นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนท่าพระจันทร์
กรุงเทพฯ 10200
Thammasat University (Tha Prachan Center) 2 Phrachan Road

Bangkok 10200
Tel 0 2613 3333 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

Update : 2014-10-08 10:13:37


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
คลองหลวง ปทุมธานี 12121
Thammasat University (Rangsit Center) 99 Moo 18, Pahonyothin Road
Klong Luang
Pathumthani 12121
Tel 0 2564 4440-79
Fax 0 2564 4405

Update :


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Thammasat University (Lampang Center)


Tel 0 5426 8701-8

Update :


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

Thammasat University (Pattaya Center)


Tel 0 3825 9010-69

Update :


 

ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
Prof.Noranit Setabutr
นายกสภามหาวิทยาลัย
President of Thammasat University Council
Tel 0 2613 2001, 0 2282 3328 Fax 0 2224 8099, 0 2282 3328

Update : 2014-10-08 10:11:21


 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
Prof.Dr.Somkit Lertpaithoon
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
Rector and Vice President of Thammasat University Council
Tel 02-564-2909, 02-564-4440-59 ต่อ 1111, 1100 Fax 02-224-8105
somkit1959@yahoo.com
Update : 2014-10-21 13:31:13


 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
Prof.Dr.Somkit Lertpaithoon
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Rector Rector
Tel 02-613-2002, 02-2613-2022, 02-564-2909 Fax 02-224-8105, 02-564-4418
lsomkit@tu.ac.th, somkit1959@yahoo.com
Update : 2014-10-20 11:04:00


 

ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
Prof.Dr.Nakharin Mektrairat
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
Vice Rector for Administration (Tha Prachan)
Tel 02-564-4440 ต่อ 1021 Fax 02-623-5156
nakharinm@tu.ac.th, nakharinm@gmail.com
Update : 2014-10-20 10:42:22


 
อ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
Lect.Taweesak Euaamornwanich
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
Assistant to the Rector for Administration (Tha Prachan)
Tel 02-223-3756 ต่อ 2023 Fax 02-224-8099
tao_oasis@hotmail.com
Update : 2014-10-20 11:08:34


 
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
Assoc.Prof.Gasinee Witoonchart
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
Vice Rector for Planning and Administration (Rangsit Centre)
Tel 02-564-4440 ต่อ1009, 02-564-4567/82-1001 Fax 02-564-4418
gasinee@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 13:02:08


 

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ
Asst.Prof.Dr.Chanan Phonprapai
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
Assistant to the Rector for Administration (Rangsit Centre)
Tel 02-564-44409 ต่อ1101 Fax 02-564-4418
chanan@tu.ac.th, phonprapai@gmail.com
Update : 2014-10-20 11:14:46


 
รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
Assoc.Prof.Dr.Somchart Chokchaitam
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
Assistant to the Rector for Planning
Tel 0-2564-4444 ต่อ 1870 Fax 0-2564-2911, 02-564-2915
csomchar@tu.ac.th, csomchar@engr.tu.ac.th
Update : 2014-10-20 11:18:41


 
ผศ.ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล
Asst.Prof.Dr.Thira Jearsiripongkul
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิต
Assistant to the Rector for Development (Rangsit Centre)
Tel 02-564-4440 ต่อ1009, 02-564-4567/82-1107 Fax 02-564-4418
jthira@engr.tu.ac.th
Update : 2014-10-20 13:01:23


 

ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
Prof.Dr.Udom Rathamarit
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
Vice Rector for Human Resources and Legal Affairs
Tel 02-623-5180, 81-2006 / 82-1007 Fax 02-224-8099
udom@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 13:05:09


 
รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
Assoc.Prof.Orapan Poachanukoon
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
Assistant to the Rector for Human Resources(Rangsit Centre)
Tel 02-564-2901, 82-1882 Fax 02-564-2901
orapanpoachanukoon@yahoo.com
Update : 2014-10-20 13:07:25


 
ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
Asst.Prof. Dr.Pokpong Srisanit
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
Assistant to the Rector for Legal Affairs(Tha Prachan)
Tel 02-623-5180, 81-2026 Fax 02-224-8099
pokpong@tu.ac.th, pokpongsrisanit@gmail.com
Update : 2014-10-20 13:56:17


 

รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
Assoc.Prof.Dr.Weeraya Chimoye
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
Vice Rector for Finance
Tel 02-564-4440 ต่อ 1015 Fax 02-564-2905
cweeraya@tu.ac.th, sweeraya@engr.tu.ac.th
Update : 2014-10-20 14:01:05


 
อ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
Lect.Dr.Dichapong ,Ph.D.,CPA Pongpattrachai
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
Assistant to the Rector for Finance
Tel 02-564-4440 ต่อ 1017 Fax 02-564-2905
dichapong@tbs.tu.ac.th
Update : 2014-10-20 14:05:06


 
รศ.ดร.พิภพ อุดร
Assoc.Prof.Dr.Pipop Udorn
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Rector for Academic Affairs
Tel 02-613-2004, 02-5644440 ต่อ 1004 Fax 02-564-2907
TU.Academic@tu.ac.th, udorn@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 14:07:59


 

รศ.โรจน์ คุณเอนก
Assoc.Prof.Roj Khun-Anake
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant to the Rector for Academic Affairs
Tel 02-613-2004, 02-5644440 ต่อ 1004 Fax 02-564-2907
roj_khunanake@yahoo.com
Update : 2014-10-20 14:10:51


 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
Asst.Prof. Dr.Prinya Thaewanarumitkul
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
Vice Rector for Student Affairs and Learning
Tel 02-564-4440 ต่อ 1002 Fax 02-564-4408
tprinya@tu.ac.th, tustudaff@yahoo.com
Update : 2014-10-20 14:14:03


 
อ.ดร.ปาริยา ณ นคร
Lect.Dr.Pariya Na Nakorn
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
Assistant to the Rector for Student Affairs and Learning
Tel 02-564-4440 ต่อ 1002 Fax 02-564-4408
pariya@tu.ac.th, gipa77@hotmail.com
Update : 2014-10-20 14:18:09


 

อ.ชุมเขต แสวงเจริญ
Lect.Choomket Sawangjaroen
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
Assistant to the Rector for Student Affairs and Learning
Tel 02-564-4440 ต่อ 1002 Fax 02-564-4408
choomket@gmail.com
Update : 2014-10-20 14:21:38


 
ศ.ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
Prof.Dr.Pramuan Tapchaisri
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
Vice Rector for Research
Tel 02-564-4440 ต่อ 1012 Fax 02-564-4440 ต่อ 1106
tmptc@yahoo.com, tpramuan@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 14:28:07


 
ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
Asst.Prof.Dr.Teera Sindecharak
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
Assistant to the Rector for Research
Tel 02-564-4440 ต่อ 1018 Fax 02-564-4440 ต่อ 1106, 1012
tera@tu.ac.th, teera.sd@gmail.com
Update : 2014-10-20 14:31:11


 

ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
Asst.Prof.Dr.Nitinant Wisaweisuan
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Vice Rector for International Affairs
Tel 02-613-2009,2019 Fax 02-224-9423
wnitinan@tu.ac.th, nw.oia.tu@gmail.com
Update : 2014-10-20 14:33:27


 
ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์
Asst.Prof. Dr.Supreedee Rittironk
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Assistant to the Rector for International Affairs
Tel 02-613-2029,2009 Fax 02-224-9423, 02-623-5289
sdr@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 14:39:10


 
ผศ.ชุลีพร เกษโกวิท
Asst.Prof.Chuleeporn Keskowit
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Vice Rector for Special Task Planning
Tel 02-613-2038-9 Fax 02-224-8099
kchuleep@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 14:42:10


 

ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
Asst.Prof.Dr.Rachada Kongkachandra
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant to the Rector for Special Task Planning
Tel 02-613-2039 Fax 02-224-8099
rdk@cs.tu.ac.th
Update : 2014-10-20 14:46:54


 
รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
Assoc.Prof.Pornchai Tarkulwaranont
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา
Vice Rector for Administration(Lampang and Pattaya Centre)
Tel 054-268701-8 ต่อ 5001 Fax 054-268701-8 ต่อ 5119
pct@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 14:50:45


 
รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี
Assoc.Prof.Saifon Su-indramedhi
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
Assistant to the Rector for Administration(Lampang Centre)
Tel 054-268-701 ต่อ 5002 Fax 054-268701-8 ต่อ 5119
nsaifon@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 14:53:27


 

อ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
Lect. Pimchat Rossutham
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
Assistant to the Rector for Student Affairs (Lampang Centre)
Tel 054-268-701 ต่อ 5003 Fax 054-268-701-8 ต่อ 5119
rpimchat@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 15:07:42


 
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
Asst.Prof.Dr.Adchara Panthanuwong
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
Assistant to the Rector for Public Relations
Tel 02-564-44440 ต่อ1119-1121 Fax 02-564-4493
padchara@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 15:09:45


 
นายบุญสม อัครธรรมกุล
Mr.Boonsom A.thammakul
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant to the Rector for Alumni Affairs
Tel 02-613-3777 Fax 02-613-2043
boonsom_p@yahoo.com
Update : 2014-10-20 15:11:30


 

รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
Assoc.Prof.Dr.Danupun Visuwan,Ph.D
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant to the Rector for Academic Quality Assurance
Tel 02-564-4440 ต่อ 1520 Fax 02-564-3095
vdanupun@engr.tu.ac.th
Update : 2014-10-20 15:13:04


 
รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
Assoc.Prof.Dr.Attakrit Patchimnan
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
Assistant to the Rector for International Public Relations
Tel 02-613-2002 / 2022 Fax 02-224-8105
attakrit219@yahoo.com
Update : 2014-10-20 15:15:00


 
อ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
Lect.Kittipong Kamolthamwong
ผู้ช่วยอธิการบดีทั่วไป
Commissioner General to the Rector
Tel 02-613-2002 / 2022 Fax 02-224-8105
buckthammasat@yahoo.com
Update : 2014-10-20 15:17:11


 

รศ.ณรงค์ ใจหาญ
Assoc.Prof.Narong Jaiharn
คณบดี คณะนิติศาสตร์
Dean Faculty of Law
Tel 02-613-2101 Fax 02-224-1384
narongyai@hotmail.com
Update : 2014-10-29 15:31:43


 
ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
Prof.Dr.Siriluck Rotchanakitumnuai
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Dean Faculty of Commerce and Accountancy
Tel 02-613-2201-2 Fax 02-225-2109
siriluck@tbs.tu.ac.th
Update : 2014-10-28 10:16:32


 
รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Assoc.Prof.Dr.Supasawad Chardchawarn
คณบดี คณะรัฐศาสตร์
Dean Faculty of Political Science
Tel 02-613-2301 Fax 02-226-5651
supasawad@yahoo.com , csupasaw@tu.ac.th
Update : 2014-11-05 13:13:50


 

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
Prof.Dr.Sakon Varanyuwatana
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
Dean Faculty of Economics
Tel 02-613-2401, 02-226-4554 Fax 02-224-9428
sakon@econ.tu.ac.th
Update : 2014-11-04 15:42:33


 
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
Assoc.Prof.Dr.Decha Sungkawan
คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Dean Faculty of Social Administration
Tel 02-613-2501 Fax 02-224-1365
skwdecha@tu.ac.th
Update : 2014-10-30 09:29:23


 
รศ.ดร.ดำรง อดุลยฤทธิกุล
Assoc.Prof.Dr.Dumrong Adunyarittigun
คณบดี คณะศิลปศาสตร์
Dean Faculty of Liberal Arts
Tel 0-2613-2601, 0-2696-5601 Fax 0-2613-2601, 0-2696-5601
dumrong29@hotmail.com
Update : 2014-10-30 14:25:07


 

รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
Assoc.Prof.Pornthip Sampattavanija
คณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
Dean Faculty of Journalism and Mass Communication
Tel 02-696-6230 Fax 02-696-6218
pornthipsam@gmail.com
Update : 2014-10-29 15:29:26


 
ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
Asst.Prof. Dr.Anusorn Unno
คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Dean Faculty of Sociology and Anthropology
Tel 02-696-5801 Fax 02-696-5812
anusorn.unno@gmail.com
Update : 2014-10-28 13:09:22


 
รศ.ปกรณ์ เสริมสุข
Assoc.Prof.Pakorn Sermsuk
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean Faculty of Science and Technology
Tel 02-564-4495 Fax 02-564-4485
pakorns@tu.ac.th
Update : 2014-10-27 13:52:17


 

รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
Assoc.Prof.Prapat Wangskarn
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 02-564-3001 Fax 0 2564 3010
wprapat@engr.tu.ac.th
Update : 2014-10-24 08:12:45


 
รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
Assoc.Prof.Preecha Wanichsetakul, M.D.
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Medicine
Tel 02-926-9672-3 Fax 02-926-9674
pchawa@truemail.co.th
Update : 2014-11-06 10:23:00


 
ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
Prof.Dr.Sittichai Koontongkaew
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Dentistry
Tel 02-986-9213 ต่อ 7152 , 7105 Fax 02-986-9051

Update : 2014-10-24 15:32:59


 

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์
Assoc.Prof.Dr.Kampol Ruchiwit
คณบดี คณะสหเวชศาสตร์
Dean Faculty of Allied Health Sciences
Tel 02-986-9213-9 ต่อ 7209 Fax 02-968-9057
kruchirit@gmail.com
Update : 2014-11-14 15:37:00


 
ผศ.ดร.มรรยาท รุจิวิทย์
Asst.Prof.Dr.Manyat Ruchiwit
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Dean Faculty of Nursing
Tel 0-2986-9213 Fax 02-516-5381
mruchiwit99@gmail.com
Update : 2014-10-24 08:14:10


 
ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
Prof.Dr.Somnuk Tangtermsirikul
ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
Director Sirindhorn International Institute of Technology
Tel 02-986-9010 Fax 02-968-9112-3
somnuk@siit.tu.ac.th
Update : 2014-10-21 16:12:52


 

ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์
Dr.Pravit Khaemasunun
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม
Dean College of Innovative Education
Tel 02-623-5055-8 ต่อ 4101 Fax 02-623-5287
kkhae@yahoo.com
Update : 2014-11-05 15:05:43


 
รศ.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
Assoc.Prof.Chalermwat Tantasavasdi
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
Dean Faculty of Architecture and Planning
Tel 02-986-9605-6 Fax 02-986-8067
tchalerm@engr.tu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:26:37


 
อ.สุธิดา กัลยาณรุจ
Lect.Suthida Kalayanarooj
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Fine and Applied Arts
Tel 0 2696 6307, 0 2564 4440-79 ext. 1800 Fax 0 2986 8601, 0 2986 8602
suthida@gmail.com
Update :


 

ศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน
Prof.Vuntanee Vasikasin
คณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ
Dean College of Interdisciplinary Studies
Tel 02-613-2584 Fax
Vuntanee271@yahoo.com
Update : 2014-12-08 08:29:53


 
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
Dr.Chaiyuth Chavalitnitikul
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
Dean Faculty of Public Health
Tel 02-5644440-59 ต่อ 7400 Fax 02-516-2708
dr.chaiyuth@gmail.com
Update : 2014-10-31 11:38:46


 
รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
Assoc.Prof.Dr.Pimpan Vessakosol
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์
Dean Pridi Banomyong International College
Tel 0 2613 2019 Fax 0 224 9423

Update :


 

ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต
Prof.Dr.Narong Sarisuta
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
Dean Faculty of Pharmacy
Tel 02-564-3155 Fax 02-564-3156
narong.sar@mahidol.ac.th
Update : 2014-10-28 10:45:47


 
นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
Ms.Srichan Chancheewa
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด
Director Thammasat University Libraries
Tel 02-613-3501 Fax 02-623-5171
svc@tu.ac.th
Update : 2014-10-28 09:34:56


 
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
Asst.Prof.Dr.Jitti Mongkolnchaiarunya
ผู้อำนวยการ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
Director Graduate Volunteer Centre
Tel 02-613-3601, 02-564-4440-49 ต่อ 1323 Fax 02-564-4429
jitti_m@yahoo.com
Update : 2014-10-31 15:29:53


 

รศ.ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
Assoc.Prof.Dr.Nitaya Vajanapoom
คณบดี วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
Dean School of Global Studies
Tel 02-564-3089-91 ต่อ 77059 Fax 02-564-3153-54
nvajanapoom@sgs.tu.ac.th
Update : 2014-11-03 07:59:08


 
ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล
Asst.Prof.Akekarin Yolrabil
ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
Director Office of the Registrar
Tel 0-2986-9086 ext. 101, 102 Fax 0-2564-4549

Update :


 
รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล
Assoc.Prof.Chumpot Amatyakul
ผู้อำนวยการ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
Director Institute for Continuing Education and Social Service
Tel 02-613-3820-5 ต่อ 111 Fax 02-225-7517
chumpottu159@hotmail.com
Update : 2014-10-27 10:16:28


 

อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
Lect.Anucha Thirakanont, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันไทยคดีศึกษา
Director Thai Khadi Research Institute
Tel 0 2613 3201 ext. 25 Fax 0 2226 2112
anuchathira@hotmail.com
Update :


 
รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
Assoc.Prof.Dr.Trairat Pokapalakorn
ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์
Director Human Resources Institute
Tel 02-613-3301 Fax 02-226-5324
trirat_p@yahoo.com
Update : 2014-10-24 08:10:40


 
ผศ.โปรดปราน สิริธีรศาสน์
Asst.Prof.Prodpran Siritheerasas
ผู้อำนวยการ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
Director The Information Processing Institute for Education and Development
sprod@tu.ac.th
Update : 2014-10-20 09:10:00


 

ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
Asst.Prof.Dr.Kitti Prasirtsuk
ผู้อำนวยการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
Director Institute of East Asian Studies
Tel 02-564-5000 ต่อ 412 Fax 02-564-4888
kitti@asia.tu.ac.th
Update : 2014-11-04 15:46:54


 
รศ.ดร.พรศิริ สิงหปรีชา
Assoc.Prof.Dr.Pornsiri Singhapreecha
ผู้อำนวยการ สถาบันภาษา
Director Language Institute
Tel 02-696-6001 Fax 02-696-6017
pornsiri@tu.ac.th
Update : 2014-10-31 14:55:13


 
รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล
Assoc.Prof.Dr.Uruya Weesakul
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Thammasat University Research And Consultancy Institute
Tel 02-613-3120 Fax 02-224-1376
wuruya@engr.tu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:34:33


 

อ.ธีรยุทธ บุญมี
Lect.Teerayut Bunmee
ผู้อำนวยการ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
President Sanya Dharmasakti Institute for Democracy
Tel 0 2613 3130 Fax 0 2623 5162

Update :


 
ผศ.ชุลีพร เกษโกวิท
Asst.Prof.Chuleeporn Keskowit
ประธาน สำนักพิมพ์
Chairman Thammasat University Press
Tel 02-223-9232 unipress@tu.ac.th
Update : 2014-10-28 14:05:32


 
อ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
Lect.Dr.Khemapoom Bhumithavara
ผู้จัดการ สำนักพิมพ์
Manager Thammasat University Press
Tel 02-223-9232 unipress@tu.ac.th
Update : 2014-10-28 14:06:38


 

รศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Assoc.Prof.Dr.Surasak Likasitwatanakul
ประธาน โรงพิมพ์
Chairman Thammasat University Printing House
Tel 0 2613 2005, 0 2222 0847 Fax 0 2222 0847

Update :


 
นางอรุณศรี วิโรจนกูฏ
Ms.Aroonsr i Virojanakuth
ผู้จัดการ โรงพิมพ์
Manager Thammasat University Printing House
Tel 0 2224 1350, 0 2564 3105-11 ext. 222 Fax 0 2224 7357-9, 0 2564 3119

Update :


 
นางสุภาพร จันทรศิริ
Ms.Supaporn Chandrasiri
ผู้จัดการ ศูนย์หนังสือ
Manager Thammasat University Bookstore
Tel 02-623-6493, 02-564-2725 Fax 02-986-9038
supa@tu.ac.th
Update : 2014-11-07 13:18:03


 

นายภัทรภณ พรหมพิริยะ
Mrs.Patrapone Prompiriya
ผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
Manager Property Management Office
Tel 02-151-1999 Fax 02-1510050

Update : 2014-10-27 13:53:49


 
นางสาวฐิติมน เลิศศิริสาคร
Miss.Thitimon Lertsirisakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Thammasat University Alumni Relations Office
Tel 02-613-2044 Fax 02-613-2043
tualumnioff@gmail.com
Update : 2014-10-21 13:46:20


 
รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
Assoc.Prof.Dr.Nongluksana Thepsawasdi
ผู้อำนวยการ ศูนย์อินเดียศึกษา
Director Center for Indian Studies
Tel 02-613-3140-1 Fax 02-613-3140

Update : 2014-10-28 14:26:08


 

นายพรวิชัย แช่มศิริวัฒน์
Mr.Pornvichai Chamsiriwat
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการกีฬา
Director Sport Service Center
Tel 0 2564 4440-79 ext. 1250 Fax 0 2564 4425

Update :


 
ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
Asst.Prof.Dr.Suphat Suphachalasai
ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Center for International Cooperation Study
Tel 02-564-3129 Fax 02-564-2849
suphat@econ.tu.ac.th
Update : 2014-10-24 08:15:13


 
รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์
Assoc.Prof.Chittinad Havanond, M.D.
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Director Thammasat Chalerm Prakiat Hospital
Tel 02-926-9326 Fax 02-926-9325
chittinad@hotmail.com
Update : 2014-11-07 13:14:50


 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
Assoc.Prof.Dr.Niramon Sutummakid
ประธาน โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
Chairperson Women and Youth Studies Program
Tel 0-2613-3150-1 Fax 0-2224-9420
wysp@tu.ac.th
Update : 2014-10-24 08:38:12


 
รศ.ดร.ภญ.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
Assoc.prof.Dr.Pleumchiti Rojanapanthu
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
Director Drug Discovery and Development Center (DDDC)
Tel 02-564-3089-90 ต่อ 77008 Fax 02-564-3090
pyprj@yahoo.com
Update : 2014-11-05 13:21:14


 
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
Mr.Wasan Paileeklee
ผู้อำนวยการ สถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Thammasat Anti-Corruption Institute
Tel 02-613-3130 Fax 02-623-5162
wasan_lee@yahoo.com
Update : 2014-10-28 10:50:11


 

นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
Mr.Somsak Hongsuppinyo
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director Central Administrative Affairs Division
Tel 02-613-3003 Fax 02-224-8099
somsak02@tu.ac.th
Update : 2014-11-11 15:18:48


 
นางสุพิน หิรัณยะวสิต
Ms.Supin Hirunyawasit
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 02-564-1888 Fax 02-564-2901
supinchak@gmail.com
Update : 2014-10-24 14:41:36


 
นายสมพร กรุดเงิน
Mr.Somporn Krud-ngern
ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา
Director Student Affairs Division
Tel 02-564-4408 Fax 02-564-4408
s.krudngern@yahoo.com
Update : 2014-10-24 08:06:16


 

นางสาวอรุณศรี เตชะดำรงสิน
Ms.Aroonsri Techadamrongsin
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 02-564-1351
Update : 2014-10-28 14:35:02


 
นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ
Mrs.Walairatana Saereearuno
ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา
Director Academic Affairs Division
Tel 02-564-2889 Fax 02-564-2890
walsae@tu.ac.th
Update : 2014-10-21 13:50:48


 
นางสาวอัจฉรา จินดารัตน์
Ms.Adchara Chindarat
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 02-564-1850 Fax 02-564-2911
tuplan@hotmail.com
Update : 2014-10-27 13:54:54


 

นายพรวิชัย แช่มศิริวัฒน์
Mr.Pornvichai Chamsiriwat
ผู้อำนวยการ กองงานศูนย์รังสิต
Director Rangsit Center Division
Tel 02-564-4422 Fax 02-564-4409

Update : 2014-10-29 13:19:15


 
นางรัชนี สุขสว่าง
Mrs.Ratchanee Sooksavang
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Office
Tel 02-564-4028 Fax 02-564-4027

Update : 2014-10-24 08:08:21


 
นางอุษาจรัส เวชพงศา
Mrs.Usacharat Vejpongsa
ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์
Director Office of International Affairs
Tel 02-613-3021, 02-623-5084 Fax 02-623-5289
usacharat.tu@gmail.com
Update : 2014-10-21 13:49:03


 

นายยุทธนา เพชรโพธิศรี
Mr.Yuthana Petchposri
ผู้อำนวยการ กองนิติการ
Director Legal Affairs Division
Tel 02-613-3137 Fax 02-623-5089

Update : 2014-11-07 15:32:39


 
นางพรพิมล บุญศิริ (รักษาการ)
Ms.Pornpimon Boonsiri (Acting)
ผู้อำนวยการ กองบริหารการวิจัย
Director Office of Research Administration
Tel 02-5644440 ต่อ 1801 Fax 02-564-3151

Update : 2014-10-24 10:35:23


 
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
Ms.Chanunda Theeyawut
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
Director Office of Quality Assurance and Standard Promotions
Tel 02-564-1520 Fax 02-564-3095
chananda@tu.ac.th
Update : 2014-10-28 13:14:24


 

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
Assoc.Prof.Kummal Kumar Pawa, M.D.
ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์
Chairman Thammasat University Savings and Credit Co-operative Ltd

Update : 2014-10-06 09:49:49


 
รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย
Assoc.Prof.Dr.Jearranai Lekuthai
ผู้อำนวยการ ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
Director Institute of Intellectual Property and Business Incubator
Tel 02-564-4440 ต่อ 1664 Fax 02-564-2887
lekuthai024@yahoo.com
Update : 2014-10-28 13:29:48


 
ดร.นายแพทย์พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร
Dr.Pholawat Tingpej, M.D.
ผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลอง
Director Laboratory Animal Centre
Tel 02-564-4440-59 Fax 02-516-3469
mpholawat@hotmail.com
Update : 2014-10-28 13:34:06


 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Thammasat Chalerm Prakiat Hospital
Tel 0 2926 9999
Update :


 


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Office of International Affairs
Tel 0 2613 2046-8, 0 2613 3020-4 Fax 0 2224 9423, 0 2623 5289

Update :


 


หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University Archives and Hall of Fame
Tel 0 2613 3840-1 Fax 0 2613 3841

Update :


 หอพักนักศึกษา (รัชดาภิเษก-ตลิ่งชัน)
Thammasat University Dormitory (Ratchadapisek-Talingchan)
Tel 0 2448 8072-8, 0 2448 8093-5
Update :


 


สำนักงานจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat Property Management Office
Tel 0 2151 0015-8
Update :


 


มูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Thammasat Chalerm Prakiat Hospital Foundation
Tel 0 2354 4091-2
Update :


 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
Thammasat Association
Tel 0 2286 0861, 0 2679 8322 Fax 0 2286 4194

Update :


 


โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Kindergarten of Thammasat University under the Patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana
Tel 0 2564 4404, 0 2564 4440-79 ext. 1039 Fax 0 2564 4404

Update :


 


โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
Prathomsuksa Thammasat School
Tel 0 2564 4498, 0 2564 4440-79 ext. 1036 Fax 0 2564 2729

Update :


 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สำนักงานประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007

Tel 0 2564 4444 ext. 1056-9
Update :


 


อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
Pridi Banomyong Memorial, Ayuthaya
Tel 0 3524 3586
Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400