นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University

85 ถนนสถลมาร์ค
วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
Sathonlamark Road
Warinchamrab
Ubon Ratchathani 34190
Tel 0 4535 3000-6
Fax 0 4528 8398
www.ubu.ac.th
Update : 2014-11-26 17:50:20


 

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
Assoc.ProfNongnit Teerawatanasuk,Ph.D.
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
President Office of President
Tel 0 4535 3055 Fax 0 4528 8388
nongnit.t@oup.ubu.ac.th
Update : 2012-03-08 11:44:37


 
ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
Asst.Prof.Inthira Sahee ,Ph.D
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Research and Social Engagement Office of the President
Tel 0 4535 3049 Fax 0 4528 8508
insahee@gmail.com
Update : 2014-11-25 18:13:33


 
ผศ. ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
Asst.Prof.Juthamas Jithamas, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
Vice-President for Planning and University Affairs Office of the President
Tel 0 4535 3044 Fax 0 4535 3046
juthamas.j@oup.ubu.ac.th
Update : 2014-11-25 17:53:36


 

ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
Dr.Sirintip Boonmee
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
Vice-President for Administration and Interational Relations Office of the President
Tel 0 4535 3047 Fax 0 4528 8398
: sisintip.b@oup.ubu.ac.th
Update : 2014-11-25 17:26:57


 
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
Dr.Juthamas Hongthong ,Ph.D
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Educational Quality and information Office of the President
Tel 0 4535 3037 Fax 0 4535 3398
juthamas.h@oup.ubu.ac.th
Update : 2014-11-25 18:38:11


 
ผศ. ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
Asst.Prof.Ariyaporn Pongrat, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Academic Affairs Office of the President
Tel 0 4535 3139 Fax 0 4535 3131
Apongrat@hotmail.com
Update : 2014-11-26 17:49:32


 

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์
Asst.Prof.Treenneat Sarapong
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Vice-President for Student Development Office of the President
Tel 0 4535 3008 Fax 0 4528 8509
lwtreesa@ubu.ac.th
Update : 2014-11-25 18:10:25


 
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
Dr.Chartrabhumi Viratjandr,Ph.D
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Public Utilities Office of the President
Tel 0 4535 3082 Fax 0 4535 3075
encharvi@ubu.ac.th
Update : 2014-11-25 18:22:55


 
นายทรงพล อินทเศียร
Mr.Songpon Intasian
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President for Community Relations and International Affairs Office of the President
Tel 0 4535 3047 Fax 0 4528 8398
Songpon.intasian@gmail.com
Update : 2014-11-25 18:47:24


 

นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
Mr.Noppadon Patanasitubon
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President for Finance and Property Office of the President
Tel 0 4535 3098 Fax 0 4528 8390
bunapapa@ubu.ac.th
Update : 2014-11-25 18:27:15


 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
Asst.Prof.Sudarat Homhuan, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President for Research Practices Office of the President
Tel 0 4535 3035 Fax 0 4528 8508
phsudaho@ubu.ac.th
Update : 2014-11-25 18:32:04


 
ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์
Dr.Kulapr Pokkasawat
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
Assistant to the President for Educational ‎Management Outside Campus Mukdahan Campus
Tel 042-615177 Fax 042-615177

Update : 2014-11-25 19:09:54


 

นายอรรถพงษ์ กาวาฬ
Ms.Atthaphong Kawan
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President for Human Resource Management Office of the President
Tel 0 4535-3099 Fax 0 4535-3032
lwatthka@ubu.ac.th
Update : 2014-11-25 18:05:26


 
รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
Asst.Prof.Utith Inprasit, Ph.D
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์
Dean of Faculty of Science Faculty of Science
Tel 0 453 4610 Fax 0 4535 3422
scutitin@ubu.ac.th
Update : 2014-11-26 17:32:47


 
รศ.ดร.ธีระพล บันสิทธิ์
Assoc.ProfDherapot Bansiddhi ,PhD
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
Dean of Faculty of Agriculture Faculty of Agriculture
Tel 0 4535 3528 Fax 0 4528 8373

Update : 2014-11-26 17:37:35


 

ผศ.ดร.นท แสงเทียน
Asst.Prof.Note Sangtian ,Ph.D
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Engineering Faculty of Engineering
Tel 0 4535 3306 Fax 0 4535 3333
Eng.ubu.d@hotmail.com
Update : 2012-03-09 15:47:06


 
ผศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
Asst.Prof.Kanokwan Manorom ,Ph.D
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
Dean of Faculty of Liberal Arts Faculty of Liberal Arts
Tel 0 4535 3701 Fax 0 4528 8870
k_manorom@yahoo.com
Update : 2012-03-09 15:51:33


 
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
Asst.Prof.Chutinun Prasitpuriprecha PhD
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
Dean of Faculty of Pharmaceutical Sciences Faculty of Pharmaceutical Sciences
Tel 0 4535 3615 Fax 0 4535 3626
chutinunpr@yahoo.com
Update : 2012-03-09 14:59:03


 

นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
Mr.Wirote Manopimoke
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์
Dean of Faculty of Management Science Faculty of Management Science
Tel 0 4535 3804 Fax 0 4535 3805
Silomdad@gmail.com
Update : 2012-03-09 17:02:16


 
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
Assoc.ProfPuan Suthipinittharm ,MD
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
Dean of College of Medicine and Public Health College of Medicine and Public Health
Tel 0 4535 3904 Fax 0 4535 3901
Puansu@gmail.com
Update : 2012-03-09 15:59:44


 
ผศ.ดรกัญญา จึงวิมุติพันธ์
Asst.Prof.Kanya Jungvimutipan
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
Acting Dean of Faculty of Applied Arts and Design Faculty of Applied Arts and Design
Tel 0 4535 3743 Fax 0 4535 3740
fakanyju@ubu.ac.th
Update : 2014-11-26 17:43:45


 

นายขรรค์เพชร ชายทวีป
Mr.Kanpetch Chaitawib
คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
Dean of Faculty Law Faculty of Law
Tel 0 4535 3939 Fax 0 4535 3937
lwkhanch@ubu.ac.th
Update : 2014-11-26 17:46:58


 
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
Assoc.ProfChaiyan Ratchakul
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
Dean of Faculty of Political Science Faculty of Political Science
Tel 0 4535 3943 Fax 0 4535 3941
Chaiyan.r@gmail.com
Update : 2012-03-09 16:32:47


 
ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
Mrs.Suree Trumikaborworn ,PhD
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
Dean of Faculty of Nursing Faculty of Nursing
Tel 0 4535 3226 Fax 0 4535 3227
sureetrum@hotmail.com
Update : 2012-03-09 16:48:07


 

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
Asst.Prof.Mongkol Pusayatanont,Ph.D
รก.ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Acting Director of Office of Computer Network Office of Computer Network
Tel 0 4535 3102 Fax 0 4535 3114
tapt1ubu@hotmail.com
Update : 2012-03-12 16:31:35


 
ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
Asst.Prof.Ariyaporn Pongrat ,PhD
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
Director of Instructional Resources Center Instructional Resources Center
Tel 0 4535 3143 Fax 0 4535 3145
Apongrat@hotmail.com
Update : 2014-11-26 17:49:06


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400