นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2086 Thanon Ramkhamhaeng, Hua Mark
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0-2310-8000
Fax 0-2310-8022
www.ru.ac.th
Update : 2016-10-11 08:59:07


 

รศ.ดร.โฆษิต อินทวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Khosit Intawongse
คณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Dean Faculty of Human Resource Development
Tel 02 310 8547, 081 814 5013 Fax 02 310 8547
khosit@rumail.ru.ac.th
Update : 2016-12-28 09:39:05


 
รศ.พรทิพย์ ทองอร่ามดี
Assoc.Prof Porntip Tongaramdee
ผู้อำนวนการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)
Director Ramkhamhaeng University Demonstration School [DS]
Tel 02 310 8363, 089 944 6534
Update : 2014-11-10 11:40:27


 
อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์
Lect.Jalert Jesadawal
คณบดี คณะสื่อสารมวลชน
Dean Faculty of Communication
Tel 02 310 8980, 081 890 8093 Fax 02 310 8979
jalert1000@gmail.com
Update : 2014-11-13 14:52:17


 

อ.ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล
Dr.Danai Tonkerdmongkol
คณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร์
Dean Faculty of Optometry
Tel 02 310 8906 - 7 Fax 02 310 8907
opto@ru.ac.th
Update : 2016-10-06 13:40:58


 
อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย
Lect.Yingyong Makloi
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
Director Institute of animals in tropical regions
Tel 081 401 2061
Update : 2014-11-11 10:32:42


 
รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก
Assoc.Prof.Chamnan Temmuangpuk
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
Vice-President for Finance
Tel 02 310 8005,02 310 8433, 081 854 1306 chamnan_t@mail.com
Update : 2014-10-13 10:28:11


 

รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข
Assoc.Prof.Dr.Nounlaor Saengsook
รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค
Vice-President for Regional Graduate Programs
Tel 02 310 8930, 081 840 1666 Fax 02 310 8011
nounlaor123@yahoo.com
Update : 2014-10-15 10:23:44


 
รศ.พัฒนะ เรือนใจดี
Assoc.Prof..Pattana Reonchaidee
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
Vice-President for Educational Communication Technology
Tel 089 171 7129 Fax 02 310 8706

Update : 2014-10-13 10:31:50


 
อ.สมหมาย สุรชัย
Lect.Sommai Surachai
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice-President for Student Affairs
Tel 02 310 8503
Update : 2014-10-13 10:33:21


 

รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ
Assoc.Prof.Vacharakorn Cheewasopit
รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
Vice-President for Admissions and Records
Tel 02 310 8050, 081 813 7832
Update : 2014-11-07 10:52:49


 
ผศ.พิมล พูพิพิธ
Asst.Prof.Phimol Phupipidh
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค
Vice-President for Regional Undergraduate Programs
Tel 02 310 8929, 081 285 3535 Fax 02 310 8000ext.1713
Phimol@ru.ac.th
Update : 2014-11-13 10:19:55


 
รศ.ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์
Assoc.Prof. Dr.Petjaraporn Jantarasut
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี
Vice-President for Regional Campus in Uthai Thani
Tel 02 310 8924 , 02 310 7038, 095 593 0449 Fax 02 310 7039
petjarap@yahoo.com
Update : 2014-10-15 10:26:10


 

รศ.พรรณพิมล ก้านกนก
Assoc.Prof.Panpimol Kankanoke
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช
Vice-President for Regional Campus in Nakhon Si Thammarat
Tel 02 310 8232, 081 909 0698 Fax 02 310 8232
panpimol_1949@hotmail.com
Update : 2014-10-16 09:32:36


 
รศ.วิชัย ธนรังสีกุล
Assoc.Prof.Wichai Tanarangsekul
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่
Vice-President for Regional Campus in Phrae
Tel 02 337 4033,081 480 2468
Update : 2014-10-20 09:10:00


 
รศ.อดุลย์ ตะพัง
Assoc.Prof. Adul Tapang
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม
Vice-President for Regional Campus in Nakhon Phanom
Tel 02 310 8278, 086 664 5878
Update : 2014-10-16 09:11:40


 

ผศ.สุพร ศุภลักษณ์นารี
Asst.Prof.Suporn Supraluknaree
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย
Vice-President for Regional Campus in Sukhothai
Tel 02 310 8938,081 559 9534 Fax 02 310 8938, 02 310 8940
Sup.Suporn@gmail.com
Update : 2014-10-13 15:54:02


 
อาจารย์วิเชียร ชื่นชอบ
Lect.Wichian Chuenchob
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ
Vice-President for Regional Campus in Si Sa ket
Tel 02 310 8935 Fax 02 310 8022

Update : 2014-10-16 09:10:53


 
รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
Assoc.Prof.Prasert Tansiri
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง
Vice-President for Regional Campus in Trang
Tel 02 310 8940, 081 918 9929 Fax 02 310 8940
tan-prasert@ru.ac.th
Update : 2014-11-07 11:07:47


 

อาจารย์เมธี มีมุข
Lect.Mathee Meemuk
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ
Vice-President for Regional Campus in Chaiyaphum
Tel 02 310 8936 Fax 02 310 8936
mathee@ram1.ru.ac.th
Update : 2014-10-16 09:12:22


 
ผศ.อดุลย์ ไทรเล็กทิม
Asst.Prof.Adun Sailektim
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู
Vice-President for Regional Campus in Nong Bua Lam Phu
Tel 02 310 8922, 086 745 5495 Fax 02 310 8922
rjanram@yahoo.com
Update : 2014-10-14 09:19:28


 
รศ.สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์
Assoc. Prof.Surasak Sujaritvanichpong
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
Vice-President for Regional Campus in Buri Ram
Tel 02 310 8937,081 999 1969,081 743 7188 Fax 02 310 8937
zurasakk@gmail.com
Update : 2014-10-13 10:48:30


 

รศ.บุเรง ธนะพันธุ์
Assoc.Prof.Bureng Tanapan
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี
Vice-President for Regional Campus in Udon Thani
Tel 081 867 3512 burengram@hotmail.com
Update : 2014-11-13 14:49:29


 
ผศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข
Asst.Prof. Dr. Winatta Saengsook
คณบดี คณะนิติศาสตร์
Dean Faculty of Law
Tel 02 310 8161, 086 666 2865 Fax 02 310 8165

Update : 2014-11-13 10:30:34


 
รศ.เริงรัก จำปาเงิน
Assoc.Prof.Roengrak Jampangoen
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
Dean Faculty of Business Administration
Tel 02 310 8210, 091 654 6546 Fax 02 319 2160
rakrakj@yahoo.com
Update : 2014-10-16 09:29:43


 

ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน
Asst.Prof. Dr. Art-ron Chetsumon
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์
Dean Faculty of Humanities
Tel 02 310 8260, 081 551 7219 Fax 02 310 8263
artronchetsumon@gmail.com
Update : 2014-11-11 09:53:13


 
ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
Asst.Prof. Tip Hasartsi
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean Faculty of Education
Tel 02 310 8310, 02 310 8312, 081 735 4452 Fax 02 310 8349
hasartsi@gmail.com
Update : 2014-10-21 10:37:08


 
รศ.ปรีชา พหลเทพ
Assoc.Prof.Preecha Phahonthep
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 02 310 8380,081 564 4951 Fax 02 310 8381
phahonthep@ru.ac.th
Update : 2014-10-15 10:28:37


 

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
Asst. Prof.Wutisak Lapcharoensap
รักษาราชการแทนคณบดี คณะรัฐศาสตร์
Acting Dean Faculty of Political Science
Tel 02 310 8460, 02 3108465, 081 697 5252 Fax 02 310 8490, 02 310 8494
wutisak_l@hotmail.com
Update : 2015-03-09 13:52:03


 
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
Assoc.Prof.Boontham Racharak
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
Dean Faculty of Economics
Tel 02 310 8541,08 3804 3738 Fax 02 310 8511
boontham@ru.ac.th,racharak_econ@hotmail.com
Update : 2015-01-16 10:23:46


 
ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง
Asst.Prof. Dr. Waranon Kongsong
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 02 310 8572, 081 426 9997 Fax 02 310 8579
nick_char@hotmail.com
Update : 2014-11-07 10:37:14


 

อ.ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
Dr.Somsak Ketukaenchan
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Fine and Applied Arts
Tel 02 310 8295 Fax 02 310 8297
sakk@ru.ac.th
Update : 2014-10-13 10:10:19


 
รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
Assoc.Prof. Dr.Panya Siriroj
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
Dean The Graduate School
Tel 02 310 8551 , 081 374 2613 Fax 02 310 8551

Update : 2014-10-13 10:56:50


 
นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
Mr.Jakkit Srithanakit
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
Acting Chief of Staff the President´s Office
Tel 02 310 8051 , 081 804 7002 Fax 02 310 0896

Update : 2014-11-13 10:46:40


 

รศ.ทศพร คล้ายอุดม
Assoc. Prof.Todsaporn Klaiudom
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
Director Central Library
Tel 02 310 8630,02 510 3118
Update : 2015-06-19 13:49:48


 
อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
Dr.Boonchuay Srithammasak
รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
Acting Director Office of Educational Technology
Tel 02 310 8703-5 , 086 038 6889 Fax 02 310 8706
boonchuay@ru.ac.th
Update : 2014-10-14 10:35:21


 
อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์
Lect.Preecha Prayoonpat
ผู้อำนวยการ สำนักกีฬา
Director Sports Office
Tel 02 310 8892ext.203, 081 825 8268 Fax 02 310 8304
pree_pat@hotmail.com
Update : 2014-10-16 14:48:47


 

ศ.ดร.จิรโชค วีระสยา
Prof.Dr.Jirachoke Virasaya
รักษาการผู้อำนวยการ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
Acting Director Doctor of Philosophy Program in Social Sciences
Tel 02 310 8569 Fax 02 310 8549

Update : 2014-11-11 09:59:56


 
ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
Asst. Prof.Pisit Saeng-xuto
ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
Director e-Testing Bureau
Tel 02 310 8000 ext 4670, 081 613 0462 Fax 02 310 8791
psaengxuto@hotmail.com
Update : 2014-10-13 15:30:47


 
รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน
Assoc.Prof.Dr.Ouen Pinngern
ผู้อำนวยการ สถาบันคอมพิวเตอร์
Director Computer Institute
Tel 02 310 8801 Fax 02 310 8810
ouen@ru.ac.th
Update : 2014-10-13 11:03:04


 

อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา
Lect.Pornchai Wongwasana
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Institute
Tel 02 310 8696 Fax 02 310 8810

Update : 2014-11-11 10:03:47


 
อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์
Lect.Satin Soonthornpan
ผู้อำนวยการ สถาบันการศึกษานานาชาติ
Director Institute of International Studies
Tel 02 310 8895-96 ext. 131 ,089 205 1694 Fax 02 310 8897
satin.s@iis.ru.ac.th
Update : 2014-10-16 09:17:06


 
รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก
Assoc.Prof.Dr.Rapin Subaneg
ผู้อำนวยการ สถาบันภาษา
Director Ramkhamhaeng Institute of Languages
Tel 02 310 86903 - 4, 081 804 7227 Fax 02 310 8904
rapins@ru.ac.th , rapins_ram@hotmail.com
Update : 2014-10-20 14:28:17


 

นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
Mr.Jakkit Srithanakit
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director Central Affairs Division
Tel 02 310 8129 , 085 063 5654 Fax 02 310 8129

Update : 2014-10-13 11:06:35


 
นางนฤมล มนาปี
Mrs.Narumon Manapee
ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา
Director Students Affairs Division
Tel 02 310 8071, 081 457 1998 Fax 02 310 8072
tikdec@hotmail.com
Update : 2015-04-17 11:16:14


 
นายสุรดี เขียวหวาน
Mr.Suradee Khieowan
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 02 310 8062 Fax 02 310 8062

Update : 2014-11-13 11:24:57


 

นางสาวแขไขเนตร เพชรรัตน์
MissKhaekhainet Petcharat
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 02 310 8052 Fax 02 318 0896

Update : 2014-11-07 11:12:14


 
นางสำอางค์ ปอกกันทา
Mrs.Samang Pokkanta
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองงานวิทยาเขต
Acing Director Division of the Bang Na Campus
Tel 02 397 6293, 02 397 6298, 08 945 2775 Fax 02 397 6308
SAMANG_POKKANTA@hotmail.com
Update : 2014-10-20 09:15:51


 
น.ส.รุ่งอร่าม โอมาศ
MissRung-Ararm Omas
ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา
Director Academic Services Division
Tel 02 310 8132 Fax 02 310 8128
rungararm@ru.ac.th
Update : 2014-10-13 11:09:47


 

นางดุษฎี ธรมธัช
Mrs.Dussadee Dharamadhaj
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 02 310 8111 Fax 02 310 8112

Update : 2014-10-13 11:10:19


 
นายสมชาย คงสว่าง
Mr.Somchai Kongsawang
ผู้อำนวยการ กองอาคารสถานที่
Director Building and Physical Plant Division
Tel 02 310 8081 Fax 02 310 8101

Update : 2014-10-13 11:10:43


 
รศ.ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน
Assoc.Prof.Raviwan Srikramkran
ผู้อำนวยการ ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
Director e-Learning Center
Tel 02 310 8950,02 310 8951 Fax 02 310 8902
raviwanskk@yahoo.com, raviwan@ru.ac.th
Update : 2014-10-16 09:28:08


 

รศ.ดร.จันทร์จารี เกตุมาโร
Assoc.Prof. Dr. Chanjaree Getmaro
ประธานสภาคณาจารย์
President of the Faculty Senate
Tel 02 310 8342, 086 979 5356 chanjari_get@yahoo.com
Update : 2014-10-13 15:44:12


 
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
Assoc.Prof. Dr.Thongchai Somboon
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่
Vice-President for Regional Campus in Chiang Mai Province
Tel 02 310 8325.081 372 0930 Fax 02 310 8325
drpak2512@hotmail.com
Update : 2014-10-20 09:07:25


 
รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์
Assoc.Prof. Dr.Suradej Samranjit
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
Dean Faculty of Public Health
Tel 02 310 8928, 089 115 9089 Fax 02 310 8929
suradej sam@yahoo.com
Update : 2014-10-14 09:27:44


 

รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
Assoc.Prof.Noppakun Kunacheva
ผู้อำนวนการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
Director Ramkhamhaeng University Demonstration School [Elementary Level]
Tel 02 310 8014 Fax 02 310 8439
noppakun@ru.ac.th
Update : 2012-03-22 11:17:30


 
รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
Assoc.Prof.Suwannee Detworachai
ผู้อำนวนการ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
Director Admissions and Records Office
Tel 02 310 8620, 086 989 3993 Fax 02 310 8600
Suwannee_d@yahoo.com
Update : 2014-10-20 14:12:52


 
ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
Asst.Prof. Dr.
ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์
Director Ramkhamhaeng University Press
Tel 02 310 8118 Fax 02 310 8022

Update : 2015-08-18 10:46:32


 

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
Asst.Prof.Wutisak Lapcharoensap
อธิการบดี
President
Tel 02 310 8118, 02 310 8021, 081 697 5252 Fax 02 310 8022
wutisak_l@hotmail.com
Update : 2016-03-25 11:09:46


 
รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
Assoc.Prof.Noppakun Kunacheva
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
Vice-President for Policy and Planning
Tel 02 310 8014, 081 813 7125 Fax 02 310 8439
noppakun@ru.ac.th
Update : 2016-04-19 10:52:17


 
ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
Asst.Prof. Dr.Boonchan Thongprayoon
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
Vice-President for Academic Affairs and Quality Assurance
Tel 02-3108018, 081-9207088 Fax 02-3108436
vprup@ru.ac.th
Update : 2016-04-19 10:55:34


 

รศ.รำไพ สิริมนกุล
Assoc.Prof.Rampai Sirimanakul
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Vice-President for International Relations
Tel 0-2310-8008 Fax 0-2310-8676
rampai@ru.ac.th
Update : 2016-04-19 11:04:24


 
ผศ.เริงรณ ล้อมลาย
Assoc.Prof Reongron Lormlai
รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ
Vice-President for Business
Tel 0-2310-8243 r_rou@ru.ac.th
Update : 2016-04-19 11:29:01


 
อาจารย์ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์
Lect.Dr.Montri Kawinatthayanon
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice-President for Administration
Tel 02 310 8243 Fax 02 310 8443
montri_kawee@hotmail.com
Update : 2016-04-20 08:50:26


 

ผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์
Asst.Prof. Dr.Staporn Samalee
รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
Vice-President for Support Services
Tel 02-310- 8099 Fax 02-310-8098
drsamalee@aol.de
Update : 2016-04-19 11:44:10


 
ผศ.พิทยา สีสด
Asst.Prof.Phittaya Sisot
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
Vice-President for Bang Na Campus
Tel 0-2397-6290 Fax 0-2397-6290
S_phittaya@ru.ac.th
Update : 2016-04-19 11:45:44


 
รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
Assoc.Prof.Suksmai Sutthibodee
รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ
Vice-President for Legal
Tel 0-2310-8016
Update : 2016-04-20 08:26:05


 

รศ.ประโมทย์ จารุนิล
Assoc. Prof.Pramote Jarunil
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Vice-President for special affairs
Tel 0-2310-8946 Fax 0-2310-8946

Update : 2016-05-11 08:21:16


 
อาจารย์ว่าที่ รต.สมชัย อวเกียรติ
Lect.Dr.somchai Awakairt
รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ
Vice-President for Welfare
Tel 0-2310-8065 somchaiA@chaiyo.com
Update : 2016-04-20 09:01:29


 
ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
Asst. Prof.Leena Limapichat
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
Vice-President for Public Relations
Tel 0-2310-8046-7 Fax 0-2310-8674
leenaru@hotmail.com
Update : 2016-04-20 08:52:46


 

รศ.วิไลวรรณ ทองประยูร
Assoc.Prof.Wilaiwon Thonprayoon
รองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
Vice-President for Special Programs of Study
Tel 0-2310-8955-6 Fax 0-2310-8956

Update : 2016-04-20 08:34:25


 
รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข
Assoc.Prof.Dr.Nounla-or Saengsook
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
Vice-President for Art and Culture
Tel 0-2310-8885 Fax 0-2310-8885
nounlaor123@hotmail.com
Update : 2016-04-20 08:42:14


 
รศ.สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์
Assoc. Prof.Surasak Sujaritvanichpong
รองอธิการบดีฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ
Vice-President for Regional Campus Administration
Tel 0-2310-8065 zurakk@gmail.com
Update : 2016-04-20 09:39:42


 

อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์
Preecha Prayoonpat
รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
Vice-President for Alumni and Community Relations
Tel 0-2310-8019, 0-2310-8481
Update : 2016-05-11 08:40:34


 
รศ.ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์
Assoc.Prof Thongsuk Karanyapatanapong
รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์
Vice-President for Property Rights
Tel 0-2310-8191, 08-1444-0314 plaw24@hotmail.com
Update : 2016-05-11 08:27:59


 
รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก
Assoc.Prof.Chamnan Temmuangpuk
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
Vice-President for Regional Campus in Prachin Buri
Tel 0-2310-8939 Fax 0-2310-8939
chamnan_t@mail.com
Update : 2016-04-20 09:05:59


 

รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์
Assoc.Prof.Krit Purisinsit
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดอำนาจเจริญ
Vice-President for Regional Campus in Amnat Charoen
Tel 0-2310-8923 Fax 0-2310-8923

Update : 2016-04-20 09:34:21


 
รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
Assoc.Prof.Thaweesak Pinthong
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี
Vice-President for Regional Campus in Lop Buri
Tel 0-3641-4053-4, 0-2310-7137 Fax 0-3641-4052
Lopburi@ru.ac.th
Update : 2016-04-20 08:28:57


 
รศ.สมพล ทุ่งหว้า
Assoc.Prof.Sompon Thungwha
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดสงขลา
Vice-President for Regional Campus in Sangkhla
Tel 02310-8213, 0-7425-1333 Fax 0-2310-8213
sptwa@hotmail.com
Update : 2016-04-20 08:47:47


 

รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ
Asst.Prof. Visit Taweeset
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดเพชรบูรณ์
Vice-President for Regional Campus in Phetchabun
Tel 0-2310-8944 Fax 0-2310-8944
visittawee@gmail.com
Update : 2016-04-20 08:22:49


 
อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร
Lect.Viriya Katmaro
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์
Vice-President for Regional Campus in Surin
Tel 0-2310-8927 Fax 0-2310-8927
viriya_get@hotmail.com
Update : 2016-04-20 08:49:36


 
รศ.ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์
Assoc.Prof.Piyawat Chirathammawat
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดขอนแก่น
Vice-President for Regional Campus in Khon Kaen
Tel 0-2310-8932 Fax 0-2310-8932
mr.prasat11@gmail.com
Update : 2016-04-20 09:04:15


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400