นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

239 ถนนห้วยแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
239 Thanon Huay Kaew
Amphur Muang
Chiangmai 50200
Tel 0 5394 1000, 0 5394 3333
Fax 0 5321 7143, 0 5394 3002
http://www.cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:49:29


 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิตนิเวศน์ นันทจิต
Clin.Prof.Niwes Nantachit, M.D
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
President of Chiang Mai University
Tel 0 5394 1001-2 Fax 0 5321 7143
president@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 10:09:34


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล
Assistant ProfessorPiriya Cherdsatirakul
รองอธิการบดี (กิจการสภามหาวิทยาลัย)?
Vice President (University Council Affairs)
Tel 0 5394 1003 Fax 0 5321 7143
piriya.che@cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:10:22


 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ คำประกอบ
Associate ProfessorUsanee Kumprakob, M.SC.
รองอธิการบดี?(วิชาการ, พัฒนาคุณภาพองค์กร,?ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก)
Vice President (Academic Affairs, Organization Quality Development, Ethics, Quality, and Global Citizenship Strategies)
Tel 0 5394 1004 Fax 0 5321 7143
usanee.k@cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:35:43


 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
Associate ProfessorAmnat Yousukh, M.D.
รองอธิการบดี (พัฒนาคุณภาพนักศึกษา, กิจการนักศึกษา, ศิลปวัฒนธรรม)
Vice President (Student Quality Development, Student Affairs, Arts and Culture)
Tel 0 5394 1006 Fax 0 5321 7143
vpusr@cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:35:33


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
Assistant ProfessorCharin Techapun, Ph.D.
รองอธิการบดี (แผนงาน งบประมาณ, ทรัพยากรบุคคล, ยุทธศาสตร์นวัตกรรม อาหารและสุขภาพ)
Vice President (Planning and Budgeting, Human Resource, Food and Heath Innovation Strategies)
Tel 0 5394 1008 Fax 0 5321 7143
vpahr@cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:35:27


 
รองศาสตราจารย์ ดร.โรม จิรานุกรม
Associate ProfessorRome Chiranukrom
รองอธิการบดี (วิเทศสัมพันธ์, สื่อสารองค์กร, นักศึกษาเก่าสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์)
Vice President (International Relations, Corporate Communication, Alumni Relations, Public Relations)
Tel 0 5394 1009 Fax 0 5321 7143
rome.c@cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:35:21


 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
Associate ProfessorAvorn Opatpatanakit, Ph.D.
รองอธิการบดี (บริการวิชาการและรับใช้สังคม, ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม)
Vice President ( Academic Services and Societal Engagement, Socially-Engaged Academic Services Strategies)
Tel 0 5394 1011 Fax 0 5321 7143
vpra@cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:35:09


 
รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
Associate ProfessorPrasert Rerkkriangkrai
รองอธิการบดี (กายภาพ และสิ่งแวดล้อม, บริหารงานทั่วไป, ยุทธศาสตร์นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)
Vice President (Physical Facilities and Environment, General Administration, Environment and Energy Innovation Strategies)?
Tel 0 5394 1008 Fax 0 5321 7143
prasert.r@cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:35:00


 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
Associate ProfessorSampan Singharajwarapan, Ph.D.
รองอธิการบดี (วิจัย, นวัตกรรม, ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม)
Vice President (Research, Innovation, Research Strategies for Academic Excellence and Innovation)?
Tel 0 5394 1005 Fax 0 5321 7143
sampan.s@cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:37:57


 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ProfessorPongruk Sribanditmongkol, M.D., Ph.D.
รองอธิการบดี (ยุทธศาสตร์โดยรวม, บริหารการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน, กฎหมาย)
Vice President (University Strategies, Financial and Property Management, Law)
Tel 0 5394 1003 Fax 0 5321 7143
vpp@cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:40:24


 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
Associate ProfessorRonnaphob Uaphanthasath, M.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี (พัฒนาคุณภาพนักศึกษา, กิจการนักศึกษา)

Tel 0 5394 1014 Fax 0 5321 7143
ronnaphob.ua@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 15:26:08


 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
Associate ProfessorPiypong Niamsup, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี (วิชาการ, วิจัยและนวัตกรรม)

Tel 0 5394 1005 Fax 0 5321 7143
piyapong.n@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 15:15:38


 

รองศาสตราจารย์ถนอมพร เลาหจรัสแสง
Associate Professor
ผู้ช่วยอธิการบดี (เทคโนโลยีดิจิทัล, เทคโนโลยีการสื่อสาร)

Tel 0 5394 1014 Fax 0 5321 7143
thanompo.l@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 15:17:09


 
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
Lect.Paisit Panitchkul, LL.M.
ผู้ช่วยอธิการบดี (กฎหมาย, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)

Tel 0 5394 1005 Fax 0 5321 7143
apal@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 15:18:25


 
นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์
Mrs.Yaowalak Viriyapong
ผู้อำนวยการ สำนักงานมหาวิทยาลัย
DIRECTOR OFFICE OF THE UNIVERSITY
Tel 0 5394 3121 Fax 0 5321 7143
yaowalak.w@cmu.ac.th
Update : 2017-10-20 10:12:27


 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Office of the University Council, Chiang Mai University
Tel 0 5394 3015 Fax 0 5394 3028

Update : 2012-02-29 14:12:54


 
นายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน
Mr.Tanongsak Chuajedton
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
Acting to Director of office of the University Council
Tel 0 5394 3015, 0 5394 3030 Fax 0 5394 3028
Tanongsak.c@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 10:22:28


 


สำนักงานตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
Tel 0 5394 3698 Fax 0 5394 3101

Update : 2012-02-29 14:14:38


 

นางมนสิชา แสวัง
Mrs. Manasisha Saewang
ผู้อำนวยการ
DIRECTOR
Tel 0 5394 3102 Fax 0 5394 3101
manasisha.s@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 10:23:00


 


กองกลาง
Genenal Affairs Division
Tel 0 5394 3024, 0 5322 1927 Fax 0 5321 7143

Update : 2018-08-28 10:27:32


 
นางพนิดา จอมจันทร์ยอง
Mrs.Panida Jomjunyong
ผู้อำนวยการ
DIRECTOR
Tel 0 5394 3024, 0 5322 1927 Fax 0 5321 7143
panida.j@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 15:22:33


 กองกฎหมาย
Legal Affairs Divison
Tel 0 5394 1317, 0 5394 1314 Fax 0 5394 1114

Update : 2012-02-29 14:13:34


 
นายสมเพชร ไชยวุฒิ
Mr.Sompetch Chaiwut
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 2611 Fax 0 5394 1114
sompetch_cmu@hotmail.com
Update : 2017-02-01 15:15:59


 


กองคลัง
Finance Division
Tel 0 5394 3122-3 Fax 0 5394 1121
finance@chiangmai.ac.th
Update : 2012-02-29 13:53:57


 

นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์
Mrs.Jhutarat Doungrid
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 1127 Fax 0 5394 1121
chutarat@cmu.ac.th
Update : 2016-07-06 09:21:32


 


กองบริหารงานบุคคล
Human Resources Management Division
Tel 0 5394 1112 Fax 0 5394 1118

Update : 2012-02-29 14:11:58


 
นายชัชพล โพธิสุวรรณ
Mr.Chutchapol Phosuwan
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 1120 Fax 0 5394 1118
chutpon.p@cmu.ac.th
Update : 2012-02-29 13:56:50


 กองแผนงาน
Planning Division
Tel 0 5394 3141, 0 5394 1147 Fax 0 5394 1144

Update : 2012-02-29 14:13:50


 
นางนางวิวรรณ ศรีทองคำ
Mrs.Wiwan Srithongkum
ผู้อำนวยการ
DIRECTOR?
Tel 0 5394 3141, 0 5394 1147 Fax 0 5394 1144
wiwan.s@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 10:29:33


 


กองพัฒนานักศึกษา
Student Development Division
Tel 0-5394-3038-9 Fax 0 5394 3070
affaires@chiangmai.ac.th www.stu-aff.oop.cmu.ac.th
Update : 2012-03-08 12:51:54


 

นางอัจฉรา ศรีพลากิจ
Mrs.Atchara Sriplakich
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 1361 Fax 0 5394 3070
amm-atcha@hotmail.com
Update : 2017-02-01 15:18:41


 


กองวิเทศสัมพันธ์
International Relations Division
Tel 0 5394 3661-5 Fax 0 5394 2670
irdcmu@cmu.ac.th
Update : 2012-02-29 14:04:26


 
นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา
MissWoraluck Suteerawantana
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 3661-5 Fax 0 5394 2670
irdcmu@cmu.ac.th
Update : 2014-10-03 16:01:13


 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
Campus Facilities Building and Management Division
Tel 0 5394 3161 Fax 0 5394 3500

Update : 2012-02-29 14:14:10


 
นายนิคม บัววังโป่ง
Mr.Nikhom Buawungpong
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 3161 Fax 0 5394 3500
nikom.b@cmu.ac.th
Update : 2017-10-20 11:03:44


 


ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
Alumni Relations Center Chiang Mai University
Tel 0 5394 2624-5 Fax 0 5394 2625
alumni@cmu.ac.th
Update : 2012-02-29 14:15:43


 

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
Associate Professor Terapatt Vannaruemol
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 1007 Fax 0 5394 2625
appra@cmu.ac.th
Update : 2012-02-29 14:17:50


 


ศูนย์บริหารงานวิจัย
Research Administration Center
Tel 0 5394 2676-78, 0 5394 3676-78 Fax 0 5394 3600
fuzzysan@gmail.com
Update : 2012-02-29 14:08:47


 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
Associate Professor Dr.Sanchai Jaturasitha
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
Director (Acting)
Tel 0 5394 2676 Fax 0 5394 3600
sanchai.j@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 10:44:07


 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
University Property and Asset Management Office
Tel 0 5394 2680-1 Fax 0 5394 2680-1 ext. 16

Update : 2012-02-29 14:11:38


 
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ProfessorPongruk Sribanditmongkol, M.D., Ph.D.
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ACTING DIRECTOR
Tel 0 5394 1121 Fax 0 5394 2680 ext. 16
vpp@cmu.ac.th
Update : 2017-02-01 15:24:40


 


สำนักงานหอพักนักศึกษา
Chiang Mai University Dormitory Office
Tel 0 5394 4730, 0 5394 4734 Fax 0 5394 4728
www.udo.oop.cmu.ac.th
Update : 2012-03-08 12:51:39


 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
Associate Professor Ronnaphob Uaphanthasath, M.D.
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
Acting Management Director of University Dormitory Office
Tel 0 5394 4738, 0 5394 4800 Fax 0 5394 4728
ronnaphob.ua@cmu.ac.th Klodpeng@chiangmai.ac.th
Update : 2017-07-26 10:55:45


 


สำนักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Employee Senate Office
Tel 0 5394 3018 Fax 0 5394 3020
senate@chiangmai.ac.thwww.senate.chiangmai.ac.th
Update : 2012-03-08 12:52:37


 
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
Professor Dr.Paitoon Narongchai
ประธานสภาพนักงาน
Chairman
Tel 0 5394 3019 Fax 0 5394 3020
paitoon.narongchai@cmu.ac.th
Update : 2016-06-30 15:21:41


 

นายบุญเลิศ แก้วใส
Mr.Boonlert Kaewsai
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1
FIRST VICE CHAIRMAN
Tel 0 5394 3019 Fax 0 5394 3020
bkaewsai@mail.med.cmu.ac.th
Update : 2012-03-01 16:28:17


 
อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
Dr.Pisit Kotsuprio
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2
SECOND VICE CHAIRMAN
Tel 0 5394 3019 Fax 0 5394 3020
phisit.k@cmu.ac.th
Update : 2016-06-30 15:25:07


 


คณะเกษตรศาสตร์
FACULTY OF AGRICULTURE
Tel 0 5394 4012-3 ext. 102 Fax 0 5394 4666
http://www.agri.cmu.ac.th/main/
Update : 2012-03-06 16:00:24


 

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์
Associate Professor Dr. Nuttha Potapohn
คณบดี
DEAN
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
nuttha.p@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 09:59:59


 
รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม
Assistant Professor Dr.Daruni Naphrom
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ASSOCIATE DEAN FOR ADMINISTRATIVE AFFAIRS
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
daruni.n@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:03:22


 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
Associate Professor Dr.Kaewalin Kunasakdakul
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ACTING ASSOCIATE DEAN FOR RESEARCH AND ACADEMIC SERVICE AFFAIRS
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
kaewalin.k@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:08:36


 

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
Dr.Jirawan Kitchaicharoen
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
ASSOCIATE DEAN FOR ACADEMIC AND CURRICULUM DEVELOPMENT AFFAIRS
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
jirawan.k@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:12:34


 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน
Associate Professor Dr.Jiraporn Kulsarin
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ASSOCIATE DEAN FOR STUDENT DEVELOPMENT AFFAIRS
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
choochad.s@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:16:25


 
อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
Dr.Choochad Santasup
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ASSOCIATE DEAN FOR STUDENT DEVELOPMENT AFFAIRS
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
choochad.s@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:21:26


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
Assistant Professor Dr.Chantalak Tiyayon
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ASSISTANT DEAN FOR INTERNATIONAL AFFAIRS
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
chantalak.t@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:25:28


 
อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
Dr. Juthathip Chalermphol
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ASSISTANT DEAN FOR RESEARCH AND ACDEMIC SERVICE AFFAIRS
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
juthathip.c@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:29:29


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
Assistant Professor Dr.Saowaluck Yammuen-Art
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ASSISTANT DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS AND GRADUATE PROGRAMS
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
saowaluck.y@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 15:37:29


 

นางสาววิไลพร ธรรมตา ธรรมตา
Miss Vilaiporn Thammata
เลขานุการคณะ
FACULTY SECRETARIAT
Tel 0 5394 4008-9 ext. 107 Fax 0 5394 6666
vilaiporn.t@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:35:53


 


คณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty of Dentistry Chiang Mai University
Tel 0-5394-4408 , 0-5394-4440-1 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
www.dent.cmu.ac.th
Update : 2012-03-07 16:47:45


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช
Assistant??Professor Dr.
คณบดี
Dean
Tel 0-5394-4401 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
narumanas.k@cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 15:43:06


 

ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์
Assistant Professor Karune Verochana
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administrative Affairs
Tel 0-5394-4405 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
karune.v@cmu.ac.th
Update : 2012-03-07 16:50:56


 
ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล
Assistant Professor Piriya Cherdsatirakul
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0-5394-4422 , 0-5394-4453-4 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
piriyac@hotmail.com
Update : 2012-03-07 16:52:43


 
ผศ.ทพญ.ดร.วริศรา ศิริมหาราช
Assistant Professor Dr.Varisara Sirimaharaj
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Assistant Dean for Research and International Relations Affairs
Tel 0-5394-4404 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
dncmi003@chiangmai.ac.th
Update : 2014-10-07 16:22:16


 

อาจารย์ ทพญ. ดร.นฤมนัส คอวนิช
Dr.Narumanas Korwanich
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
ASSOCIATE DEAN FOR STRATEGY AND GRADUATION
Tel 0-5394-4405 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
dncmi002@chiangmai.ac.th
Update : 2014-10-07 16:21:14


 
รศ.ทพ. มนตรี จันทรมังกร
Associate ProfessorMontri Chantaramungkorn
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0-5394-4489 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
dr_montri@hotmail.com
Update : 2014-10-07 16:24:52


 
อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ
Dr.chonatee Chinkrua
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0-5394-4455 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
achonatee@hotmail.com
Update : 2012-03-07 16:59:33


 

รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเวียน
Associate Professor Dr. Pathawee Khongkhunthia
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Director of Dental Hospital (Acting)
Tel 0-5394-4490 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
pathawee@chiangmai.ac.th
Update : 2014-10-07 16:31:08


 
นางกรกช ชัยชมพู
Ms.Korakot Chaichompoo
เลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty Secretariat
Tel 0-5394-4488 Fax 0-5394-4483 ,0-5322-2844
korakochy@yahoo.com
Update : 2012-03-07 17:02:37


 


คณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF ASSOCIATED MEDICAL SCIENCES
Tel 0 5394 5063 Fax 0 5394 6042
dean.ams@cmu.ac.th
Update : 2012-03-07 17:09:08


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี
Assistant Professor Dr. Wasna Sirirungsi
คณบดี
Dean
Tel 0 5394 9222 Fax 0 5394 5063
dean_ams@cmu.ac.th
Update : 2014-10-14 13:23:26


 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
Associate Professor Dr.Preeyanat Vongchan
รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน
ASSOCIATE DEAN FOR ADMINISTRATIVE, POLICY AND PLANNING AFFAIRS
Tel 0 5394 5080 Fax 0 5394 6042
preeyanat.v@cmu.ac.th
Update : 2014-10-14 13:28:12


 
รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
Associate Professor Dr.Jongjin Ratanapinunchai
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ASSOCIATE DEAN FOR ACADEMIC AND QUALITY INSURANCE AFFAIRS
Tel 0 5394 9248 Fax 0 5394 6042
jonjin.r@ cmu.ac.th
Update : 2018-08-28 15:45:09


 

รองศาสตราจารย์ อุทุมมา มัฆะเนมี
Associate Professor Utumma Maghanemi
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ASSOCIATE DEAN FOR STUDENT QUALITY DEVELOPMENT AND ALUMNI
Tel 0 5394 9214 Fax 0 5394 6042
utumma.m@cmu.ac.th
Update : 2012-03-08 12:46:02


 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
Associate Professor Dr.Aatit Paungmali
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ASSOCIATE DEAN FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS
Tel 0 5394 9249 Fax 0 5394 6042
aatit.p@cmu.ac.th
Update : 2014-10-14 13:32:11


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ชินชัย
Assistant Professor Dr. Supaporn Chinchai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ASSISTANT DEAN FOR GRADUATE STUDIES AFFAIRS
Tel 0 5394 9293 Fax 0 5394 6042
jeab_dr@yahoo.com
Update : 2012-03-07 17:22:25


 

นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
Mr.Visitsak Suksa-ardphas
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
DIRECTOR OF CLINICAL SERVICE CENTER
Tel 0 5394 9216 Fax 0 5394 6042
visitsak.s@cmu.ac.th
Update : 2014-10-14 13:38:13


 
นางชมภูนุช กนกแสนไพศาล
Mrs. Chompunoot Kanoksanpaisan
รักษาการเลขานุการสำนักคณะ
FACULTY SECRETARIAT (ACTING)
Tel 0 5394 5075 Fax 0 5394 6042
chompunoot.k@cmu.ac.th
Update : 2012-03-08 12:50:03


 


คณะบริหารธุรกิจ
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
Tel 0 5394 2105, 0 5394 2113 Fax 0 5389 2201
accba@chiangmai.ac.th
Update : 2012-03-07 17:24:48


 

รองศาสตราจาย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
Associate Professor Dr.Siriwut Buranapin
คณบดี
Dean
Tel 0-5394-2101 Fax 0-5394-2201
siriwut@gmail.com
Update : 2018-08-28 15:46:03


 
รองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธ์
Associate Professor Suvanna Laohavisudhi
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-5394-2102 Fax 0-5389-2201
suvanna.l@cmu.ac.th
Update : 2014-10-14 14:05:34


 
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
Dr.Chaiwuth Tangsomshai
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-5394-2104 Fax 0-5389-2201
chaiwuth@gmail.com
Update : 2014-10-14 14:12:10


 

รศ.อรชร มณีสงฆ์
Associate ProfessorOrachon Maneesonh
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-5394-2103 Fax 0-5394-2103
omansomg@yahoo.com
Update : 2015-05-20 14:05:45


 
อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์
Dr. Kemakorn Chaiprasit
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-5394-2148 Fax 0-5389-2201
kemakorn@hotmail.com
Update : 2014-10-14 14:17:38


 
อาจารย์วนิสรา สุวรรณมงคล
Ms.Wanisara Suwanmongkhon
ผู้ช่วยคณบดี
Associate Dean
Tel 0-5394-2118 Fax 0-5389-2201
wanisara.su@gmail.com
Update : 2014-10-14 14:21:58


 

อาจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร
Dr. Jomjai Sampet
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0-5394-2142 Fax 0-5394-2103
jomjais@hotmail.com
Update : 2014-10-14 14:24:35


 
อาจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์
Dr.Khongphu Nimanandh
ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ
Director of Management Innovation Center
Tel 0-5394-2151 Fax 0-5389-2201
khongphun@hotmail.com
Update : 2014-10-14 14:39:48


 
อ.ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
Dr. Chaiwuth Tangsomchai
ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจภาคเหนือ
Director of Business Warning Center
Tel 053-942105 Fax 0-5394-2151
chaiwuthk@gmail.com
Update : 2012-03-07 17:49:50


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์
Assistant ProfessorSuchanphin Suwanaphan
หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร
Head, Department of Finance and Banking
Tel 0-5394-2126 Fax 0-5389-2201
suchanphin@gmail.com
Update : 2014-10-14 14:59:20


 
นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา
Ms. Woraluck Suteerawantana
เลขานุการคณะ
Faculty’s Secretary
Tel 0-5394-2128 Fax 053-942105
omworalux@hotmail.com
Update : 2012-03-07 17:58:01


 


คณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF NURSING
Tel 0 5322 1293, 0 5394 5024 Fax 0 5321 7145
http://www.nurse.cmu.ac.th/webthai2010/index.htm
Update : 2012-03-07 17:59:35


 

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ProfessorWipada Kunaviktikul, DSN, RN
คณบดี
Dean
Tel 0-5394-5011, 949143, 945023 Fax 0 5321 7145
wipada.ku@cmu.ac.th
Update : 2014-10-14 15:46:11


 
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
Associate ProfessorAreewan Klunklin, PhD, RN
รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ
Associate Dean for Planning and Academic Services
Tel 0-5394-9132 Fax 0 5321 7145
areewan@mail.nurse.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 14:07:17


 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
Associate Professor Kannika Kantaruksa, PhD, RN
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administra Tion
Tel 0-5394-9106 Fax 0 5321 7145
kannika.k@cmu.ac.th
Update : 2014-10-14 15:55:27


 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
Associate Professor Punpilai Sriarporn, PhD, RN
รองคณบดีฝ่ายวิิจัยและนวัตกรรม
ASSOCIATE DEAN FOR RESEARCH AND INNOVATION
Tel 0-5394-9103 Fax 0 5321 7145
punpilai.sr@cmu.ac.th
Update : 2014-10-14 16:04:43


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
Assistant ProfessorAcharaporn Sripusanapan, PhD, RN
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0-5394-9086 Fax 0 5321 7145
acharsri@mail.nurse.cmu.ac.th
Update : 2014-10-14 16:09:31


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์
Assistant ProfessorPikul Nantachaipan, PhD, RN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้ในองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Dens For Quality Improvement and Knowledge Management and Technology
Tel 0-5394-9144 Fax 0 5394 6081
pikul@mail.nurse.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 11:05:13


 

อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
Ms.Siriluck vadtanapong, MSN, RN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
Assistant Dean For Administration and Special Event Affairs
Tel 0-5394-9105 Fax 0 5394 6081
siriluck@mail.nurse.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 11:10:49


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
Assistant ProfessorSuthatip Upalabut, MSc, RN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant Dean for Student Development Affairs
Tel 0-5394-5029 Fax 0 5394 6081
upalabut@hotmail.com
Update : 2014-10-15 11:15:07


 
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ วังศรีคูณ
Dr.Suparat Wangsrikhun, PhD, RN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean For Academic Affairs
Tel 0-5394-9108 Fax 0 5394 6081
suparat@mail.nurse.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 11:23:34


 

อาจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์
Dr.Phanida Juntasopeepun, PhD, RN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย
Assistant Dean for Global and Research Affairs
Tel 0-5394-9128 Fax 0 5394 6081
phanida.j@cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 11:28:28


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
Assistant ProfessorTaweeluk vannarit, DSN, RN
หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Head, Nursing Section
Tel 0-5394-6062 Fax 0 5394 6081
vannarit@hotmail.com
Update : 2014-10-15 11:33:16


 
นางกมลชนก กาวิล
Mrs.Kamolchanok Kawin
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
Secretariat Office
Tel 0-5394-5013 Fax 0 5394 6081
kamolchanok.k@cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 11:35:54


 คณะแพทยศาสตร์
FACULTY OF MEDICINE
Tel 0 5394 5672 Fax 0 5321 7144, 0 5394 5165
misinfo@mail.med.cmu.ac.th
Update : 2012-03-09 11:43:10


 
ศ. นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
ProfessorBannakij Lojanapiwat
คณบดี
Dean
Tel 0 5393 5122 Fax 0 5321 7144
bannakij.lojana@cmu.ac.th
Update : 2017-03-03 15:41:43


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา ชาติอภิศักดิ์
Assistant ProfessorWattana Chartapisak, MD
รองคณบดีด้านบริหารการเงินและทุน
Associate Dean
Tel 0 5394 6144 Fax 0 5321 7144
wattana@gmail.com
Update : 2014-10-15 11:56:41


 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง
Associate ProfessorThanoo Hinton, MD
รองคณบดีบริหารทั่วไป
Associate Dean
Tel 0 5394 6144 Fax 0 5321 7144
thintong@med.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 11:51:35


 
ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
Assistant ProfessorTaninnit Leerapun, M.D.
รองคณบดีด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
Associate Dean
Tel 0 5394 6144 Fax 0 5321 7144
tleerapun@gmail.com
Update : 2015-05-20 14:11:31


 
ศ. นพ.คม สุุคนธสรรพ์
ProfessorKom Sukontalon, MD
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 5394 6144 Fax 0 5321 7144
ksukonta@med.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 14:35:07


 

ผศ.นพ.หนึ่ง เอกมหาชัย
Assistant ProfessorNung Ekmahachai, MD
รองคณบดี
Associate Dean for Information Technology
Tel 0 5394 6144 Fax 0 5321 7144
nung@med.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 11:59:39


 
รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล
Associate ProfessorNuthapong Ukarapol, MD
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 5394 6144 Fax 0 5321 7144
nukarapo@med.cmu.ac.th
Update : 2015-05-20 13:59:37


 
รศ.นพ.อนุพงษ์ เลาหพูนรังษ์
Associate ProfessorAnupong Laohapoonrungsee, MD
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 5394 6144 Fax 0 5321 7144
anupong@gmail.com
Update : 2014-10-15 14:42:43


 

นางอภิญญา ธนประสิทธิกุล
Mrs.
รักษาการแทนเลขานุการ

Tel 0 5394 5211 Fax 0 5321 7144
asuksati@med.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 14:48:47


 
ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล
Assistant ProfessorWichai Churnchongkolkul, MD
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Director of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Tel 0 5394 6155 Fax 0 5322 1141
wicmd@hotmail.com
Update : 2017-10-20 14:36:21


 
ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู
Professor Laddawan Singhakhumfu, PhD
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Deputy Director of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Tel 0 5394 6155 Fax 0 5322 1141
Isinghak@med.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 14:57:32


 

ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวช
Assistant ProfessorJesada Singhechsadul, M.D,
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Deputy Director of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Tel 0 5394 9709 Fax 0 5322 1141
drjesda@gmail.com
Update : 2015-05-20 14:22:45


 
ผศ.นพ.สิทธชา สิริอารีย์
Associate ProfessorSitthicha Siriaree
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Deputy Director of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Tel 0 5394 6155 Fax 0 5322 1141
ssiriare@med.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 15:02:41


 
รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
Associate ProfessorChaiwat Bumroogkit, MD
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Deputy Director of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Tel 0 5394 6155 Fax 0 5322 1141
cbumroon@mail.med.cmu.ac.th
Update : 2012-03-09 15:04:24


 

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
Assistant Professor Narain Chotirosniramit, MD
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Deputy Director of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Tel 0 5394 6155 Fax 0 5322 1141
nchotiro@med.cmu.ac.th
Update : 2014-10-15 15:04:42


 


คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Pharmacy
Tel 0 5394 4342-3 Fax 0 5322 2741
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-09 11:58:44


 
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
Associate Professor Dr.Wirat Niwatananun
คณบดี
DEAN
Tel 0-5394-4301 Fax 0 5322 2741
wirat.n@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:39:43


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ ยศวิมลวัฒน์
Assistant Prof.Songwut Yotsawimonwat, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Associate Dean for Administrative and Alumni Affairs
Tel 0-5394-1506 Fax 0 5322 2741
songwut.y@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:43:12


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
Assistant Prof.Hathaikan Chowwanapoonpohn, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0-5394-4384 Fax 0 5322 2741
hathaikan.chow@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:46:25


 
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
Associate Professor Dr.Sirivipa Piyamongkol, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean for Research and Academic Services
Tel 0-5394-4304 Fax 0 5322 2741
sirivipa.p@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 10:50:10


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์Ratanaporn Awiphan
Associate Prof.Ratanaporn Awiphan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
ASSOCIATE DEAN FOR PLANNING AND EDUCATION QUALITY ASSURANCE
Tel 0-5394-4303 Fax 0 5322 2741

Update : 2016-10-11 11:00:38


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.อำไพ พฤติวงพงศ์กุล
Assistant Prof.Ampai Phrutivorapongkul, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Assistant Dean for Graduate Studies
Tel 0-5394-4305 Fax 0 5322 2741

Update : 2016-10-11 10:59:56


 
อาจารย์ ดร. ภญ.สมจริง รุ่งแจ้ง
Somjing Roongjang, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ASSISTANT DEAN FOR STUDENT DEVELOPMENT
Tel 0 5394 4302 Fax 0 5322 2741
Somjing.r@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 11:05:03


 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุพร จารุมณี
Associate Professor Suporn Charumanee, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACEUTICAL SCIENCES DEPARTMENT
Tel 0-5394-4356 Fax 0 5322 2741
chsupoen@yahoo.com
Update : 2016-10-11 11:11:09


 
อาจารย์ ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ หงษ์วิเศษ
Darunee Hongwiset, Dr.rer.nat.
หัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรม
Head of Pharmacy Service Center
Tel 0 5394 4386 Fax 0 5322 2741
darunee.h@cmu.ac.th
Update : 2016-10-11 11:14:36


 
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ชบาไร โพธิ์สุยะ
Associate Prof.Chabaphai Phosuya, M.A
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
Director of the University Pharmacy
Tel 0 5394 4333 Fax 0 5322 2741
chaba.pharmacy@gmail.com
Update : 2016-10-11 11:17:53


 

นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์
Mrs.ravipa wongbusayarut
เลขานุการคณะฯ
Secretury For Fuculty Affairs, Faculty of Pharmacy
Tel 0 5394 4344 Fax 0 5322 2741
ravipaw@gmail.com
Update : 2016-10-11 11:19:27


 


คณะมนุษยศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES
Tel 0 5394 3208 Fax 0 5394 2309
http://www.human.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-09 13:25:49


 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม
Associate Professor Dr. Prapa Sookgasem
คณบดี
Dean
Tel 0 5394 3201 Fax 0 5394 2309
prapa.sookgasem@cmu.ac.th
Update : 2016-07-06 09:19:48


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา วงศ์ทิพย์
Assistant Prof.Preecha Wongtip
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administration
Tel 0 5394 3203 Fax 0 5389 2309
preecha.w@cmu.ac.th
Update : 2014-10-22 15:27:16


 
อาจารย์ ดร.กนกวรรณท์ คาเดท
Dr.Kanokwan Cadet
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic Affairs
Tel 0 5394 3205 Fax 0 5389 2328
kanokwan.cadet@cmu.ac.th
Update : 2014-10-22 15:32:56


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ ครัดทัพ
Assistant Professor Surachet Kradtap
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Deputy Dean for Research and International Relations Affairs
Tel 0 5394 3024 Fax 0 5389 2328
skradtap@gmail.com
Update : 2014-10-22 15:44:53


 

อาจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร
Dr.Sayam Ratchawat
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Assistant Dean for Student and Alumni Affairs
Tel 0 5394 3254 Fax 0 5389 2328
sayam50@hotmail.com
Update : 2014-10-22 15:49:09


 
อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจำรส
Dr. Jiraphat Jaengjamras
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Assistant Dean for Graduate Studies
Tel 0 5394 2307 Fax 0 5389 2328
jirapat.j@cmu.ac.th
Update : 2014-10-22 15:53:07


 
อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ
Lect.Ananya Ratanaprasert
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Planning and Educational Quality Assurance
Tel 0 5394 3205 Fax 0 5389 2328
ananya.r@cmu.ac.th
Update : 2014-10-27 16:10:49


 

อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล
Lect.Songphan Tantrakul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ Assistant Dean for Learning Innovation and Public Relations
Assistant Dean for Learning Innovation and Public Relations
Tel 0 5394 2333 Fax 0 5389 2328
songphan.tan @ cmu.ac.th
Update : 2012-03-13 14:10:41


 
อาจารย์อาคม สานุวิตร์
Lect.Arkoam Sanuwit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Assistant Dean for Physical and Environmental Management
Tel 05394 2343 Fax 0 5389 2328
kaiyapap@gmail.com
Update : 2012-03-13 14:15:32


 


คณะวิจิตรศิลป์
FACULTY OF FINE ARTS
Tel 0 5394 4805 info@finearts.cmu.ac.th, http://www.finearts.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-09 14:44:28


 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
Associate Professor Dr. Woralun Boonyasurat
คณบดี
Dean
Tel 0 5394 4801 Fax 0 5321 1724
woralun@loxinfo.co.th
Update : 2016-04-26 10:53:01


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
Assist. Prof. Kanta Poonpipat
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
DEPUTY DEAN FOR ADMINISTRATIVE AFFAIRS
Tel 0 5394 4803 Fax 0 5321 1724
kanta111@hotmail.com
Update : 2016-04-26 11:13:56


 
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
Associate Professor Dr.Tippawan Thungmhungmee
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
DEPUTY DEAN FOR ACADEMIC AND QUALITY ASSURANCE
Tel 0 5394 4803 Fax 0 5321 1724

Update : 2016-04-26 11:15:55


 

รองศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา
Associate Professor Sugree Gasorngatsara
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
DEPUTY DEAN FOR STUDENT DEVELOPMENT AFFAIRS
Tel 0 5394 4835 Fax 0 5321 1724

Update : 2016-04-26 11:10:25


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติพล กันตีวงศ์
Assistant Professor Thitipol Kanteewong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
ASSISTANT DEAN FORINTERNATIONAL RELATIONS AND ACADEMIC SERVICES
Tel 0 5394 4805 Fax 0 5321 1724

Update : 2016-04-26 11:20:38


 
นางสุกัญญา ทิพย์ธารา
Mrs. Sukanya
เลขานุการคณะ
Secretary
Tel 0 5394 4811 Fax 0 5321 1724
sukanya@fineart.cmu.ac.th
Update : 2014-10-27 16:08:10


 คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Tel 0 5394 3322 Fax 0 5394 3467
http://www.science.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-09 14:30:58


 
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
Prof. Dr.Torranin Chairuangsri
คณบดี
Dean
Tel 0 5394 3301 Fax 0 5394 3467
tchairuangsri@gmail.com
Update : 2018-08-28 15:53:35


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์
Asst. Prof. Dr. Hataichanoke Niamsup
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administrative Affairs
Tel 0 5394 3303 hataichanoke.n@cmu.ac.th
Update : 2017-05-19 11:29:05


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน
Asst. Prof. Dr.Schradh Saenton
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0 5394 3302 schradh.saenton@cmu.ac.th
Update : 2017-05-19 11:31:13


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
Asst. Prof. Dr. Prasit Wangpakapattanawong
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean for Research and International Relations
Tel 0 5394 3304 prasit.wang@cmu.ac.th
Update : 2017-05-19 11:33:09


 
ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
Asst. Prof. Dr. Sukon Prasitwattanasare
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
Associate Dean for Planning and Development
Tel 0 5394 3306 sukon.pra@cmu.ac.th
Update : 2017-05-19 11:34:39


 

ผู้ข่ายศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา
Asst. Prof. Dr. Apinon Nuntiya
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Tel 0 5394 3305 nuntiyaapinon@gmail.com
Update : 2017-05-19 11:15:51


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ตั้งทอง
Asst. Prof. Dr.Chaiporn Thangthong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant Dean for Student Affairs
Tel 0 5394 3398 chaiporn.t@cmu.ac.th
Update : 2017-05-19 11:40:44


 
อ.ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ
Dr. Pakawan Puangsombot
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ASSISTANT DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS
Tel 0 5394 3391 pakawan13@gmail.com
Update : 2017-05-19 11:19:01


 

อ. ดร. มาโนช นาคสาทา
Dr.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Tel 0 5394 3307 manoch.n@cmu.ac.th
Update : 2017-05-19 11:23:25


 
อ.ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
Dr.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Dean for
Tel 0 5394 3478 Fax 0 5394 3467
wijak.s@cmu.ac.th
Update : 2017-05-19 11:25:48


 
นายพร พรมมหาราช
Mr. Phorn Prommaharaj
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
Faculty Secretary
Tel 0 5394 3456 phorn.p@cmu.ac.th
Update : 2017-05-19 11:43:34


 คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
Tel 0 5394 4180 , 0 5394 2037 Fax 0 5394 4113, 0 5321 7287
http://www.eng.cmu.ac.th
Update : 2012-03-09 14:32:38


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
Assistant ProfessorNat Vorayos, Ph.D
คณบดี
DEAN
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
dean@eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:06:00


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร
Asst.Prof.Patrapon Kamonpet, D.Eng.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administrative Affairs
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
pattraponke@gmail.com
Update : 2014-10-28 15:08:06


 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
Assoc.Prof.Thongchai Fongsamootr,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
Associate Dean for Planning Affairs and Quality Assurance
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
tfongsamootre@eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:14:14


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
Asst.Prof.Uttapol Smutkupt, Ph.D
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
uttapol@dome.eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:17:46


 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร
Assoc.Prof.Suwasa Kantawanichkul, D.Tech.Sc.
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean for Research Academic Service and International Relations
Tel 0 5394 4101-3 Fax 05394 4105
suwasa@eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:22:11


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
Asst.Prof.Cheowchan Leelasukseree, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
Associate Dean for Student Development Affairs
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
cchan@eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:25:00


 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
Assistant ProfessorWassanai Wattanutchariya, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Assistant Dean for Research and Academic Service
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
wassanai@eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:28:53


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
Asst.Prof. Sate Sampattagul,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Alumni Affair and Special Affairs
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
sate@eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:34:51


 

อาจารย์ ดร.พีรพล จิราพงค์
Lect.Peerapol Jirapong, D.Eng.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic Affairs
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
peerapol@ee.eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:49:49


 
อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
Lect.Arnan (Roger) Sipitakiat, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้
Assistant Dean for Learning Innovation
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
arnans@eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:44:09


 
อาจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ
Lect.Worapod Sereerat, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistant Dean for Administrative Affairs
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
worapod@eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:49:01


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ สกุลช่างสัจจะทัย
Asst.Prof.Phrut Sakulchangsatjatai, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
Assistant Dean for Student Development Affairs
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
phrut@eng.cmu.ac.th
Update : 2015-05-20 14:31:25


 
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
Associate ProfessorJuggapong Natwichai, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Quality Assurance and International Relations
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
juggapong@eng.cmu.ac.th
Update : 2014-10-28 16:00:48


 
นางพรรณี โศจิธรรมพร
Mrs.Phannee Sojithamporn
เลขานุการคณะ
Faculty Secretary(Acting)
Tel 0 5394 4101-3 Fax 0 5394 4105
tha_chiang@hotmail.com
Update : 2014-10-28 16:05:21


 คณะศึกษาศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
Tel 0 5394 4272 Fax 0 5322 1283
http://www.edu.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-10 13:51:48


 
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข
Assistant Professor Dr.Kiatsuda Srisuk
คณบดี
Dean
Tel 0 5394 4201 Fax 0 5322 1283
kiatsuda.sommana@cmu.ac.th
Update : 2016-04-26 11:27:34


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์
Assistant Professor Dr. Natad Assapaporn
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
Associate Dean for Administration and Academic Service Affairs
Tel 0 5394 4205 Fax 0 5322 1283
natadasspaporn@gmail.com
Update : 2016-04-26 11:32:39


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์
Assistant Professor Dr. Uraiwan Hanwong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0 5394 4280 Fax 0 5322 1283
uraiwan.h@cmu.ac.th
Update : 2016-04-26 11:36:20


 
อาจารย์ ดร. เดชา ศุภพิทยาภรณ์
Lecturer Dr.Decha Suppapittiyaporn
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
Associate Dean for Policy and Planning Affairs
Tel 0 5394 4204 Fax 0 5322 1283
decha.suppa@cmu.ac.th
Update : 2016-04-26 11:40:05


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง
Assistant ProfessorSoontaree Konthieng
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและชุมชนสัมพันธ์
Associate Dean for International Relations and Community Affairs
Tel 0 5394 4205 Fax 0 5322 1283
ajsue@me.com
Update : 2016-04-26 11:44:48


 

อาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์
Lecturer Dr.Jensamut Saengpun
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
Associate Dean for Research and Innovations Affairs
Tel 0 5394 4270 Fax 0 5322 1283
jensamut.s@cmu.ac.th
Update : 2016-04-26 11:48:50


 
นางสุปราณี ต่างใจรัก
Mrs.Supranee Tangjairux
เลขานุการคณะ
Faculty Secretary
Tel 0 5394 4201 Fax 0 5322 1283
aew_art@hotmail.com
Update : 2016-04-26 11:51:33


 


คณะเศรษฐศาสตร์
FACULTY OF ECONOMICS
Tel 0 5394 2208 Fax 0 5394 2202
http://www.econ.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-10 14:12:31


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
Assistant Professor Dr.Pairat Kanjanakaroon
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
Dean
Tel 0 5394 2201 Fax 0 5394 2202, 0 5394
pairut@econ.cmu.ac.th
Update : 2017-02-01 15:33:00


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
Assistant Professor Dr.Charuk Singhapreecha
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 5394 2228 Fax 0 5394 2202, 0 5394

Update : 2017-02-01 15:37:51


 
อาจารย์ ดร. ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
Dr.Prapatchon Jariyapan
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 5394 2232 Fax 0 5394 2202, 0 5394
prapatchon@econ.cmu.ac.th
Update : 2017-02-01 15:39:35


 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
Associate Professor Dr.Piyaluk Buddhawongsa
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 5394 2204 Fax 0 5394 2202, 0 5394
piyaluk@gmail.com
Update : 2017-02-01 15:43:05


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
Assistant Professor Dr.Rossarin Osathanunkul
รองคณบดี
ASSOCIATE DEAN
Tel 0 5394 2222 Fax 0 5394 2202, 0 5394
orossarin@gmail.com
Update : 2017-02-01 15:47:59


 
อาจารย์ ดร. กัญญ์ชล วัฒนากูล
Dr. Kunchon Wattanakul
ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
Assitant Dean
Tel 053 - 942234 kunchon@econ.cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 09:14:44


 

อาจารย์ ดร. มาโนช โพธาภรณ์
Dr.Manoj Potapohn
ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
Assitant Dean
Tel 053 - 942225 manoj@econ.cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 09:16:29


 
ผศ.ดร. คมสัน สุริยะ
Asst.Prof.Dr.Komsan Suriya
ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
Assitant Dean
Tel 053 - 942235 komsan@econ.cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 09:18:11


 
นางอัญชลี ขนาบศักดิ์
Mrs.Anchalee Khanabsakdi
ที่ปรึกษาเลขานุการคณะ
CONSULTANT OF SECRETARY OFFICE
Tel 0 5394 2207 Fax 0 5394 2202, 0 5394
ankdi@econ.cmu.ac.th
Update : 2017-02-01 15:50:22


 คณะสังคมศาสตร์
Faculty of Social Sciences
Tel 0 5394 3511 Fax 0 5322 2763
http://www.soc.cmu.ac.th/home/index.asp , webmaster@soc.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 14:14:17


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
Assistant ProfessorThapin Phatcharanuruk, Ph.D.
คณบดี คณะสังคมศาสตร์
Dean Faculty of Social Sciences
Tel 0 5394 3501 Fax 0 5322 2763
pthapin@gmail.com
Update : 2016-09-14 14:15:30


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร
Assistant ProfessorArisara Charoenpanyanet, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
ASSOCIATE DEAN FOR STUDENT QUALITY DEVELOPMENT Faculty of Social Sciences
Tel 0 5394 3580 Fax 0 5394 3580
arisara.c@cmu.ac.th, arisara.cmu@gmail.com
Update : 2016-09-14 14:16:05


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง
Assistant Professor Dr.Liwa Pardthaisong, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์
ASSOCIATE DEAN FOR RESEARCH AND FOREIGN AFFAIRS Faculty of Social Sciences
Tel 0 5394 3052 Fax 0 5322 2763
gaeliwa@gmail.com
Update : 2016-09-14 14:06:57


 
รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน
Associate Professor Puangpetch Dhanasin, M.A.
หัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์
ACTING, HEAD OF DEPARTMENT OF WOMEN´S STUDIES Faculty of Social Sciences
Tel 0 5394 3752 Fax 0 5322 2763
pdhanasin@yahoo.com
Update : 2016-09-14 14:20:26


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
Assistant Professor Wasan Panyagaew, Ph.D.
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
Head, Center of Research and Academic Services (CRAS) Faculty of Social Sciences
Tel 0 5394 3528 Fax 0 5394 3565
headcras@gmail.com
Update : 2016-09-14 14:14:23


 

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปรีชากุล
Ms.Miss Chulaluck Prechakul
เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
FACULTY SECRETARIAT Faculty of Social Sciences
Tel 0 5394 3510 Fax 0 5322 2763
chulaluck.p@cmu.ac.th
Update : 2016-09-14 14:21:03


 


คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Tel 0 5394 8002 Fax 0 5394 8065
http://www.vet.cmu.ac.th/web/index.php
Update : 2012-03-10 14:17:32


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์
Assistant Professor Dr.Kwanchai Kreausukon
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
Dean
Tel 0 5394 8001-2 Fax 0 5394 8065
vmikkrsk@chiangmai.ac.th
Update : 2015-09-08 14:26:40


 

อ.น.สพ.ดร. ชวลิต บุญญาภากร
Dr. Chavalit Boonyapakorn
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administrative Affairs
Tel 0 5394 8003, Fax 0 5394 8065
boonyapakorn@yahoo.com
Update : 2012-03-09 15:40:21


 
ผศ.น.สพ. ดรรัชต์ ขัตติยะ
Asst. Prof. Dr. Rutch Khattiya
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0 5394 8005 Fax 0 5394 8065
rutch.k@cmu.ac.th
Update : 2012-03-09 15:41:48


 
ผศ.น.สพ. ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
Asst. Prof. Panuwat Yamsakul
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนงาน
Associate Dean for Policy & Planning
Tel 0 5394 8004 Fax 0 5394 8065
panuwat.y@cmu.ac.th
Update : 2012-03-09 15:43:23


 

อ.ส.พญ. กณวีร์ วาฤทธิ์
Ms. Kanawee Warit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
Assistant Dean for Student and Community Service Affairs
Tel 0 5394 8009 Fax 0 5394 8065
wait26@hotmail.com
Update : 2012-03-09 15:45:15


 
ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
Asst. Prof. Dr. Khwanchai Kreausukon
ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธาณสุขเอเชียแปซิฟิก
Director of Veterinary Public Health Centre
Tel 0 5394 8073-4 Fax 0 5394 8072
vphcap@gmail.com
Update : 2012-03-09 15:47:28


 
อ.ส.พญ.ดร. ศิริพร เพียรสุขมณี
Dr. Siriporn Peansukmanee
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
Director of Animal Health Center
Tel 0 5394 8082 Fax 0 5394 8065
ajuly13cmu@gmail.com
Update : 2012-03-09 15:49:03


 

นางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร
Ms.Waralak Sethasathien
เลขานุการคณะ
Faculty Secretary
Tel 0 5394 8012, Fax 0 5394 8065
waralaks@chiangmai.ac.th
Update : 2012-03-10 14:22:44


 


คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FACULTY OF AGRO-INDUSTRY
Tel 0 5394 8206, 0 5394 8206 Fax 0 5394 8206
http://www.agro.cmu.ac.th/agro/
Update : 2012-03-10 14:21:40


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
Assistant Professor Dr.Sujinda Sriwattana
คณบดี
Dean
Tel 0-5394-8201 Fax 0-5394-8214
sujinda.s@cmu.ac.th
Update : 2016-07-06 09:07:52


 

อาจารย์ ดร.อำพิน กันธิยะ
Ampin Kantiya,Ph.D.
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-5394-8202 Fax 0-5394-8201
ampin.k@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 14:18:59


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
Assistant Professor Dr.Srisuwan Naruenartwongsakul,Ph.D.
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-5394-8203 Fax 0-5394-8201
srisuwan.n@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 14:21:23


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ
Assistant Professor Dr.Prasert Hanmoungjai,Ph.D.
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-5394-8204 Fax 0-5394-8201
prasert.h@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 14:25:08


 

อาจารย์ ดร.ศรัล วรุณพันธุ์
Saran Warunpan,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0-5394-8250 Fax 0-5394-8201
saran.w@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 14:30:53


 
นางไกรคำ หัสการบัญชา
Kraikam Haskanbancha
เลขานุการสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
Office of the Secretary of Agro-Industry
Tel 0-5394-8257 Fax 0-5394-8206
kraikam.h@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 14:33:00


 


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Architecture
Tel 0 5394 2806, 0 5394 2970 Fax 0 5322 1448
http://www.arc.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-10 14:25:27


 

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
Assistant Professor Dr.Charnnarong Srisuwan
คณบดี
Dean
Tel 0-5394-2801 Fax 0-5322-1448
channarong.sri@cmu.ac.th
Update : 2015-05-20 14:35:25


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ
Assistant Professor Dr.Karuna Raksawin
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา
ASSOCIATE DEAN FOR EDUCATIONAL POLICY AND PLANNING
Tel 0-5394-2804 Fax 0-5322-1448
karuna.r@cmu.ac.th
Update : 2016-09-14 14:30:35


 
ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
Assistant Professor Dr. Sant Suwatcharapinun
รองคณบดีฝายวิชาการ
Assoc. Dean for Academics
Tel 0-5394-2803 Fax 0-5322-1448
sant.s@cmu.ac.th
Update : 2015-05-20 14:41:18


 

รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
Assistant Professor Dr. Vitul Lieorungruang
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
Associate Dean for Research And Academic Services
Tel 0-5394-2805 Fax 0-5322-1448
vitul@cmu.ac.th
Update : 2015-05-20 14:46:04


 
นาง ภัทรา จันทราทิตย์
Mrs. Pattra Chandratit
เลขานุการคณะ
Secretary
Tel 053-942801 Fax 053-221448
pattra@arc.cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 09:36:57


 


คณะการสื่อสารมวลชน
FACULTY OF MASS COMMUNICATION
Tel 0 5394 2703, 0 53942709 Fax 0 5394 3229
http://www.masscomm.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-10 14:27:56


 

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
Associate ProfessorTerapatt Vannaruemol
คณบดี
Dean
Tel 0-5394-3228-9 Fax 0-5394-2704
terapatt.v@cmu.ac.th
Update : 2016-03-29 15:54:38


 
ผศ.นาฏยา ตนานนท์
Assistant ProfessorNataya Tananone
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean For Administrative Affairs
Tel 0-5394-2703 Fax 0-5394-2704
nataya2497@yahoo.com
Update : 2015-05-20 15:00:20


 
นางสรัสนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์
Mrs.Saratsanun
เลขานุการคณะ
Faculty Secretariat
Tel 0-5394-2702-3 Fax 0-5394-2704
saratsanun.t@cmu.ac.th
Update : 2015-05-20 15:07:45


 

รศ.ดร.นรินทร์ นำเจริญ
Associate Professor Dr.Narin Numcharoen
หัวหน้าสำนักวชาการสื่อสารมวลชน
Head Of Mass Communication Section
Tel 0-5394-2702-3 Fax 0-5394-2704
linpanarome@gmail.com
Update : 2015-05-20 15:13:39


 
อาจารย์ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว
LecturePrakait Promkingkaew
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
Acting Dircctor
Tel 0-5394-2702-3 Fax 0-5394-2704
prakasitmasscomm@cmu.ac.th
Update : 2015-05-20 15:21:38


 


คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
Tel 0 5394 2920 Fax 0 5394 2914
http://www.law.cmu.ac.th , lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com
Update : 2012-03-10 14:38:57


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
Assistant Professor
คณบดี
Dean
Tel 053 - 942901 Fax 053 -942914
chatree@chiangmai.ac.th
Update : 2018-08-28 16:02:53


 
อาจารย์วสุ สิงหัษฐิต
Lect.Wasu Sinhashihita
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ASSOCIATE DEAN FOR ADMINISTRATIVE AFFAIRS
Tel 053 - 942902 , 942909 - 10 ต่อ 104 Fax 053 - 942914
wasu_si@hotmail.com
Update : 2012-03-15 16:26:22


 
อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
Mr.Chinarong Luengvilai
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ASSOCIATE DEAN FOR STUDENT AFFAIRS
Tel 053 - 942904 Fax 053 - 942914
chainarong69@hotmail.com
Update : 2012-03-15 16:20:05


 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
Tel 0 5394 2960 Fax 0 534942988
http://www.pol.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-10 14:50:59


 
ผู้ช่วยศาตราจารย์อรอร ภู่เจริญ
Assistant ProfessorOra-orn Poocharoen
คณบดี
DEAN
Tel 0-5394-2950 Fax 0-5394-2988
ora-orn.p@chula.ac.th
Update : 2016-04-26 14:19:04


 
อาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
Dr.Udomchok Asawimalkit
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา
Associate Dean for Foreign Affairs and Quality Assessment
Tel 0-5394-2952 udomchoke@yahoo.com
Update : 2016-04-26 14:22:34


 

อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตระการสิรินนท์
Dr.Worrapong Trakarnsirinont
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ASSOCIATE DEAN FOR RESEARCH AND ACADEMIC SERVICES
Tel 0-5394-2999 Fax 0-5394-2988
worrapongt@hotmail.com
Update : 2016-04-26 14:27:47


 
อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา
Dr. Malinee Khumsupha
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ASSOCIATE DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS
Tel 0-5394-2989 Fax 0-5394-2988
kumsupa@hotmail.com
Update : 2016-04-26 14:32:38


 
อาจารย์ ดร.วีรวรรณ แพทย์สมาน
Dr.Raweewan Patsamarn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ASSISTANT DEAN FOR STUDENT AFFAIRS
Tel 0-5394-2989 Fax 0-5394-2988
qrawee@hotmail.com
Update : 2016-04-26 14:36:49


 

อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์
Dr. Panom Gunawong
หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น
Secretariat
Tel 0-5394-2999 Fax 0-5394-2988
hle007@yahoo.com
Update : 2016-04-26 14:53:51


 
อาจารย์ ดร.อุษามาศ เสียมภักดี
Dr.Usamard Siampukdee
หัวหน้าศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
Head of Greater Makong Sub-region Studies Center (GMSs)
Tel 0-5394-2999 Fax 0-5394-2988
usamard.s@gmail.com
Update : 2016-04-26 14:41:39


 
นางนวลศรี ลิขิตอนุรักษ์
Mrs.Nuansri Likitanurak
เลขานุการ
SECRETARIAT
Tel 0-5394-2955 Fax 0-5394-2988
nuansri.cmu@hotmail.com
Update : 2016-04-26 14:49:36


 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
COLLEGE OF ARTS, MEDIA AND TECHNOLOGY, CMU
Tel 0 5392 0299, 0 5394 2645-9, 0 5394 1801-5 Fax 0 5394 1803
http://art-culture.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 14:53:47


 
อ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
Dr.Pitipong Yodmongkol
คณบดี
Dean
Tel 053-941807 pitipong.y@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 11:12:33


 
อ.อัครพล นิมมลรัตน์
Lect.Acrapol Nimmolrat
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 053-941807 acrapol.n@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 11:15:33


 

นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่
MiaaPiyaporn Na Changmail
เลขานุการคณะ
Secretary
Tel 053-941804 piyaporn Na Chiangmai
Update : 2012-03-12 11:24:33


 


วิทยาลัยนานาชาติ
INTERNATIONAL COLLEGE, CMU
Tel 0 5394 2601-7, 0 5394 2606-7 Fax 0 5394 2604
http://www.cmuic.cmu.ac.th/home/
Update : 2012-03-10 14:53:23


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
Assistant Professor Dr.Nopasit Chakpitak
คณบดี
Dean
Tel 0-5394-2601 Fax 0-5394-2604
nopasit@camt.info
Update : 2015-09-08 14:31:39


 

ผศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
Assistant Prof. Dr.Phetcharee Rupavijetra
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 053-942602 phetr@hotmail.com
Update : 2012-03-12 11:30:54


 
อาจารย์สาคร เรือนไกล
Mr.Sakorn Ruanklai
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 053-942602 sakornr@hotmail.com
Update : 2012-03-12 11:34:29


 


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
Tel 0 5394 2456 Fax 0 5394 2478
http://www.ist.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-10 14:54:52


 

รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์
Assoc.Prof.Thanaporn Supriyasilp
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0-5394-2451 thanaporn.s@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 11:36:26


 
รศ.ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
Assoc.Prof.Dr.Yongyut Laosiritaworn
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0-5394-2455 yongyut.laosiri@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 11:38:12


 
นางปรานอม ก้านเหลือง
Mrs. Pranom Kanluang
เลขานุการสำนักงาน
Secretariat Office
Tel 0-5394-2455 pranom.k@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 11:39:36


 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
RESEARCH INSTITUTE FOR HEALTH SCIENCES
Tel 0 5394 5055-8 Fax 0 5322 1849
http://www.rihes.cmu.ac.th/rihes2010/th/home.php
Update : 2012-03-10 14:55:53


 
รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
Assoc.Prof.Suwat Chariyalertsak, MD
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 053221465 Fax 053 214500
suwat@rihes.org
Update : 2012-03-12 11:46:00


 
รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์
Assoc.Prof. Ampica Mangklabruks, MD.
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 53 221465 Fax 0 53214500
amangkla@mail.med.cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 11:47:43


 

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
Prof.Khuanchai Supparatpinyo, MD.
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 53 221465 Fax 0 53214500
khuanchai@idthai.org
Update : 2012-03-12 11:50:09


 
นายรัศมี แก้ววิชิต
Mr.Rassamee Keawvichit
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 53221465 Fax 0 53214500
rassamee.k@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 11:51:54


 
นางบุปผา ประภาลักษณ์
Mrs.Bupha Prapaluck
เลขานุการสถาบันฯ
RIHES Secretary
Tel 0 53221465 Fax 0 53214500
bupha.p@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 11:53:33


 สถาบันวิจัยสังคม
SOCIAL RESEARCH INSTITUTE
Tel 0 5389 2353, 0 5394 2572, 0 5394-2555 Fax 0 5394 2572
http://www.sri.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 14:56:59


 
รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
Assoc. Prof. Dr. Thanes Sriwichailamphan
ผู้อำนวยการสถาบัน
Director
Tel 0 5394 2581 Fax 0 5394 2572
thanes@econ.cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 12:43:08


 
รศ.ดร. วีระพงษ์ แสง-ชูโต
Assoc. Prof. Dr. Virapong Saeng-Xuto
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 5394 2583 Fax 0 5394 2572
virapong.s@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 12:50:17


 

อ.ดร. พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์
Lect. Dr. Phisit Kotsupho
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 5394 2579 Fax 0 5394 2572
phisit.k@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 13:05:39


 
นางสาวรัตนาภรณ์ ตาตะนันทน์
Ms. Ratanaporn Tatanandana
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5394 2561 Fax 0 5394 2572
srorttnn@chiangmai.ac.th
Update : 2012-03-12 13:12:55


 


สำนักทะเบียนและประมวลผล
REGISTRATION OFFICE
Tel 0 539 43071 Fax 0 5389 2212
http://www.reg.cmu.ac.th/index.php
Update : 2012-03-10 14:58:02


 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ทศพร พิชัยยา
Assistant Professor Todsaporn Pichaiya
ผู้อำนวยการ
DIRECTOR
Tel 0 5394 3701 ext. 102 Fax 0 5389 2212
todsaporn.p@cmu.ac.th
Update : 2015-09-16 10:20:42


 
อาจารย์ ดร.หัสฤกษ์ เนียมอิทร์
Dr.Hudsaleark Neamin
รองผู้อำนวยการ
DEPUTY DIRECTOR
Tel 0 5394 3071 ext. 103 Fax 0 5389 2212
hudsaleark@gmail.com
Update : 2015-09-16 10:19:09


 
อาจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์
Dr.Weenun Bundithya
รองผู้อำนวยการ
DEPUTY DIRECTOR
Tel 0 5394 3071 ext. 105 Fax 0 5389 2212
weenun.b@cmu.ac.th
Update : 2015-09-16 10:15:53


 

อาจารย์ ดร.พฤกภ์ บุญมา
Dr.Pruet Boonma
รองผู้อำนวยการ
DEPUTY DIRECTOR
Tel 0 5394 3071 ext. 104 Fax 0 5389 2212
prute@eng.cmu.ac.h
Update : 2015-09-16 10:17:09


 
นางวารุณี ศรีนาค
Mrs. Warunee Srinark
เลขานุการสำนัก
SECRETARY OFFICE
Tel 0 5394 3701 ext. 107 Fax 0 5389 2212
warunee@reg.cmu.ac.th
Update : 2015-09-16 10:12:47


 


สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
CENTER FOR THE PROMOTION OF ARTS AND CULTURE
Tel 0 5394 3624-5 Fax 0 5322 2680
http://art-culture.cmu.ac.th, artculture.cmu@gmail.com
Update : 2012-03-10 21:09:11


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
Assist.Prof.Vilawan Svetsreni
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 362 Fax 0 5322 2680
vilawan.s@cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 21:11:09


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
Assist.Prof.Manop Manasam
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 5394 3622 Fax 0 5322 2680
m_manasam@hotmail.com
Update : 2012-03-10 21:12:59


 
นางรุจิรา คอทอง
Ms.Rujira Korthong
เลขานุการ
secretary
Tel 0 5394 3631 Fax 0 5322 2680
rujira.k@cmu.ac.th
Update : 2015-09-16 10:06:20


 สำนักบริการวิชาการ
UNISERV
Tel 0 5394 2856 Fax 0 5394 2870
http://www.uniserv.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-10 20:16:41


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์
Assistant ProfessorPrathom Prathomthanapongs
ผู้อำนวยการ
DIRECTOR
Tel 0 5394 2871 Fax 0 5394 2870
n.prathom@gmail.com
Update : 2015-09-08 14:37:19


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
Assistant ProfessorBenjang Jaisai Der Arslanian
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
DEPUTY DIRECTOR
Tel 0 5394 2859 Fax 0 5394 2870
benjang_jaisai@yahoo.com
Update : 2015-09-16 10:02:13


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลีมาส สิทธิสมบัติ
Assistant ProfessorMaleemas Sittisombut
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
DEPUTY DIRECTOR
Tel 0 5394 2880 Fax 0 5394 2870
msittisombut@gmail.com
Update : 2015-09-16 09:58:31


 
นางกรุณา บุญญพันธุ์
Mrs. Karuna Boonyaphant
เลขานุการสำนัก
SECRETARY
Tel 0 5394 2858 Fax 0 5394 2870
karuna.b@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 11:31:54


 


สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES CENTER
Tel 0 5394 3811 Fax 0 5321 6747, 0 5394 3818

Update : 2012-03-10 20:17:53


 

รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง
Associate Professor Dr. Thanomporn Laohajaratsang
ผู้อำนวยการ
DIRECTOR
Tel 0 5394 3801 Fax 0 5321 6747
thanompo.l@cmu.ac.th, itdir@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 09:46:37


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
Assistant Professor Dr. Rattasit Sukhahuta
รองผู้อำนวยการ
DEPUTY DIRECTOR
Tel 0 5394 3803 Fax 0 5321 6747
rattasit.s@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 09:48:25


 
นางสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์
Mrs.Suwaree Wongchaipawatt
เลขานุการสำนัก
SECRETARIAT OFFICE
Tel 0 5394 3805 Fax 0 5321 6747
suwaree.w@cmu.ac.th
Update : 2012-03-12 09:50:50


 

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
Miss Wararak Pattanakiatpong
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0-5394-4501 Fax 0-5322-2766
wararak@lib.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 21:00:31


 
นางประภาพันธ์ พลายจันทร์
Mrs.Prapapun Plaichan
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director for Administrative Affairs
Tel 0-5394-4502 Fax 0-5322-2766
prapapun@lib.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 21:01:53


 
นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์
Mrs.Jeerapan Sawatdipong
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
Deputy Director for Library Services
Tel 0-5394-4504 Fax 0-5322-2766
jeerapan@lib.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 21:03:33


 

นางสดศรี กันทะอินทร์
Mrs.Sodsri Gunta-in
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
Deputy Director for Library Resources Management
Tel 0-5394-4503 Fax 0-5322-2766
sodsri@lib.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 21:05:05


 


สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
OFFICE OF EDUCATION QUALITY DEVELOPMENT
Tel 0 5394 1404-19, Fax 0 5394 1414
http://www.eqd.cmu.ac.th/
Update : 2012-03-10 20:20:20


 
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
Associate ProfessorUsanee Khumprakob
ผู้อำนวยการ
DIRECTOR
Tel 0 5394 1401 Fax 0 5394 1414
dir.eqd@cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 20:54:25


 

รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ
Associate Professor Phisanu Chiawkun
รองผู้อำนวยการ
DEPUTY DIRECTOR
Tel 0 5394 1403 Fax 0 5394 1414
phisanu.c@cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 20:55:58


 
นางสาวชุติมาดี สุวรรณทะ
MissChutimadee Suwantha
เลขานุการสำนักงานสำนัก
SECRETARIAT OFFICE
Tel 0 5394 1408 Fax 0 5394 1414
chutimadee.s@cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 20:57:51


 


สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน นครพิงค์
ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE, NAKORNPING CMU
Tel 0 5394 2007 Fax 0 5390 3760
http://erdi.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 20:21:36


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
Assistant Professor Dr.Pruk Aggarangsi
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 2007 Fax 0 5390 3760
pruk@gmail.com
Update : 2015-09-08 14:44:37


 
รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์
Associate Professor DrItthichai Preechawuttipong
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 5394 2007 Fax 0 5390 3760

Update : 2015-09-08 15:06:40


 
ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร
Assis. prof. Dr. Yottana Khunnatorn
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 5394 2007 Fax 0 5390 3760
paikman@gmail.com
Update : 2012-03-10 20:50:37


 

อ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ
Dr. Sirichai Koonaphapdeelert
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director
Tel 0 5394 2007 Fax 0 5390 3760
sirichai@eng.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 20:51:53


 


สถาบันพิภพวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
INSTITUTE OF EARTH SCIENCES, CMU
Tel 0 5394 3490 Fax 0 5394 3490
doisuthep@chiangmai.ac.th
Update : 2012-03-10 20:32:43


 
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
Associate Professor Dr. Sampan Singharajvarapan
ผู้อำนวยการ
DIRECTOR
Tel 0 5394 3490 Fax 0 5394 3490
doisuthep@chiangmai.ac.th
Update : 2012-03-10 20:35:00


 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE CMU
Tel 0 5394 4031, 0 5394 1426 Fax 0 5394 4031 ext. 111
http://phtnet.org/postech/
Update : 2012-03-10 20:36:18


 
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
Associate Professor Dr. Danai Boonyakiat
ผู้อำนวยการ
DIRECTOR
Tel 0 5394 4040-1 Fax 0 5394 4031ext. 111
danai.b@cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 20:40:08


 
อาจารย์ ดร. วิบูลย์ ช่างเรือ
Dr.Viboon Changrua
รองผู้อำนวยการ
DEPUTY DIRECTORS
Tel 0 5394 4031 ext. 115 Fax 0 5394 4031ext. 111
viboon@chiangmai.ac.th
Update : 2012-03-10 20:39:49


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
Assistant Professor DrSa-nguansak Thanapornpoonpong
รองผู้อำนวยการ
DEPUTY DIRECTORS
Tel 0 5394 4031 ext. 115 Fax 0 5394 4031ext. 111
sa-nyuansak.t@cmu.ac.th
Update : 2012-03-14 11:01:19


 
นางอังคณา กีไสย์
Mrs. Aungkana Keesai
เลขานุการสถาบัน
INSTITUTE SECRETARY
Tel 0 5394 4031 ext. 115 Fax 0 5394 4031 ext. 111
aungkana.k@cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 20:45:06


 


สถาบันภาษา
LANGUAGE INSTITUTE
Tel 0 5394 3751-3 Fax 0 5394 3754
http://www.li.cmu.ac.th , li@cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 20:26:31


 

ผศ. เหรียญ หล่อวิมงคล
Asst.Prof.Rien Loveemongkol
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5394 3778 Fax 0 5394 3754
jcneveu@yahoo.fr
Update : 2012-03-10 20:27:49


 
รศ.ดร. บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
Assoc.Prof.Dr.Busaban Sirithunyalug
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 5394 3779 Fax 0 5394 3776
busabans@pharmacy.cmu.ac.th
Update : 2012-03-10 20:29:29


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400