นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut´s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang,
Bangsue,
Bangkok 10800
Tel 0 2555 2000
Fax 0 2587 4350
www.kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:24:22


 

ผศ.ปรีชา อ่องอารี
Asst.Prof.Preecha Ong-aree
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Director College of Industrial Technology
Tel 0 2585-0691, 0-29132500-24 ext.6209912 2041, 0 2913 2500-24 ext 6209 Fax 0 2585-0691
poa@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 09:10:26


 
นายดิศักดิ์ ศรีสุวรรณ
Mr.Disuk Srisuvun
นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่า
President KMUTNB Alumni
Tel 0 2913 2545, 0 2913 2500-24 ext. 1148
Update :


 
นายธานินทร์ ศิลป์จารุ
Mr.Thanin Silpjaru
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สภาคณาจารย์
President Office of the Faculty Senate
Tel 0 2586 9005, 0 2913 2500-24 ext. 1101 Fax 0 2587 4350
tanin@kmutnb.ac.th
Update :


 

นายชัยสิทธ์ สุขมาก
Mr.Chaiyasit Sookmark
ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์
President KMUTNB Co-Operative of Saving and Cradit
Tel 0 2586 9592, 0 2913 2500-24 ext. 1351 Fax 0 2586 9592
coop@kmutnb.ac.th
Update :


 
นายวุฒิชัย ประเสริฐสุข
Mr.Wuthichai Prasirtsuk
ผู้อำนวยการกองงาน วิทยาเขตปราปราจีนบุรี กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
Director Brachinburi Central Division
Tel 0 3721 7337 Fax 0 3721 7333
wps@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-09 09:01:00


 
รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์
Assoc.Prof.Dr.Wittaya Wipawiwat
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director Science and Technology Reseach Institute
Tel 0-2555-2000 ext. 1501 Fax 0-2556-1306
wittaya_wwi@yahoo.com
Update : 2014-10-09 08:32:45


 

ผศ.สุรพล ทิพยกานนท์
Asst.Prof.Surapol Tipyakanont
ศูนย์ผลิตตำราเรียน
Academic Printing Center
Tel 0 2586 9012, 0 2913 2500-24 ext. 1163 Fax 0 2587 4350
surapott@kmutnb.ac.th
Update :


 
นางสุกัญญา ฉัตรเฉลิม
Mrs.Sukanya Chatchaloem
งานสวัสดิการ
Welfare Repartment
Tel 0 2585 7910, 0 2913 2500-24 ext. 1154 Fax 0 2585 7910
scl@kmutnb.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
Asst.Prof.Dr.Suriyotai Supanyapong
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
Deputy Dean for Students Affairs and Quality Assurance in Education Graduate College
Tel 02 555-2402 Fax 02-587-4357
ssp@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-15 16:45:19


 

รศ.ดร.พยุง มีสัจ
Assoc.Prof.Dr.Phayung Meesad
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean of Faculty Faculty of Information Technology
Tel 02-555-2000 ext. 2708 Fax 02-555-2734
phayung.m@it.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-12 09:38:44


 
ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
Asst.Prof.Dr.Thippaya Chintakovid
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate Dean for Student Affairs and Educational Quality Assurance Faculty of Information Technology
Tel 02-555-2000 ext. 2705 Fax 02-555-2734
thippaya.c@it.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-12 11:32:46


 
ผศ. ดร.กฤดาภัทร สีหารี
Asst.Prof.Dr.Glidaphat Sriharee
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Associate Dean for Information and Quality Assurance Faculty of Applied Science
Tel 0 2555 2000 ext. 4204, 4206 Fax 0-2587-8259
gridaphat@hotmail.com
Update : 2014-10-07 11:09:28


 

ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
Mr. Tech.Ed.D.Piya Korakotjintanakan
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Associate Dean for Planing and Quality Assurance in Education Faculty of Technical Education
Tel 0 2587 4352, 0 2555 2000 ext. 3201, 3202 Fax 0 2586 9015
piyakorakot74@gmail.com
Update : 2014-11-11 14:34:55


 
ผศ. ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
Asst.Prof.D.Eng.Bandit Suksawat
หัวหน้า ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
Head Department of Teacher Training in Mechanical Engineering
Tel 0 2555 2000 ext. 3291, 3207 Fax 0 2587 8261
bandits@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-11 14:55:13


 
ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล
Dr.Maleerat Sodanil
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Department Faculty of Information Technology
Tel 02-555-2000 ext. 2728 maleerat.s@it.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-12 10:43:28


 

ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
Dr.Montean Rattanasiriwongwut
หัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Management Department Faculty of Information Technology
Tel 02-555-2000 ext. 2730 montean.r@it.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-12 11:11:51


 
นางสุวรรณา จงประเสริฐพร
Ms.Suwanna Chongprasertpon
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Dean Office Faculty of Information Technology
Tel 02-555-2000 ext. 2727 Fax 02-555-2727
suwanna.c@it.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-12 10:32:56


 
ผศ. ดร.จรัญ แสนราช
Asst.Prof.Ph.D.Charun Sanrach
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Associate Dean for Information Technology and Public Relations Faculty of Technical Education
Tel 0 2587 4352, 0 2555 2000 ext. 3201, 3202 Fax 0 2586 9015
charan.s@fte.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-11 14:56:56


 

นางสาวรักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ
MissRuxkanathaworn Rerkchana
หัวหน้าสำนักงานคณบดี ศิลปศาสต์ประยุกต์
Head Office of the Dean, Faculty of Applied Arts
Tel 0 2555 2000 ext. 3542 Fax 02-5872096
rux_1966@hotmail.com
Update : 2014-10-03 15:29:49


 
รศ. อุดม จีนประดับ
Assoc.Prof.Udom Jeenpradab
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
Director Central Library of KMUTNB
Tel 0 2913 2500-24 ext. 2101 Fax 02-585-8861
udom.j@cit.kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-30 10:28:17


 
นางรุ่งทิพย์ สกุลสุกใส
Mrs.rungtip sakulsoksai
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง
Deputy Director for Administrative Affairs Central Library of KMUTNB
Tel 0 2913 2500-24 ext. 2103 Fax 02-585-8861
rungtip.s@cit.kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-30 10:37:14


 

นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์
Mr.Sumonchai Suteerawatananon
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมวิชาการ
Director Academic Enhancement Department
Tel 0 2555 2237 Fax 0 2555 2236
scs@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-14 17:26:08


 
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
Prof.Dr.Kasem Suwanagul, Ph.D.
นายกสภามหาวิทยาลัย
Chairman
Tel 0 2555 2092, 081 811 5010 Fax 0 2555 2092
suda.pa@chula.ac.th
Update : 2014-10-02 09:31:03


 
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
Prof.Dr.Teravuti Boonyasopon, Ph.D.
อธิการบดี
President
Tel 0 2587 4340 , 08 1847 9220 Fax 0 2587 4350
vhd@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-02 09:33:40


 

ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ
Asst.Prof.Achara Sungsuwan
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
Vice President for Finance
Tel 0 2555 2082, 0 2555 2000 ext. 1014 , 08 99214372 Fax 0 2587 4350
acha@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-02 17:17:58


 
อ.สิกานต์ กุญชรจันทร์
Lect.Sikan Kulchonchan
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Vice President for International Affairs
Tel 0 2555 2086 , 08 9921 4352 Fax 0 2586 9007
sik@kmutnb.ac.th , sikan_kmutnb@yahoo.com
Update : 2014-10-02 17:20:48


 
รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
Assoc.Prof.Dr.Chanasak Baitiang
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice President for Academic Affairs
Tel 0 2555 2000 ext. 1004 , 08 1908 5090 Fax 0 2587 4350
cbt@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-02 17:27:38


 

ผศ.สมชาย เวชกรรม
Asst.Prof.Somchai Vetchakam
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice President for Student Affairs
Tel 0 2555 2000 ext. 1005 , 08 1934 4831 Fax 0 2587 4350
smv@kmutnb.ac.th , vetchakam@yahoo.com
Update : 2014-10-02 17:26:21


 
รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย
Assoc.Prof.Dr.Sunchai Inthapichai
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
Vice President for University Development and Promotion
Tel 0 2555 2000-24 ext. 1006, 08 1174 4272 Fax 0 2587 4350
sci@kmutnb.ac.th ,sunchai1960@yahoo.com
Update : 2014-12-13 09:59:16


 
รศ.ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิง
Assoc.Prof.Dr.Suthep Butdee
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
Vice President for Research and Development
Tel 0 2555 2000-24 ext. 2256 Fax 0 2587 4350
suchart.s.pe@tggs-bangkok.org
Update : 2014-12-13 10:02:54


 

ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์
Asst.Prof.Worawit Chaturapanich
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Prachinburi Campus
Tel 0 2555 2000 ext 2258 Fax 0 2587 4350
wcp@kmutnb.ac.th
Update : 2014-12-13 10:04:59


 
ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
Asst.Prof.PEERASAK SAREKUL
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
Vice Presidential for Prachinburi Campus
Tel 0 2555 2000 ext 7302,08 1919 8081 Fax 0 3721 7333
peerasak@kmutnb.ac.th
Update : 2014-12-13 10:40:14


 
ผศ.จรรยา ทองดี
Asst.Prof.Janya thongdee
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
Presidential Assistant for Art & Culture Promotion and General Affairs
Tel 0 2555 2000 ext. 2801 Fax 0 2587 4350
jyt@kmutnb.ac.th,jyt_janya@hotmail.com
Update : 2014-12-13 10:16:48


 

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
Assoc.Prof.Dr.Phongsak Keeratiwintakorn
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Deputy Vice President for Research and Information Technology Development
Tel 0 2555 2000 ext 2255, 08 1855 8741 Fax 0 2587 4350
phongdakk@kmutnb.ac.th, pheera@gmail.com
Update : 2014-12-13 10:24:08


 
ผศ.คันธรส แสนวงศ์
Asst.Prof.Khantarose Sanwong
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
Assistant to President for Personal Administration
Tel 0 2587 4338, 0 25555 2000 ext. 1003 Fax 0 2587 4350
krw@kmutnb.ac.th,ksanwong6611@gmail.com
Update : 2014-12-13 10:27:17


 
รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

Tel 0 2555 2000 ext.1033 Fax 0 2587 4350
kamolwan@kmutnb.ac.th, kamolwan.l@gmail.com
Update : 2014-12-13 10:30:18


 

รศ.อนันต์ เวทย์วัฒนะ
Asst.Prof.ANAN WETWATANA
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant to the President for Special Affairs
Tel 0 2555 2000 ext 2259, 0 2555 2259, 08 1444 7555 Fax 02 587 4350
nan@kmutnb.ac.th
Update : 2014-12-13 10:52:34


 
ดร.มาลินี อยู่โพธิ์
pH.DMALINEE YUPHO
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มจพ.วิทยาเขตระยอง
Assistant to the President Affairs,Rayong Campus
Tel 0 2555 2000 ext 1027, 08 1242 1975 Fax 0 3861 7957, 0 2587 4350
min@kmutnb.ac.th
Update : 2014-12-13 11:08:48


 
นางทิพวรรณ รัตนวงศ์
Mrs.Tippawan Ratanawong
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดีด้านวิชาการ
Academic Advisor to the Office of the President
Tel 0 2555 2089< 08 1925 3858 Fax 0 2587 4350
tpr@kmutnb.ac.th
Update : 2014-12-13 14:11:56


 

นางสุชาดา จิตรเมตตาชน
Mrs.Suchada Jitmattachon
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดีด้านการเงิน
Consultant to Office of the President for Finance
Tel 0 2555 2000 ext. 2252< 0 2555 2252< 08 1835 1345 Fax 0 2587 4350

Update : 2014-12-13 14:14:58


 
ผศ.บุษยาณี เกตุมณี
Asst.Prof.BUSAYANEE GETMANEE
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดีด้านประชาคมอาเซียนสัมพันธ์
Consultant to Office of the President for ASEAN Affairs
Tel 0 2555 2000 ext 1028, 0 2556 1308, 08 1317 9680 Fax 0 2587 4350
bws@kmutnb.ac.th
Update : 2014-12-13 14:19:52


 
นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์
Mr.NARONG DUSDEWORRUK
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
Consultant to Office of the President
Tel 0 2555 2000 ext 1029,08 1927 5901 Fax 0 2587 4350

Update : 2014-12-13 14:22:40


 

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
Assoc.Prof.Dr.MONTREE SIRIPRUCHYANUN
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดีด้านส่งเสริมวิชาการ
Consultant to Office of the President for Academic Enhancement
Tel 0 2555 2235,08 1845 2767 Fax 0 2555 2236
mts@kmutnb.ac.th
Update : 2014-12-13 14:25:58


 
นายณรงค์ นาคสันติ์
Mr.Narong Naksan
ผู้อำนวยการกอง กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Director Building and Transportation Division
Tel 0 2-555 2000 ext. 1414, 0 2555-2099 Fax 0 2555 2098

Update : 2015-01-10 13:11:14


 
นายพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง
Mr.Pongsak Yuphong
ผู้อำนวยการกอง กองกิจการนักศึกษา
Director Student Affairs Division
Tel 0 2555 2000 ext. 1108, 08-1750 3327 Fax 0 2586 9004
pongsak-kmutnb@hotmail.com
Update : 2015-01-10 13:16:14


 

นางรัชฎา ธิโสภา
Mrs.Rachada Thisopha
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
Director Human Resource Management Division
Tel 0 2555 2000 ext. 1190, 08 3302 3847 Fax 0 2586 9020
rtp@kmutnb.ac.th
Update : 2015-01-10 13:16:00


 
นางสาววิลาวัณย์ ทัศคร

ผู้อำนวยการกอง กองกฎหมาย

Tel 0 2555 2000 ext. 1180,119,2165, 08 5661 5448 Fax 02 556 2185
wts@kmutna.ac.th, wilawan543@hotmail.com
Update : 2015-01-10 13:23:32


 
นายเทวินทร์ จันทรศักดิ์
Mr.Tewin Chantarasak
ผู้อำนวยการ ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
Director Educational Quality Assurance Center
Tel 0 2555 2176, 08 1870 9710 Fax 0 2555 2176
tewin@kmutnb.ac.th
Update : 2015-01-10 13:32:12


 

นางนัทธมน เชยชุ่ม
Mrs.Nathamon Cheychum
ผู้อำนวยการกอง หน่วยตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Unit
Tel 0 2555 2000 ext.2166, 08 1912 2400 Fax 0 2555 2166
nathamon_@hotmail.com,spi@kmutnb.ac.th
Update : 2015-01-10 13:26:21


 
น.ส.ทัศนีย์ ตรีธาร
MissTusanee Treetarn
ผู้อำนวยการกอง กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2555 2000 ext. 1113,08 1348 4697 Fax 0 2587 4350
ttt@kmutnb.ac.th, tathsanee@hotmail.com
Update : 2015-01-10 13:27:41


 
นางชูติมา วัฒนสุทธิ
Mrs.CHUTIMA WATHANASUTHI
ผู้อำนวยการกอง กองงานพัสดุ
Director PROCUREMENT dIVISION
Tel 0 2555 2000 ext. 1149, 08 9816 5726 Fax 02 586 9009
cwt@kmutnb.ac.th
Update : 2015-01-10 13:37:13


 

นายธีระ ภักดีวานิช
Mr.Tera Pakdeevanich
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2555 2000 ext. 1659, 08 1985 1377 Fax 0 2587 4618
tera@Kmutnb.ac.th
Update : 2015-01-10 13:30:03


 
นางลัดดา มุกดาสนิท
Mrs.LADDA MUKDASANIT
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance Division
Tel 02 555 2000 ext. 1061, 08 9740 6623 Fax 02 555 2094
ladda_mukda@hotmail.com
Update : 2015-01-10 13:40:26


 
นายสงบ คงคง
Mr.SANGOB KONGKA
ผู้อำนวยการกอง กองบริการการศึกษา
Director Academic Services Division
Tel 02 555 2000 ext. 1621,08 9454 7621 Fax 02 555 2168
sgb@kmutnb.ac.th
Update : 2015-01-10 13:42:31


 

ผศ.ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
Asst.Prof.Dr.Sirapat Boonkrong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate Dean for Academic Affairs and Research Faculty of Information Technology
Tel 02-555-2000 ext. 2726 Fax 02-555-2734
sirapat.b@it.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-12 11:15:23


 
ผศ.ดร.สมชาย ปราการเจริญ
Asst.Prof.Dr.Somchai Prakancharoen
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุดกลาง
Deputy Director for Academic Affairs Information Technology Department
Tel 0 2913 2500-24 ext. 2105 Fax 02-586-8861
somchai.p@sci.kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-30 10:07:09


 
ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
Asst.Prof.Dr.Nattavee Utakrit
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate Dean for Administration Affairs Faculty of Information Technology
Tel 02-555-2000 ext. 2706 Fax 02-555-2734
nattavee.u@.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-12 10:05:10


 

รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์
Assoc.Prof.Dr.Surin Laosooksathit
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Dean Faculty of Applied Science
Tel 0 2913 2500-24 ext. 4201,4206 Fax 0 2587 8259
sls@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-08 18:57:02


 
ดร.ศิริศาส เอื้อใจ
Dr.Sirisart Ouajai
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Associate Dean for Academic Affairs Faculty of Applied Science
Tel 0 2913 2500-24 ext. 4205, 4206 Fax 0-2587-8259
soj@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-08 18:59:45


 
รศ.สุพร รัตนพันธ์
Assoc.Prof.Suporn Rattanapan
รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Associate Dean for Administration Faculty of Applied Science
Tel 0 2913 2500-24 ext. 4202, 4206 Fax 0-2587-8259
sprp@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-08 19:02:11


 

ดร.สุริยา ฤธาทิพย์
Dr. Asst.Prof.Suriya Rutathip
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Associate Dean for Student Affairs Faculty of Applied Science
Tel 0 2913 2500-24 ext. 4203, 4206 Fax 0-2587-8259
syr@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-08 19:03:42


 
ผศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิด
Asst.Prof.Dr.Sumet Umchid
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Associate Dean for Research and Academic Services Faculty of Applied Science
Tel 0 2913 2500-24 ext. 4209, 4206 Fax 0 2587 8259
sumetu@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-08 19:11:27


 
รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น
Assoc.Prof.Dr.Surapun Yimman
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
Head Department of Industrial Physics and Medical Instrumentations
Tel 0 25878253, 0 29132500-24 ext. 4414, 4402, 4404 Fax 0 25878253
sym@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-15 17:36:48


 

ผศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
Asst.Prof.Dr.Saowanit Sukparungsee
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสถิติประยุกต์
Head Department of Applied Statistics
Tel 0 2585 6105, 0 2913 2500-24 ext. 4921, 4901 Fax 0 2585 6105
swns@kmutmb.ac.th
Update : 2012-03-15 17:18:48


 
รศ.ดร.เสนอ คุณประเสริฐ
Assoc.Prof.Dr.Sanoe Koonprasert
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์
Head Department of Mathematics
Tel 0 2587 8258, 0 2913 2500-24 ext. 4501, 4510 Fax 0 2587 8258
skp@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-15 17:25:13


 
ดร.อัครา ประโยชน์
Dr. Assoc.Prof.Akara Prayote
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Head Department of Computer and Information Science
Tel 0 2913 2500-24 ext. 4626, 4602 Fax 0 2913 2552
akarap@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-15 17:27:40


 

ผศ.ดร.รสมันต์ จงเจริญ
Asst.Prof.Dr.Rotsaman Chongcharoen
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Head Department of Agro-Industrial Technology
Tel 0 2587 8257, 0 2913 2500-24 ext. 4708 Fax 0 2587 8257
rcr@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-15 17:28:20


 
ว่าง ว่าง

ว่าง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Department of Biotechnology
Tel 0 2913 2553, 0 2913 2500-24 ext. 4301
Update : 2012-03-15 17:38:03


 
ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี
Dr.Sabaithip Tungkamani
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
Head Department of Industrial Chemistry
Tel 0 2587 8251, 0 2913 2500 ext. 4801 Fax 0 2587 8251
sbtt@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-15 17:30:44


 

น.ส.จตุพร คีมนารักษ์
MissJatuporn Keamnarak
หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Head Office of the Dean, Faculty of Applied Science
Tel 0 2587 8250, 0 2913 2500-24 ext. 4208 Fax 0 2587 8259, 0 2587 8250
jkr@Kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-08 19:15:21


 
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว
Assoc.Prof.Dr.Udomkiat Nontakaew
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 0 2555 2000-24 ext. 8100, 8105 Fax 0 2585 6149
unk@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-13 09:24:34


 
ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
Dr.Wiboon Lertwimolnun
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 2555-2000-24 ext. 8102 8310 Fax 0 25874843
wbln@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-13 09:27:48


 

รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน
Assoc.Prof.Dr.Kittichai Thanasupsin
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการคณะฯ
Deputy Dean for Planning & Development
Tel 0 2555-2000-24 ext. 8101, 8101 8105 Fax 0 2585 6149
Ktcs@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-13 09:30:59


 
รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร
Assoc.Prof.Dr.Somrerk Chandra-amblorn
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
Deputy Dean for Research and Information
Tel 0 2555-2000-24 ext. 8105, 8106 Fax 02-5874335
sca@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-13 09:37:03


 
ผศ.สมศักดิ์ ตรีสัตย์
Asst.Prof.Somsak Trisat
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administration
Tel 0 2555-2000-24 ext. 8106 8612 Fax 0 2585 6149
strs@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-13 09:38:19


 

รศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร
Assoc.Prof.Dr.Kraipat Cheenkachorn
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
Tel 0 2555-2000-24 ext. 8104 8015 8238 Fax 0 2585 6149
kpc@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-13 09:41:53


 
ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์
Asst.Prof.Dr.Jirasak Chanwutitum
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Deputy Dean for Development and Promotion
Tel 0 2555-2000-24 ext. 8105 Fax 0-2585-6149
petchj@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-13 10:03:17


 
ดร.เรวัต ศิริโภคาภิรมย์
Dr.Rawat Siripokapirom
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

Tel 0 2555-2000-24 ext. 8518, 8151 Fax
rawats@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-13 10:08:25


 

นายสำรวย เกษตรสกุลชัย
Mr.Samruay Kasetsagulchai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Assistant Dean for Quality Assurance
Tel 0 2913 2500-24 ext. 8633 Fax 0 2587 4336
smr@kmutnb.ac.th
Update : 2012-02-27 13:19:47


 
ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา
Asst.Prof.Dr.Arisara Chaikittiratana
หัวหน้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ
Head Department of Mechanical & Aerospace Engineering
Tel 0 2913 2500-24 ext. 8310 Fax 0 2586 9541
acn@kmutnb.ac.th
Update : 2012-02-27 13:26:35


 
นายปรีชา ทองดิษฐ์
Mr.Preecha Tongdid
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Department of Electrical Engineering
Tel 0 2913 2500-24 ext. 8519 Fax
pct@kmutnb.ac.th
Update : 2012-02-27 13:29:13


 

นายสุพัฒน์ เอี่ยมสุภาพงษ์
Mr.Supat Ieamsupapong
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
Department of Production Engineering
Tel 0 2913 2500-24 ext. 8215 8217 Fax 0 2587 0029
supatI@kmutnb.ac.th
Update : 2012-02-27 13:30:56


 
ผศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา
Asst.Prof.Dr.Phavanee Narataruksa
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Department of Chemical Engineering
Tel 0 2913 2500-24 ext. 8258 Fax 0 2587 0024
phn@kmutnb.ac.th
Update : 2012-02-27 13:31:45


 
ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล
Dr.Krisada Asawarungsaengkul
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Department of Industrial Engineering
Tel 0 2913 2500-24 ext. 8134 Fax 0 2587 4842 ext. 223
Ksa@kmutnb.ac.th
Update : 2012-02-27 13:34:22


 

รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์
Assoc.Prof.Anaucha Hirunwat
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
Department of Materials Handing Engineering
Tel 0 2913 2500-24 ext. 8638 Fax 0 2587 4336
ana@kmutnb.ac.th
Update : 2012-02-27 13:36:00


 
ผศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน
Asst.Prof.Dr.Kittichai Thanasupsin
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Department of Civil Engineering
Tel 0 2913 2500 24 ext. 8620 ext. 15 Fax 0 2587 4337
ktcs@kmutnb.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร
Asst.Prof.Dr.Somrerk Chandra-ambhorn
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
Department of Materials & Production Engineering
Tel 0 2913 2500-24 ext. 8617 ext. 12 Fax 0 2587 4335
mild@kmutnb.ac.th
Update : 2012-02-27 13:36:51


 

ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์
Dr.Chirdpong Eddlertraiboon
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
Department of Instrumentation and Electronics Engineering
Tel 0 2913 2500 24 ext. 8649, 8653 Fax 0 2587 4846
cpe@kmutnb.ac.th
Update : 2012-02-27 13:39:09


 
นางสุดใจ บัณฑิตย์
Mrs.Sudjai Bunthid
สำนักงานคณบดี
Office of the Dean
Tel 0 2913 2500-24 ext. 8117 Fax 0 2585 4844
sjb@kmutnb.ac.th
Update :


 
ผศ. ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
Asst.Prof.Ph.D.Panarit Sethakul
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean Faculty of Technical Education
Tel 0 2587 4352, 0 2555 2000 ext. 3201, 3202 Fax 0 2586 9015
pnrit@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-11 15:46:29


 

รศ. ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
Assoc.Prof.Ph.D.Somsak Akatimagool
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administrative Affairs
Tel 0 2587 4352, 0 2555 2000 ext. 3201, 3202 Fax 0 2586 9015
ssa@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-10 20:14:37


 
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
Mr.Wittawat Tipsuwan
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Associate Dean for Student Affairs
Tel 0 2587 4352, 0 2555 2000 ext. 3201, 3202 Fax 0 2586 9015
wittawat.t@fte.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-11 14:58:13


 
ผศ. ดร.จิระศักดิ์ วิตตะ
Asst.Prof.Tech.Ed.DJirasak Vitta
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0 2587 4352, 0 2555 2000 ext. 3201, 3202 Fax 0 2586 9015
jvt@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-11 14:59:02


 

นายนริศร แสงคะนอง
Mr.Narissorn Sangkanong
หัวหน้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
Head Department of Teacher Training in Electrical Engineering
Tel 0 2587 8255, 0 2555 2000 ext. 3303, 3302 Fax 0 2587 8255
nss@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-11 15:51:40


 
ผศ. ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
Asst.Prof.D.Eng.Sakda Katawaethwarag
หัวหน้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
Head Department of Teacher Training in Civil Engineering
Tel 0 2587 8260, 0 2555 2000 ext. 3247, 3253 Fax 0-2587-8260
sakda.k@fte.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-11 14:59:53


 
ดร.กฤช สินธนะกุล
Mr. Tech.Ed.D.Krich Sintanakul
หัวหน้า ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Head Department of Computer Education
Tel 0 2555 2164, 0 2555 2000 ext. 3234 Fax 0 2555 2164
krich.sin@gmail.com
Update : 2014-11-11 15:02:03


 

ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
Mr. Tech.Ed.D.Theerapong Wiriyanon
หัวหน้า ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
Head Department of Technological Education
Tel 0 2587 8256, 0 2555 2000 ext. 3277, 3208 Fax 0 2587 8256
trpwyn@gmail.com
Update : 2014-11-11 15:04:34


 
ผศ. ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
Asst.Prof.Tech.Ed.D.Pairote Stirayakorn
หัวหน้า ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
Head Department of Technical Education Management
Tel 0 2555 2180, 0 2555 2000 ext. 3237, 3209 Fax 0 2555 2180
prs@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-10 20:17:46


 
น.ส.มัลลิกา ศรีเพ็ญ
MissMullika Sriphen
หัวหน้า สำนักงานคณบดี
Head Office of the Dean
Tel 0 2555 2000 ext. 3274 Fax 0 2587 6287
mks@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-10 20:35:06


 

ผศ.ดรพนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
Asst.Prof.Panarit Sethakul
ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
Director Thai-French Innovation Institute
Tel 0 2555 2000 ext. 3201 Fax 0 2586 9014
pnrit@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-09 15:46:09


 
นายมิกาแอล โชแว็ง
Mr.Mickael Chauvin
ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
Managing Director Thai-French Innovation Institute
Tel 0 2555 2000 ext. 2527 Fax 0 2586 9014
mickaelc@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:19:06


 
รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ
Assoc.Prof.Siriporn Daopiset
ที่ปรึกษาสถาบัน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
Advisor for Thai-French Innovation Institute Thai-French Innovation Institute
Tel 0 2555 2000 ext. 2533, 2534, 8203 Fax 0 2586 9014
sir@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:20:46


 

นายมิกาแอล โชแว็ง
Mr.Mickael Chauvin
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย
Chief Executive Officer Welding Institute of Thailand
Tel 0 2555 2000 ext. 2518, 2512 Fax 0 2586 9014
mickaelc@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:10:12


 
น.ส.สุกาญจนา เลขพัฒน์
MissSukanjana Lekapat
หัวหน้างาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
Head Academic Cooperation Affairs
Tel 0 2555 2000 ext. 2518 Fax 0 2586 9014
slp@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:08:02


 
นายอภิบาล ไชยทิพย์
Mr.Apiban Chaitthip
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ
Head Department of Automated Manufacturing System
Tel 0 2555 2000 ext. 2506 Fax 0 2586 9014
apc@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-09 15:59:18


 

นายนพรัต กาญจนประยุธ
Mr.Noparat Kanjanaprayut
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน
Head Department of Corrosion Techonology
Tel 0 2555 2000 ext. 2534 Fax 0 2586 9014
nry@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:01:03


 
นายจามิกร ไต่วัลย์
Mr.Jamikorn Taiwan
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน
Head Department of Electrical Technology and Energy
Tel 0 2555 2000 ext. 2531 Fax 0 2586 9014
jmt@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:03:49


 
นายอนุชิต ยังสืบตระกูล
Mr.Anuchit Youngsuebtrakul
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
Head Department of Metrology
Tel 0 2555 2000 ext. 2526 Fax 0 2586 9014
fais@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:07:27


 

นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม
Mr.Surachet Kaewngam
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม
Head Department of Welding Technology
Tel 0 2555 2000 ext. 2504 Fax 0 2586 9014
srck@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:06:21


 
นายสุวัจน์ สิกบุตร
Mr.Suwat Sikkabut
ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
Department of Research, Development and Technological Transfer
Tel 0 2555 2000 ext. 2510 Fax 0 2586 9014
suwatsi@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:13:17


 
นางวิภาวดี ศรีมณีชัย
Mrs.Wipawadee Srimaneechai
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานผู้อำนวยการ
Head Administration Department
Tel 0 2555 2000 ext. 2501 Fax 0 2586 9014
msm@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:16:40


 

รศ.ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์
Asst.Prof.Dr.Tongdee Cheevapruk
คณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Dean Faculty of Applied Arts
Tel 0 2555 2000 ext. 3530 Fax 0 2587 2096
tck@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-03 15:21:24


 
ผศ.ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง
Asst.Prof .Dr.Sakarin Yuphong
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Associate Dean for Quality Assurance & Special Affairs Faculty of Applied Arts
Tel 0 2555 2000 ext. 3531 Fax 0 2587 2096
skr@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-03 15:21:53


 
อาจารย์พงษ์พัฒน์ พันธนหิรัญ
Assoc.Prof.Ponqpat Pantanahiran
หัวหน้า ภาควิชาภาษา
Head Department of Languages
Tel 0 2555 2000 3555 Fax 0 2587 2096
pongat.p@arts.kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-03 15:15:42


 

ดร.สุวรรธนา เทพจิต
Dr.Suwattana Thepchit
หัวหน้า ภาควิชาสังคมศาสตร์
Head Department of Social Science
Tel 0 2555 2000 ext. 3504 Fax 0 2587 2096
suwaattnat@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-03 15:20:32


 
ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล
LectTermpetch Sookhamaphi
หัวหน้า ภาควิชามนุษยศาสตร์
Head Department of Humanities
Tel 0 2555 2000 3517 Fax 0 2587 2096
termpetehs@hotmail.com
Update : 2014-10-02 17:20:08


 
รศ.บรรเลง ศรนิล
Assoc.Prof.Dr.h.cBanleng Sornil
ที่ปรึกษาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
TGGS Advisor The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, (TGGS)
Tel 02 555 2000 ext. 2934 Fax 02 555 2937
bsn@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-06 16:17:28


 

รศ.ดร.ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
Assoc.Prof.Dr.Srisawat Subsomboon
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
Associate Dean in Plan and Policy The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, (TGGS)
Tel 0 2913 2500-24 ext. 2907 Fax 02 555 2937
srisawat.s@pe@tggs-bangkok.org
Update : 2014-10-06 17:04:10


 
ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
Prof.Dr.Prayoot Akkaraekthalin
ผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
TGGS Dean The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, (TGGS)
Tel 0 555 2000-24 ext. 2901 , 2906 Fax 02 555 2937
prayoot@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-06 17:05:58


 
รศ.ดร.เอกชัย จันทสาโร
Assoc.Prof.Dr.Ekachai Jantasaro
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
Assocuate Dean in research and Academic The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, (TGGS)
Tel 0 2555 2000 ext. 2907 Fax 0 2555 2937
ekachai.j@tggs-bangkok.org
Update : 2014-10-06 17:11:35


 

ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
Asst.Prof.Peerasak Serikul
คณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Dean Faculty of Industrial Technology and Management
Tel 0 3721 7300 ext. 7001, 0 3721 7318 Fax 0 3721 7317
Peerasak@kmutnb.ac.th
Update :


 
ดร.กฤษฏากร บุดดาจันทร์
Dr.Khridsadakhon Booddachan
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0 3721 7300-9 ext. 7061-7090 Fax 0 3721 7317
khridsadakhon.b@fitm.kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-05 13:08:16


 
น.ส.จงรักษ์ สมใจ
MissJongrak Somjai
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Associate Dean for Special Affairs
Tel 0 3721 7300 -9ext. 7002 Fax 0 3721 7317
jongruch_s@hotmail.com
Update : 2012-03-03 15:34:54


 

ผศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ
Asst.Prof.Dr.Anirach Mingkhwan
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Associate Dean for Research Office
Tel 0 3721 7300-9 ext. 7077 Fax 0 3721 7317
ANIRACH@IEEE.ORG
Update : 2012-03-05 09:14:57


 
นายมณฑล แสงประไพทิพย์
Mr.Montol Seangprapaitip
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
Deputy Dean for Planning and Quality Assurance
Tel 0 3721 7300-9 ext. 7096 Fax 0 3721 7317
mtol@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-05 09:09:43


 
นายฌานนท์ ปิ่นเสม
Mr. Channon Pinsem
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Associate Dean for Students Affairs
Tel 0 3721 7300-9 ext. 7095, 7098 Fax 0 3721 7317
pinchanon@hotmail.com
Update : 2012-03-05 08:57:57


 

- ว่าง -
Update : 2012-03-05 13:07:23


 
ผศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ
Asst.Prof.Dr.Yupin Suppakhun
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head Department of Information Technology
Tel 0 3721 7300-9 ext. 7107, 7075 Fax 0 3721 7317
yupins@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-05 13:32:28


 
น.ส.ปราณี สร้อยประไพ
Miss.Pranee sroyprapai
หัวหน้าภาค ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Head Department of Industrial Management
Tel 0 3721 7300 ext. 7049 Fax 0 3721 7326
pranee@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-05 09:26:37


 

นายจักรพันธ์ เงาทอง
Mr.Chakapan Ngaouwthong
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร
Head Department of Design and Production Technology of Agricultural Industry Machinery
Tel 0 3721 7300 ext. 7068 Fax 0 3721 7317
chakaphan.n@fitm.kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-05 13:09:50


 
นายสุบรรณ ตาคำวัน
Mr.Subunt Takumwun
หัวหน้าภาค ภาควิชาการ]เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่องสร้าง
Head Bachelor of Science (Computer-aided Design and Construction Management)
Tel 0 3721 7300-9 ext. 7050,7054 Fax 0 3721 7317
Subunt.t@fitm.kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-05 13:26:23


 
น.ส.มณีรัตน์ สุขเกษม
MissManeerat Sukkasem
หัวหน้าภาค ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Head Department of Tourism and Hotel Industry Management
Tel 0 3721 7300 -9ext. 7022 Fax 0 3721 7317
smaneera@yahoo.com
Update : 2012-03-05 13:14:30


 

นางสุดารัตน์ จินตนาวงษ์
Mrs.Sudarat Jintanawong
หัวหน้า สำนักงานคณบดี
Head Office of the Dean
Tel 0 3721 7300 ext. 7012 Fax 0 3721 7317
sdo@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-28 15:43:02


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์
Asst.Prof.Chanchai Kusoljittakorn
ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Institute of Computer and Information Technology
Tel 0 2555 2000 ext. 2201 Fax 0 2585 7945
icit_director@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-07 09:50:08


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์
Asst.Prof.Dr.Suphot Chunwiphat
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Deputy Director for Administrative Affairs Institute of Computer and Information Technology
Tel 0 25552000 ext. 2202 Fax 0 2585 7945
icit_manage@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-07 09:32:39


 

นายณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน
Mr.Nuttawut Sroidokson
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Deputy Director for Academic Affairs Institute of Computer and Information Technology
Tel 0 2555 2000 ext. 2204 Fax 02 585 7945
icit_academic@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-07 09:28:03


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา
Asst.Prof.Dr.Choopan Rattanapoka
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Deputy Director for Planning and Development Affairs Institute of Computer and Information Technology
Tel 0 2555 2000 ext. 2203 Fax 0 2585 7945
icit_planning@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-07 09:52:59


 
นายประดิษฐ์ พิทักษ์เสถียรกุล
Mr.Pradit Pitaksathienkul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.ปราจีนบุรี สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Director. Institute of Computer and Information Technology
Tel 0 3721 7317 ext. 7071 Fax -
praditp@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-07 09:27:43


 

นางสาวชาลินทร์ เกรียงสินยศ
Ms.Charlin Kriangsinyos
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Director Institute of Computer and Information Technology
Tel 0 2555 2000 ext. 2215 Fax 0 2585 7945
oil@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-07 09:38:52


 
นายวัชร พิชยนันท์
Mr.Watchara Pijayanan
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Academic Service and Research Department Institute of Computer and Information Technology
Tel 0 2555 2000 ext. 2213 Fax 0 2585 7945
watchara@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-07 09:41:48


 
นางสาวสรณ์สิริ วีระพันธ์
Ms.sornsiri Weerabhan
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information System Development Department Institute of Computer and Information Technology
Tel 0 2555 2000 ext. 2208 Fax 0 2585 7945
sornsiriw@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-07 09:49:52


 

นายอิศเรศ สมณะ
Mr.Itsaret Samana
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Network System Engineering Department Institute of Computer and Information Technology
Tel 0 2555 2000 ext. 2216 Fax 0 2585 7945
ret@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-07 09:51:44


 
ผศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว
Asst.Prof.Dr.Krit Angkeaw
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
Deputy Dean for Academic Affairs Graduate College
Tel 02-555-2403 Fax 02-587-4357
krita@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-15 16:41:33


 
นางสาววิลาวัณย์ ทัศคร
MissWilawan Tassacorn
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
Director of Legal Affairs Divilion Leagal Affairs Divsion President's Office
Tel 0/-9132500 ต่อ 1188,1192 Fax 02-9122006
wilawan543@hotmail.com
Update : 2012-02-28 09:48:04


 

นางรุ่งทิพย์ ฮุนตระกูล
Mrs.Roongtip Hoontakul
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติำการ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
Chief of Legal and Discipline Affairs Group Leagal Affairs Divsion President's Office
Tel 02-9132500 ต่อ 1188 Fax 02-9122006
noii_1401@hotmail.com
Update : 2012-02-28 10:21:48


 
นางรุ่งทิพย์ ฮุนตระกูล
MrsRoongthip Hoontrakul
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติำการ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
Chief of Legal and Discipline Affairs Group Leagal Affairs Divsion President
Tel 02-9132500 ต่อ 1188 Fax 02-9122006
noii_1401@hotmail.com
Update : 2012-02-28 10:29:41


 
นางสาวชุลีวรรณ โชติวงษ์
MS.Chuleewan Shotiwong
รักษาการหัวหน้าศูนย์ผลิตตำราเรียน สำนักอธิการบดี

Tel 0 2913 2500 ต่อ 1433 Fax 0 2586 9012
clw@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-13 11:40:48


 

ผศ. ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ
Asst.Prof. Dr.Chatchan Thongjub
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Deputy Director for Student Affairs College of Industrial Technology
Tel 0 2586 9018, 0 2913 2500-24 ext.62029912 2041, 0 2913 2500-24 ext 6202 Fax 0 2585-0691
chatchan_thongjub@yahoo.com
Update : 2012-03-15 11:35:32


 
ผศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
Asst.Pror. Dr.Smith Songpiriyakij
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Deputy Director of Academic Affairs College of Industrial Technology
Tel 0 2587-4355, 0-29132500-24 ext.6207.6209912 2041, 0 2913 2500-24 ext 6207 Fax +662 585 0691
ssy@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 09:30:07


 
นายเสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์
Mr. Sethavut Duangchan
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Department Social and Applied Scienceof Civil and Environment Engineering TechnologyElectrical Engineering TechnologyMechanical Engineering Technology College of Industrial Technology
Tel 0 2587 6931 0 2913 2500 ext. 6611 Fax 0 2587 6931
svc@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 13:51:52


 

ผศ.ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล
Asst.Prof.Dr.Chusri Lertrusdachakul
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนพัฒนาและกิจการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย
Deputy Dean for Development Planning and Special Affairs Graduate College
Tel 0-2913-2500 ต่อ 2403 Fax 0-2587-4357
chusri@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-08 11:40:44


 
ผศ.วิวัฒน์ จิตตปาลกุล
Asst.Prof.Wiwat Jittapalakul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Assistant Director for Student Affairs College of Industrial Technology
Tel 0 2913 2500ext. 6202 Fax 0 2585-0691
wiwat1122@hotmail.com
Update : 2012-03-15 11:02:10


 
รศ.อนันต์ เวทย์วัฒนะ
Assoc. Profsst.ProfAnan Wetwatana
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Deputy Director of Administration College of Industrial Technology
Tel 0 2912 2140 0 2913 2500 ext. 6205 Fax 0 2587 4356
nan@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 09:58:35


 

ผศ.รัตนากร ผดุงถิ่น
Asst.Prof.Rattanakorn Phadungthin
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Assistant Director for International Affairs College of Industrial Technology
Tel 0 2913 2500-24 ext.6241 Fax 0 2585-0691
rpt.kmutnb@gmail.com
Update : 2012-03-15 11:22:13


 
ผศ.สุนทรี เด่นเทศ
Asst.Prof.Sunthree Denthet
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Deputy Direcotr for Planning & Development College of Industrial Technology
Tel 0 2586-9019, 0-2913 2500-24 ext.6.6209912 2041, 0 2913 2500-24 ext 6204 Fax 0 2585-0691
sdt@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 09:38:01


 
นางวรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์
Mrs.Wannalak Laotaweesub
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Assistant Director for Quality Assurance College of Industrial Technology
Tel 0 2913 2500-24 ext.6213 Fax 0 2585-0691
wannalakl@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-15 15:30:44


 

นางสุภาภรณ์ เหรียญประดับ
Mrs.Supaporn Rienpradub
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Head. Director´s Office College of Industrial Technology
Tel +(622)913 2500-24 Ext.6211 Fax +(622)585 0691
spp@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 15:16:12


 
ผศ.สมจิตร์ วิริยานนท์
Assoc.Prof.Somjit wiriyanon
ที่ปรึกษาส่วนงานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาภาพลักษณ์และกิจการคณะ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Consultant for Corporate Communications Faculty of Applied Arts
Tel 0 2913 2500-24 ext 3535 Fax 02-5872096
somjitwiriyanon@hotmail.com
Update : 2012-03-08 09:22:38


 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
Associate Professor Dr.Monchai Tiantong
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
Dean of Graduate College Graduate College
Tel 0-2913-2500 ต่อ 2401 Fax 0-2587-4357
drmonchai@gmail.com
Update : 2014-10-03 16:22:09


 

นายจิระศักดิ์ วิตตะ
Mr.Jirasak Vitta
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Deputy Dean for Academic Affairs Faculty of Technical Education
Tel 0 2587 4352, 0 2585 0634, 0 2913 2500-24 ext. 3201, 3202 Fax 0 2586 9015
jvt@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-09 10:50:22


 
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
Mr.Piya Korakotjintanakarn,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Assistant Dean Faculty of Technical Education
Tel 0 2587 4352, 0 2585 0634, 0 2913 2500-24 ext. 3201, 3202 Fax 0 2586 9015
piya_korakot@hotmail.com
Update : 2012-03-09 10:55:12


 
ผศ.วิชาญ วิมานจันทร์
Asst.Prof.Vichan Vimanjan
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Deputy Direcotr for Finance & Properties College of Industrial Technology
Tel 0 2587 4355 0 2913 2500 ext. 6216 Fax 0 2587 4356
vvj@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 09:44:04


 

ผศ.สุรชัย จันทร์สุข
Asst.Prof.Surachai Jantarsook
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและอุุตสาหกรรมสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Deputy Director for Research & Industrial Relation College of Industrial Technology
Tel 0 2585-0691, 0-2913 2500-24 ext.6615.6209912 2041, 0 2913 2500-24 ext .6615 Fax +662 585 0691
dmac_kmutnb@yahoo.com
Update : 2012-03-14 10:10:02


 
รศ.สถาพร ชาตาคม
Assoc. Profsst.ProfSathaporn Chatakom
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Department of Mechanical Engineering Technology College of Industrial Technology
Tel 0 2526 9633 0 2913 2500ext. 6411 Fax 0 2587 3921
sck@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 13:44:56


 
ผศ.ชูศักดิ์ พฤกษพิทักษ์
Asst.Prof.Chusak Preuksapitak
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Department of Electrical Engineering TechnologyMechanical Engineering Technology College of Industrial Technology
Tel 0 2585-3594, 0-2913 2500-24 ext.6317.65.6209912 2041, 0 2913 2500-24 ext .6311 Fax 0 2585 3594

Update : 2012-03-14 10:31:08


 

ผศ.เชิดชนินทร์ หมดมลทิน
Asst.Prof.Chirdchanin Modmoltin
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Department of Civil and Environment Engineering TechnologyElectrical Engineering TechnologyMechanical Engineering Technology College of Industrial Technology
Tel 0 2587 6930 0 2913 2500 ext. 6511 Fax 0 2587 6930
hirdchanin m@yahoo.com
Update : 2012-03-14 13:42:57


 
นายอัคร เสมรบุณย์
Mr.Akara Semornboon
หัวหนัาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Department of Industrial Engineering TechnologyMechanical Engineering Technology College of Industrial Technology
Tel 0-2913 2500-24 ext. 6523 Fax 0-2913 2500-24 ext. 6523
s_akara@hotmail.com
Update : 2012-03-14 14:03:51


 
นางสาวปิยฉัตร จันทิวา
MissPiyachut Jantiva
หัวหนัาภาควิชาการจัดารเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Department of Information and Production Technology Managementtrical Engineering TechnologyMechanical Engineering Technology Management College of Industrial Technology
Tel 0 2913 5812, 0 2913 2500 - 24 ect. 6301 Fax 0 2913 5812
pycj@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 14:35:16


 

นายศิริชัย อยู่ภักดี
Mr. Sirichai U-pukdee
หัวหนัาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Department of Power Engineering Technologyivil and Environment Engineering TechnologyElectrical Engineering TechnologyMechanical Engineering Technology College of Industrial Technology
Tel 0 2913 2500-24 ext .6427 Fax 0 2913 2500-24 ext .6427

Update : 2012-03-14 14:48:07


 
นายวีรพล ทับแก่น
Mr. Weerapol Dhubkaen
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Department of Welding Engineering Technology College of Industrial Technology
Tel 0 2913 2500 ext. 6406 Fax 0 2912 2072
vtj@kmutnb.ac.th
Update : 2012-03-14 15:14:14


 
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
Assoc. Prof. Dr. Kanit Chaloeyjanya
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Director Institute for Technical Education Development
Tel 0-2585-7590, 0-2913-2500-24 Ext. 2301 Fax 0-2585-7590

Update : 2012-03-28 15:08:31


 

นายชาญชัย ทองประสิทธิ์
Mr. Chanchai Thongprasit
ที่ปรึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Senior Advisor Institute for Technical Education Development
Tel 0-2585-7590, 0-2913-2500-24 Ext. 2302 Fax 0-2585-7590

Update : 2012-03-28 15:12:59


 
นายชวลิต เข่งทอง
Mr. Chavalit Kengthong
ที่ปรึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Senior Advisor Institute for Technical Education Development
Tel 0-2585-7590, 0-2913-2500-24 Ext. 2301 Fax 0-2585-7590

Update : 2012-03-28 15:15:40


 
นายอดิศักดิ์ แก้วใส
Mr. Adisak Kaewsai
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Deputy Director for Teaching Aids. Institute for Technical Education Development
Tel 0-2585-7590, 0-2913-2500-24 Ext. 2304 Fax 0-2585-7590

Update : 2012-03-28 15:17:38


 

นายอดิศักดิ์ เซ็นเสถียร
Mr. Adisak Sensathien
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและบริการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Deputy Director for System Development and Services Institute for Technical Education Development
Tel 0-2585-7590, 0-2913-2500-24 Ext. 2304 Fax 0-2585-7590

Update : 2012-03-28 15:19:45


 
นายสุรพล โฉมฉายแสง
Mr. Surapon Chomchaisang
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Deputy Director for Research and Academic Development Institute for Technical Education Development
Tel 0-2585-7590, 0-2913-2500-24 Ext. 2316 Fax 0-2585-7590

Update : 2012-03-28 15:21:22


 
นางวัชรี คลี่สุวรรณ์
Mrs.Watcharee Kleesuwan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา SMEs สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Assistant Director for SMEs Promotion and Development Institute for Technical Education Development
Tel 0-2585-7590, 0-2913-2500-24 Ext. 2305 Fax 0-2585-7590

Update : 2012-03-28 15:24:58


 

นายวิบูลย์ สุขพูล
Mr. Wiboon Sookpoon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันและพัฒนาคุณภาพ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Assistant Director for Assurance and Quality Development Institute for Technical Education Development
Tel 0-2585-7590, 0-2913-2500-24 Ext. 2304 Fax 0-2585-7590

Update : 2012-03-28 15:23:00


 
นางวรรณี ศรีเพ็ญ
Mrs. Wannee Sriphen
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Head Office of the Director Institute for Technical Education Development
Tel 0-2585-7590, 0-2913-2500-24 Ext. 2313 Fax 0-2585-7590

Update : 2012-03-28 15:33:26


 
นางสาวสุนีย์ เอียดมุสิก
Ms.Sunee Eadmusik
คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Dean Faculty of Agro industry
Tel 0 3721 7300 #7919 Fax 0 3721 7312

Update : 2014-10-27 11:38:49


 

นางสาวรัชนี เจริญ
Ms.Ratchanee Charoen
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Associate Dean for Academic Affairs Faculty of Agro industry
Tel 0 3721 7300 #7929 Fax 0 3721 7312
rnc@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-27 11:40:24


 
นายเจษฎา ทิพย์มณเฑียร
Mr.Jedsada Tipmontian
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Associate Dean for Student Affairs Faculty of Agro industry
Tel 0 3721 7300 # 7931 Fax 0 3721 7312

Update : 2014-10-27 11:41:18


 
นางสาวจันทิมา ภูงามเงิน
Ms.Chanthima Phungamngoen
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Associate Dean for Quality Assurance and Planning Faculty of Agro industry
Tel 0 3721 7300 # 7925 Fax 0-3721-7312
chanthimap@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-27 11:42:33


 

นางวรรณทิชา เศวตบวร
Mrs.Wanticha Savedboworn
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Associate Dean for Administration Faculty of Agro industry
Tel 0 3721 7300 # 7916 Fax 0 3721 7312
wclr@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-27 11:43:35


 
นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข
Mrs.Saowanee Prasertsuk
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Head Faculty of Agro industry
Tel 0 3721 7300 # 7903 Fax 0 3721 7312
wanee211@hotmail.com
Update : 2014-10-27 11:44:18


 
นางสาววิจิตรา สานพภา
Ms.Wichitra Sanoppa
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Head Faculty of Agro industry
Tel 0 3721 7300 # 7920 Fax 0 3721 7312

Update : 2014-10-27 11:44:45


 

นางสาวศรีเวียง ทิพกานนท์
Ms.Sriwjang Tipkanon
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Head Faculty of Agro industry
Tel 0 3721 7300 # 7923 Fax 0 3721 7312
swtn@kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-27 11:45:11


 
นายวิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
Mr.Wiboon Rianja-ngawong
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Director Faculty of Agro industry
Tel 0 3721 7300 # 7927 Fax 0 3721 7312

Update : 2014-10-27 11:49:25


 
นายสุเทพ จันทน
Mr.Suthep Chanton
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Dean Faculty of Architecture and Design
Fax 02-5867488
sathep2511@hotmail.com
Update : 2014-11-03 13:43:21


 

นางสาวสุวภา ขจรฤทธิ์
Ms.Suwapa Khajornrit
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Associate Dean for Academic Affair Faculty of Architecture and Design
kisa_design@hotmail.com
Update : 2014-11-03 13:50:45


 
นายสุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
Mr.Surasit Sangsuriya
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและหัวหน้าศุนย์บริการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Associate Dean for Academic Services And Design Services Centre Faculty of Architecture and Design
s.area51@gmail.com
Update : 2014-11-03 13:58:03


 
ดร.ธนา อนันต์อาชา
Dr.Thana Ananacha
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Associate Dean for Research and Creative Faculty of Architecture and Design
thanaa@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-03 14:06:01


 

ดร.สมใจ มะหมีน
Dr.Somjai Mameen
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Associate Dean for Student Affairs Faculty of Architecture and Design
smj.mameen@gmail.com
Update : 2014-11-03 15:08:47


 
นางสาวสิริวัฒนา คุ้มทองมาก
Ms.Siriwattana kumthongmak
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Associate Dean for for Quality Assurance Faculty of Architecture and Design
s.kumthongmak@gmail.com
Update : 2014-11-03 15:12:29


 
นางกุศลิน บัวแก้ว
Ms.Kusalin Buakaew
หัวหน้าสำนักงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Head of Office of the Dean Faculty of Architecture and Design

Update : 2014-11-03 15:28:59


 

นางสาวสุพัตรา ซ้วนลิ่ม
Ms.Supattra Suanlim
หัวหน้าศูนย์บริการงานออกแบบสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Head of Center of Design Services Faculty of Architecture and Design
karn_intd@hotmail.com
Update : 2014-11-03 15:32:25


 
ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์
Assistant Prof.Akamol Rojanajiranan
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Head of the Department of Industrial Art Technology Faculty of Architecture and Design
akamolr@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-03 15:17:58


 
ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล
Assistant Prof. Dr.Charnkla Leerakul
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Head of the Department of Architecture Faculty of Architecture and Design
charnkla.l@gmail.com
Update : 2014-11-03 15:22:04


 

รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
Associate Prof.Dr.Chanchai Thongprasit
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Head of the Department of Office Automation Design and Business Management Faculty of Architecture and Design
cct@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-03 15:27:22


 
รองศาสตราจารย์สมนึก วิสุทธิแพทย์
Assoc.Prof.Somnoek wisuttipaet
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Manager Institute of technological Development for Industry
Tel 025552601 Fax 025873766
noekwisu@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-13 10:52:45


 
อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
Chavarit Rungittivong
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Institute of technological Development for Industry
Tel 025552603 Fax 025873766
chv_th@hotmail.com
Update : 2014-11-13 10:56:56


 

ผศ.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
Assoc.Prof.chanwit Tangsiriworakul
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Institute of technological Development for Industry
Tel 025552620 Fax 025873766
cwtk@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-13 11:37:15


 
ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
Assoc.Prof.DR.Peeteenut Triwong
รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Institute of technological Development for Industry
Tel 025552626 Fax 025871383
peeteenut@windowslive.com
Update : 2014-11-13 11:01:48


 
อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
Chavarit Rungittivong
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Institute of technological Development for Industry
Tel 025552603 Fax 025873766
wi@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-13 10:56:25


 

อาจารย์วิรัช อยู่ชา
wirat Usha
รองผู้อำนวยการฝ่าย บริการอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Institute of technological Development for Industry
Tel 025552606 Fax 025873766
wir@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-13 10:58:42


 
นายธัชพล ริมธีระกุล
MrTachaphol Rimteerakul
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Institute of technological Development for Industry
Tel 025552620 Fax 025873766
tachaphol.r@itdi.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-13 11:36:22


 
นางสนธยา บุญประเสริฐ
Mrs.Sonthaya Boonprasert
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Institute of technological Development for Industry
Tel 025552618 Fax 025873766
sonthaya.b@itdi.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-13 11:27:31


 

นางวนิดา บุญสนอง
Mrs.Vanida Bunsanong
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Office manager Institute of technological Development for Industry
Tel 025552601 Fax 025873766
vanida.b@itdi.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-13 11:38:10


 
นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
Mrs.Sureerat Wongsanit
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Institute of technological Development for Industry
Tel 025552606 Fax 025873766
sureerat.w@itdi.kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-13 11:24:01


 
นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
missBongkock Futuy
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
Institute of technological Development for Industry
Tel 025552617 Fax 025873766
Bkf@kmutnb.ac.th
Update : 2014-11-13 11:33:23


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400