นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University

๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
สันทราย เชียงใหม่ 50290
63 Moo 4 Thambon Nonghan
Sansai
Chiangmai 50290
Tel 0 5387 3000
Fax 0 5387 3042
www.mju.ac.th
Update : 2012-03-15 22:02:23


มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรุงเทพฯ ๓๒๘ อาคารสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น ๑๑ ถนนศรีอยุธยา
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Maejo University Bangkok Coordination office, 328 Office of the Higher Education Commission, (11th Floor) Sri Ayutthaya Rd,
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2354 5553
Fax 0 2354 5554

Update : 2012-03-15 22:03:50


 

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
Asst.Prof.Ph.D.Chamnian Yosraj
รักษาการแทนอธิการบดี
Acting President
Tel 0 5387 3053-54 Fax 0 5387 3042
Chamnian@mju.ac.th
Update : 2014-12-18 13:57:41


 
ผศ.ดรกชพร ศิริโภคากิจ
Asst.Prof.Dr.Kodchoporn Siripokakit
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Acting Vice-President for Administration
Tel 0 5387 3056
Update : 2014-12-18 13:58:29


 
รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
Assoc.Prof.Penrut Hongvityakorn
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Acting Vice-President for Academic Affairs
Tel 0 5387 5344 penrut@gmail.com
Update : 2014-12-18 13:53:35


 

ผศ.ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น
Asst.Prof.Ph.D.Yongyooth Srigiofun
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Acting Vice-President for International Affairs
Tel 0 5387 3022 yysgf@mju.ac.th
Update : 2014-12-18 13:55:55


 
อาจารย์กฤษดา ภักดี
Mr.Krisda Bhackdee
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Acting Vice-President for Student
Tel 0 5387 5343
Update : 2014-12-18 14:02:44


 
อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
Mr.Rachata chuaviroj
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ
Acting Vice-President for Staff and Physical Plant Development
Tel 0 5387 3013 rachata@mju.ac.th
Update : 2014-12-18 14:07:11


 

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
Assoc. Prof. Dr.Siriporn Kiratikrnkul
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
Acting Vice-President for Research
Tel 0 5387 3016
Update : 2014-12-18 16:29:04


 
ผศ.พาวิน มะโนชัย
Asst.Prof.Pawin Manochai
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
Acting Vice-President for Strategy
Tel 0 5387 3059 pawin@mju.ac.th
Update : 2014-12-18 14:10:35


 
รศ.ดร.วีระพล ทองมา
Assoc.Prof.Ph.D.Weerapon Thongma
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
Acting Vice-President for Network Development
Tel 0 5387 3058
Update : 2014-12-18 14:54:33


 

อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
Dr.Tonglian Buwjoom
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to The President
Tel 0 5387 3019 onglian buwjoom@yahoo.com
Update : 2014-12-18 16:41:14


 
อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
Mr. Apichart Suankamgong
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to The President
Tel 0 5387 5348 suankamg@mju.ac.th
Update : 2014-12-18 16:34:20


 
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
Dr.Tipsuda Tangtragoon
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to The President
Tel 0 5387 3057 tipsuda@mju.ac.th
Update : 2014-12-18 16:37:03


 

นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ
Mr.Piyawat Yavichaichulap
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to The President
Tel 0 5387 5344
Update : 2014-12-18 16:40:41


 
อาจารย์สุดเขต สกุลอง
Mr.Sutkhet Sakunthong
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to The President
Tel 0 2354 5553-4
Update : 2014-12-18 16:45:20


 
ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
Asst.Prof.Ph.D.Surat Nuglor
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to The President
Tel 0 5387 3470
Update : 2014-12-18 16:47:12


 

นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ
MissKanokwan Saelor
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
Head Public Relations
Tel 0 5387 3046-7 Fax 0 5387 3034

Update : 2012-03-20 08:16:42


 
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ โนรี
Asst.Prof.Dr.Prasit Noree
ประธาน สภาคณาจารย์
Chairman Faculty Senate
Tel 0 5387 3049-50 Fax 0 5387 3050
Prasit@mju.ac.th
Update :


 
นายประศาสน์ ก้องสมุทร
Mr.Prasart Kongsamut
หัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน
Head, Internal Auditing Office Internal Auditing
Tel 0 5387 3032-3 Fax 0 5387 3033
prasart@mju.ac.th
Update :


 

อ.ดร.นเรศ ศิริเกษร
Lect.Ph.D.Naras Sirigasorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
Director Center for Orchids and Ornamental Plants
Tel 0 5387 3067 Orchids@mju.ac.th
Update : 2012-03-18 16:31:54


 
ผศ.ชูชีพ ชีพอุดม
Asst.Prof.Choocheep Cheepudom
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
Director Maejo University-Phrae Campus
Tel 0 5387 3063
Update : 2012-03-20 08:15:08


 
ว่าง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Director for Academic and Research

Update : 2012-03-20 08:17:39


 

อ.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
Lect.Amnuayporn Yaiying
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Deputy Director for Student and Special Affairs
Tel 0 5464 8593-5 Fax 0 5464 8593
Amnuayporn@mju.ac.th
Update :


 
อ.ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ
Lect.Tamrong Singyoojarlearn
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
Deputy Director for Administrative Strategic and Educational Standard Affairs
Tel 0 5464 8593-5 Fax 0 5464 8593
Tamrong@phrae.mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง
Asst.Prof.Dr.Sirichai Unsrisong
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Director Maejo University Chumporn Campus
Tel 0 5387 3018, 0 5387 8052, 0 5387 3058, 0 7755 9111 siri_u@mju.ac.th
Update :


 

อ.วีรชัย เพชรสุทธิ์
Mr.Weerachai Phetchsuthti
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Deputy Director for Academic and Educational Quality Assurance
Tel 0 7754 9238
Update :


 
อ.ประสาทพร กออวยชัย
Lect.Prasatporn Koauychai
รองผู้อำนวยการฝ่ายนักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
Deputy Director for Students Affairs and Organization Relations
Tel 0 7754 9238
Update :


 
อ.วีรภรณ์ โตคีรี
Lect.Weeraporn Tokeree
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและการศึกษาสัญจร
Deputy Director for Special Affairs and Assurance Travel
Tel 0 7754 9238
Update :


 

ผศ.นรินทร์ ทองวิทยา
Asst.Prof.Dr.Narin Thongwittaya
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
Secretary Graduate School
Tel 0 5387 3553, 0 5387 3608, 0 5387 3556-8 Fax 0 5349 8133
Graduateschool@mju.ac.th
Update :


 
นายอนันต์ ปินตารักษ์
Mr.Anan Pintarak
ผู้อำนวยการ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
Director Office of University Farm
Tel 0 5387 3072-3 Fax 0 5387 3071

Update :


 
ผศ.ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง
Asst.Prof.Dr.Sirichai Unsrisong
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information & Communication Technology Center Maejo University
Tel 0 5387 3018, 0 5387 8052, 0 5387 3058, 0 5387 3080 Fax 0 5387 3080
siri_u@mju.ac.t
Update :


 

ผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
Asst.Prof.Dr.Theeranuch Jarlearnkit
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
Director Maejo Longan Research and Development Center
Tel 0 5329 3003-5 Fax 0 5329 3006
Theeranuch@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ประสาร วงศ์มณีรุ่ง
Asst.Prof.Prasarn Wongmaneeroung
ผู้รับผิดชอบ สำนักคุณภาพและมาตฐานการศึกษา
Responsible Officer Office of Quality Management and Educational Standard
Tel 05387 3020, 0 5387 3038, 0 5387 3039 Fax 0 5349 8862
Prasarn@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข
Asst.Prof.Dr.Pradtana Yossuck
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
Director School of Admininistrative studies
Tel 0 5387 3012, 0 5387 3903-6 Fax 0 5387 3904
www.SAS.mju.ac.th
Update :


 

อ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
Lect.Peerakarn Banjerdkit
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Director Maejo University Institute of Business Incubator
Tel 0 5387 3017 Fax 0 5349 8128
Mjubi.mju@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
Asst. Prof.Dr.Natthawud Dussadee
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยพลังงาน
Director Energy Research Center
Tel 0 5387 5140 Fax 0 5387 5140
natthawu@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง
Asst.Prof.Dr.Sirichai Unsrisong
ผู้อำนวยการ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Director Clinic Technology Maejo University
Tel 0 5387 3970-1 Fax 0 5387 3970
clinic-mju@Yahoo.com
Update :


 

รศ.ดนุวัติ เพ็งอ้น
Assoc.Prof.Danuwat Peng-ont
ผู้รับผิดชอบ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
Responsible Officer H.M.The King's New Agriculture Theory
Tel 0 5387 5142 Fax 0 5349 8127
Danuwant@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Praphant Osathaphant
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Re-introduction of Native Thai Orchids to the Forest: Royal Development Project (Rentop)
Tel 0 5387 3950 Fax 0 5349 8157, 0 5387 3950
www.mju.ac.th/web-orchids Thai/
Update :


 


ผู้รับผิดชอบ โครงการความร่วมมือแม่โจ้-ลูเวนภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร
Responsible Officer MJU-Leuven Catholic University Cooperative Project
Tel 0 5387 3962 Fax 0 5349 8157

Update :


 

ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Praphant Osathaphant
ผู้รับผิดชอบ (คณะผลิต โครงการดอยตุง
Responsible Officer Doi-tung Project
Tel 0 5387 3348 Fax 0 5349 8157
Praphant@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข
Asst.Prof.Dr.Pradtana Yossuck
ผู้ประสานงาน สกว สำนักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ (สกว แม่โจ้)
Coordinator Thailand Research Fund Regional Office
Tel 0 5387 3830, 0 5349 8057 Fax 0 5349 8057
vijai@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Praphant Osathaphant
ผู้รับผิดชอบ (คณะผลิต) โครงการสวนพฤกษ์ศาสตร์กล้วยไม้ ร้อยปีสมเด็จย่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
Responsible Officer 100 Years Princess Mother's Orchid Botanical Garden Project
Tel 0 5387 3899 Fax 0 5335 4144
www.mju.ac.th/botany-project/webdesign/
Update :


 

รศ.ดร.ชาญณรงค์ ดวงสอาด
Assoc.Prof.Dr.Channarong Duangsa-ard
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Director National Biological Control Research Center/Northern Region Maejo University
Tel 0 5387 3954 Fax 0 5349 8243
www.mju.ac.th/nbcrc/
Update :


 
รศ.อาคม กาญจนประโชติ
Assoc.Prof.Arkorm Kanjanaphachot
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานบัณฑิต
Responsible Officer Graduate Coordinating Center
Tel 0 5387 3963 Fax 0 5387 3028

Update :


 
รศ.ดนุวัติ เพ็งอ้น
Assoc.Prof.Danuwat Peng-ont
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Responsible Officer Biotechnology Testing : ISBT and Institute of Services Quality and standardization Product
Tel 0 5387 3842, 0 6007 4058 Fax 0 5387 9843
www.mju.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
Assoc.Prof.Dr.Thep Phongparnich
นายสถานีวิทยุ สถานีวิทยุเพื่อชุมชน FM 95.50
Radio Station officer Radio Station for the Community FM 95.50
Tel 0 5387 3900-1 Fax 0 5387 3902
www.maejoradio.mju.ac.th
Update :


 
ดร.อุทัย วาสนาพันธ์พงศ์
Dr.Authaig Wassanaphantphon
นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Chairman MJU Alumni Association
Tel 0 5387 3953, 0 5387 3969 Fax 0 5387 3969

Update :


 
นางนรมน โลไทยสงค์
Mrs.Naramol Lothaisong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
Director Office of Assets Management
Tel 0 5387 3061 Naramol@mju.ac.th
Update :


 

นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
Mrs.Jintana Nuntanasit
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ้
Manager MJU Savings and Credit Cooperative. Ltd.
Tel 0 5387 3955-6, 0 5387 3964-5 Fax 0 5387 8077
co-saving@mju.ac.th
Update :


 
นายประพันธ์ ศิริ
Mr.Praphant Siri
หัวหน้าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสาขาแม่โจ้
Head officer Teachers Savings Cooperative, MJU Branch
Tel 0 5387 3937
Update :


 
ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร
Asst.Prof.Dr.Jirada Wudthayagorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ภาษาแม่โจ้
Director Maejo Language Center
Tel 0 5387 3290 Jirada@hotmail.com
Update :


 

น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร
MissNualnit Pinnikron
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Head office Office of maejo University Council
Tel 0 5387 3075-6 Nualnit@hotmail.com
Update :


 
นางบุษบัน โชติกสวัสดิ์ เมย์
Mrs.Busaban Chotikasawad May
ผู้อำนวยการกอง กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 5387 3044, 0 5387 3041 Fax 0 5387 3042
busaban@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง (รักษาการ)
Asst.Prof.Sirigan Chanruang (Acting)
ผู้อำนวยการกอง กองบริการการศึกษา
Director Educational Service Division
Tel 0 5387 3160, 0 5387 3163 Fax 0 5387 3160
Sirigan@mju.ac.th
Update :


 

นางกมลวรรณ เปรมเกษม
Mrs.Gamonwan Premkasem
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 5387 3180, 0 5387 3184-5 Fax 0 5387 3174
Gamonwan@mju.ac.th
Update :


 
นางวาสนา ป้องพาล
Mrs.Wassana Pongpal
ผู้อำนวยการกอง กองห้องสมุด
Director Library Division
Tel 0 5387 3190, 0 5387 3194 Fax 0 5387 3194
Wassana@mju.ac.th
Update :


 
นางวิสุทธิ์ มงคลวัจน์
Mrs.Visut Mongkolwat
ผู้อำนวยการกอง กองกิจการนักศึกษา
Director Student Affairs Division
Tel 0 5387 3120, 0 5387 3123 Fax 0 5387 3120
Visut@mju.ac.th
Update :


 

นายเกษม ใคร้มา (รักษาการ)
Mr.Kasem Krima (Acting)
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 5387 3232, 0 5387 3230 Fax 0 5387 3230
Kasem@mju.ac.th
Update :


 
น.ส.นีร เรียนกุนา
MissNeel Reankuna
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 5387 3210, 0 5387 3214-5 Fax 0 5387 3219
Kamonwan@mju.ac.th
Update :


 
นายวิเชียร คำรินทร์
Mr.Vichian kamrin
ผู้อำนวยการกอง กองสวัสดิการ
Director Division of Welfare Services
Tel 0 5387 3259, 0 5387 3257 Fax 0 5387 3256
Vicher@mju.ac.th
Update :


 

นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
Mrs.Pratoomtip Duangdeetaweeratana
ผู้อำนวยการกอง กองวิเทศสัมพันธ์
Director International Affairs Division
Tel 0 5387 3188 Fax 0 5387 3181
inter-a@mju.ac.th
Update :


 
นายชัชวาล ภาษยะวรรณ
Mr.Chatchawan Bhasayawan
ผู้อำนวยการกอง กองอาคารและสถานที่
Director Building, and Physical Plant Division
Tel 0 5387 3240, 0 5387 3242 Fax 0 5387 3251
Chatchawan@mju.ac.th
Update :


 
นายรชฏ เชื้อวิโรจน์
Mr.Rachata Chuaviroj
คณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
Dean Faculty of Engineering and Agro-Industry
Tel 0 5387 5512 Fax 0 5387 5519
rachata@mju.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
Asst.Prof.Dr.Surat Nuglor
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 5387 5510 Fax 0 5387 5519
surat@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
Asst.Prof.Jakraphong Phimphimol
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
Tel 0 5387 5513 Fax 0 5387 5519
jakrapho@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
Asst.Prof.Dr.Jatuphong Varith
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Deputy Dean for Research
Tel 0 5387 5515 Fax 0 5387 5519
jatuphon@mju.ac.th
Update :


 

รศ.ประวิตร พุทธานนท์
Assoc.Prof.Prawit Puddhanon
คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร
Dean Faculty of Agricultural Production
Tel 0 5387 3340, 0 5387 8088 Fax 0 5349 8157

Update : 2012-03-21 11:39:55


 
อ.ดร.ชิต อินปรา
Lect.Ph.D.Chita Inpar
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร
Deputy Dean for Administration Affairs Faculty of Agricultural Production
Tel 0 5387 3348 Fax 0 5349 8157

Update : 2012-03-21 11:44:23


 
อ.ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล
Lect.Ph.D.Pipat Chiampiriyakul
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
Deputy Dean for Research and Academic Service Faculty of Agricultural Production
Tel 0 5387 9948 Fax 0 5349 8157

Update : 2012-03-21 14:57:33


 

ผศ.ดร.ปฎิภาณ สุทิกุลบุตร
Asst.Prof.Dr.Pathipan Sutigoolabud
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะผลิตกรรมการเกษตร
Associate Dean for International Affairs and Network Cooperation Faculty of Agricultural Production
Tel 0 5387 3348 Fax 0 5349 8157
pathipan@mju.ac.th
Update : 2012-03-21 15:04:32


 
รศ.ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
Assoc.Prof.Dr.Pramot Seetakoses
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Deputy Dean for Academic and Educational standard Affairs
Tel 0 5387 3363 Fax 0 5349 8157
Pramot@mju.ac.th
Update :


 
นายปริญญา สมบูรณ์
Mr.Prinya Somboon
เลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร
Head, Secretarial Division
Tel 0 5387 3346 Fax 0 5349 8157
Prinya@mju.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
Asst.Prof.Dr.Kriangsak Sri-ngernyuang
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
Dean Faculty of Architecture and Environmental Design
Tel 0 5387 3363 Kriangsak@mju.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล
Assoc.Prof.Dr.Orathai Mingtipol
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
Deputy Dean for Planning and Educational Quality Assurance Faculty of Architecture and Environmental Design
Tel 0 5387 3363 Orathai@mju.ac.th
Update : 2012-03-22 17:20:18


 
นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
Mr.Ratchanon SomBoonChai
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
Head of Office of The Dean Faculty of Architecture and Environmental Design Faculty of Architecture and Environmental Design
Tel 0 5387 3363
Update : 2012-03-22 17:45:05


 

ผศ.พึ่งพร เนียมทรัพย์
Asst.Prof.Phuegporn Niumsup
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 0 5387 3501, 0 1881 4714 Fax 0 5387 8225
niumsup@mju.ac.th
Update :


 
รศ.จักรภพ วงศ์ละคร
Assoc.Prof.Jakrapop Wonglakorn
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Deputy Dean for Planning and Development Affairs
Tel 0 5387 3506 Fax 0 5387 8225
jakrapop@mju.ac.th, jakrapop@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
Asst.Prof.Rungkarn Jaiwongya
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 5387 3508 Fax 0 5387 8225
rungkarn@mju.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
Asst.Prof.Dr.Saengtong Pongjaroenkit
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Deputy Dean for Research and International Affairs
Tel 0 5387 3519 Fax 0 5387 8225
saengton@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.สุรชัย สัมภวมาน
Asst.Prof.Surachai Sumpavaman
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Deputy Dean for Student and Special Affairs
Tel 0 5387 3507 Fax 0 5387 8225
Surachai@mju.ac.th
Update :


 
นางบุษบา กาหล
Mrs.Busaba Kahol
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
Secretary
Tel 0 5349 8179, 0 5387 3510 Fax 0 5387 8225
busaba-k@mju.ac.th
Update :


 

ผศ.พาวิน มะโนชัย
Asst.Prof.Pawin Manochai
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
Director Office of Agricultural Research and Extension
Tel 0 5387 3387 Fax 0 5348 8171
Pawin@mju.ac.th
Update :


 
รศ.ดลกร ขวัญคำ
Assoc.Prof.Donlakorn Kwancome
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director for Administrative Affairs
Tel 0 5387 3281 5387 3281 Fax 0 5387 5115
donlakorn@mju.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.ยงยุทธ์ ข้ามสี่
Assoc.Prof.Dr.Yongyut Khamsee
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Deputy Director for Research Affairs
Tel 0 5387 3922 Fax 0 5387 5115
Yongyut@mju.ac.th
Update :


 

ผศ.รัชฎา ศีตะโกเศศ
Asst.Prof.Radjada Seetakoses
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Deputy Director for Academic Affairs
Tel 0 5387 5124 Fax 0 5387 5115
Radjada@mju.ac.th
Update :


 
นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ (รักษาการ)
Mrs.Thanyarat Thawatmongkonsuk
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5387 3118, 0 5387 5121 Fax 0 5387 5115
Thanyarat@mju.ac.th
Update :


 
รศ.ธนรักษ์ เมฆขยาย
Assoc.Prof.Tanarak Meckhayai
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
Dean Faculty of Economics
Tel 0 5387 3283-5 Fax 0 5387 3042
tanarak@mju.ac.th
Update :


 

นายกฤษดา ภักดี
Mr.Krisda Bhackdee
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administrative Affairs
Tel 0 5387 3283-5 Fax 0 5387 3042
Krisda@mju.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
Assoc.Prof.Dr.Kriangsak Mengumphan
คณบดี คณะเทคโนโลยีการประมง
Dean Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources
Tel 0 5387 3470-2 ext. 123 Fax 0 5387 3470-2 ext. 130
Mengumpa@mju.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
Asst.Prof.Dr. Banyad Montienart
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 5387 3470-2 ext. 124 Fax 0 5387 3470-2 ext. 130
Banyad@mju.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ
Asst.Prof.Dr.Prachaub Chaibu
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล
Deputy Dean for Planning and Project Evaluation Affairs
Tel 0 5387 3470-2 ext. 125 Fax 0 5387 3470-2 ext. 130
Prachaub@mju.ac.th
Update :


 
นางผ่องพรรณ ถวาย
Mrs.Pongphan Thawai
เลขานุการคณะ
Secretary
Tel 0 5387 3470 -2 ext. 102 Fax 0 5387 3470-2 ext. 130
pongphan@mju.ac.th, T_pimpimol@yahoo.com
Update :


 
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
Asst.Prof.Dr.Saowalak Chaytaweep
คณบดี คณะศิลปศาสตร์
Dean Faculty of Liberal Arts
Tel 0 5387 3293 Fax 0 5387 3293
Shaytaweep@mju.ac.th
Update :


 

อ.พีรดา ประจงการ
Lect.Perada Pajonkarn
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประเมินผลติดตาม
Deputy Dean for Planning and Project Evaluation
Tel 0 5387 3293 Fax 0 5387 3293
perada@hotmail.com
Update :


 
อ.พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
Lect.Pongsak Ruamsap
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean for Academic Affairs
Tel 0 5387 3293 Fax 0 5387 3293
Pongsak@mju.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
Assoc.Prof.Dr.Wittaya Domrongkiattisak
คณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Dean Faculty of Information Technology
Tel 0 5387 3293 Fax 0 5387 3293
Shaytaweep@mju.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.วีระพล ทองมา
Assoc.Prof.Dr.Weerapon Thongma
คณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
Dean School of Tourism Development
Tel 0 5387 3296 Fax 0 5387 3261
Weerapon@mju.ac.th
Update :


 
อ.โชดก จรุงคนธ์
Lect.Chodok Charungkhon
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice-Dean for Student Development and Alumni Relations, School of Tourism Development
Tel 0 5387 3296 Fax 0 5387 3261
Chodok@mju.ac.th
Update : 2012-03-20 18:01:49


 
อ.ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
Lect.Ph.D.Piyawan siriprasertsin
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
Dean Faculty of Business Administration
Tel 0 5387 3280 Fax 0 53488151
piyawan_nana@hotmail.com
Update : 2012-03-20 18:06:51


 

ผศ.ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
Asst.Prof.Dr.Kittinoot Chulikavit
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะบริหรธุรกิจ
Deputy Dean for Academic and International Affairs Faculty of Business Administration
Tel 0 5387 3280 Fax 0 5349 8151
Kittinoot@mju.ac.th
Update : 2012-03-18 16:55:47


 
อ.ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
Lect.Ph.D.Kunpatsawee Klomthongjaroen
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
Deputy Dean for Research and Academic Service Faculty of Business Administration
Tel 0 5387 3280 Fax 0 5349 8151

Update : 2012-03-18 16:58:10


 
อ.ดลยา ไชยวงศ์
Lect.Donlaya Chaiwong
รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
Associate Dean for Planning and Development Faculty of Business Administration
Tel 0 5387 3280 Fax 0 5348 8151

Update : 2012-03-18 16:54:03


 

นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์
Mrs.Siriratana Pookkapund
เลขานุการคณะ คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Secretary Faculty of Business Administration
Tel 0 5387 3280 Fax 0 5349 8151
Sirirat n@hotmail.com
Update : 2012-03-18 17:01:19


 
รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ
Assoc.Prof.Dr.Suthut Siri
คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean Faculty of Animal Science and Technology
Tel 0 5387 3440 Fax 0 5335 3830
suthut@mju.ac.th
Update : 2012-03-20 18:17:58


 
รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
Assoc.Prof.Dr.Yanin Opatpatanakit
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
Associate Dean for Academic and Research Faculty of Animal Science and Technology
Tel 0 5387 3440 Fax 0 5335 3830
yanin@mju.ac.th
Update : 2012-03-21 09:38:13


 

ผศ.ดร.อภิชัย เมฆบังวัน
Assist.Prof.Dr.Apichai Mekbungwan
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาวิสาหกิจ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
Associate Dean for Planning and Enterprise Development Faculty of Animal Science and Technology
Tel 0 5387 3440 Fax 0 5335 3830
apichaim@mju.ac.th
Update : 2012-03-21 09:47:07


 
ดร.วินัย โยธินศิริกุล
Ph.D.Winai Yothinsirikul
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
Associate Dean for Administration Faculty of Animal Science and Technology
Tel 0 5387 3440 Fax 0 5335 3830
winai@mju.ac.th
Update : 2012-03-21 09:49:13


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400