นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
118 Thanon Seri Thai, Khlongchan
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0 2727 3000
Fax 0 2375 4279
www.nida.ac.th
Update : 2014-10-13 14:49:13


 

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
Associate Prof.Pradit Wannarat, Ph.D.
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
President Office of the President
Tel 0 2377 7505, 0 2727 3331 Fax 0 2375 1092
pradit@nida.ac.th
Update : 2014-10-13 14:53:52


 
ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
Asst. Prof. Dr. Kasemsarn Chotchakornpant
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Administration Office of the President
Tel 0 377 6599, 0 2727 3333 Fax 0 2374 4413
kasems.c@nida.ac.th
Update : 2014-10-13 15:05:23


 
รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
Assoc.Prof.Raweewan Auepanwiriyakul, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Academic Affairs Office of the President
Tel 0 2377 7054, 0 2727 3332 Fax 0 2375 3435
raweewan@as.nida.ac.th
Update : 2014-10-13 15:05:50


 

รศ.ดรธวัชชัย ศุภดิษฐ์
Assoc.Prof.Tawadchai Suppadit
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Planning Office of the President
Tel 0 2377 7205, 0 2727 3334 Fax 0 2374 4413
tawatc.s@nida.ac.th
Update : 2014-10-13 15:07:11


 
รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
Assoc.Prof.Kamphol Panyagometh
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Research and Academic Service Office of the President
Tel 0 2727 3332 k_panyago@yahoo.com
Update : 2014-10-13 15:46:24


 
นางอัชจญา สิงคาลวานิช
Mrs.Authhaya Singkalvanich
ผู้อำนวยการ กองงานผู้บริหาร
Director Executive Affairs Division
Tel 0 2727 3383 Fax 0 2374 2133
ujchaya@nida.ac.th
Update : 2014-10-13 15:24:07


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400