นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

สำนักงานอธิการบดี 22 ถนนบรมราชชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Office of The President 22 Borommarachachonnani Road
Talingchan
Bangkok 10170
Tel 0 2849 7500-30
Fax 0 2849 7519

Update : 2012-03-30 10:45:48


มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Tha Phra Palace, 31 Na Phra Lan Road
Phra Nakorn
Bangkok 10200
Tel 0 2623 6115-22
Fax 0 2225 7258

Update :


มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง นครปฐม 73000
Sanamchandra Palace Campus, 6 Rajamankha Nai Road
Muang
Nakhon Phathom 73000
Tel 0 3425 3910-19, 0 3425 3840-44, 0 3427 0222-41
Fax 0 3425 5099

Update :


มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120
Phetchaburi Information Technology Campus, 1, Moo 3, Cha Am-Pranburi Road, Samphraya
Cha Am,
Phetchaburi 76120
Tel 0 3259 4043-50
Fax 0 3259 4026-27

Update :


 

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
Asst. Prof.Chaicharn Thavaravej
อธิการบดี
President
Tel 0 2849 7500 ext. 31421 chaichan@su.ac.th
Update : 2014-10-22 15:04:13


 
ผศ. ดรจรุงแสง ลักษณบุญส่ง
Asst. Prof.Jarungsaeng Laksanaboonsong,Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administrative Affairs
Tel 0 2849 7500 ext. 31423 jarungsaeng@hotmail.com@su.ac.th
Update : 2014-10-22 15:04:42


 
ผศ. ดรวันชัย สุทธะนันท์
Asst. Prof.Wanchai Sutananta, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
Vice President for Planning and Development
Tel 0 2849 7500 ext.31423 Fax 02 849 7518
wanchai@su.ac.th
Update : 2014-12-09 08:57:48


 

ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์
Asst.Prof.Thavorn Ko - udomvit
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
Vice President for Art and Culture
Tel 0 2849 7500 ext.31106 Fax 02 849 7563
thavorn@gmail.com
Update : 2014-12-09 09:06:54


 
อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
Lect.Panjapol Laopoonpat
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Vice President for Planning and Development
Tel 0 2849 7500 ext. 31425 Fax 0 2849 7518
panjapol@su.ac.th
Update : 2014-12-09 09:56:09


 
ผศ. ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
Asst. Prof.Sompid Kattiyapikul, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
Vice President for International and Special Projects
Tel 0 2849 7500 ext. 31427 Fax 02 849 7518
sompid@su.ac.th,sompid555@yahoo.com
Update : 2014-12-09 09:37:59


 

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
Assoc.Prof.Wasin Inkapatanakul, Ph.D
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Vice President for Quality Assurance in Education
Tel 0 2849 7500 ext.31424 Fax 0 2849 7518
wasin@su.ac.th
Update : 2014-12-09 09:15:28


 
รศ. ดร.คณิต เขียววิชัย
Assoc. Prof. Kanit Kheovichai, Ph.D.
รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
Vice President for Sanamchandra Palace
Tel 0 3425 5789 Fax 0 3425 5099
kanit@su.ac.th
Update : 2014-10-22 15:07:42


 
รศ.วัฒนา เกาศัลย์
Assoc.Watana Kaosal
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice President for Student Affairs
Tel 0 3425 5808 Fax 0 3425 3849
watana@su.ac.th
Update : 2014-12-09 09:43:52


 

ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร
Asst. Prof.Dowloy Kanjanamaneesathian
รองอธิการบดีเพชรบุรี
Vice President for Phetchaburi
Tel 0 3259 4034 Fax 0 3259 4026
dowloy@su.ac.th, dowloy@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-09 09:20:35


 
ผศ. ดรเชาวรีย์ อรรถลังรอง
Asst. Prof.Chaowaree Adthalungrong, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice President for Student Affairs
Tel 0 3425 3843 - 44 Ext. 22300 Fax 0 3425 5807
chaowaree@su.ac.th,rchaowaree@yahoo.com
Update : 2014-12-09 09:02:20


 
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
Asst. Prof.Sayumporn Kasornsuwan
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
Assistant to the President for Art and Culture
Tel 0 2849 7500 ext. 31107 Fax 02 849 7563
oudyboy3711@hotmail.com
Update : 2014-12-09 09:53:08


 

ผศ. ดร.สาโรช พูลเทพ
Asst. Prof.Saroj Pullteap, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
Assistant to the President for nt Affairs, Sanamchandra Palace
Tel 0 3425 5788 Fax 0 3425 5099
saroj@su.ac.th
Update : 2014-12-09 09:49:40


 
อ.นนท์ คุณคํ้าชู
Lect.Non Khuncumchoo, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Assistant to the President for Planning and Development
Tel 0 2221 5869 Fax 0 2225 7258
non@su.ac.th
Update : 2014-12-09 09:58:56


 
อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
Lect.Noppadon Viroonchatapun
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
Assistant to the President for Student Affairs, Wang Tha Phra
Tel 0 2221 4333 Fax 0 2221 7816
n_viroonchatapun@yahoo.co.th
Update : 2014-12-09 10:20:04


 

ผศ. ดร. ธงชัย เตโชวิศาล
Asst. Prof. Thongchai Taechowisan, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์)
Assistant to the President for Student Affairs, Sanamchandra Palace
Tel 0 3424 5337 ext. 28809 tthongch@su.ac.th,tewson84@hotmail.com
Update : 2014-12-09 09:25:14


 
อ. ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง
Lect. Peerapat Yangklang, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
Assistant to the President for International and Special Projects
Tel 0 2849 7500 ext. 31402 Fax 0 2849 7518
peerapat@su.ac.th
Update : 2014-12-09 10:23:35


 
น.ส.อัปสร กิจเจริญค้า
MissAupsorn Kitcharoenka
ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
Director Office of The President
Tel 0 2849 7543 Fax 0 2849 7545
aupsorn@su.ac.th
Update : 2015-01-08 10:30:38


 

นางอัจฉรา ทองส่งโสม
Mrs.Achara Tongsongsom
(รักษาการ)ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director (Acting) Central Affairs Division
Tel 0 2849 7534 Fax 0 2849 7535
ksanong@su.ac.th
Update : 2014-12-09 10:41:03


 
น.ส.ญาณิฐา หลิมวัฒนา
MissYanitha Limwattana
หัวหน้า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
Head Council of Silpakorn University
Tel 0 2849 7500 ext.31301 Fax 0 2849 7505
yanitha@su.ac.th
Update : 2015-01-08 10:31:18


 
นางสาวสันนิภา ก้องสมุทร
MissSunnipa Kongsamut
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Treasury Division
Tel 0 2849 7525 Fax 0 2849 7527
sunnipa@su.ac.th
Update : 2014-12-09 10:45:32


 

น.ส.เสาวณีย์ คูพูลทรัพย์
MissSaowanee Kupulsub
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2849 7553 Fax 0 2849 7555
ksaowane@su.ac.th
Update : 2014-12-09 10:47:29


 
นางสายสมร สุระแสง
Mrs.Saismorn Surasaeng
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
Director Office of Quality Assurance in Education
Tel 0 2849 7500 ext. 31321 Fax 0 2849 7506
saismorn@su.ac.th
Update : 2014-12-09 10:54:27


 
นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ
Mrs.Sumonta Sareewattana
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
Director Office of Internal Audit
Tel 0 2849 7551 Fax 0 2849 7552
sumonta@su.ac.th
Update : 2014-12-09 10:55:18


 

นายสหรัฐ มณีจันทร์
Mr.Saharath Manichandra
ผู้อำนวยการ กองนิติการ
Director Legal Affairs
Tel 0 2849 7549 Fax 0 2849 7550
saharath@su.ac.th
Update : 2014-12-09 11:32:00


 
น.ส.สายชนม์ สัจจานิตย์ (รักษาการ)
MissSaichon Sajjanit (Acting)
ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา
Director Educational Service Division
Tel 0 2623 6115 ext.11485 Fax 0 2221 3102
ssaichon@su.ac.th
Update : 2014-12-09 10:58:35


 
นางนงรัตน์ โสมขันเงิน
Mrs.Nongrat Somkanngern
ผู้อำนวยการ กองงานวิทยาเขต
Director Extension Service Division
Tel 0 3425 3910-19 ext. 22104, 0 3425 3845 Fax 0 3425 5099
nongrat@su.ac.th
Update : 2014-12-09 11:00:19


 

รศ. ดร.คณิต เขียววิชัย
Assoc. Prof. Kanit Kheovichai
(รักษาการ) ผู้อำนวยการ กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร์
(Acting) Director Vehicle, Building and Ground Service Division, Sanamchandra Palace
Tel 0 3425 5789 Fax 0 3425 5099
kanit@su.ac.th
Update : 2014-12-09 11:06:05


 
นายกมล แมลงทับ
Mr.Kamol Malanktub
ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา
Director Student Affairs Division
Tel 0 3425 3910-19 ext. 22402 Fax 0 3425 3849
mkamol@su.ac.th
Update : 2014-12-09 11:27:34


 
นายสอาด ศรีจันทร์
Mr.Saard Srijan
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Director Office of Phetchaburi Information Technology Campus
Tel 0 3259 4043 ext. 41001 Fax 0 3259 4026
saard@su.ac.th
Update : 2014-12-09 11:29:23


 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
Faculty of Painting, Sculpture And Graphic Arts
Tel 0 2221 0820 Fax 0 2225 8991
www.finearts.su.ac.th
Update :


 
อ.อำมฤทธิ์ ฃูสุวรรณ
Lect.Amrit Chusuwan
คณบดี
Dean
Tel 0 2221 0820, 0 2225 8991 achusuwan@yahoo.com
Update : 2014-12-09 11:42:07


 
ผศ.ไพโรจน์ วังบอน
Asst. Prof.Pairoj Wangbon
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administration
Tel 0 2221-0820, 0 2225 8991 pairoj_09@hotmail.com
Update : 2014-12-09 11:51:39


 

อ.โอชนา พูลทองดีวัฒนา
Lect.Ochana Poonthongdeewatthana
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 2221 0820, 0 2225 8991 ochana@gmail.com
Update : 2014-12-09 12:10:39


 
ผศ.อดิเรก โลหะกุล
Asst.Prof.Adirek Lohakun
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
Tel 0 2221 0820, 0 2225 8991 adllhk@hotmail.com
Update : 2015-01-08 10:18:56


 
ผศ.สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล
Asst. Prof.Sittichai Pratchayaratikun
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
Deputy Dean for Plan, Development and Quality Assurance
Tel 0 2221 0820, 0 2225 8991 ratikun@hotmail.com
Update : 2014-12-09 12:19:41


 

อ.สาครินทร์ เครืออ่อน
Lect. Sakarin Krue-on
รองคณบดีพระราชวังสนามจันทร์
Deputy Dean for Sanamchandra Palace Campus
Tel 0 2225 8991 sakarink@yahoo.com,sakarink@icloud.com
Update : 2014-12-09 12:24:11


 
อ.พงษ์พันธ์ จันทนะมัฏฐะ
Lect.Pongpan Chantanamattha
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (วังท่าพระ)
Assistant Dean for Students Affairs, Wang Tha Phra
Tel 0 2225 8991 chantanamattha@yahoo.com
Update : 2014-12-09 12:27:04


 
อ.มานะ เอี่ยมวัฒนะ
Lect.Mana Iemwattana
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระราชวังสนามจันทร์)
Assistant Dean for Students Affairs, Sanamchandra Palace Campus
Tel 0 2225 8991 manameedee@gmail.com
Update : 2014-12-09 12:29:26


 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Architecture
Tel 0 2221 5877 Fax 0 2221 8837
www.arch.su.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
Assoc.Prof.Chaiyasit Dankittikul, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 2221 3850 chai0302@yahoo.com
Update : 2015-01-08 10:19:29


 
อ. ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์
Lect. Thana Chirapiwat
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administrative Affairs
Tel 0 2221 5877 tna.grfx@gmail.com
Update : 2014-12-09 12:43:11


 

อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
Lect.Kreangkrai Kirdsiri, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
Deputy Dean for Planning and Research Affairs
Tel 0 2221 5877 ch_society @hotmail.com
Update : 2014-12-09 12:53:58


 
อ. ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
Lect.Thaipat Puchidchawakorn, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
Tel 0 2221 5877 ext. 3151 sothaipat@gmail.com
Update : 2014-12-09 12:53:24


 
อ.ดร.สัทธา ปัญญาแก้ว
Lect.Satta Panyakaew, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 2221 5877 ext. 3101 p_satta@hotmail.com
Update : 2014-12-09 12:58:33


 คณะโบราณคดี
Faculty of Archaeology
Tel 0 2224 7684 Fax 0 2226 5355
www.archae.su.ac.th
Update :


 
ผศ.ชวลิต ขาวเขียว
Asst.Prof.Chawalit Khaokhiew
คณบดี
Dean
Tel 0 2224 7683, 0 2623 6115 ext.11129 khaokhiew_c@silpakorn.edu
Update : 2015-01-08 09:56:56


 
ผศ. ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์
Asst. Prof.Orawan Boonyarith, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 2225 3186, 0 2623 6115 ext.11135 lekorw@gmaik.com
Update : 2015-01-08 09:56:24


 

อ.ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์
Lect.Kamlaitip Pattapong, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ
Deputy Dean for Research and Special Projects
Tel 0 2225 1848, 0 2623 6115 ext.11126 kamlaitip.p@gmail.com
Update : 2014-12-09 13:15:54


 
อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา
Lect.Sasithron Sinvuttaya
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean Student Affairs
Tel 0 2222 3173,0 2623 6115 ext.11128 sasithorn@msn.com
Update : 2014-12-09 13:19:31


 


คณะมัณฑนศิลป์
Faculty of Decorative Arts
Tel 0 2221 5874 Fax 0 2225 4350
www.decorate.su.ac.th
Update :


 

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง
Asst.Prof.Akekapong Treetrong
คณบดี
Dean
Tel 0 2222 5877, 0 2623 6115 ext. 11264 t_akekapong@hotmail.com
Update : 2014-12-09 13:24:23


 
ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
Asst.Prof.Phuvanart Rattanarungsikul, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์
Deputy Dean for Administration and Sanamchandra Palace
Tel 0 2433 1000,0 2623 6115 ext. 11287 pwart@mail.com
Update : 2014-12-09 15:51:57


 
อ. ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
Lect. Yodkwan Sawatdee, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Deputy Dean for Academic and Quality Assurance in Education
Tel 0 2222 5875, 0 2623 6115 ext. 11513 kru_ton@hotmail.com
Update : 2014-12-09 15:56:33


 

อ.ธัชวิทย์ สีบุญเรือง
Lect.Tajchavit Sibunruang
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Student Affairs and Special Affairs
Tel 0 2222 5875, 0 2623 6115 ext. 11514 tajchavit.s@gmail.com
Update : 2014-12-09 16:01:20


 


คณะอักษรศาสตร์
Faculty of Arts
Tel 0 3425 5096-7 Fax 0 3425 5794
www.arts.su.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม
Asst.Prof.Somchai Sumniengngam, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3425 3910-19 ext. 23100 somchaisum1@gmail.com
Update : 2014-12-09 16:02:46


 

อ.ดร.กัลยา เทียนวงศ์
Lect.Kanlaya Tienwong, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean for Academic Affairs and Research
Tel 0 3425 3910-19 ext. 23140 kanlayatiean@yahoo.com
Update : 2014-12-09 16:14:30


 
อ.ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา
Lect.Prasitchai Jaratchaiwanna
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
Tel 0 3425 3910-19 ext. 23130 prasitchai.j@hotmail.com
Update : 2014-12-11 14:45:24


 
อ.สกนธ์ ม่วงสุน
Lect. Sakon Muangsun
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
Deputy Dean for Planning and Quality Assurance in Education Affairs
Tel 0 3425 3910-19 ext. 23105 toffee232@hotmail.com,sakon.su@outlook.com
Update : 2014-12-11 14:49:44


 

อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
Lect.Wirat Siriwatananawin
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
Deputy Dean for External and Special Affairs
Tel 0 3425 3910-19 ext. 23102 wiratosensei@yahoo.com
Update : 2014-12-11 14:50:44


 


คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education
Tel 0 3425 5095 Fax 0 3425 5796
www.educ.su.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์
Assoc.Prof.Wisa Chattiwat, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3427 2609 ext.29300 wisa@su.ac.th
Update : 2014-12-11 15:02:46


 

ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม
Assoc. Prof.Montana Watanatanom
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administrative Affairs
Tel 0 3425 5095 ext. 29301 montana@su.ac.th
Update : 2012-03-30 12:37:45


 
อ.ดร.กมล โพธิเย็น
Lect.Kamol Phoyen, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 3425 5095 ext. 29302 kamol@su.ac.th
Update : 2012-03-30 12:25:52


 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Maream Nillapun, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
Deputy Dean for Research Affairs and Quality Assurance in Education
Tel 0 3425 095 ext. 29303 Maream_su@hotmail.com
Update : 2014-12-11 14:57:07


 

อ.ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์
Lect.Wannee Jermsurawong, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
Tel 0 3425 5095 ext. 29304 wanneejerm@hotmail.com
Update : 2012-03-30 12:38:23


 
ผศ. ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
Asst. Prof.Eknarin Bangthamai, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและกิจการพิเศษ
Deputy Dean for Information Technology and Special Activity
Tel 0 3425 5095 eknarin.b@gmail.com
Update : 2014-12-11 15:01:04


 


คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Tel 0 3425 5093 Fax 0 3427 3050
www.sc.su.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง
Assoc.Prof.Suabsagun Yooyuanyong, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3424 5300 ext.28001 suabkul@su.ac.th,sc.silpakorn@gmail.com
Update : 2014-12-11 15:51:23


 
อ. ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
Lect. Pairoj Khawsithiwong, Ph.D.
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 3424 5300 ext.28003 pairoj@su.ac.th
Update : 2014-12-11 15:54:19


 
อ. ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์
Lect.Waranyoo Pulsawat, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean for Academic Affairs and Research
Tel 0-3424-5300 ext.28002 p.waranyoo@gmail.com,waranyoo@su.ac.th
Update : 2014-12-18 09:26:00


 

อ.สุมิตร์ เขียววิชัย
Lect.Sumit Kheovichai
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Deputy Dean for Information Technology
Tel 0-3424-5300 ext.28007 sumit@su.ac.th
Update : 2014-12-18 09:29:22


 
อ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
Lect.Opas Wongtaweesap
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาระบบงาน
Deputy Dean for Student Affairs and Research
Tel 0-3424-5300 ext.28005 opas@su.ac.th
Update : 2014-12-18 09:32:30


 
ผศ. ดร. นพดล ชุมชอบ
Asst. Prof.Noppadol Chumchob, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistant Dean for Administrative Affairs
Tel 0 342 45300 ext. 28004 cnoppado@su.ac.th
Update : 2014-12-18 09:39:34


 

อ. ดร.วรภาส พรมเสน
Lect.Worrapass Promsen, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์
Assistant Dean for Special Affairs and Public Relations
Tel 0 3424 5300 ext. 28006 wpromsen@su.ac.th
Update : 2014-12-18 09:51:10


 


คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Pharmacy
Tel 0 3425 5801 Fax 0 3425 5801
www.pharm.su.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
Assoc.Prof.Jurairat Nunthanid, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3425 5800 ext. 24282 jrr@su.ac.th
Update : 2014-12-18 10:00:26


 

ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
Asst.Prof.Nattawat Nattapulwat, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administrative Affairs
Tel 0 3425 5800 ext. 24283 nattawat@su.ac.th
Update : 2014-12-18 10:07:56


 
รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
Assoc.Prof.Tanasait Ngawhirunpat, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0 3425 5800 ext. 24326 tanasait@su.ac.th
Update : 2014-12-18 10:28:05


 
ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
Prof.Pornsak Sriamornsak, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean for Research and International Affairs
Tel 0 3425 5800 ext. 24279 pornsak@su.ac.thspornsak@hotmail.com
Update : 2014-12-18 10:32:25


 

ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย
Asst.Prof.Sathit Niratisai, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
Associate Dean for Planning and Quality Assurance
Tel 0 3425 5800 ext. 24334 sathit@su.ac.th
Update : 2014-12-18 10:43:44


 
ผศ. ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย
Asst.Prof.Surasit Lochid - amnuay, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาชีพ
Associate Dean forProfessional Affairs
Tel 0 3425 5800 ext. 24336 surasit@su.ac.th
Update : 2014-12-18 10:50:15


 
อ.ดร.ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์
Lect.Panoopat Poompruek, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Associate Dean for Student Development and Alumni Affairs
Tel 0 3425 3910-7 ext. 24308 panoopat@su.ac.th
Update : 2014-12-18 10:54:41


 

อ. ดร.ทิพาพร พงษ์เมษา
Lect.Tipaporn Pongmesa, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (พัฒนาการเรียนการสอน)
Associate Dean for Academic Affairs (Teaching and Learning Development )
Tel 0 3425 5800 ext.24337 tipaporn.p@su.ac.th
Update : 2014-12-18 13:18:42


 
อ. ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ
Lect.Waranee Bunchuailua, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา)
Assistant Dean for Academic Affairs (Graduate Studies)
Tel 0 3425 5800 ext. 24337 waraneet@su.ac.th
Update : 2015-01-08 10:20:26


 


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Faculty of Engineering and Industrial technology
Tel 0 3421 9364-66 Fax 0 3421 9358
www.eng.su.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
Asst. Prof.Pajaera Patanathabutr, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3421 9364-66 ext. 25115, 0 3421 9359 pajaera@su.ac.th
Update : 2015-01-06 08:24:48


 
ผศ. ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
Asst. Prof.Nitipong Soponpongpipat, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administrative Affairs
Tel 0 3421 9364-66 ext. 25114 nitipongsopon@gmail.com
Update : 2015-01-06 08:27:29


 
อ.วิชัย จันทรักษา
Lect.Wichai Chantharaksa
รองคณบดีฝ่ายงานแผนและการจัดการความรู้องค์กร
Deputy Dean for Planning and Knowledge Management
Tel 0 3421 9364-66 ext. 25612,25114 cwichai@hotmail.com
Update : 2015-01-06 12:37:16


 

รศ.มาณพ ปานะโปย
Assoc.Prof.Manop Panapoy
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
Deputy Dean for Research and International Affairs
Tel 0 3421 9364-66 ext. 25314,25113 pmanop@su.ac.th
Update : 2015-01-06 12:39:33


 
ผศ. ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
Asst. Prof.Arunsri Leejeerajumnean
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 3421 9364-6 ext. 25113 arunsrilee@yahoo.com
Update : 2015-01-08 10:23:31


 
ผศ. ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข
Asst. Prof.Choowong Chaisuk, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Deputy Dean for Research and Academic Services
Tel 0 3421 9364-6 ext. 25612 choowong@su.ac.th
Update : 2015-01-06 12:46:03


 

ผศ. ดร.นิติ ยงวณิชย์
Asst. Prof.Niti Yongvanich, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Administrative Affairs and Quality Assurance in Education
Tel 0 3421 9364-6 ext. 25123 niti@su.ac.th
Update : 2015-01-06 12:49:11


 
ผศ. ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร
Asst. Prof.Teerasak Hudakorn, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Student and Special Affairs
Tel 0 3421 9364-66 ext. 25411 ext. 130 hudakorn_tee@hotmail.com
Update : 2015-01-06 12:52:39


 
อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย์
Lect.Pornchai Pliamsup
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
Assistant Dean for Information Affairs
Tel 0 3421 9364-6 ext. 25520 pliamsup_p@silpakorn.edu
Update : 2015-01-06 12:57:04


 คณะดุริยางคศาสตร์
Faculty of Music
Tel 0 2424 5623,0 2424 5526 Fax 0 2424 5618
www.music.su.ac.th
Update : 2014-12-18 13:23:53


 
อ.ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
Lect.Damrih Banawitayakit
คณบดี
Dean
Tel 0 2424 5526 damrihoboe@gmail.com
Update : 2014-12-18 13:25:49


 
อ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ
Lect.Wootichai Lertsatakit
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administrative Affairs
Tel 0 2424 5623 ext. 29 wlertsatakit@yahoo.com
Update : 2014-12-26 10:36:36


 

อ.ชนุตร์ เตชธนนันท์
Lect.Chanutr Techatana-nan
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Deputy Dean for Special Affairs
Tel 0 2424 5623 ext.29 hong2901@yahoo.com
Update : 2014-12-18 14:58:23


 
อ.ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง
Lect.Nattawut Tianponkrang
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic Affairs
Tel 0 2880 8660 shortbassoon@yahoo.com
Update : 2014-12-18 15:02:59


 
ผศ.คมธรรม ดำรงเจริญ
Asst. Prof.Komtham Domrongchareon
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
Assistant Dean for Research
Tel 0 2880 8660 komtham@hotmail.com
Update : 2014-12-18 15:10:53


 

อ.ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์
Lect.Chaibandit Peuchphonsub
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Special Affairs
Tel 0 2424 5526 pizzaproud@hotmail.com
Update : 2014-12-26 10:51:31


 
อ.พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์
Lect.Pongpat Pongpradit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Assistant Dean for Student Affairs
Tel 0 2880 8660 four_guitarra@hotmail.com
Update : 2015-01-07 15:27:02


 
อ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน
Lect.Worapon Karnweerayothin
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 2424 5623 ext. 12 wworapon@gmail.com
Update : 2014-12-26 10:41:01


 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology
Tel 0 3259 4037-8 Fax 0 3259 4037-8
www.asat.su.ac.th
Update :


 
อ.ดร.ภวพล คงชุม
Lect.Pawapol Kongchum, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3259 4036, 0 3259 4043-50 ext. 41130 pawapol@su.ac.th
Update : 2014-12-26 11:10:39


 
อ.วัชราภรณ์ รวมธรรม
Lect.Watcharaporn Ruamthum
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean of Administrative Affairs
Tel 0 3259 4037 rwatchar@su.ac.th
Update : 2014-12-26 11:25:33


 

อ.ชนม์ ภู่สุวรรณ
Lect.Chon Poosuwan
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Deputy Dean for Research and Foreign Affairs
Tel 0 3259 4037 chon@su.ac.th
Update : 2014-12-26 11:45:12


 
อ. ดร.อนันท์ เชาว์เครือ
Lect.Anan Chaokaur, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Deputy Dean for Planning and Development
Tel 0 3259 4037 canan@su.ac.th
Update : 2015-01-08 10:24:13


 
อ. ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์
Lect.Supawadee Manatrinon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 3259 4038 msupawad@su.ac.th
Update : 2015-01-08 10:24:44


 

ผศ.อนวัช บุญภักดี
Asst. Prof.Anawat Boonyapukdee
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Dean Dean for Special Affairs
Tel 0 3259 4037 anawat@su.ac.th
Update : 2014-12-26 12:11:25


 
ผศ.อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
Asst. Prof.Auraiwan Isuwan
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Deputy Dean for Student Development
Tel 0 3259 4037 auraiwan@su.ac.th
Update : 2015-01-08 10:25:13


 


คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Science
Tel 0 3259 4028 Fax 0 3259 4027
www.management.su.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
Asst. Prof.Phitak Siriwong, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3259 4043-50 ext. 4111 phitak@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 12:30:38


 
อ.จอมภัค คลังระหัด
Lect.Chombhak Klangrahad
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41401 chombhak@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 12:35:16


 
ผศ. ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
Asst. Prof.Thirawat Chantuk, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
Deputy Dean for Planning and Quality Assurance
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41396 thirawat@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 12:38:03


 

ผศ.นภนนท์ หอมสุด
Asst. Prof.Noppanon Homsud
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Deputy Dean for Research and Graduate Study
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41404 noppanon@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 12:40:36


 
ผศ.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า
Asst.Manassinee Boonmeesrisa-nga
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41415 manassinee@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 13:07:25


 
รศ.ประสพชัย พสุนนท์
Assoc. Prof.Psasopchai Pasunon
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Deputy Dean for Special Affairs
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41399 prasopchai@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 13:11:45


 

อ.สิริชัย ดีเลิศ
Lect.Sirichai Deelers
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
Deputy Dean for Student Affairs
Tel 0 3259 4043-50 ext.41414 sirichai@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 13:13:27


 
อ.ประพล เปรมทองสุข
Lect.Prapon Premthongsuk
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic Affairs
Tel 0 3259 4043-50 ext.41369 prapon@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 13:16:10


 
อ.วิสวัส ทองธีรภาพ
Lect.Wissawas Thongteerapharb
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
Assistant Dean for Graduate Studies and Research
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41228 wissawas@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 13:20:01


 

อ.พัชรินทร์ พระราช
Lect.Patcharin Phrarat
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Assistant Dean for International Affairs
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41353 pacharin@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 13:23:22


 
อ.อริสสา สะอาดนัก
Lect.Arissa Sa-ardnak
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Special Affairs
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41342 arissa@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 13:26:28


 
อ.ปริญญา หรุ่นโพธิ์
Lect.Parinya Roonpho
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Assistant Dean for Studentl Affairs
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41411 parinya@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 13:32:06


 

อ.วรพล พินิจ
Lect.Worapol Pinit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Assistant Dean for Studentl Affairs
Tel 0 3259 4043-50 ext. 41340 worapol@ms.su.ac.th
Update : 2014-12-26 13:33:28


 


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty of Information and Communication Technology
Tel 0 3259 4033 Fax 0 3259 4033
www.ict.su.ac.th
Update :


 
อ.มานพ เอี่ยมสะอาด
Lect.Manop Iamsaard
คณบดี
Dean
Tel 0 3259 4033 manop2ict@yahoo.com
Update : 2014-12-26 13:45:49


 

อ.นฤชร สังขจันทร์
Lect.Naruechron Sangkachantra
รองคณบดีฝ่ายบริหาร(กรุงเทพฯ)
Deputy Dean for Administrative Affairs (Bangkok)
Tel 0 2233 4995 naruechorn_sang@hotmail.com
Update : 2014-12-26 13:49:15


 
อ.สมศักดิ์ ชาตินํ้าเพ็ชร
Lect.Somsak Chartnamphet
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
Assistant Dean for Educational Services
Tel 0 2233 4995 avsomsak@hotmail.com
Update : 2014-12-26 13:53:29


 
อ.ศาสวัต บุญศรี
Lect.Sasawat Boonsri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ)
Assistant Dean for Studentl Affairs
Tel 0 2233 4995 sasawat11@gmail.com
Update : 2014-12-26 13:57:40


 

อ.พรพรรณ เชยจิตร
Lect.Pornphan Sheoychitra
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
Assistant Dean for Art and Culture
Tel 0 2233 4995 pondphan@gmail.com
Update : 2014-12-26 14:00:17


 
อ.ณัฐพร กาญจนภูมิ
Lect.Nathaporn Karnjanapoomi
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Assistant Dean for International Affairs
Tel 0 2233 4995 tarn_k@yahoo.com
Update : 2014-12-26 14:03:47


 
อ.มาย ยินชัย
Lect.Myre Yinchai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
Assistant Dean for Information Technology
Tel 0 3259 4033 myreict@gmail.com
Update : 2014-12-26 14:12:18


 

อ.ฉายสิริ พัฒนถาวร
Lect.Chaisiri Pattanathaworn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Special Projects
Tel 0 3259 4033 chaisirip@live.com
Update : 2014-12-26 14:15:17


 
อ.ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์
Lect.Pattarapan Roonrakwit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Assistant Dean for Educational Standards and Quality
Tel 0 2233 4995 ajpui20@hotmail.com
Update : 2014-12-26 14:18:29


 


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University International College
Tel 02 8497522-23 Fax 02 849 7524
www.suic.org
Update : 2012-03-30 10:39:08


 

รศ.ดร.เกษร จันทร์ศิริ
Assoc. Prof.Gaysorn Chansiri, Ph.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2849 7522 ext. 31501, 0 2880 8361 - 2 ext. 512 gaysorn@su.ac.th
Update : 2014-12-26 14:24:00


 
รศ. ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง
Assoc. Prof.Auayporn Apirakaramwong, Ph.D.
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Deputy Director for Planning and Development
Tel 0 2849 7522 ext. 31501, 0 2880 8361 - 2 ext. 512 a.auayporn@gmail.com
Update : 2014-12-26 14:54:59


 
ผศ. ดร.สุรวุฒิ วัฒนา
Asst. Prof.Surawut Watana, Ph.D.
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Deputy Director for Academic Affairs
Tel 0 2849 7522 ext. 31501, 0 2880 8361 - 2 ext. 512 surawut@su.ac.th
Update : 2014-12-26 14:54:39


 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
Asst. Prof.Burin T. Sriwong
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
Deputy Director for Student Development and Special Affairs
Tel 0 2849 7522 ext. 31501, 0 2880 8361 - 2 ext. 512 burin@su.ac.th
Update : 2014-12-26 14:57:44


 
อ.เนตรชนก ฤทธาคนี
Lect.Nethchanok Riddhagni
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Assistant Director for Academic Affairs
Tel 0 2880 8361-3 ext. 811 riddhagni_n@silpakorn.edu
Update : 2014-12-26 15:04:02


 
อ.อมรา วีระวัฒน์
Lect.Amara Verawat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Director for Quality Assurance
Tel 0 2880 8361-3 ext. 809 amara.vw@gmail.com
Update : 2014-12-26 15:12:04


 

อ. ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์
Lect.Sudawadee Chanpiwat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
Assistant Director for Graduate Studies and Research Affairs
Tel 0 2880 8361-3 ext. 808 chanpiwat@hotmail.fr
Update : 2014-12-26 15:10:56


 


บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School
Tel 0 2880 9942, 0 3421 8788 www.graduate.su.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
Assoc.Prof.Panjai Tantasanawong, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 2849 7500 ext. 31201 / 0 3424 3435 ext. 22500 panjai@gmail.com
Update : 2015-01-08 10:26:55


 

ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
Asst.Prof.Chaiyos Paiwithayasiritham, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean for Academic and research Affairs
Tel 0 3424 3435 chaiyos2010@gmail.com
Update : 2015-01-08 10:29:35


 
ผศ. ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
Asst. Prof.Natthapol Suwankusolsong
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ
Deputy Dean for Art and Design Affairs
Tel 0 2849 7502 natthapol_s@hotmail.com
Update : 2015-01-07 15:02:21


 
ผศ.อมรินทร์ เทวตา
Asst. Prof.Amarin Tawata
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)
Deputy Dean for Phetchaburi Information Technology Campus
Tel 0 3259 4107 amarin@su.ac.th
Update : 2015-01-07 15:05:06


 สำนักหอสมุดกลาง
Central Library
Tel 0 3425 5806 Fax 0 3427 0607
www.lib.su.ac.th
Update :


 
อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
Asst.Prof.Sakdipan Tonwimonrat, Ph.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0-3425-5806 sakdipan@su.ac.th
Update : 2012-03-29 15:18:01


 
ผศ.อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร
Asst.Prof.Atiwat Wiroonpetch
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตวังท่าพระ
Deputy Director,Thapra Campus
Tel 0 2222 5885 atiwat@su.ac.th
Update : 2015-01-06 07:51:43


 

อ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ
Lect.Saisuda Tiacharoen, Ph.D.
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
Deputy Director of Strategy and Quality Assurance
Tel 0 3425 5806 saisuda@su.ac.th
Update : 2015-01-06 07:55:49


 


หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University Art Centre
Tel 0 2221 3841 Fax 0 2221 3841
www.art-center.su.ac.th
Update : 2015-01-06 07:57:20


 
อ. ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์
Lect.Paramaporn Sirikulchayanont, Ph.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2623 6115 ext.11418 writetaye@gmail.com
Update : 2015-01-06 08:01:37


 สถาบันวิจัยและพัฒนา
Research and Development Institute
Tel 0 3425 5808 Fax 0 3421 9013
research.inst54@gmail.com
Update : 2015-01-08 09:53:03


 
ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
Asst.Prof.Alice Thienprasert, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director
Tel 0 3427 1547 creativealice9@gmail.com
Update : 2015-01-08 09:45:11


 


ศูนย์คอมพิวเตอร์
Computer Centre
Tel 0 3425 5811-3 Fax 0 3421 9079
www.cc.su.ac.th
Update :


 

ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
Asst. Prof.Chatchai Powthongchin
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3425 5813 chatchai@su.ac.th
Update : 2015-01-06 08:07:42


 


สำนักบริการวิชาการ
The Office of Academic Service
Tel 0 2222 7130 Fax 0 2222 4851

Update :


 
อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี
Lect.Sarayuth Saenmee, Ph.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2623 6115 ext. 11472, 0 2222 7130, 0 3424 4217 sarayuth@ms.su.ac.th, sarayuth_liv@hotmail.com
Update : 2015-01-06 08:10:25


 สภาคณาจารย์
The Faculty Senate of Silpakorn University
Tel 0 3425 5810 Fax 0 3425 5810
www.spasu@su.ac.th
Update :


 
รศ. ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
Assoc.Prof.Boonsri Jongsareejit, Ph.D.
ประธานสภาคณาจารย์
President
Tel 0 3424 3429 ext. 28811 boonsri.su@gmail.com
Update : 2015-01-06 08:12:17


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400