำ
Assoc.Prof.Somchai Rattanathongkom, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
Assistant President for Human Resource Development Affairs
Tel 0 4320 2892 Fax 0 4320 2013
somch_ra@kku.ac.th
Update :


 
รศ.วิภาพร วรหาญ
Assoc.Prof.Wiphaporn Vorahan
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Assistant President for Human Resource Affairs
Tel 0 4320 2892 wipvor@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.ลิขิต อมาตยคง
Asst.Prof.Likhit Amattayakong
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Vice-President for Student Development Affairs
Tel 0 4320 2009 Fax 0 4320 2009
likama@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์
Asst.Prof.Anuchar Ninprapan, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant to the President Student Development Affairs
Tel 0 4320 2009 Fax 0 4320 2009
anuchar@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.ลิขิต อมาตยคง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice-President for Arts, Cultures and Alumni Affairs
Tel 0 4320 2400 Fax 0 432 02400
likama@kku.ac.th
Update : 2012-03-28 20:07:43


 
รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด
Assoc.Prof.Theera Rittitod, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant to the President for Arts, Cultures and Alumni Affairs
Tel 0 4320 2400 Fax 0 4320 2400
theera@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.วินัย ใจขาน
Asst.Prof.Winai Jaikan, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์
Vice-President for Community Affairs
Tel 0 4320 3867 Fax 0 4320 3867
winjai@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล
Asst.Prof.Wanchai Thanasate-Angkool
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
Vice-President for Infrastructure System Development Affairs
Tel 0 4320 3845 Fax 0 4320 2007
wanchth@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
Asst.Prof. Awut YIimtae
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
Assistant to the President for Infrastructure System Development Affairs
Tel 0 4320 3845 Fax 0 4320 2007
arwyim@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
Asst.Prof.Wanchai Soomleg
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
Vice President for Nong Khai Campus Affair
Tel 0 4241 5600 Fax 0 4241 5699
wanchai@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.สิทธี วนิชชาชีวะ
Asst.Prof.Sittee vanicchachev
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา
Assistant to the President for Sports Affairs
Tel 0 4320 2400 Fax 0 4320 2400
vsitte@kku.ac.th
Update :


 
รศ.สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล
Assoc.Prof.Sukumal Thanasate-angkool
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน
Assistant to the President for Asset Management
Tel 0 4320 2725 ext. 11 Fax 0 4320 2725 ext. 17
suktha@kku.ac.th
Update :


 

นายภมรพล ชาวงษ์
Mr.Pamonpol Chawong
ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
Director the President office
Tel 0 4336 2067 Fax 0 4320 2216
pamonpol@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
Assoc.Prof.Lumpang Manmart, Ph.D.
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
Dean Graduate School
Tel 0 4320 2420 Fax 0 4320 2421
lamman@kku.ac.th
Update :


 
นายสุบิน ฉัตรดอน
Mr.Subin Chatdon
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2420 Fax 0 432 02421
subcha@kku.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.อนันต์ พลธานี
Assoc.Prof,Dr.Anan Polthanee
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์
Dean Faculty of Agriculture
Tel 0 4320 2360 Fax 0 4320 2361
panan@kku.ac.th
Update :


 
นายสาโรจน์ ศิริขจรพันธ์
Mr.Sarote Sirikajonpan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2360 Fax 0 4320 2361
agsecre@kku.ac.th
Update :


 
ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
Prof.Laosri Sanoamuang, Ph.D.
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 0 4320 2372 ext. 133 Fax 0 4320 2371
la_orsri@kku.ac.th
Update :


 

นายวีระ เมืองกลั่น
Mr.Veera Muangklan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2372 ext. 133 Fax 0 4320 2371
weemua@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
Assoc.Prof.Somnuek Theerakoolphisoot, Ph.D.
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 0 4336 2140 Fax 0 4320 2371
somthe@kku.ac.th
Update :


 
นางปทุมพร ภูมิพระบุ
Mrs.Patumporn Poomiprabu
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4336 2140 Fax 0 4336 2142

Update :


 

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
Assoc.Prof.Kriengkrai Kitcharoen, Ph.D.
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
Dean Faculty of Associated Medical Sciences
Tel 0 4320 2084 Fax 0 4334 7482
krieng_k@kku.ac.th
Update :


 
นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์
Mrs.Aporn Eamnirath
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4334 7482 Fax 0 4334 7482
apoeam@kku.ac.th
Update :


 
รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
Assoc.Prof.Pissanu Uttamavatin
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
Dean Faculty of Public Health
Tel 0 4320 2398 Fax 0 4334 7057
pissanu@kku.ac.th
Update :


 

นายอุดมการณ์ สาระรัตน์
Mr.Udom Sararatana
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2398 Fax 0 4334 7057
udosar@kku.ac.th
Update :


 
รศ.อินทรพล หอวิจิตร
Assoc.Prof.Intarapol Hovichitr
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Dentistry
Tel 0 4334 8312 Fax 0 4320 2862
hintara@kku.ac.th
Update :


 
น.ส.บุญ ชฎาศิลป์
MissBoon Shadasin
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2405 Fax 0 4320 2862
boosha@kku.ac.th
Update :


 

รศ.บังอร ศรีพานิชสกุลชัย
Assoc.Prof.Bangorn Sripanidkulchai
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
Dean Faculty of Pharmaceutical
Tel 0 4336 2091 Fax 0 4320 2379
bungorn@kku.ac.th
Update :


 
นางกิตติมา จันทรสม
Mrs.Kittima Chantrasom
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2378 Fax 0 4336 2091
kitcha1@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.เกษม นันทชัย
Asst.Prof.Kasem . Nantachai, Ph.D
คณบดี คณะเทคโนโลยี
Dean Faculty of Technology
Tel 0 4336 2120 Fax 0 4334 3182
kasem@kku.ac.th
Update :


 

นายสถิตย์ แก้วบุดดา
Mr.Satit Kaewbudta
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2403 Fax 0 4320 3182
satkae@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.สุนีรัตน์ เอี่ยมละมัย
Assoc.Prof.Suneerat Aiumlamai, Ph.D
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Veterinary Medicine
Tel 0 4320 2404, 0 4320 2404 suneerat@kku.ac.th
Update :


 
นายอุดร พุทธิมา
Mr.Udorn Puttima
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2404 Fax 0 4320 2404
udoput@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
Asst.Prof.Songyot Weerataweemat, Ph.D.
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Architecture
Tel 0 4320 2397 Fax 0 4336 2047
sonwee@kku.ac.th
Update :


 
นางอโนชา นนทคุปต์
Mrs.Anocha Nonthacoupt
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2397 Fax 0 4320 2047
nanoch@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
Assc.Prof.Chalermsak Pikulsri, Ph.D.
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Fine and Applied Arts
Tel 0 4334 8321 Fax 0 4320 2396
chapik@kku.ac.th
Update :


 

นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา
Mr.Attayuth Intarapreecha
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Secretary
Tel 0 4320 8321 Fax 0 4320 2396
irapee@kku.ac.th
Update :


 
รศ.มันทนา สามารถ
Assoc.Prof.Manthana Samart
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
Dean Faculty of Management Sciences
Tel 0 4336 2013 Fax 0 4336 2205
mansam@kku.ac.th
Update :


 
นางมยุรี ทิพย์สิงห์
Mrs.Mayuree Tipsing
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2401 Fax 0 4320 2402
maytip@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
Asst.Prof.Paisan Suwannoi, Ph.D.
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean Faculty of Education
Tel 0 4334 3451-53 Fax 0 4334 3454
paisan_s@kku.ac.th
Update :


 
น.ส.กรรณิการ์ วิขัมภประหาร
MissKannika Wikumpapraharn
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4334 3451-53 Fax 0 4334 3454
kanwik@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย
Assoc.Prot.Earmporn Thongkrajai, Ph.D.
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Dean Faculty ot Nursing
Tel 0 4336 2008 Fax 0 4334 8301
earmporn@kku.ac.th
Update :


 

นางสุภาวดี ประดับวงษ์
Mrs.Supawadee Pradubwong
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4336 2008 Fax 0 4334 8301
suppra1@kku.ac.th
Update :


 
ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
Prof.Wiroon Laupattarakasem
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Medicine
Tel 0 4320 2473 Fax 0 4336 3319
wiroon@kku.ac.th
Update :


 
น.ส.ขวัญเรือน หาญกล้า
MissKuanroen Hankla
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4336 3239 Fax 0 4336 3319
kuahan@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ
Asst.Prof.Yaowalak Apichatvullop, Ph.D.
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean Faculty of Humanities and Socian Sciences
Tel 0 4320 2861 Fax 0 4320 3053
yaoapi@kku.ac.th
Update :


 
นางรจนา แก่นอำพรพันธ์
Mrs.Rochana Kaenampornpan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 2861 Fax 0 4320 3053
rockae@kku.ac.th
Update :


 
นายกิตติบดี ใยพูล
Mr.Kittibodee Yaipool
คณบดี คณะนิติศาสตร์
Dean Faculty of LAW
Tel 0 4320 3181-14 Fax 0 4320 3181-18
ykitti@kku.ac.th
Update :


 

น.ส.ณัฐพัชร์ สีสมน้อย
MissNattapat Seesomnoi
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 4320 3181-12 Fax 0 4320 3181-18
spatam@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
Assoc.Prof.Peerasit Kamnuasilpa, Ph.D.
คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
Dean College of Local Administation
Tel 0 4320 3124 Fax 0 4320 3875
peerasit@kku.ac.th
Update :


 
นายภมรพล ชาวงษ์ (รักษาการ)
Mr.Pamonpol Chawong (Acting)
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 4336 2067 Fax 0 4320 2216
pamonpol@kku.ac.th
Update :


 

นางสุนาถ บัวทวน
Mrs.Sunad Buatuan
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 4334 7556 Fax 0 4320 2336
bsunad@kku.ac.th
Update :


 
นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ
Mr.Ausanee Thansandote
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 4320 2338 Fax 0 4320 2338
tausan@kku.ac.th
Update :


 
นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
Mrs.Piengpen Pakuthai
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 4320 2337 Fax 0 4320 2337
piepak@kku.ac.th
Update :


 

นายสมนึก ปิ่นทอง
Mr.Somnuk Pinthong
ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา
Director Student Affairs division Director
Tel 0 4320 2356 Fax 0 4320 2356
somnok@kku.ac.th
Update :


 
นายชุบศร ทัศนขนิษฐากุล
Mr.Chubsorn Tasanakanijthakul
ผู้อำนวยการ กองอาคารและสถานที่
Director Building and Ground Division
Tel 0 4320 2339 Fax 0 4320 2339
chutas@kku.ac.th
Update :


 
น.ส.จันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย
MissChanpen Tibtomyae
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Section
Tel 0 4320 2222 Fax 0 4320 0216
Tchanp@kku.ac.th
Update :


 

ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล
Asst.Prof.Arnut Chaosakul
ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
Director Computer Center
Tel 0 4334 8601-3 Fax 0 4334 8604
arnut@kku.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ
Assoc.Prof.Amnouy Kamtuo, Ph.D.
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ
Director Acadamic Service Center
Tel 0 4320 2408 Fax 0 4320 2408
amnouy@kku.ac.th
Update :


 
ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม (รักษาการ)
Prof.Wiroon Laupattarakasem (Acting)
ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์
Director Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
Tel 0 4320 2473 Fax 0 4324 5202
wiroon@kku.ac.th
Update :


 

นางสุดใจ ธนไพศาล
Mrs.Soodjai Thanapaisal
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
Director Instructional Resources Center
Tel 0 4323 7302 Fax 0 4320 2543
smarn@kku.ac.th
Update :


 
ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
Prof.Suthipun Jitpimolmard
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Institute
Tel 0 4320 2413 Fax 0 4320 2414
sutjit@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.ชลิต ชัยครรชิต
Asst.Prof.Chalit Chaikunchit
ผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม
Director Center of Arts and Culture
Tel 0 4334 8898 Fax 0 4333 2035
chacha@kku.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา
Assoc.Prof.Pirasak Sriruecha, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
Director bureau of Acadamic Administation and Development
Tel 0 4334 7486 Fax 0 4320 3200
pirsri@kku.ac.th
Update :


 
ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
Asst.Prof.Vinai Tantiyasawasdikul
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Director Srinakarin Hospital
Tel 0 4323 5254 Fax 0 4320 2470
tvinai@kku.ac.th
Update :


 
นายภูมิศักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
Mr.Poomipak Pitakkhuan-Khun
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการวิจัย
Director Office of Research Administation
Tel 0 4336 4410 Fax 0 4336 4410
poopit@kku1.kku.ac.th
Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400