นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

114 ถนนสุขุมวิท ซอย 23
กรุงเทพฯ 10110
114 Thonon Sukumvit Soi 23
Bangkok
10110
Tel 026495000
Fax 022584007
http://www.swu.ac.th/
Update : 2012-03-13 09:58:57


 

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
Assistant Professor Dr. Chalermchai Boonyaleepun
อธิการบดี
President
Tel 0-2262-1736 Fax 0-22584007
chalermchai@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:04:59


 
รศ.สุภา ปานเจริญ
Associate Professor Supa Pancharoen
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administrative Affairs
Tel 0-2260-1011 Fax 0-2260-1011
supha@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:14:18


 
ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
Professor Dr. Pansiri Phansuwan
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice President for Academic Affairs
Tel 0 2649 5000 ext. 15929 Fax 0-2258-9582
pansiri@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 14:00:16


 

รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
Associate Professor Kunyada Anuwong
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Vice President for Educational Quality Assurance
Tel 0-2260-2574 Fax 0-2259-6447
kunyada@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:24:34


 
ดร.อรพรรณ วีระวงศ์
Dr.Aurapan Weerawong
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Vice President for International Relations
Tel 0-2260-1014 Fax 0-2258-4006
aurapanw@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:21:25


 
รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
Associate Professor Dr. Rith Watthanachaiyingcharoen
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
Vice President for Personnel Affairs
Tel 0-2261-5702 Fax 0-2258-0313
rith@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 14:00:49


 

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
Associate Professor DrChanwit Tiamboonprasert
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
Vice President for Academic Services for Community
Tel 0-2649-5000 ext.15655 Fax 0-2261-6563
chanwitt@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:36:00


 
ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์
Assistant Professor Amornpong Suthummaraksa
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Vice President for External Affairs
Tel 026495000 ext. 15734 Fax 0-2258-0311
amorn@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:19:30


 
ผศ.นพ. วิชิต ลีละศิธร
Assistant Professor Vichit Leelasithor
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Vice President for Planning and Development
Tel 0 2258 9378 Fax 0 2258 4114
vichit@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:16:33


 

ดร.พิศุทธิ์ จำเริญรวย
Dr.Pesuit Jumreanruai
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Vice President for Physical and Environmental Affairs
Tel 0-2649-5000 ext 15887 Fax 0-2260-1499
pesuitj@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:31:55


 
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
Assistant Professor Kittikoon Rungruang
รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์
Acting Vice President for Ongkharak Campus
Tel 0-3739-5383-6 Fax 0-3739-5387
kittikoo@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:28:43


 
ผศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
Assistant Professor DrVuttipon Tarateeraseth
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant to the President for Academic Affairs
Tel 0-2649-5000 ext.27070 Fax 0-3732-2605
vuttipon@g.swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:54:28


 

ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
Assistant Professor Dr.Wanlaya Tanechpongtamb
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant to the President for Academic Affairs
Tel 0-2649-5368 Fax 0-2260-8100 ต่อ 1-4618
wanlaya@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:45:20


 
ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
Dr.Sompratana Wongboonnuk
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
Assistant to the President for Academic Services for Community
Tel 0-2649-5000 ext.18660 Fax 0-2260-0128
somprat@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:05:23


 
ว่าที่ ร.อ. ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา
Acting Capt. Varit Intrama
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
Assistant to the President for Legal Affairs
Tel 0-2649-5000 ext.15059 Fax 0-2664-2049
varit@swu@ac.th
Update : 2014-11-24 10:08:16


 

ผศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต
Assistant Professor olarn prommalikit, MD.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Assistant to the President for Student Development
Tel 0-3739-5085-6 ext.10901 Fax 0-3739-5085-6
olarn@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 14:01:49


 
ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
Dr.Surasak Laloknam
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Assistant to the President for Student Development
Tel 0-2649-5000 ext.18251 Fax 0-2649-5629
surasakl@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:14:57


 
ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล
Assistant Professor Dr.Sirinun Pongmayteegul
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant to the President for Educational Quality Assurance
Tel 0-2260-2574 Fax 0-2259-6447
sirinunp@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:18:25


 

นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
Mr.Woraphon Aramrussamekul,MD
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์
Assistant to the President for Ongkharak Campus
Tel 0-3739-5085-6 ext.10407 voraphol@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:23:26


 
รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
Associate Professor Dr Narongsak Laosrisin
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Dentistry
Tel 0-2649-5243 Fax 0-2664-1882
narong@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:32:11


 
รศ.ศศิธร วรรณพงษ์
Assoc.Prof.Sasitorn Wannapong
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Dean Faculty of Nursing
Tel 0-2649-5403 Fax 0-2649-5000 ต่อ 21823
sasitornw@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:34:58


 

รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
Associate Professor Dr. Supranee Kwanboonchan
คณบดี คณะพลศึกษา
Dean Faculty of Physical Education
Tel 0-2649-5072 Fax 0-2258-4117
supraneekw@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:36:37


 
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
ProfessorChairat Neruntarat, MD
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Medicine
Tel 0-3739-54516 ext.11301 Fax 0-37394-456
chairatn@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:41:05


 
รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์
Associate Professor Dr.Noppadol Thong-Nopnua
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
Dean Faculty of Pharmaceutical Science
Tel 0-2649-5000 ext.21517 Fax 0-3739-5096
suwannav@g.swu.ac.th
Update : 2014-11-24 14:02:37


 

ดร.วาณี อรรจน์สาธิต
Dr.Wanee Aujsatid
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์
Dean Faculty of Humanities
Tel 0-2649-5560 Fax 0-2258-4118
wanee@swu.ac.th
Update : 2012-03-13 10:54:00


 
ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
Assistant Professor Dr.Sirinoot Teanrungroj
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 0-2649-5711 Fax 0-2260-0128
sirinoot@g.swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:45:26


 
รศ.ดร.เวคิน ปิยรัตน์
Associate Professor Dr. Wekin Piyarat
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 0-2649-5000 ext.27057 Fax 0-3732-2601
wekin@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:46:50


 

ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
ssistant Professor Dr.Sineenart Laedpriwan
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Fine Arts
Tel 0-2649-5000 ext.15162 Fax 0-2260-0123 ต่อ 115
rawiwan@g.swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:49:02


 
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
Associate Profess Dr.Prapansiri Susoarat
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean Faculty of Education
Tel 0-2649-5291 Fax 0-2260-0124
prapansi@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:51:05


 
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
Assistant Professor Dr.Rumpa Boonsinsukh
คณบดี คณะสหเวชศาสตร์
Dean Faculty of Health Science
Tel 0-2649-5000 ext. 27305 Fax 0-2649-5450
rumpa@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:53:03


 

ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
Assistant Professor Dr.Cholvit Jearajit
คณบดี คณะสังคมศาสตร์
Dean Faculty of Social Science
Tel 0-2649-5000 ext.15533 Fax 0-2664-4214
cholvit@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:54:52


 
ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต
Assistant Professor DrArusa Chawanalikit
คณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
Dean Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology
Tel 0-2649-5000 ext.27177 Fax 0-2260-2144
arusa@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:57:00


 
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
Associate Professor Dr.Parin Chaivisuthangkura
คณบดี วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Dean Faculty of Environmental Culture and Ecotourism
Tel 0-2649-5000 Ext.11311 Fax 0-2260-2903
parin@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 10:58:58


 

รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
Associate ProfessorPrit Supasetsiri
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
Director College of Social Communication Innovation
Tel 0-2259-2343 Fax 0-2259-2344
pritsu@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 11:00:33


 
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
Assistant Professor Dr Aurapan Weerawong
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
Dean International College for Sustainability Studies
Tel 0-2260-2067 Fax 0-2260-2068
kanda@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 11:02:26


 
รศ.อำนาจ เย็นสบาย
Associate Professor Amnard Yensabye
คณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean College of Bhodivijalaya
Tel 0-2649-5000 ext.15920 Fax 0-2260-2142
amnard@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:08:50


 

รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
Associate Professor Dr. Aotip Ratniyom
คณบดี สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
Dean School Of Economics and Public Policy
Tel 0-2169-1004 ext.11 Fax 0-2169-1005
or-tip@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:10:12


 
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
Associate Professor Dr.Somchai Santiwattanakul
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
Dean The Graduate School
Tel 0-2649-5068 Fax 0-2260-0132
somchaii@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:11:49


 
ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร
Assistant Professor Dr.Somphop Rodamporn
ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
Director Computer Center
Tel 0-2649-5192 Fax 0-2259-2217
somphop@g.swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:13:38


 

รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
Associate Professor Dr.Chanwit Tiamboonprasert
ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
Director Educational and Psychological Test Bureau
Tel 0-2649-5008 Fax 0-2262-1745
suthiwan@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:15:20


 
อ.สาโรช เมาลานนท์
Mr. Saroch Moulanont
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
Director The Central Library
Tel 0-2649-5434 Fax 0-2260-4514
saroch@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:16:38


 
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
Assistant Professor Dr.Rittichai Onming
ผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
Director Center for Education Media and Technology Center
Tel 0-2649-5000 ext.15411 Fax 0-2260-3935
ritticha@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:38:56


 

รศ.สมใจ ศิริโภค
Associate Professor Somjai Siripoke
ผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
Director, Innovative Learning Center
Tel 0-2649-5000 ext.12001 Fax 0-2204-2709
somjaisi@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 14:03:45


 
รศ.ดร.รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
Associate Professor Dr.Dusadee Yoelao
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Director Behavioral Science Research Institute
Tel 0-2649-5000 ext.17600 Fax 0-2262-0809
dusadee@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:18:43


 
ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
Assistant Professor Dr.Pathomthat Chiradeja
ผู้อำนวยการ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
Director ,Institute of Strategic Wisdom and Research
Tel 0–2649–5000 ext.15660 Fax 0–2259-1822
pathomthat@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 14:04:25


 

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์
Assistant Professor Dr. Noppadol Inchan
ผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
Director Institute of Culture and Arts
Tel 0-2649-5000 ext.15969 Fax 0-2261-2096
noppadoli@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:32:42


 
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
Assistant Professor Kittikoon Rungruang
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
Director, Educational Research Development and Demonstration Institute
Tel 0-3739-5383-6 Fax 0-3739-5387
kittikoo@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 14:04:57


 
รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค
Associate Professor Dr.Nason Phonphok
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
Director Science Education Center
Tel 0-2649-5000 ext.11336 Fax 0-2204-2528
nason@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:27:08


 

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ
Assistant Professor Dr.Tanormsak Senakham
ผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬา มศว
Director Sports Center
Tel 0-2649-5000 ext. 22558 Fax 0-3739-5165
tanormsa@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:23:19


 
ดร.ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ
Dr.Weeranan Kamnungwut
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ
Director Center for Academic Services
Tel 0-2649-5000 ext.11021 Fax 0-2259-2525
weeranan@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:25:16


 
ดร.วาสนา นามพงศ์
Dr.Wasana Nampong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
Dirctor Institute of Dormitory Management
Tel 0-2649-5021 ext.18 Fax 0-3739-5349
wasanan@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:35:38


 

นพ.สมดี รัตนาวิบูลย์
Dr.Somdee Ratanawibul, MD.
ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Director Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center
Tel 0-2502-2345 ext.1000 Fax 0-2502-2302
somdee@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:21:39


 
รศ.สุขุมาล เกษมสุข
Associate Professor Sukumarn Kasemsuk
ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Director, SWU Prasarnmit Elementary Demonstration School
Tel 0-2258-4242-44 Fax 0-2259-4517
sukumarn@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 14:06:39


 
ผศ.ชวลิต สูงใหญ่
Assistant Professor Chawalit Zoongyai
ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
Director, SWU Prasarnmit Secondary Demonstration School
Tel 0-2260-9986-8 Fax 0-2258-4106
chawaliz@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 13:29:30


 

อ.อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม
InstructorOrapin Khanungsukasem
ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
Director, SWU Patumwan Demonstration School
Tel 0-2251-3930 Fax 0-2251-4159
orapinse@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 13:36:25


 
ผศ. พินิจ เทพสาธร
Assistant Professor pinit thepsatorn
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
The Chairperson of the Faculty and Officer Senate
Tel 0-2258-5020 Fax 0-2258-5020
pinit@swu.ac.th
Update : 2014-11-24 12:40:55


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400