นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Momgkut's Institute of Technology Ladkrabang

ถนนฉลองกรุง
ลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
Chalongkrung Rd.,
Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel 0 2329 8000
Fax 0 2329 8106
http://www.kmitl.ac.th/main.php
Update : 2014-11-18 11:45:41


 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
Prof.Dr.Suchatvee Suwansawat
รักษาการแทนอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
(Acting) President Rector Office
Tel 0 2329 8100 * 1234,5555 Fax 0 2329 8103
kmitlpresident@gmail.com
Update : 2015-05-11 14:15:22


 
ผศ.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
Asst.Prof.
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Senior Executive Vice President For Academic Affairs (Provost) Rector Office
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103
@kmitl.ac.th
Update : 2015-06-10 15:03:47


 
ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
Asst.Prof.Dr.
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Senior Executive Vice President For Academic Affairs (Provost) Rector Office
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103
kcpacher@kmitl.ac.th
Update : 2015-06-10 15:03:30


 

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
Assoc.Prof.Dr.Anuwat Jangwanitlert
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Executive Vice President for Academic Affairs Rector Office
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103
kjanuwat@kmitl.ac.th
Update : 2015-06-10 14:52:52


 
รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา
Assoc.Prof.Dr.Chamroon Laosinwattana
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Executive Vice President for Research and Innovations Rector Office
Tel 0 2329 8100 * Fax 0 2329 8103
klchamro@kmitl.ac.th
Update : 2015-06-10 14:54:04


 
ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค
Asst.Prof.Dr.
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Executive Vice President for Students´ Development and Alumni Relations Rector Office
Tel 0 2329 8000 * @kmitl.ac.th
Update : 2015-06-10 14:55:44


 

รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย
Assoc.Prof.Dr
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Executive Vice President for Planning Rector Office
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103
@kmitl.ac.th
Update : 2015-06-10 14:56:41


 
อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว
Lect.Anurug Poeaim
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Executive Vice President for Human Resource Development Rector Office
Tel 0 2329 8000 Fax 0 2329 8103
@kmitl.ac.th
Update : 2015-06-10 14:59:14


 
รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
Assoc.Prof.
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายอาคาร สิ่งแวดล้อม และจราจร สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Executive Vice President for Buildings, Envionment, and Traffic Management Rector Office
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103
@kmitl.ac.th
Update : 2015-06-10 15:05:46


 

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร
Assoc.Prof.Dr.
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Executive Vice President for Information Technology (CIO) Rector Office
Tel 0 2329 8100 * Fax 0 2329 8103
suphamit@kmitl.ac.th
Update : 2015-06-10 15:12:57


 
ดร.อำนาจ ขาวเน
Dr.Amnach Khawne
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Executive Vice President for Finance and Accounting Rector Office
Tel 0 329 8100 Fax 0 2329 8103

Update : 2015-06-10 15:14:05


 
รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน
Assoc.Prof.Dr
รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Executive Vice President for Chumphon Campus Rector Office
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103

Update : 2015-06-10 15:15:14


 

ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง
Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Quality Assurance
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103

Update : 2015-06-10 15:35:59


 
ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน
Asst.Prof.Dr.Chaiyan Jettanasen
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for International Affairs Rector Office
Tel 0 2329 8000 Fax 0 2329 8111

Update : 2015-06-10 15:08:10


 
รศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ
Asst.Prof.Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Research Rector Office

Update : 2015-06-10 15:09:01


 

ผศ.ดร.ดอน อิศรากร
Asst.Prof.Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Innovations Rector Office

Update : 2015-06-10 15:10:29


 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา
Asst.Prof.Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Students´ Development Rector Office

Update : 2015-06-10 15:11:29


 
อ.ทรงศิริ พันธุเสวี
Lect.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Information and Public Relations Rector Office

Update : 2015-06-10 15:16:23


 

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร
Assoc.Prof.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุ/ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ/ฝ่ายอาคาร สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Procument, Maintenance, and Vehicles / Vice President for Buildings Rector Office

Update : 2015-06-10 15:27:55


 
ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์
Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Corporate Rector Office

Update : 2015-06-10 15:20:22


 
ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน
Asst.Prof.Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Evaluation System and Remuneration Rector Office

Update : 2015-06-10 15:24:03


 

ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Human Resource Development and Training Rector Office

Update : 2015-06-10 15:25:26


 
ดร.ชลิดา อู่ตะเภา
Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Environment Rector Office

Update : 2015-06-10 15:26:43


 
รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี
Assoc.Prof.Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจราจรและขนส่งมวลชน สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Traffic Management and Mass Transit Rector Office

Update : 2015-06-10 15:29:45


 

ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ
Asst.Prof.Dr.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
(Acting) Vice President for Information Technology Rector Office

Update : 2015-06-10 15:30:32


 
อ.จักรพงษ์ ศรีพนมยง
Lect.
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คนที่ 1 วิทยาเขตรชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร
(Acting) Vice President for Chumphon Campus # 1 King Mongkut´s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103

Update : 2015-06-10 15:32:46


 
ผศ.เทียมพบ ก้านเหลือง
Asst.Prof.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คนที่ 2 วิทยาเขตรชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร
(Acting) Vice President for Chumphon Campus # 2
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103

Update : 2015-06-10 16:04:17


 

ผศ.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ
Asst.Prof.
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คนที่ 3 วิทยาเขตรชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร
(Acting) Vice President for Chumphon Campus # 3
Tel 0 2329 8100 Fax 0 2329 8103

Update : 2015-06-10 16:04:42


 
นางวิภาพร อินทรสุวรรณ
Mrs.Vipaporn Intarasuwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานสภาสถาบัน
Director Office of the Institute Council
Tel 0 2329 8242 Fax 0 2329 8241
kivipapo@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-08 13:20:51


 
นายฉัตรชัย คำภาพรพันธุ์
Mr.Chatchai Kampabhornpan
รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงานทั่วไป
(Acting) Director General Affairs Division
Tel 0 2329 8000 ext.3175 Fax 0 2329 8107
kkachatc@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:35:09


 

นางเชาวนิตย์ จันทร์สิทธิโชค
Mrs.Chaovanit Chansitthichok
ผู้อำนวยการ ส่วนงานกิจการนักศึกษา
Director Student Affairs Division
Tel 0 2329 8148 Fax 0 2329 8142
kcchaova@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:47:07


 
นางวันดี บุญยิ่ง
Mrs.Wandee Boonying
ผู้อำนวยการ ส่วนแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2329 8133 Fax 0 2329 8134
kwboonyi@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:40:10


 
น.ส.กรองกาญจน์ สวัสดิ์วีรพันธ์
Mrs.Krongkan Savadveeraphun
รักษาการแทนผู้อำนวยการ ส่วนการคลัง
(Acting) Director Finance Division
krongkan2008@gmail.com
Update : 2015-06-10 15:59:42


 

ว่าง
(vacant)
ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Management Division
Tel 0 239 8000 * 2198 Fax 0 2739 8114

Update : 2015-06-23 12:42:26


 
นางสุดาพันธ์ มั่นเข็มทอง
Mrs.Sudapan Munkhemthong
ผู้อำนวยการ ส่วนอาคารสถานที่
Director Building and Land Division
Tel 0 2329 8132 Fax 0 2329 8131
kmsudapa@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:50:36


 
นางสาววรวรรณ สุวรรณกูฎ
Missworawan Suwanagoot
ผู้อำนวยการ ส่วนนิติการ
Director Legal Division
Tel 0 2329 8000 ext.3059 ksworawa@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-24 15:24:14


 

นายโกมล วาดเขียน
Mr.Komol Wadkhean
รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
(Acting) Director Information and Public Relation Division
Tel 0 2329 8000 ext.3784 Fax 0 2329 8109-10
wadkhean@gmail.com
Update : 2015-05-11 11:54:25


 
น.ส.เจริญสุข ศึกษาศิลป์
MissCharoensook Suksasilapa
ผู้อำนวยการ ส่วนพัสดุ
Director Supplies Division
Tel 0 2329 8124 Fax 0 2329 8125
Kscharoe@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:51:08


 
นางนิภา หนูสังข์
Mrs.Nipa Noosang
ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ
Director The office of Internal Auditing
Tel 0 2329 8000 ext. 3239, 3011 knnipa@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:55:43


 

นางนิศากุน วรุฒน์พงศ์
Mrs.Nisakun Varutphong
ผู้อำนวยการ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ
Director Maintenace and Transport Division
Tel 0 2329 8128 Fax 0 2329 8128
kvnisakua@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:55:55


 
นางปรานอม เฮี๊ยบศิริเมธี
Mrs.Pranorm Yipsirimetee
ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารการวิจัย
Director Research Administration Division
Tel 0 2329 8136 Fax 0 2329 8221
kypranor@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:56:11


 
น.ส.วันเพ็ญ เกิดศรี
MissWanphen Kerdsri
ผู้อำนวยการ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
Director Quality Assurance and Knowledge Management Division
Tel 0 2329 8138 Fax 0 2329 8138
kkwanphe@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:56:25


 

นางสาววิจา ตินตะโมระ
MissWija Tintamora
ผู้อำนวยการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
Director Foreign Affairs Division
Tel 0 2329 8140 Fax 0 2329 8140
ktwija@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:56:51


 
ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี
Asst..Prof.DrKomsan Maleesee
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean
Tel 0 2329 8300 mkomsan@hotmail.com
Update : 2014-11-07 14:08:50


 
รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร
Assoc.Prof.Leamthong Laokhongthavorn
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8334 lenook2000@yahoo.com
Update : 2014-11-07 14:10:47


 

รศ.ดร.ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์
Assoc.Prof.Dr.Chuwong Pongcharoenpanich
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8324,6 kpchuwon@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:11:07


 
รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
Assoc.Prof.Dr.Anuwat Jangwanitlert
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8330 kjanuwat@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:13:06


 
ดร.อำนาจ ขาวเน
Dr.Amnach Khawne
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8341-2 * 126 kamnach@hotmail.com
Update : 2014-11-07 14:16:37


 

ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง
Dr.kiattisak Roonprasang
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8356-8 * 13 krkiatti@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:19:19


 
ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์
Dr.Tanawan Pinnarat
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8360-3 kptanawa@gmail.com
Update : 2014-11-07 14:20:50


 
ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์
Dr.Kunlanan Kiatkittipong
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8360-3 kkkunlan@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:22:36


 

นายพจน์ สละชีพ
Mr.Poch Salachep
เลขานุการคณะ
Fuculty Secretary
Tel 0 2329 8303 kspoch@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:23:46


 
ผศ.ดร.ศรวัฒน์ ซิวปรีชา
Asst.Prof.Dr.Sorawat Chivapreecha
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
Coordinator of Telecommunications Engineering
Tel 0 2329 8324 sorawat@telecom.kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:28:19


 
ดร.สมภพ ผลไม้
Dr.Sompob Polmai
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Coordinator of Electrical Engineering
Tel 0 2329 8330 kpsompob@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:30:13


 

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช
Asst.Prof.Dr.Aunthawath Charusrojthanadeeh
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Coordinator of Civil Engineering
Tel 0 2329 8334 kwwibool@livekmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:33:38


 
ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย
Asst.Prof.Dr.Wipoo Sriseubsai
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Coordinator of Industrial Engineering
Tel 0 2329 8339 kswipoo@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:35:37


 
ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์
Dr.Surapan Airphaiboon
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Coordinator of Electronics Engineering
Tel 0 2329 8344-5 kasurapa@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:48:59


 

ผศ.เจริญ วงศ์ชุ่มเย็น
Asst.Prof.Charoen Vongchumyen
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Coordinator of Computer Engineering
Tel 0 2329 8341-2 kvocharo@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:47:44


 
ผศ.ดร.อุนนัติ พิณโสภณ
Asst.Prof.Dr.Unnat Pinsopon
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Coordinator of Machanical Engineering
Tel 0 2329 8350-1 kpunnat@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:51:08


 
ผศ.ดร.อภินันท์ นัมคณิสรณ์
Asst.Prof.Dr.Apinan Namkanisorn
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Coordinator of Chemical Engineering
Tel 0 2329 8360-3 knapinan@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-07 14:52:52


 

ดร.เจษฎา ชัยโฉม
Dr.Jedsada Chaishome
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
Coordinator of Food Engineering
Tel 0 2329 8356-8 kcjiedsad@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 11:37:33


 
รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์
Assoc.Prof.Dr.Sawai Pongswatd
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
Coordinator of Instrument & Control Engineering
Tel 0 2329 8349 klsawai@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 11:45:03


 
ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
Asst.Prof.Pichate Sowittayasakun
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Architecture
Tel 023298366 Fax 02 3298366
kosoda@hotmail.com
Update : 2014-11-10 13:58:14


 

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์
Asst.Prof.Worawan Rojanapaibulya
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8366 kpworawa@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:02:31


 
อ.พรพุฒิ ศุภเอม
Lect.Pornphut Suppa-Aim
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8366 kspornph@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:07:28


 
อ.ณรงค์ มณฑปใหญ่
Lect.Narong Montopyai
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8366 konarong@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:08:55


 

อ.ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์
Lect.Torvong Puipanthavong
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8366 kptorvon@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:10:20


 
ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์
Dr.Panayu Chairatananonda
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8366 ridermai@hotmail.com
Update : 2014-11-10 14:11:40


 
ผศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Amorn Kritsanaphan
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8366 kkamorn@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:22:24


 

อ.ชาลี มธุรการ
Lect.Charlie Maturakarn
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8366 charlie.maturakarn@gmail.com
Update : 2014-11-10 14:24:03


 
ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา
Asst.Prof.kraithong Chotivutpattana
ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน
Coordinator of Architecture and Planning Program
Tel 0 2329 8366 kckrath@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:16:11


 
ผศ.วุฒิกร คงคา
Asst.Prof.Wutigorn Kongka
ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม
Coordinator of Fine Arts Program
Tel 0 2329 8366 wutigornkongka@gmail.com
Update : 2014-11-10 14:18:37


 

ผศ.กฤติยา ตระกูลทิวากร
Asst.Prof.Krittiya Trakoontiwakorn
ประธานสาขาวิชาออกแบบ
Coordinator of Design Program
Tel 0 2329 8366 kckritti@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:20:30


 
รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
Assoc.Prof.Dr.Peerawut Suwannajan
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean Faculty of Industrial Education
Tel 0 2329 8000 ext. 3672 Fax 0 2329 8434
kspeeraw@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 14:51:33


 
รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
Assoc.Prof.DrWisuit Sunthonkanokpong
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 ext.3675 Fax 0 2329 8435
kawisuit@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 14:52:31


 

รศ.ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข
Assoc.Prof.Dr.Pakkapong Poungsuk
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 ext. 3677 Fax 0 2329 8435
kppakkap@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 14:53:21


 
ผศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์
Asst.Prof.Dr.Kanchana Boonphak
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 ext. 3673 Fax 0 2329 8435
kbkancha@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 14:53:59


 
ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
Asst.Prof.Dr.
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 ext. 3674 Fax 0 2329 8435
ktpariya@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 14:57:56


 

ผศ.สันติ ตันตระกูล
Asst.Prof.
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 * 3675 ktsunti@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 15:00:40


 
ดร.วินัย ใจกล้า
Dr.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8000 * 3703 kawinai@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 15:01:37


 
อ.สุระชัย พิมพ์สาลี
Lect.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8000 * 3703 kpsurach@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 15:02:56


 

ผศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง
Asst.Prof.Dr.
ประธานสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Assistant Dean
Tel 0 2329 8000 * 3713 klchatur@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 15:06:10


 
ผศ.สุชิน อาจหาญ
Asst.Prof.
ประธานสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

Tel 0 2329 8000 * 3703 kasuchin@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 15:05:42


 
ผศ.สรียา ทับทัน
Asst.Prof.
ประธานสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

Tel 0 2329 8000 * 3707 ktsareey@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 15:07:19


 

ผศ.ไพฑูรย์ พิมดี
Asst.Prof.
ประธานสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Tel 0 2329 8000 * 3696 kppaitoo@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 15:11:22


 
ผศ.ดร.ศราวุธ อินทรเทศ
Asst.Prof.Dr.
ประธานสาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร

Tel 0 2329 8000 * 6072 kisarawu@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 15:19:25


 
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชรแสงศรี
Asst.Prof.Dr.
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลีทางการศึกษา

Tel 0 2329 8000 * 3686 kpsirira@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 15:21:35


 

นางปราณี นิลขาว
Mrs.Pranee Nilkhao
ผู้อำนวยการส่วน
Acting Director
Tel 0 2326 4111 ext. 3678 Fax 0 2326 4324
kbpranee@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-21 14:58:33


 
รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ
Assoc.Prof.Sakchai Choochote
คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Dean Faculty of Agricultural
Tel 0 2329 8000 ext. 7123 ,7000 Fax 0 2329 8507
kcsakcha@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:21:35


 
รศ.ศรีสกุล วรจันทรา
Assoc.Prof.Srisakul Vorachantra
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 ext. 7133 Fax 0 2329 8507
kvsrisak@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:40:03


 

ผศ.พีรชัย กุลชัย
Asst.Prof.Peerachai Kullachai
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 ext. 7134, 7079 Fax 0 2329 8507
kkpeerac@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:40:35


 
ผศ.ดร.ปวีณา ทวีกิจการ
Asst.Prof.Dr.Paveenxa Taveekijakarn
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 * 7127 ,7176 Fax 0 2329 8507
ktpravee@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:38:11


 
ผศ.ดร.กัญญา จิระเจริญรัตน์
Asst.Prof.Kanya Jirajaroenrat
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 * 7128 Fax 0 2329 8507
kjkanya@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:37:46


 

ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Songkram
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 * 7124,7056 Fax 0 2329 8507
ksonutth@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:38:28


 
ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี
Asst.Prof.Dr.Monthon Ganmanee
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง

Tel 0 2329 8000 ext. 7064,7080 Fax 0 2329 8507
kkmonth@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:32:11


 
ผศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์
Asst.Prof.Dr.Ammorn Insung
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

Tel 0 2329 8000 * 6019 kiammorn@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:38:44


 

ผศ.ศุภสมบูรณ์ อึงรัตนากร
Asst.Prof.Supasomboon Ungrattanakorn
ประธานสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

Tel 0 2329 8000 * 7076 Fax 0 2326 4105
kusupaso@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:39:23


 
นางสำเนา ภัทรรัตนนันท์
Mrs.Sumnao Pattararatnant
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนววิชาการ
Director of General Administration (Acting)
Tel 0 2329 8000 ext. 7120 Fax 0 329 8507
kpsumnao@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-18 11:49:53


 
รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
Assoc.Prof.Dr.Dusanee Thanaboripat
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 0 2329 8000 ext. 267, 0 2326 4111 ext. 3581 ktdusane@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:40:09


 

ผศ.ดร.สุวรรณี จรรยาพูน
Asst.Prof.Dr.Suwannee Junyapoon
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 329 8000 ext. 265, 0 2326 4111 ext. 3582 kjsuwann@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:41:12


 
อ.สุจิตรา สุคนธมัต
Lect.Sujitra Sukonthamut
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 329 8000 ext. 262, 0 2326 4111 ext. 3609 kssujitr@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-10 14:41:43


 
ผศ.ดร.สิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์
Asst.Prof.Dr.Sittichai Charoensettasilp
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 * 6289 kcsittic@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:03:49


 

ผศ.ดร.วิบูลย์ ประดิษฐ์เวียงคำ
Assoc.Prof.Dr.Wiboon Praditweangkum
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 ext. 3582 wiboon99@yahoo.com
Update : 2014-11-17 14:06:25


 
ดร.วรภัทร์ สงวนไชยไผ่วงศ์
Dr.Vorapat Sanguanchaipaiwong
รองคณบดี
Duputy Dean
Tel 0 2329 8000 * 6282 ksvorapa@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:08:31


 
รศ.ดร.พันธนี พงศ์สัมพันธ์
Assoc.Prof.Dr.Puntani Pongsumpun
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8000 * 6282 kppuntan@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:11:46


 

ดร.สันทิฏฐ์ นรบิน
Dr.Santit Narabin
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 329 8000 * 6289 knsantit@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:13:07


 
รศ.ดร.ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์
Assoc.Prof.Dr.Praiboon Pantaragphong
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

Tel 0 2329 8000 * 6189 kppraibo@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:15:26


 
รศ.ดวงใจ โอชัยกุล
Assoc.Prof.Duangjai Ochaikul
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

Tel 0 2329 8000 * 6219 kodaungj@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:17:17


 

รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด
Assoc.Prof.Dr.Ittipol Jangchud
ประธานสาขาวิชาเคมี

Tel 0 2329 8000 * 6230 kjittipo@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:18:49


 
ผศ.ดร.กรกช ประชุมรักษ์
Asst.Prof.Dr.Korakot Prachumrak
ประธานสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel 0 2329 8000 * 3616 kpkorako@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:20:35


 
ดร.วรการ นียากร
Dr.Worakarn Neeyakorn
ประธานสาขาวิชาการฟิสิกส์

Tel 0 2329 8000 * 6213-4 knwora@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:22:00


 

ผศ.ดร.มนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ
Asst.Prof.Dr.Manat Pithuncharurnlap
ประธานสาขาวิชาสถิติ

Tel 0 2329 8000 * 6276 kpmana@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:24:22


 
รศ.วิชาญ เตชิตธีระ
Assoc.Prof.Wicharn Techitdheera
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Tel 0 2329 8000 * 6218 ktwichar@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:26:46


 
น.ส.ณิฐารัตน์ คำวีระ
MissNitharat Khamweera
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel 0 2329 8000 * 3614 kknithar@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-17 14:33:54


 

รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Chanboon Sathitwiriyawong
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean Faculty of Information Technology
Tel 0 2723 4911 Fax 0 2723 4910
Chanboon@it.kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:35:34


 
ดร.สิงหะ ฉวีสุข
Dr.Singha Chaveesuk
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2723 4967 Fax 0 2723 4910
singha@it.kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:25:58


 
ดร.สุเมธ ประภาวัต
Dr.Sumet Prabhavat
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2723 4957 Fax 0 2723 4910
sumet@it.kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:26:29


 

ผศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ
Asst.Prof.Dr.Panwit Tuwanut
รองคณบดี (รักษาการ)
Deputy Dean (acting)
Tel 0 2723 4988 Fax 0 2723 4910
panwit@it.kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 11:12:08


 
ผศ.ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
Asst.Prof.Dr.Kuntpong Woraratpanya
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Department Chair of Information Technology
Tel 0 2723 4900 kuntpong@it.kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 11:12:47


 
นางวนิดา ศุภเจียรพันธ์
Mrs.Wanida Suphachearapan
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ (รักษาการ)
Director of Academic Support (acting)
Tel 0 2723 4932 Fax 0 2723 4910
wanida@it.kmitl.ac.th
Update : 2014-10-20 14:27:59


 

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
Assoc.Prof.Dr.Praphan Pinsirodom
คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Dean Faculty of Agricultural Industry
Tel 0 2329 8525 Fax 0 2329 8525
kppraph@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:37:15


 
ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Dr.Naphatrapi Luangsakul
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8526-7 Fax 0 2329 8527
klarunee@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:40:46


 
ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
Dr.Tongchai Puttongsiri
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8526-7 Fax 0 2329 8527
kptongch@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:42:22


 

ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์
Dr.Soraya Kerdpiboon
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8526-7 Fax 0 2329 8527
kksoraya@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:44:46


 
ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Dr.Sitthipong Nalinanon
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8526-7 Fax 0 2329 8527
knsitthi@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:48:28


 
ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา
Dr.Soisuda Pornpukdeewattana
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8526-7 Fax 0 2329 8527
kpsoisud@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:50:28


 

นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า
Mrs.Sutatip Phanpao
เลขานุการคณะ
Faculty Secretary
Tel 0 2329 8526-7 Fax 0 2329 8527
kvsutati@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:51:13


 
รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี
Assoc.Prof.Dr.
คณบดี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
Dean Adminstration and Management College
Tel 0 2329 8459-60 ext.6301 Fax 0 2329 8461
ksamnuay@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-28 15:13:07


 
อ.ทัศไนย ปราณี
Lect.
รองคณบดี
Vice-Dean
Tel 0 2329 8459 - 60 ext.6303 Fax 0 2329 8461
kptusana@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-28 15:14:05


 

รศ.ดร.วรนารถ แสงมณี
Assoc.Prof.Dr
รองคณบดี
Vice-Dean
Tel 0 2329 8459 - 60 ext.6327 Fax 0 2329 8461
ksworana@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-28 15:15:43


 
ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง
Dr.
รองคณบดี
Vice-Dean
Tel 0 2329 8459-60 ext.6337 Fax 0 2329 8461
tteerawet@hotmail.com
Update : 2014-11-28 15:17:28


 
อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
Lect.
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร

Tel 0 2329 8000 * 6302 kaporama@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-28 15:19:33


 

ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
Dr.
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารเทคโนโลยี

Tel 0 2329 8000 * 6323 ksmontaj@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-28 15:20:48


 
รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
Assoc.Prof.
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสากหรรม

Tel 0 2329 8000 * 6312 khkatany@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-28 15:21:51


 
รศ.อมรศรี ตันพิพัฒน์
Assoc.Prof.
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Tel 0 2329 8000 * 6329 ktamorns@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-28 15:22:56


 

ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
Asst.Prof.Dr.
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

Tel 0 2329 8000 * 6327 ksopal@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-28 15:25:09


 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
Asst.Prof.Dr.
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

Tel 0 2329 8000 * 6310 krnuttaw!knitl.ac.th
Update : 2014-11-28 15:26:50


 
ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์
Dr.
ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Tel 0 2329 8000 * 6342 vinaidba6@gmail.com
Update : 2014-11-28 15:30:45


 

ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง
Asst.Prof.Dr.Siridech Boonsang
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
Dean College of Data Storage Innovation
Tel 0 2329 8270 siridecb@gmail.com
Update : 2014-10-24 11:13:24


 
รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
Assoc.Prof.DrSomyot Kaitwanidvilai
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8264 drsomyotk@gmail.com
Update : 2014-10-24 11:14:06


 
ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน
Asst.Prof.Dr.Chaiyan Jettanasen
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8264 kjchaiya@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 11:14:51


 

ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต
Dr.Lertsak Lekawat
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
Coordinator of Manufacturing System Engineering
Tel 0 2329 8271 lertsak@ine.co.th
Update : 2014-10-20 14:36:09


 
ผศ.ดร.อนุชิต จารุวนาวัฒน์
Asst.Prof.Dr.Anuchit Jaruvanawat
คณบดี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Dean College of KMITL Nanotechnology
Tel 0 2329 8000 Fax 0 2329 8265
kjanuchi@kmitl.ac.th
Update : 2015-05-11 14:24:02


 
ดร.ปิติพร ถนอมงาม
Dr.Pitiporn Thanomngam
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 ext. 3081 Fax 0 2329 8265
ktpitipo@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-25 10:00:34


 

ผศ.เบญจพล ตันฮู้
Asst.Prof.Dr.Benchapol Tunhoo
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8000 ext.3128 Fax 0 2329 8265
ktbencha@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-25 10:01:45


 
รศ.ดร.วิษณุ เพชรภา
Assoc.Prof.Dr.Wisanu Pecharapa
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8000 * 3117 kpwisan@kmitl.ac.th
Update : 2015-05-11 14:26:14


 
ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
Dr.Siripat Pratontep
ประธานสาขาวิชา

Tel 0 2329 8000 * 3077 kpsirapa@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-25 10:07:19


 

รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์
Assoc.Prof.Prapart Ukakipaparn
หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

Tel 0 2329 8000 * 3069 kuprapar@gmail.com
Update : 2014-11-25 10:09:05


 
ดร.เฉลิมพล สาริบุตร
Dr.Chaloempol Saributr
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

Tel 0 2329 8000 * 3076 keng_sari@hotmail.com
Update : 2014-11-25 10:10:49


 
รศ.ดร.สุพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา
Assoc.Prof.Dr.Supat Kittiratsatcha
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
Dean International College King Mongkut_s Institute of Technology Ladkrabang
Tel 0 2329 8261-2 kksupat@gmail.com
Update : 2014-11-26 13:57:50


 

ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง
Dr.Chaiwat Nuthong
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8260-1 chaiwat.kmitl@gmail.com
Update : 2014-11-26 14:00:03


 
ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย
Dr.Ronnachai Tiyarattanachai
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8261 rtiyarattanachai@gmil.com
Update : 2014-11-26 14:01:37


 
ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช
Dr.Natthaphong Jungteerapanich
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 2329 8261 nj.kmitl@gmail.com
Update : 2014-11-26 14:03:09


 

ดร.จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์
Dr.Jaruwit Pranasak
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8261 jaruwit.prabnasak
Update : 2014-11-26 14:06:10


 
ดร.อุกฤษฎ์ วัชรีฤทัย
Dr.Ukrit Watchareeruetai
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 2329 8261 kwukrit@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-26 14:09:42


 
ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์
Asst.Prof.Dr.Aranya Walairacht
ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
Director Office of the Registrar
Tel 0 2329 8201-6 kwaranya01@gmail.com
Update : 2014-11-25 10:16:13


 

ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ
Asst.Prof.Thana Hongsuwan
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2329 8201-6 khthana@hotmail.com
Update : 2014-11-25 10:18:19


 
ดร.ธนัญชัย ตรีภาค
Dr.Aranya Threepak
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2329 8201-6 ktthanun@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-25 10:20:52


 
ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน
Asst.Prof.Dr.Punnama Siriphannon
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2329 8201-6 kspunnam@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-25 10:23:09


 

ผศ.ดร.สุูธี ชุติไพจิตร
Asst.Prof.Dr.Sutee Chutipaijit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director
Tel 0 2329 8201-6 kshsuthe@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-25 10:26:40


 
รศ.อาจินต์ น่วมสำราญ
Assoc.Prof.
ผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
Director Computer Service Center
Tel 0 2329 8253 Fax 0 2329 8253

Update : 2014-11-27 12:06:18


 
อ.กษมพงศ์ พงศ์ชมพร
Lect.Gasamapong Pongchomporn
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
Director Office of Central Library
Tel 0 2329 8234 Fax 0 2329 8236
kpgasama@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-24 14:50:45


 

อ.ประสาร ตังติสานนท์
Lect.Prasarn Tangtisanon
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2329 8233 Fax 0 2329 8236
ktprasar@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-24 14:51:06


 
ผศ.ดร.สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี
Asst.Prof.Dr.Surapong Siripongdee
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2329 8233 Fax 0 2329 8236
kssurapo@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-24 14:52:44


 
อ.อมรชัย ชัยชนะ
Lect.Amornchai Chaichana
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2329 8233 Fax 0 2329 8236
kcamornc@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-24 14:54:07


 

ดร.สมเกียติ ตันติวงศ์วาณิช
Dr.Somkiat Tuntiwongwanich
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director
Tel 0 2329 8233 Fax 0 2329 8236
pingpongprapa@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-24 15:01:29


 
นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล
MissSuree Bungamongkon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director
Tel 0 2329 8232 Fax 0 2329 8232
kbsuree@kmitl.ac.th
Update : 2014-11-24 15:02:59


 
นาย
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Director Bureau of Academic Support and Service
Tel 0 2329 8212-3 Fax 0 2329 8212
kbteeray@kmitl.ac.th
Update : 2016-05-13 14:36:31


 

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
Assoc.Prof.Dr.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สภาคณาจารย์และพนักงาน
Chairman of Faculty Senate Faculty Senate
Tel 0 2329 8156 Fax 0 2329 8157

Update : 2014-11-17 14:40:01


 
นายธเนศ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
Mr.Thanet Sakchaisomboon
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด
King Mongkut Ladkrabang Saving and Credit Cooperative, Limited.
Tel 0 2326 4546 Fax 0 2326 4546
ksthanet@kmitl.ac.th
Update : 2014-10-24 10:57:46


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400