นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University

ตำบลบางพูด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Bangpood
Nonthaburi
11120
Tel 0 2504 7777
Fax 0 2503 3607
www.stou.ac.th
Update : 2014-11-08 13:08:48


 

รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
Assoc.Prof.Chailerd Pichitpornchai,M.D.,Ph.D.
อธิการบดี
President
Tel 0 2503 3553, 0 2504 7001 Fax 0 2503 3554

Update : 2014-11-08 12:39:08


 
ศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
Prof.Dr.Siriwan Sripahol
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice-President for Academic Affairs
Tel 0 2503 3539 Fax 0 2503 3554

Update : 2014-11-08 12:42:22


 
รศ.วรวุฒิ เทพทอง
Assoc.Prof.Voravuth Thepthong
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice-President for Administration and University Council Affairs
Tel 0 2503 3544 Fax 0 2503 3554

Update : 2014-11-08 13:06:19


 

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
Assoc.Prof.Dr.Jakkris Sivadechathep
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
Vice-President for Planning and Research
Tel 0 2503 4030, 0 2504 7009 Fax 0 2503 3626

Update : 2014-11-08 13:45:15


 
รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
Assoc.Prof.Dr.Vipa Jaroenpuntaruk
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice-President for Information Technology
Tel 0 2503 3541 Fax 0 2503 3554

Update : 2014-11-08 12:59:26


 
รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
Assoc.Prof.Nuttaporn Pimparyon
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา
Vice-President for Educational Services
Tel 0 2503 3628 Fax 0 2503 4721

Update : 2014-11-08 12:51:35


 

รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
Assoc.Prof.Dr.Gallayanee Parkatt
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
Vice-President for Financial Affairs
Tel 0 2503 3543 Fax 0 2503 3554

Update : 2014-11-08 12:53:35


 
ผศ.อรสา ปานขาว
Asst.Prof.Orasa Pankhao
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
Vice-President for Corporate Communications and International Affairs
Tel 0 2504 7055
Update : 2014-11-08 13:51:01


 
รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Boonsri Prommapun
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
Vice-President for University Assets
Tel 0 2504 7010 Fax 0 2503 3554

Update : 2014-11-08 13:02:36


 

ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
Asst.Prof.Chernchok SoanKwan
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ
Vice-President for Human Resources and Systems Development

Update : 2014-11-08 13:53:55


 
รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
Assoc.Prof.Dr.Titipat Iamnirun Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 2504 7028-9 Fax 0 2509 4917
titipat@hotmail.com
Update : 2014-11-08 13:32:09


 
รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
Assoc.Prof.Warangkana Chankong,Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 2504 7039 Fax 0 2503 4917
pwarang_p@yahoo.com
Update : 2014-11-08 13:40:04


 

ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
Asst.Prof.Dr.Monwipa Wongrujira
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistants to the President
Tel 0 2504 7036 Fax 0 2503 4917
monwipa@gmail.com
Update : 2014-11-08 13:25:14


 
ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
Assist.Prof.Pol.Lieut.Col.Sukaroon Wongtim Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistants to the President
Tel 0 2504 7033 Fax 0 2503 4917
sukaroon@hotmail.com
Update : 2014-11-08 13:31:19


 
ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
Assist.Prof.Dr.Jurarat Thammaprateep
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 2504 7094 Fax 0 2503 4917
Jurarat.tha@stou.ac.th
Update : 2014-11-08 14:42:06


 

อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
Lect.Pichet Sittichaksakunchai
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 2504 7028-9 Fax 0 2503 4917
pijack_si@yahoo.com
Update : 2014-11-08 13:43:01


 
รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
Assoc.Prof.Dr.Alisa Vanijdee
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Deans and Deputy Deans School of Liberal Arts
Tel 0 2504 8001 Fax 0 2503 3564
avanijdee@hotmail.com
Update : 2014-11-08 14:27:24


 
ผศ.ดรอรรณพ จีนะวัฒน์
Assist.ProfAnnop Jeenawathana
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Chairperson of the Board of Studies School of Educational Studies
Tel 0 2504 8002 Fax 0 2503 3566
annop.stou@gmail.com
Update : 2014-11-08 14:45:18


 

ผศ.ดรสุรีย์ เข็มทอง
Assist.Prof.Dr.Suree khemthong
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
School of Management Science
Tel 0 2503 2877, 0 2504 8003 Fax 0 2503 3612
suree.khe@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 17:35:02


 
อ.เธียรชัย ณ นคร
Lect.Thienchai Na Nakorn
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
School of Law
Tel 0 2503 3569 Fax 0 2503 3569
lwasnthi@gmail.com
Update : 2014-11-13 17:37:53


 
รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
Assoc.Prof.Dr.Nittaya Pensirinapa
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
School of Health Science
Tel 0 2504 8005 Fax 0 2503 3570
pensirinapa@gmail.com
Update : 2014-11-13 17:43:03


 

รศ..อรรฆย์คณา แย้มนวล
Assoc.Prof.Akkana Yamnual
ประธรสนกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
School of Economics
Tel 0 2503 3572 Fax 0 2503 3571
akkana.yam@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 17:48:45


 
รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
Assoc.Prof.Dr.Vasina Chandrasiri
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
School of Human Ecology
Tel 0 2503 3573 Fax 0 2503 3639

Update : 2014-11-13 17:51:47


 
รศ.ยุทธพร อิสรชัย
Assoc.Prof.Yuttaporn Issarachai
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
School of Political Science
Tel 0 2504 8008 Fax 0 2503 3575
yuttaporn.iss@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 17:54:12


 

รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
Assoc.Prof.Dr.Achara Chittaladakorn
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
School of Agricultural Extension and Cooperatives
Tel 0 2503 3577 Fax 0 2503 3578
achara.chi@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 17:58:08


 
ผศ.ดรสันทัด ทองรินทร์
Assist.Prof.Dr.Santat Thongrin
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
School of Communication Arts
Tel 0 2503 8378 Fax 0 2503 8378
sant_santa@yahoo.com
Update : 2014-11-13 18:01:03


 
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
Assoc.Prof.Sunee Poosrimuang
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
School of Science and Technology
Tel 0 2503 3615 Fax 0 2503 4392
sunee.poo@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:04:15


 

รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
Assoc.Prof.Dr.Somjai Puttapitukpol
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
School of Nursing
Tel 0 2503 2785, 0 2504 8108, 0 2504 8012 Fax 0 2503 2620
somjai.put@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:06:46


 
รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
Assoc.Prof.Pakamas Pachonklaew
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์
Office of The University Press
Tel 0 2504 7641 Fax 0 2503 4913
pakamas.pac@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:10:13


 
รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
Assoc.Prof.Dr.Smaksmorn Pakdeeteva
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
Office of Educational Technology
Tel 0 2503 7301, 0 2503 3584 Fax 0 2503 3585
smaksmorn@hotmail.com
Update : 2014-11-13 18:12:28


 

รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
Assoc.Prof.Supamas Angsuchoti
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล สำนักทะเบียนและวัดผล
Office of Registration, Records and Evaluation
Tel 0 2503 3596 Fax 0 2504 7206
supamas.ang@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:14:12


 
ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
Dr.Tanongsak Sirirat
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์
Office of Computer Services
Tel 0 2504 7401 Fax 0 2503 4916
tanongsak.sir@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:17:29


 
นายซัน อันนันหนับ
MR.Sun Annunnub
ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา สำนักบริการการศึกษา
Office of Educational Services
Tel 0 2503 3588 Fax 0 2503 3784
sun.ann@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:20:27


 

นางวรนุช สุนทรวินิต
Mrs.Voranooj Soontornvinit
ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ
Office of Documentation and Information
Tel 0 2504 7441 Fax 0 2503 3600
voranooj.soo@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:23:38


 
รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร
Assoc.Prof.Dr.Sompoch Ratioran
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สำนักวิชาการ
Office of Academic Affairs
Tel 0 2503 3561 Fax 0 2503 3563
sompoch.rat@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:26:08


 
รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
Assoc.Prof.Dr.Saneh Juito
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
Office of Continuing Education
Tel 0 2504 7701 Fax 0 2503 3582
saneh.jui@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:28:32


 

รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์
Assoc.Prof.Thapanat Prom-in
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
Institute for Research and Development
Tel 0 2503 4910 Fax 0 2503 4898
thapanat.pro@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:31:47


 
รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
Assoc.Prof.Pakamas Pachnonklaew
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
National Printing Technology Training Center
Tel 0 2504 7742 pakamas.pac@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:34:51


 
ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
Asist.Prof.Dr.Wunlapa Sabalying
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
Office of Guduate Studies
Tel 0 2504 7552 Fax 0 2503 2660
wuntapa.sab@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:38:27


 

น.ส.เกษิณี สุจริตจันทร์ (รักษาการ)
MissKessanee Sujaritjan (Acting)
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance Coordinating Center
Tel 0 2504 7185 Fax 0 2503 3631
kessanee321@gmail.com
Update : 2014-11-13 18:40:08


 
นายบุญนำ เจริญมี
Mr.Boonnum Jalearnmee
หัวหน้างานประสานศูนย์วิทยพัฒนา งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
Regional Distance Education Coordination Office
Tel 0 2504 7495 boonnum.jal@stou.ac.th
Update : 2014-11-13 18:44:28


 
นายวิวิทย์ ชูเกิด
Mr.Wiwit Chukerd
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat
Tel 0 7537 8688 Fax 0 7537 8686
wit.wisit@hotmail.com
Update : 2014-11-13 18:46:38


 

นายวิศิษฏ์ มั้นชูพงศ์
Mr.Wisit Manchupong
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ นครสวรรค์
Nakhon Sawan
Tel 0 5622 2450 Fax 0 5622 3010

Update : 2014-11-13 18:49:51


 
ดร.มาโนช กล้องเจริญ
Dr.Marnoch Klongjaroen
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก นครนายก
Nakhon Nayok
Tel 0 3730 6247 ext. 101 Fax 0 3730 6244 ext. 113
marnoch.k@gmail.com
Update : 2014-11-13 18:52:17


 
ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ รุ่งธีระ
Acting Sub Lt.Uthit Roungtheera
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี เพชรบุรี
Phetchaburi
Tel 0 3241 9254 Fax 0 3241 9254
uthit.run@hotmail.com
Update : 2014-11-13 18:58:23


 

นางประนอม สุวรรณประสิทธิ์
Mrs.Pranorm Suwanprasit
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai
Tel 0 5562 0654, 0 3241 9254 Fax 0 5562 0655
suwanprasit2495@hotmil.com
Update : 2014-11-13 19:01:59


 
นางตัสมาริน อธิจิตตา
Mrs.Tussamarin Atijitta
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ลำปาง
Lampang
Tel 0 5426 9531 Fax 0 5426 9527
lpstou@hotmail.com
Update : 2014-11-13 19:03:51


 
นางเยียรยง ไชยรัตน์
Mrs.Yearayong Chairut
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี อุดรธานี
Udon Thani
Tel 0 4229 2496 Fax 0 4229 2494

Update : 2014-11-13 19:05:40


 

นายสมพงษ์ โลมะรัตน์
Mr. Mr.Sompong Lomarat
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
Tel 0 4528 1897 Fax 0 4528 1890

Update : 2014-11-13 19:06:35


 
นายสุเทพ มโนภักดี
Mr.Suthep Manopakdee
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ยะลา
Yala
Tel 0 7326 4019 Fax 0 7322 2920

Update : 2014-11-13 19:07:58


 
นายพิษณุพร รุโจปการ
Mr.Pisnuporn Rujopakarn
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี จันทบุรี
Chanthaburi
Tel 0 3938 9430-3 ext. 103 Fax 0 3938 9434

Update : 2014-11-13 19:14:27


 

นายเพิ่ม อินเบ้า
Mr.Perm Inbao
ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง
Central Division
Tel 0 2504 7041 Fax 0 2503 3607
perminbao@hotmail.co.th
Update : 2014-11-13 19:16:27


 
นางชูจิตร วิสุทธิ์สิริ
Mrs.Chuchit Visutsiri
กองคลัง
Finance Division
Tel 0 2503 3616 Fax 0 2982 9654

Update : 2014-11-13 19:16:53


 
นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์
Mrs.Noppawan Charurojnaowarat
กองแผนงาน
Planning Division
Tel 0 2503 3870 Fax 0 2503 3626

Update : 2014-11-13 19:17:10


 

นางพจมาลย์ เพิ่มพูลโชคคณา
Mrs.Pochamarn Permpoolchokana
กองพัสดุ
Procurement Division
Tel 0 2504 7111 Fax 0 2503 3560, 0 2503 2598

Update : 2014-11-13 19:17:31


 
นายมนตรี วิเชียรมณี
Mr.Montri Wichianmanee
กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division
Tel 0 2503 2999 Fax 0 2503 3617

Update : 2014-11-13 19:17:46


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400