นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
126 Pracha-utid Road, Bangmod,
Toongkru
Bangkok 10140
Tel 0 2470 8000
www.kmutt.ac.th
Update : 2014-12-02 15:36:39


 

ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
Dr.Tongchat Hongladaromp
นายกสภามหาวิทยาลัย สำนักงานผู้บริหาร
Chairman of the University Council Office of President
Tel 0 2470 8010 Fax 0 2872 9087
thongchat.hon@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-28 20:48:31


 
รศ.ดร.หริส สูตะบุตร
Assoc.Prof.Dr.Harit Sutabutr
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
Vice Chairman of the University Council
Tel 0 2470 8012 Fax 0 2872 9087
harit.sut@kmutt.ac.th
Update :


 
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ หังสพฤกษ์
Dr.
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
Advisor to the University
Tel 0 2470 8011 Fax 0 2872 9087

Update : 2012-03-28 20:51:03


 

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
Assoc.Prof.Dr.Kraiwood Kiattikomol
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
Advisor to the University
Tel 0 2470 8001 Fax 0 2872 9087
kraiwood.kia@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 12:03:37


 
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
Assoc.Prof.Dr.Sakarindr Bhumiratana
อธิการบดี
President
Tel 0 2470 8001 Fax 0 2872 9087
sakarindr.bhu@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 13:38:45


 
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
Prof.Dr.Somchai Chucheepsakul
ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
Senior Adviser to the President
Tel 0 2470 8003, 0 2470 9146 Fax 0 2872 9087
somchai.chu@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 12:05:11


 

ดร.เกษรา วามะศิริ
Dr.Kesra Vamasiri
ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
Senior Adviser to the President
Tel 0 2470 8005 Fax 0 2872 9087
kesra.vam@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 13:20:11


 
ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ
Prof.Dr.Morakot Tanticharoen
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
Tel 024707354, 024707467 Fax 0 2872 9087
morakot.tan@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 13:22:24


 
ศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
Prof.Dr.Naksitte Coovattanachai
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
naksitte.coo@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 13:23:13


 

รศ.ดร.วนิดา พวกุล
Assoc.Prof.Dr.Vanida Bhavakul
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
Tel 0 2470 8004 Fax 0 2872 9087
vanida.bha@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-29 09:33:53


 
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
Assoc.Prof.Dr.Djitt Laowattana
ที่ปรึกษาอธิการบดี/ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Adviser to the President/Institute of Field Robotics
Tel 0 2470 9335, 0 2470 8345 Fax 0 2470 9703
djitt.lao@kmutt.ac.th, djitt@fibo.kmutt.ac.th
Update : 2016-04-11 11:20:45


 
นายสุชาติ เพริดพริ้ง
Mr.Suchart Prerdpring
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
Tel 0 2470 8007, 0 2470 8043 Fax 0 2872 9087
suchat.pre@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 13:21:36


 

นายวิสุทธิ์ ดามาพงษ์
Mr.Visut Damapong
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
Tel 0 2470 8115 Fax 0 2872 9087
visut.dam@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 13:21:12


 
อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์
Lect.Pichai Kositpanthavong
ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด/รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
Advisor to the President
Tel 0 2470 9884, 0 2470 8241 Fax 0 2872 9087
pichai.kos@kmutt.ac.th, pichai@sit.kmutt.ac.th
Update : 2016-04-11 11:38:26


 
ดร.ไมตรี วสันติวงศ์
Dr.Maitree wasantiwong
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
maitree.was@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 13:31:16


 

ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
Prof.Dr.Chaiyuth Chinnarasri
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารจัดการน้ำ

Tel 024709137 chaiyuth.chi@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-26 15:36:44


 
รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
Assoc.Prof.Dr.Wiwat Ruenglertpanyakul
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

wiwat.rue@kmutt.ac.th
Update : 2015-03-05 16:22:02


 
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
Dr.Nakorn Srisukhumbowornchai
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากลไกคุณภาพ 1

Tel 024708642 nakorn.sri@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-26 15:39:44


 

ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr.Preecha Termsuksawad
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากลไกคุณภาพ 2

Tel 024708695-9 ต่อ 302 preecha.ter@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-26 15:41:36


 
นายโอภาส เขียววิชัย

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Advisor to the President for Human Resource Management
Fax 0 2872 9087

Update : 2012-03-14 09:59:57


 
นางยุพา บัวธรา

ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย


Update : 2014-11-26 15:43:24


 

นายนิรุฒ มณีพันธ์
Mr.Niruj Maneepan
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย1
Advisor to the President for Law
Tel 0 2470 8351 Fax 0 2872 9087
niruj.man@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 13:34:59


 
นายปวโรจน์ พานิชปฐม
Mr.Pawarot Panichpathom
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฏหมาย2


Update : 2014-11-26 15:45:20


 
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
Assoc.Prof.Dr.Bundit Thipakorn
ผู้บริหารความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

bundit.thi@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-26 15:49:35


 

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
Assoc.Prof.Dr.Suvit Tia
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
Senior Vice President for Academic Affairs
Tel 024709712, 024707350, 024708003 Fax 0 2427 9087
suvit.tia@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-14 09:57:31


 
ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
Asst.Prof.Dr.Prasert Kanthamanon
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร / ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
Senior Vice President for Administrative Affairs / Chief Information Officer (CIO)
Tel 0 2470 9842, 0 2470 9853 Fax 0 2872 9087
prasert.kan@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 13:30:20


 
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
Assoc.Prof.Dr.Solot Suwanayuen
รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
Vice President in Charge of Bangkhuntien Campus
Tel 0 2470 9222-34 ext. 108, 109, 0 2470 7359 Fax 0 2872 9087
solot.suw@kmutt.ac.th, solot@pdti.kmutt.ac.th
Update : 2012-03-29 09:36:33


 

รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
Assoc.Prof.Dr.Somchai Chanchoana
รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
Vice President KMUTT Ratchaburi
Tel 0 2470 8013 Fax 0 2872 9087
somchai.cha@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 13:52:22


 
รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
Assoc.Prof.Dr.Bundit Fungtammasan
รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Tel 0 2470 8309-10 ext. 4101 Fax 0 2470 8309 ext. 4112
bundit.fun@kmutt.ac.th, bundit_f@jgsee.kmutt.ac.th
Update : 2014-12-15 15:40:32


 
ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์
Asst.Prof.Supanee Lerttriluck
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบุคคล

supanee.ler@kmutt.ac.th
Update : 2015-03-05 16:21:25


 

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
Assoc.Prof.Dr.Chaowalit Limmaneevichitr
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Vice President for Student Development
Tel 024709188, 024708006 Fax 0 2872 9087
chaowalit.lim@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-14 10:10:36


 
ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
Asst.Prof.Dr.Bundit Thipakorn
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
Vice President for Education Development
Tel 0 2470 8002, 02470 9083 Fax 0 2872 9087
bundit@cpe.kmutt.ac.th, bundit.thi@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-14 10:11:30


 
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
Lect.Thanitsorn Chirapornchai
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
Vice President for Planning and Information
Tel 024709873, 024708013 Fax 0 2872 9087
thanitsorn.chi@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-14 10:02:48


 

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
Asst.Prof.Dr.Tippawan Pinvanichkul
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
Vice President for Property and Finance
Tel 024709789, 024708050 Fax 0 2872 9087
tippawan.pin@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-14 10:06:14


 
น.ส.ธารทิพย์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
MissTARNTIP LIUCHALERMVONGS
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล/รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลล
Assistant to the President for Human Resources/
Tel 0 2470 8028 Fax 0 2872 9087
tarntip.liu@kmutt.ac.th
Update : 2016-04-11 11:33:35


 
ดร.ทศพร ทองเที่ยง
Dr.Todsaporn Thongthieng
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตราชบุรี
Assistant to the President in Charge of Rachaburi Campus
Tel 0 2470 9682 Fax 0 2872 9087
todsaporn.tho@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-14 10:34:37


 

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
Asst.Prof.Dr.Anak Khantachawana
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ
Assistant to the President for International Affairs
Tel 024709116 anak.kha@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-14 10:30:05


 
ดร.นันทน์ ถาวรังกูร
Dr.Nandh Tharvarungkul
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Vice President for Quality Assurance
Tel 024708642 nandh.tha@kmutt.ac.th
Update : 2015-10-30 15:39:47


 
ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์
Dr.Wimolsiri Pridasawas
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
Assistant to the President for Educational Development
Tel 024709222-34 ต่อ 211,024709222-34 ต่อ 102 wimolsiri.pri@kmutt.ac.th
Update : 2015-10-30 15:41:15


 

ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
Asst.Prof.Dr.Montira Nopharatana
รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
Vice President for Industry and Partnerships
Tel 0 2470 9249 montira.nop@kmutt.ac.th
Update : 2015-10-30 15:42:52


 
อ.วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
Lect.wilaiwan Viputhanupong
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 024709052
Assistant to the President for Alumni Relations
wilaiwan.vip@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 13:55:38


 
ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์
Asst.Prof.Dr.Kitidech Santichaianant
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Dean Faculty of Industrial Education and Technology
Tel 024708592 kitidech.san@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:35:51


 

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ
Asst.Prof.Dr.Pichet Pinit
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Associate Dean for Academic Affairs Faculty of Industrial Education and Technology
Tel 0 2470 8522 Fax 0 2427 8886
pichet.pin@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 18:09:21


 
ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล
Asst.Prof.Dr.Anusit Anmanatarkul
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Assoicate Dean for Administrative Affairs Faculty of Industrial Education and Technology
Tel 024708524 anusit.anm@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:49:12


 
ผศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Komkrit Chomsuwan
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Associate Dean for Planning and Development Faculty of Industrial Education and Technology
Tel 024708545 Fax 0 2427 8886
komkrit.cho@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:56:34


 

รศ.สันติรัฐ นันสะอาง
Assoc.Prof.Santirat Nansa-arng
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Associate Dean for Research and Industrial Faculty of Industrial Education and Technology
Tel 024708554, 024708555, 024708556 Fax 0 2470 8557
santirat.nan@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 18:18:27


 
รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
Assoc.Prof.Dr.Suchapa Netpradit
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Associate Dean for Research and Quality Assurance Faculty of Industrial Education and Technology
Tel 0 2470 8579 Fax 0 2427 8886
suchapa.net@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:55:33


 
รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
Assoc.Prof.Dr.Kuntida Thamwipat
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Associate Dean for Information and Student Affairs Faculty of Industrial Education and Technology
Tel 02 470 8562, 0 2470 8566 Fax 0 2427 8886
kuntida.tha@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:54:01


 

รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
Assoc.Prof.Dr.Booncharoen Sirinaovakul
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 024709003 boon@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 15:21:18


 
รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Assoc.Prof.Dr.Sakamon Devahastin
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Associate Dean for Research and Academic Affairs Faculty of Engineering
Tel 024709244 sakamon.dev@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 16:21:58


 
ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล
Asst.Prof.Jarurat Voranisarakul
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
Assoicate Dean for Administrative Affairs Faculty of Engineering
Tel 0 2470 9161 Fax 0 2470 9165
jarurat.vor@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 15:40:56


 

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
Assoc.Prof.Dr.Tiranee Achalakul
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Associate Dean for Educational Development Faculty of Engineering
Tel 0 2470 9380 Fax 0 2872 5050
tiranee.ach@kmutt.ac.th, tiranee@cpe.kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 15:33:45


 
อ.วาสนา เสียงดัง
Lect.wassana siangdung
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Associate Dean for Quality Assurance Faculty of Engineering
Tel 0 2470 9172 Fax 0 2427 8787
iwasdung@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 15:25:14


 
ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์
Asst.Prof.Dr.Chawin Chantarasenawong
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Associate Dean of Relations Faculty of Engineering
Tel 024709280 chawin.cha@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 14:51:49


 

ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข
Asst.Prof.Dr.Panuthat Boonpramuk
รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Associate Dean for Industry Relations Faculty of Engineering
Tel 024709091 panuthat.boo@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 14:59:08


 
รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร
Assoc.Prof.Dr.Peerapon Siripongwutikorn
หัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาตร์
Head Department of Computer Engineering
Tel 024709381 peerapon.sir@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 15:01:53


 
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Piyabutr Wanichpongpan
หัวหน้าภาค หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาตร์
Head Department of Chemical Engineering
Tel 024709222-34 ต่อ 400 piyabutr.wan@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 15:05:48


 

ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน
Asst.Prof.Dr.Szathys Songschan
หัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head Department of Mechanical Engineering
Tel 024709286 thuanthong.son@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 15:16:30


 
รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์
Assoc.Prof.Dr.Varunee Premanond
หัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
Head Department of Tool and Materials Engineering
Tel 024709209 varunee.pre@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 15:33:02


 
ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
Asst.Prof.Dr.Supakit Chotigo
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Head, Electrical Engineering Department
Tel 0 2470 9042 Fax 0 2470 9033
supakit.cho@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 15:31:43


 

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
Assoc.Prof.Dr.Sutat Leelataviwat
หัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Head Department of Civil Engineering
Tel 024709141 sutat.lee@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 15:35:33


 
ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์
Asst.Prof.Dr.Diew Koolpiruk
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Head, Control System and Instrumentation Engineering Department
Tel 0 2470 9092 Fax 0 2470 9096
diew.koo@kmutt.ac.th
Update : 2012-04-23 12:50:49


 
รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน
Assoc.Prof.Dr.Chalermraj Wantawin
หัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head Department of Environmental Engineering
Tel 024709164 chalermraj.wan@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 15:41:18


 

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
Asst.Prof.Dr.Chairath Tungduangdee
หัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head Department of Food Engineering
Tel 024709342 chairath.tan@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 15:43:57


 
รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
Assoc.Prof.Dr.Rardchawadee Silapunt
หัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head epartment of Electronics and Telecommunication Engineering
Tel 024709062 rardchawadee.sil@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 15:49:06


 
ผศ.ดร.ไชยา ดำคำ
Asst.Prof.Dr.Chaiya Dumkum
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Head, Production Engineering Department
Tel 0 2470 9182 Fax 0 2872 9081
chaiya.dum@kmutt.ac.th
Update : 2012-04-23 12:47:52


 

ผศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
Asst.Prof.Dr.Pornapit Darasawang
คณบดี คณะศิลปศาสตร์
Dean School of Liberal Arts
Tel 0 2470 8701 Fax 0 2428 3375
pornapit.dar@kmutt.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ
Asst.Prof.Dr.Wareesiri SIinghasiri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
Assistant Dean for Academic Affairs School of Liberal Arts
Tel 0 2470 8748 Fax 0 2428 3375
wareesiri.sin@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-26 15:13:28


 
อ.วิชัย กฤตประโยชน์
Lect.Wichai Kritprayoch
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์
Associate Dean for Administration School of Liberal Arts
Tel 0 2470 8746 Fax 0 2428 3375
wichai.kri@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 16:00:51


 

ผศ.วิลักษณา ศรีมาวิน
Asst.Prof.Wilaksana Srimavin
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
Associate Dean for Student Affairs School of Liberal Arts
Tel 0 2470 8724 Fax 0 2428 3375
wilaksana.sri@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 16:09:48


 
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์
Asst.Prof.Dr.Saowaluck Tebsuriwong
ประธานสายวิชา สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
Head Department of Languages
Tel 024708741 saowaluck.tep@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 16:15:16


 
ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช
Asst.Prof.Dr.Surapong Chudech
ประธานสายวิชา สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
Head Department of Social Studies and Humanities
Tel 0 2470 8739 Fax 0 2428 3375
surapong.chu@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 16:16:11


 

ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
Asst.Prof.Dr.Sasitorn Suwannathep
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงาน สถาบันการเรียนรู้/สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
Director/Head Learning Institute (LI)/Office of General Education
Tel 024708733 sasitorn.suw@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 15:33:41


 
รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
Assoc.Prof.Dr.Nipon Charoenkitkarn
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean School of Information Technology
Tel 024709856, 024709881 Fax 0 2872 7145
nipon.cha@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-14 10:38:20


 
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
Assoc.Prof.Dr.Wichian Chutimaskul
รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Associate Dean for Academic Affairs School of Information Technology
Tel 0 2470 9843, 0 2470 9852 Fax 0 2872 7145
wichian.chu@kmutt.ac.th, wichian@sit.kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:38:41


 

ผศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
Asst.Prof.Dr.Vajirasak Vanijja
รองคณบดีฝ่ายโครงการ ึคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate Dean for Project Planning and Development School of Information Technology
Tel 0 2470 9847 Fax 0 2872 7145
vajirasak.van@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:42:17


 
Asst.Prof.Dr.Jonathan Hoyin Chan
Asst.Prof.Dr.Jonathan Hoyin Chan
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate Dean of Relations School of Information Technology
Tel 0 2470 9819 Fax 0 2872 7145
jonathan.cha@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:42:39


 
ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์
Dr.Vithida Chongsuphajaisiddhi
รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate Dean for Student Affairs and Corporate Image School of Information Technology
Tel 0 2470 9898 Fax 0 2872 7145
vithida.cho@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:43:16


 

รศ.นฤมล จียโชค
Assoc.Prof.Narumon Jeyashoke
คณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
Dean School of Bioresources and Technology
Tel 0 2470 7751 Fax 0 2452 3479
narumon.jey@kmutt.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข
Assoc.Prof.Dr.Kornkanok Aryusook
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยารชีวภาพและเทคโนโลยี
Associate Dean for Academic Affairs School of Bioresources and Technology
Tel 024707758 kornkanok.ary@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 13:42:35


 
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
Assoc.Prof.Dr.Werasak Surareungchai
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
Associate Dean for Research Affairs School of Bioresources and Technology
Tel 024707474 Fax
werasak.sur@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 13:33:18


 

ผศ.ดร.วาริช ศรีละออง
Asst.Prof.Dr.Varit Srilaong
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
Assoicate Dean for Administrative Affairs School of Bioresources and Technology
Tel 0 2470 7726, 0 2470 7730 Fax 0 2452 3479
varit.sri@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 13:34:11


 
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
Assoc.Prof.Dr.Apichit Therdyothin
คณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
Dean School of Energy, Environment and Materials
Tel 024708631 Fax 0 2427 9062
apichit.the@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 13:50:28


 
รศ.วารุณี แซ่เตีย
Assoc.Prof.Warunee Tia
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
Associate Dean for Administration School of Energy, Environment and Materials
Tel 0 2470 8632-3 Fax 0 2427 9062
warunee.tia@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 13:45:12


 

รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
Assoc.Prof.Dr.Adisak Nathakaranakule
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
Associate Dean for System Development and Information School of Energy, Environment and Materials
Tel 0 2470 8625, 0 2470 8695-9 ext. 121 Fax 0 2427 9062
adisak.nat@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 13:46:33


 
ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย
Asst.Prof.Dr.Woranut Koetsinchai
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 0 2470 8801 Fax 0 2427 8050
dean_science@kmutt.ac.th, iworchai@kmutt.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร
Asst.Prof.Dr.Nongpanga Khunajakr
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
Associate Dean for Academic Affairs Faculty of Science
Tel 0 2470 8888 Fax 0 2427 8050
naongpanga.khu@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 14:03:34


 

รศ.ดร.ภูมิ คำเอม
Assoc.Prof.Dr.Poom Kumam
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
Associate Dean for Research Affairs Faculty of Science
Tel 024708998 poom.kum@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 14:22:00


 
รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
Assoc.Prof.Kornvalai Panpae
รองคณบดีฝ่ายบริหร คณะวิทยาศาสตร์
Associate Dean for Administration Faculty of Science
Tel 024708854, 024709554 kornvalai.pan@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 14:18:57


 
ดร.ตุลา จูฑะรสก
Dr.Tula Jutarosaga
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาตร์
Associate Dean for Educational Development & International Affairs Faculty of Science
Tel 024708080 tula.jut@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 14:37:49


 

อ.วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์
Lect.Viriya Traipanyasat
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
Associate Dean for Student Affairs Faculty of Science
Tel 024708923, 024708922 Fax 0 2427 8050
viriya.tra@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 14:04:56


 
ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
Dr.Thiradet Jiarasuksakun
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Act for Head Department of Mathematics, Faculty of Science
Tel 0 2470 8981, 0 2470 9545 Fax 0 2427 8050
thiradet.jia@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 15:27:26


 
ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล
Assistant Professor Dr.ANAWAT PINISAKUL
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
Act for Head, Department of Chemistry
Fax
ianaakul@kmutt.ac.th
Update : 2016-04-11 11:59:13


 

ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Sivawan Phoolphundh
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
Act for Head Department of Microbiology, Faculty of Science
Tel 0 2470 8883 Fax 0 2427 8050
sivawan.pho@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 15:26:18


 
ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
Asst.Prof.Dr.Tuangrak Nantawissarakul
หัวหน้าภาค ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
Act of Head Department of Physics, Faculty of Science
Tel 024708169 tuangrak.nan@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 15:26:54


 
รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
Assoc.Prof.Dr.Ake Chaisawadi
ผู้อำนวยการ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Director
Tel 0 2470 9001 ake.cha@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-15 14:58:27


 

นายไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร
Mr.MICHAEL PARIPOL TANGTRONGCHIT
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Dean School of Architecture and Design
Tel 0 2470 7891 Fax 0 2452 3792
weeraphan.shi@kmutt.ac.th
Update : 2015-10-30 15:45:16


 
ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู
Asst.Prof.Dr.Sakol Teeravarunyou
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ สถาบันการเรียนรู้
Director Learning Institute
Tel 0 2470 7871 Fax 0 2452 3792
sakol.tee@kmutt.ac.th
Update : 2015-10-30 15:47:01


 
ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์
Asst.Prof.Dr.Chujit Treerattanaphan
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Associate Dean for Research School of Architecture and Design
Tel 024707843 chujit.jea@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-20 16:24:32


 

ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
Dr.Budsakayt Intarapasan
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Associate Dean for Administrative Affairs School of Architecture and Design
Tel 0 2470 7833 Fax 0 2452 3792
budsakayt.int@kmutt.ac.th
Update : 2016-04-11 11:49:59


 
ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
Asst.Prof.Dr.Pasit Lorterapong
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Dean Graduate School of Management and Innovation
Tel 0 2470 8313, 0 2470 9791, 0 2470 9784 Fax 0 2470 9798
pasit.lor@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-12 16:39:31


 
ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์
Dr.APICHART KANARATTANAVONG
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Associate Dean for Academic Affairs Graduate School of Management and Innovation
apichart.kan@kmutt.ac.th
Update : 2016-04-11 11:47:57


 

ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
Dr.Taweesak Kritjaroen
รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Assoicate Dean for Administrative Affairs Graduate School of Management and Innovation
Tel 024709788 taweesak.kri@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 13:35:57


 
นายวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
Mr.Watcharapoj Sapsanguanboon
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Associate Dean for Special Affairs Graduate School of Management and Innovation
Fax 0 2470 9798
watcharapoj.sap@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 13:46:57


 
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
Assoc.Prof.DrSiam Charoenseang
ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สถาบันวิทยาการหุ่นยนตร์ภาคสนาม
Director Institute of Field Robotics Institute of Field Robotics
Tel 0 2470 9697
Update : 2016-04-11 11:01:49


 

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ
Dr.Arbtip Dheeravongkit
รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สถาบันวิทยาการหุ่นยนตร์ภาคสนาม
Deputy Director of Education Institute of Field Robotics Institute of Field Robotics
Tel 0 2470 9718
Update : 2016-04-11 11:18:25


 
ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์
Assistant Professor Dr.Vorapoch Angkasith
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Deputy Director of Research Institute of Field Robotics Institute of Field Robotics
Tel 0 2470 9717
Update : 2016-04-11 11:04:19


 
อ.มนตรี สุภัททธรรม
Lect.Montri Sopattatham
ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
Director Computer Center
Tel 0 2470 9870 Fax 0 2872 7145
montri.sup@kmutt.ac.th, montri@sit.kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:44:20


 

อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรานันต์
Lect.Pichet Limvajiranan
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์
Deputy Director Computer Center
Tel 0 2470 9872 Fax 0 2872 7145
pichet.limv@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-13 17:45:15


 
ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
Asst.Prof.Nithi Buranajant
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director Institute for Scientific and Technological Research and Services
Tel 024709190 nithi.bur@kmutt.ac.th
Update : 2012-03-16 14:02:45


 
นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง
Mr.Wannaphop Klomklieng
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Deputy Director of Industry. Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS)
wannaphop.klo@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-26 15:22:53


 

รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Pravate Tuitemwong
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Associate Director for Academic Affairs Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS)
Tel 024708887, 024708885 pravate.tui@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-26 15:21:21


 
ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ
Assistant Professor Dr.KRITTIKA TANPRASERT
รองผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้
Associate Director Learning Institute
krittika.tan@kmutt.ac.th
Update : 2016-04-11 11:45:14


 
รศ.บุษยา บุนนาค
Assoc.Prof.Boosya Bunnag
คณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
Dean School of Bioresources and Technology
Tel 0 2470 7355, 0 2470 9726 Fax 0 2452 3455
boosya.bun@kmutt.ac.th, boosya.bun@pdti.kmutt.ac.th
Update : 2016-04-11 11:42:23


 

รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
Assoc.Prof.Dr.Supapon Cheevadhanarak
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสงเสริมการวิจัย
Assistant to President for Research Promotion
Tel 0 2470 7351, 0 2470 7464 Fax 0 2452 3455
supapon.che@kmutt.ac.th
Update : 2015-10-30 15:52:39


 
ผศ.ดร.วีระ โลหะ
Asst.Prof.Dr.Veara Loha
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
Associate Director for Technic Pilot Plant Development and Training Institute
Tel 0 2470 9222-34 ext. 107, 0 2470 7352 Fax 0 2452 3455
veara.loh@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:07:38


 
รศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
Assoc.Prof.Adisak Pongpullponsak
ประธานสภาคณาจารย์ สภาคณาจารย์และพนักงาน
Chairman of Faculty and Staff Senate Faculty and Staff Senate
Tel 0 2470 8996 Fax 0 2872 9086
adisak.pon@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-19 13:41:59


 

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
Asst.Prof.Suchada Chaisawat
ผู้อำนวยการ ศูนย์ EESH
Director Energy Environment Safety and Health Center (EESH)
Tel 0 2470 8293 Fax 0 2470 8306
suchada.cha@kmutt.ac.th, suchada@pdti.kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:50:43


 
อ.พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์
Lect.Pornthep Chatpinyakoop
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง สำนักงานอธิการบดี
Director KMUTT Learning Square
Tel 0 2470 7844 Fax 0 26739433, 0 2673 9437
pornthep.cha@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:43:22


 
นายสมพร น้อยยาโน
Mr.Somporn Noiyano
ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Director Student Affairs Office
Tel 0 2470 8458 Fax 0 2470 9860
somporn.noi@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:34:10


 

นางปริญดา เจิมจาตุผล
Ms.Parinda Jermjatuphol
ผู้อำนวยการ สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี
Director Treasury Office
Tel 024708124 Fax 0 2470 8118
parinda.jer@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:44:23


 
ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล
Dr.TERAPORN CHAIAROONDEKUL
ผู้อำนวยการ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Director Admissions and Recruitment Office

Update : 2016-04-11 11:36:54


 
น.ส.สุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์
Ms.Suwanna Jemkitjavarote
ผู้อำนวยการ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Director Registrar´s Office
Tel 0 2470 8349 Fax 0 2470 8164
suwanna.jem@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:51:55


 

นายผดุง บุญเพ็ชร
Mr.Padoung Boonpetch
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน สำนักงานอธิการบดี
Director KMUTT Bangkhuntien Facility Management Office
Tel 0 2470 7381 Fax 0 2470 7393
padung@pdti.kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:43:01


 
นางสาวฉันทนา ภู่ธราภรณ์
MissChantana Putaraporn
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Management Office
Tel 024708071 chantana.put@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 10:57:21


 
ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์
Dr.Surat Chumjit
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
Director Educational Development and Service Office
Tel 024708179 surat.chu@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:48:38


 

นายสุวิชัย เศรษฐเสถียร
Mr.Suwichai Srestasathiern
ผู้อำนวยการ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
Director University Relations Office
Tel 0 2470 8091, 0 2470 8298 Fax 0 2427 0151
suwichai.sre@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:43:55


 
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
Dr.Wanna Temsiripoj
ผู้อำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี/รักษาการหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย สำนักงานอธิการบดี
Director Strategy Office/Center for Policy Innovation
Tel 024708172 Fax 0 2872 9109
wanna.tem@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 11:01:07


 
นางญาณี ศรีแสน
Mrs.Yanee Srisane
ผู้อำนวยการ/รักษาการ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี/สำนักงานนิติกร สำนักงานอธิการบดี
Director/Acting Director University Secretariat Office/University Counsel Office
Tel 0 2470 8071 Fax 0 2470 8073
yanee.sri@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 11:43:33


 

ดร.ผ่องศรี เวสารัช
Dr.Phongsri Waysarach
รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี
Director Research. Innovation and Partnerships Office
Tel 0 2470 9688 phongsri.way@kmutt.ac.th
Update : 2016-04-11 11:34:31


 
นางสาวศศิมา ยุวโสภีร์
MissSasima Juwasophi
รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการต่างประเทศ
Acting Director International Affairs Office
Tel 024708342 sasima.juw@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 10:03:27


 
นางมาลี สายวงศ์
Mrs.Malee Saywong
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
Head Internal Audit Unit
Tel 024708136 malee.say@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 09:50:28


 

นางสาวปนัดดา พ่วงพี
Misspanadda Phoungpee
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Acting Head Student Financial Aid Unit
Tel 024708107 panadda.pua@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 10:17:28


 
นางสุจิตรา ไข่มุก
Mrs.Suchitra Khai-muk
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
Head Health Care Unit
Tel 024708442, 024708443 suchitra.kai@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-27 10:20:48


 
นายประพนธ์ เรืองวุฒิชนะพืช
Mr.Prapon Ruengvuthchanaphuech
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Director Building and Grounds Office
Tel 0 2470 8191 Fax 0 2470 8192
prapon.rua@kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 15:08:42


 

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร
Assoc.Prof.Dr.Sirintornthep Towprayoon
ผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Director The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
Tel 0 2470 8309-10 ext. 4101 Fax 0 2470 8309 ext. 4112
sirintornthep.tow@kmutt.ac.th, sirin@jgsee.kmutt.ac.th
Update : 2014-11-24 14:45:26


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400