นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
เมือง ชลบุรี 20131
169 Long-Hard Bangsaen Road,Saensook Municipality,
Muang District
Chon Buri 20131
Tel 0 3839 0353, 0 3810 2222
Fax 0 3839 0351, 0 3839 0353
www.buu.ac.th
Update : 2014-12-02 15:55:21


มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง
ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
57 Moo.1 Chon Pratan Road, Kamong Sub-district,
Tha Mai District,
Chanthaburi 22170
Tel 0 3931 0000
Fax 0 3931 0128

Update : 2014-12-02 16:04:00


มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 254 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร
วัฒนานคร สระแก้ว 27160
254 Moo 4, Suwansorn Road,
Watthana Nakhon,
Sa Kaeo 27160
Tel 0 3726 1560, 0 3726 1802
Fax 0 3726 1810

Update : 2014-12-02 16:00:36


มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยบูรพา อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 14 ถนนศรีอยุธยา
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Office of University Affairs F.16 Thanon Si Ayutthaya
Phaya Thai
Bangkok 10400
Tel 0 2640 9870-1
Fax 0 2640 9870
www.buu.ac.th
Update : 2014-12-02 15:50:15


 

ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
Prof.Sompol Pongthai
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
Acting President
Tel 0 3810 2901 Fax 0 3839 0351
sompolp@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 14:42:18


 
ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
Asst.Prof.Wirogana Ruengphrathuengsuka,Ph.D
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
Acting Vice-President
Tel 0 3810 2911 Fax 0 3839 0351
wirogana@buu.ac.th , wirogana@gmail.com
Update : 2014-10-24 14:41:47


 
รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
Asso.Prof.Thepsakdi Thongnopkoon
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
Acting Vice-President
Tel 0 3810 2915 Fax 0 3839 3234
thepsakdi@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 14:53:03


 

ผศ.บุญมา ไทยก้าว
Asst.Prof.Boonma Thaikao
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
Acting Vice-President
Tel 0 3810 2545 Fax 0 3874 5793
boonma@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 14:44:40


 
นายเสรี ชิโนดม
Mr.Seree Chinodom
ผู้รักษาการรองอธิการบดี
Acting Vice-President
Tel 0 3726 1559-60 ext. 105 Fax 0 3726 1801
seree@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 14:56:58


 
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
Asst.Prof.Pisit Piriyapun,M.D.
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
Acting Vice-President
Tel 0 3838 6554 ext.2291 Fax 0 3838 6557
pisit@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:03:53


 

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
Dr.Vasin Yuvanatemiya, Ph.D.
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
Acting Vice-President
Tel 0 3931 0000 ext. 1111 Fax 0 3931 0128
vasin@buu.ac.th,
Update : 2014-10-24 14:58:39


 
ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
Asst.Prof.Dr.Ratcharneeporn Subgranon
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
Acting Vice-President
Tel 0 3810 1032 Fax 0 3839 0038
rsubgranon@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:07:31


 
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
Dr.Anat Deepatana,Ph.D.
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
Acting Vice President
Tel 0 3810 3309 Fax 0 3874 5794
anat@eng.buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:12:14


 

ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
Dr.Charoen Chinwanitcharoen,Ph.D.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0 3810 2908 Fax 0 3839 0038
charoen@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:14:13


 
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
Assoc.Prof.Dr.Yuvadee Rodjarkpai, Ph.D.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0-3810-2924 Fax 0 3874 5794
yuvadee@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:16:08


 
ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
Asst.Prof.Dr.Sahattaya Rattanamongkonkul,Ph.D.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0 3810 2721 Fax 0 3839 0441
sahattay@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:18:06


 

นายเอกวิทย์ โทปุรินทร์
Mr.Ekkawit Thopurin,Ph.D.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0 3810 2547 Fax 0 3874 5793
ekkawitt@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:26:55


 
ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
Dr.Ritthikorn Siriprasertchok,Ph.D.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0 3810 2917 Fax 0 3839 0047
ritthikorn@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:30:12


 
ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
Dr.Patcharawadee Poolsamran,Ph.D.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0 3726 1559 - 60 Fax 0 3726 1801
patcharp@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:34:03


 

ดร.ชุติมันต์ จันทร์เมือง
Dr.Chutimun Chanmuang
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0 3931 0000 ext. 1111 Fax 0 3931 0128
chutimun@hotmail.com
Update : 2014-10-24 15:20:19


 
ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
Asst.Prof.Surames Piriyawat,Ph.D.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0 3810 2912 Fax 0 3839 0038
suramesp@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:23:54


 
ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
Asst.Prof.Jittima Charoenpanich,Ph.D.
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0 3810 2919 Fax 0 3874 5794
jittima@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 15:37:42


 

นายสุจิตร มหาพิรุณ
Mr.Suchit Mahapirun
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
Acting Assistant President
Tel 0 3810 2961, 08 1909 1264 Fax 0 3839 1163
suchit@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:07:43


 
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
Mr.Wong-Pinyo Chiang-Tong
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
Tel 08 1409 9153 Fax 0 3839 1163

Update : 2014-10-24 16:04:57


 
นางเอื้อมพร ศิริธรรม
Mrs.Uamporn Sirithaw
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 3810 2909 Fax 0 3839 0351
uamporn@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:35:54


 

นางกฤติยา จินตเศรณี
Mrs.Krittiya Jintasaeranee
ผู้อำนวยการ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Administration and Development
Tel 0 3810 2959 Fax 0 3874 5809
krittiya@buu.ac.th
Update : 2014-11-07 10:49:28


 
น.ส.ภิญโญ เปี่ยมประสาทพร
MissPinyo Piamprasatporn
ผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิต
Director Student Affairs Division
Tel 0 3810 2539 Fax 0 3874 5793
pinyo@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:36:32


 
น.ส.กนกรัตน์ คล้ายทองคำ
MissKanokrat Klaitongkum
ผู้อำนวยการ กองคลังและทรัพย์สิน
Director Finance and Property Division
Tel 0 3810 2149 Fax 0 3839 3270
kanokrat@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:37:03


 

นางนิตยา โครตศรีเมือง
Mrs.Nittaya Khotsrimuang
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา
Acting Director Educational Services Division
Tel 0 3810 2717 Fax 0 3874 5794
nittayak@buu.ac.th
Update : 2014-11-07 10:48:51


 
น.ส.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา
MissPatcharee Panyaleardzattha
ผู้อำนวยการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
Director Chanthaburi Campus
Tel 0 3931 0000 ext. 1109 Fax 0 3931 0128
patcharee@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:37:26


 
นางภัทรภร ธรรมมะ
Mrs.Pattaraporn Thumma
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
Acting Director Sakaeo Campus Division
Tel 0 3726 1560 ext. 105, 08 1987 8874 Fax 0 3726 1801
Pattaraporn@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:37:49


 

น.ส.เนาวรัตน์ ดรุณศรี
MissNoawarat Darunsri
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 3810 2939 Fax 0 3839 0130
noawarat@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:32:31


 
นายสุธีร์ เจริญสุข
Mr.Sutee Jaroensuk
ผู้อำนวยการ กองอาคารสถานที่
Director Building and Physical Plant Division
Tel 0 3810 2190, 08 1294 8131 Fax 0 3839 3234
sutee@buu.ac.th
Update : 2014-11-07 10:49:57


 
ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
Asst.Prof.Dr.Wilai Limthawaranun,Ph.D.
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์จีนศึกษา
Acting Director Chinese Studies Center
Tel 0 3810 2604, 08 1295 7887 Fax 0 3839 4409
wilai_ll@hotmail.com
Update : 2014-10-28 13:46:23


 

น.ส.เสาวณีย์ สำราญสุข
Ms.Saowanee Samransuk
ผู้อำนวยการ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
Director Registrar Affairs Division
Tel 0 3810 2725 Fax 0 3839 0441
saowanee@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:25:15


 
นายวิชัย ใจตา
Mr.Vichai Chaita
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองกฎหมาย
Acting Director Legal Affairs Division
Tel 0 3810 2961, 09 2637 4449 Fax 0 3839 1163
vichaij@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:34:12


 
นายครรชิต ดอกไม้คลี่
Mr.Kunchit Doakmaiklee
ผู้อำนวยการ กองกีฬาและนันทนาการ
Director Sports and Recreation Affairs Division
Tel 0 3810 2700 ext. 203, 08 1683 4173 kunchit@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:40:11


 

น.ส.ชบาภรณ์ มาตแม้น
Mrs.Chabaporn Martman
ผู้รักษาการแทนหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน
Acting Chief Internal Audit Unit
Tel 0 3810 2169 Fax 0 3839 3468
chabaporn@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 09:35:18


 
น.ส.วรภา เกล็ดแก้วจินดา
Ms.Worapha Kledkaewjinda
ผู้จัดการ ศุนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
Manager Tho-Thong Hotel Operation Center
Tel 0 3805 6660-9, 08 7745 1176 Fax 0 3805 6683
warapha@buu.ac.th
Update : 2014-10-24 16:26:26


 
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
Prof.Dr.Kasem Suwanakul
นายกสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
Council Chairman Office of The Burapha University Council
Tel 0 3810 2175 Fax 0 3810 2177

Update : 2014-11-24 09:31:16


 

นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
MissThanawan Sakdargumpranart
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Head of Office
Tel 0-3810-2177 Fax 0 3810 2177

Update : 2014-11-24 09:31:30


 


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

Tel 0-3810-2397 Fax 0-3839-3264

Update : 2014-10-31 09:38:47


 
ผศ.พัชนี นนทศักดิ์
Asst.Prof.Patchanee Nontasak
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 2397 ext. 107 patchane@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 09:39:46


 

นายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
Mr.Sakchai Setarnawat
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-3810-2397 ext. 108 sakchais@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 09:42:42


 
ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
Dr.Sirada Jarutakanont,D.B.A.,CPA
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-3810-2397 ext. 109 sirada@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 09:46:16


 
ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
Dr.Punnee Pimapunsri,Ph.D.
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-3810-2397 ext. 110 pimapunsri@gmail.com
Update : 2014-10-31 09:48:34


 

ดร.เนตรดาว ชัยเขต
Dr.Neydao Chaiyakhet,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0-3810-2397 ext. 105 netdao@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 09:51:25


 
ดร.ธินิกานต์ ประไกรวัน
Dr.Tinikan Prakriwan,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3810 2397 ext.102 tinikan@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 09:53:58


 


สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ
Information Technology and Business Management Department

Update : 2014-10-31 10:52:14


 

ดร.นฤมล ชูชินปราการ
Dr.Naruemon Choochinprakarn,Ph.D.
ประธาน
Director
Tel 0-3810-2397 ext. 101 @buu.ac.th
Update : 2014-10-31 10:54:43


 


สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Tourism and Hotel Department

Update : 2014-10-31 10:55:33


 
นายกิตติภัทท์ ปรีดาธรรม
Mr.Kittipat Preedatham
ประธาน
Director
Tel 0-3810-2397 ext. 102 kittipat@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 10:56:13


 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Department

Update : 2014-10-31 10:56:50


 
ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่
Dr.Kanvalai Nontakaew Ferry,Ph.D.
ประธาน
Director
Tel 0-3810-2397 ext. 103 kanvalai@yahoo.com
Update : 2014-10-31 10:59:20


 


สาขาการตลาด
Marketing Department

Update : 2014-10-31 11:01:14


 

ผศ.ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร
Asst.Prof.Dr.Sombat Thamrongsinthaworn, D.B.A.
ประธาน
Director
Tel 0-3810-2397 ext. 104 sombatt@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 11:02:40


 


สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Internationat Business Department

Update : 2014-10-31 11:20:48


 
น.ส.ปิยะพร ธรรมชาติ
MissPiyaporn Thamachart
ประธาน
Director
Tel 0 3810 2397 ext.104 piyaporn@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 11:25:46


 สาขาการบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance Department

Update : 2014-10-31 11:03:43


 
ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล
Dr.Issaraporn Thanupon,Ph.D.
ประธาน
Director
Tel 0-3810-2397 ext. 105 issarap@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 11:06:10


 


หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
Master of Management Program

Update : 2014-10-31 11:08:23


 

ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่
Dr.Kanvalai Nontakaew Ferry, Ph.D.
ประธาน
Director
Tel 0-3810-2397 ext. 103 kanvalai_non@yahoo.com
Update : 2014-10-31 11:09:00


 


หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy Program

Update : 2014-10-31 11:13:14


 
ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล
Dr.Issaraporn Thanupon,Ph.D.
ประธาน
Director
Tel 0-3810-2397 ext. 105 issarap@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 11:14:52


 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Doctor of Philosophy in Management

Update : 2014-10-31 11:17:17


 
ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์
Dr.Apichart Kanarattanavong,D.B.A.
ประธาน
Director
Tel 0-3810-2397 ext. 104 apichartk@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 11:19:30


 


หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
Master of Management Program iInternational Tourism Management

Update : 2014-10-31 11:10:25


 

นายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
Mr.Sakchai Setarnawat
ประธาน
Director
Tel 0-3810-2397 ext. 108 sakchais@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 11:11:13


 


คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
Faculty of Abhaibhubejhr Thai Traditional Medicine
Tel 0 3810 2630-1 Fax 0 3839 4700

Update : 2014-11-11 14:10:58


 
นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
Dr.Wicharn Girdwichai
คณบดี
Dean
Tel 038 102624, 038 102631,081 8614245 wicharn@buu.ac.th
Update : 2014-11-11 14:11:10


 

นางสาวพลอยชนก ปทุมานนนท์
MissPloychanok Pathumanont
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Assistant Dean Student Affairs
Tel 038 102630 ploychanok@buu.ac.th
Update : 2014-11-11 14:11:30


 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural Technology
Tel 0-3726-1559-60 Fax 0-3726-1801
http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/
Update : 2014-10-31 11:31:30


 
ดร.ไพทูล แก้วหอม
Dr.Lect.Paitoon Kaewhom, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 4052 Fax 0-3726-1559-60
paitoon_k@buu.ac.th
Update : 2014-10-28 13:55:59


 

ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
Dr.Lect.Sirichet Rattanachitthawat, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
Deputy Dean Student and Special Affairs
Tel 0 3810 4052 Fax 0-3726-1560
sirichet@buu.ac.th
Update : 2014-10-28 14:02:43


 
น.ส.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
MissKanyarat Lueangprasert}Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean Academic Affairs
Tel 0 3810 4052 Fax 0-3726-1560
kanyaratl@buu.ac.th
Update : 2014-10-28 14:01:28


 
นายประทีป อูปแก้ว
Mr.Prateep Oupkaew Ph.D.
ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Head of Agricultural Discipline
Tel 0 3810 4052 Fax 0 3726 1560
Parteep@buu.ac.th
Update : 2014-10-28 14:14:43


 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
Faculty of Marine Technology
Tel 0 3931 0000 ext. 1115 Fax 0 3931 0128

Update : 2014-10-28 14:41:24


 
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
Dr.Vasin Yuvanatemiya, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3931 0000 ext. 1010 Fax 0 3931 0128
vasin@buu.ac.th,
Update : 2014-10-28 14:42:03


 


คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing
Tel 0 3839 0462, 0 3839 3481, 0 3810 2810, 0 3810 2811 Fax 0-3839-3476
http://nurse.buu.ac.th
Update : 2014-11-24 08:40:29


 

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
Asso.Prof.Dr.Nujjaree Chaimongkol
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 2809 nujjaree@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 08:44:47


 
น.ส.ชลธิชา จันทคีรี
MissChonticha Chantakeeree
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Associate Dean for Student Development Affairs
Tel 0-3810-2822 chantakeeree@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 08:47:45


 
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Asst.Prof.Dr.Rungrat Srisuriyawet
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
Associate Dean for Strategic Management & Quality Assurance Affairs
Tel 0-3810-2864 sroongrat12@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 08:50:59


 

รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
Asso.Prof.Dr.Wannee Deoisres
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Associate Dean for Graduate Studies
Tel 0 3810 2836 wannee@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:27:54


 
ผศ.ดร.ภาวนา กีรติยุตวงศ์
Asst.Prof.Dr.Pawana Keeratiyutawong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academics Affairs
Tel 0 3810 2813 keeratiyutawong@gmail.com
Update : 2014-11-24 08:53:54


 
ผศ.ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Asst.Prof.Dr.Pornpat Hengudomsub
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด
Associate Dean for International Affairs
Tel 0-3810-2807 pornpath@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 08:54:47


 

รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน
Asso.Prof.Dr.Aporn Deenan
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Associate Dean for Research & Academic Service Affairs
Tel 0 3810 2863 apornd@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 08:56:39


 
ผศ.ดร.พรนภา หอมสินธุ์
Asst.Prof.Dr.Pornnapa Homsin
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Chair of Community Nursing Division
Tel 0 3810 2855 phomsin06@gmail.com
Update : 2014-11-24 09:01:06


 
ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Dr.Supit Siriarunrat
ประธานสาขาวิชาพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Chair of Maternity Nursing and Midwifery Division
Tel 0 3810 2861 pits1962@yahoo.com
Update : 2014-11-24 09:04:42


 

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ขำอยู่
Asst.Prof.Dr.Areerut Khumyo
ประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Chair of Nursing Administration Division
Tel 0 3810 2839 areerutk@yahoo.com
Update : 2014-11-24 09:07:11


 
ดร.ณัชนันท์ ชีวานนท์
Dr.Natchanan Chivanon
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Chair of Pediatrics Nursing Division
Tel 0 3810 2889 natchananc@gmail.com
Update : 2014-11-24 09:10:10


 
ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Dr.Duangjai Vatanasin
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช
Chair of Psychiatric and Mental Health Nursing Division
Tel 0 3810 2876 duangjai@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:19:21


 

ผศ.ดร.นฤมล ปทุมารักษ์
Asst.Prof.Dr.Narumon Pathumarak
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Chair of Adult Nursing Division
Tel 0 3810 2830 narumona@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:22:12


 
ผศ.ดร.วารี กังใจ
Asst.Prof.Dr.Waree Kangchai
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Chsir of Gerontological Nursing Division
Tel 0 3810 2850 wareek@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:24:40


 


คณะแพทยศาสตร์
Faculty of Medicine
Tel 0-3810-3189, 0-3838-6554,0-3810-2222 ext.3153,3177,3178, 3189 Fax 0-38386557
med@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 11:38:50


 

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
Asst.Prof.Pisit Piriyapun,M.D.
คณบดี
Dean
Tel 0-3810-2222 ext.3153,3177,3178 3,189 ext.2291, 2293 Fax 0-38386557
pisit@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 11:42:58


 
ศ.(พิเศษ) นพ.สุจินต์ อึ้งถาวร
Prof. Dr.Suchin Ungthavorn,M.D.
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศา

Tel 0 3810 2222 ext.3135, 3177, 3178, 3189 Fax 0-3838 6557

Update : 2014-10-31 11:48:08


 
รส.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์
Assoc.Prof.Dr.Somjit Prueksaritanond
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

Tel 0 3810 2222 ext. 3153, 3177, 3178, 3189 Fax 0 3838 6557
Somjit98@mahidol.ac.th
Update : 2014-10-31 11:51:55


 

ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
Asst.Prof.Luksanaporn Krungkraipetch,M.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ประธานสาขาวิชาจักษุวิทยา
Associate Dean Student Affairs / Head Division of Ophthalmologo
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext.2911 Fax 0 3838 6557
luksanaporn@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 11:56:51


 
นพ.สมชาย ยงศิริ
Dr.Somchai Yongsiri,M.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Associate Dean Academic and Research Affairs and Research Affairs
Tel 0 3810 2222 ext. 3153, 3177, 3178, 3189 ext.2908 Fax 0-3838 6557
syongsiri@yahoo.com
Update : 2014-10-31 14:41:35


 
นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ
Dr.Suriya Prongnamchai,M.D.
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
Associate Dean University Hospital Affairs - Director of Burapha University Hospital
Tel 0 3810 2222 ext. 3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2909 Fax 0-3838 6557
suriyaah@hotmail.com
Update : 2014-10-31 14:47:30


 

นพ.ปราการ ทัตติยกุล
Dr.Prakarn Tattiyakul,M.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean Academic Affairs
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2429 2430 Fax 0 3838 6557
Pk_2419@hotmail.com
Update : 2014-10-31 14:50:55


 
ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
Asst.Prof.Taweelarp Tansavatdi,M.D.
ประธานสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
Head Division of Pediatrician
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2429 2430 Fax 0-3838 6557
taweelarp@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 14:54:36


 
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
Asst.Prof.Kitti Krungkraipetch,M.D.
ประธานสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Head Division of Obstetrics and Gynecology
Tel 0-3810-2222 ext. 3153,3177,3178 3,189 ext.2428 Fax 0-3838 6557
kitti@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 14:58:37


 

นพ.พรรษ กรรณล้วน
Dr.Pat Kanluan,M.D.
ประธานสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
Head Division of Psychiatry
Tel 0 3810 2222 ext. 3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2433 2434 Fax 0 3838 6557
.
Update : 2014-10-31 15:02:14


 
พญ.มยุรี พิทักษ์ศิลป์
Dr.Mayuri Phithaskilp,M.D.
ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว
Head Division of Family Medicine
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 Fax 0-3838 6557
Mayuri.md@hotmail.com
Update : 2014-10-31 15:07:10


 
นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
Dr..Promtpong Anuchitchanchai,M.D.
ประธานสาขาออร์โธปิดิกส์
Head Division of Orthopedic
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2521 2522 Fax 0-3838 6557
promtpong@yahoo.com
Update : 2014-10-31 15:10:57


 

นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
Dr.Pechngam Chaivanit,M.D.
ประธานสาขาวิชาศัลยศาสตร์
Head Division of Medicine
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2525 2526 Fax 0 3838 6557
pechngam074@hotmail.com
Update : 2014-10-31 15:14:40


 
พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช
Dr.Pechngam Chaivanit
ประธานสาขาวิชาอายุรศาสตร์
Head Division of Medicine
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2421 2422 Fax 0 3838 6557
pechngam074@hotmail.com
Update : 2014-10-31 15:19:22


 
นพ.กฤติน กิตติกรชัยชาญ
Dr.Krittin Kittikornchaichan,M.D.
ประธานสาขาวิชาวิสัญญี
Head Division of Anesthesiology
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2421 2422 Fax 0 3838 6557
absolutelyvodga@yahoo.com
Update : 2014-10-31 15:23:04


 

พญ.วิพรร ณัฐรังสี
Dr.Wipan Nattarangsi,M.D.
ประธานสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Head Division of Otolaryngology
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2421 2422 Fax 0 3838 6557
Som12700@yahoo.com
Update : 2014-10-31 15:30:18


 
พญ.จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ
Dr.Jaruwan Kittivarawut,M.D.
ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Head Division of Rehabilitation Medicine
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2421 2422 Fax 0 3838 6557
kittiwarawut@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 15:33:41


 
พญ.ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ
Dr.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2421 2422 Fax 0 3838 6557
Pupat054@gmail.com
Update : 2014-10-31 15:36:05


 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University Hospital
Tel 0 3839 0324 0 3839 0580 0 3839 4850-4 Fax 0 3874 5803

Update : 2014-10-31 15:37:53


 
พญ.ศรสุภา ลิ้มเจริญ
Dr.Sornsupha Limchareon,M.D.
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์/ประธานสาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Deputy Director of Medical Service / Head Division of Radiology and Nuclear Medicine
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2427 Fax 0 3838 6557
sornsupha@hotmail.com
Update : 2014-10-31 15:43:33


 
นพ.อนุเทพ บูรมิ
Dr.Anuthep Burami
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสนับสนุนทางการแพทย์
Deputy Director of Medical Service / Head Division of Medicine Support
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 1101 Fax 0 3838 6557
borntobekor@gmail.com
Update : 2014-10-31 15:47:16


 

พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท
Dr.Phakaphan Dinchuthai
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล
Deputy Director of Medical Service / Head Division Quality Assurance Affairs
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2421 Fax 0 3838 6557
Kaykai846@yahoo.com
Update : 2014-10-31 15:51:17


 
น..วัลลภา พ่วงขำ
MissWanlapa Phanhkhum
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการการพยาบาล
Deputy Director of Nursing Affairs
Tel 0 3839 0580 ext. 1518 Fax 0 3838
wanlaha@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 15:54:29


 
นางกฤษณา นรนราพันธ์
Mrs.Kridsana Noranaraphan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล
Assistant Director of Quality Assurance Affairs
Tel 0 3839 0580 ext. 1519 Fax 0 3838 6557
krissana@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 15:57:51


 

นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
Mr.Sanyalak Janprasert
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Assistant Director of Administrative Affairs
Tel 0 3839 0580 ext. 1222 Fax 0 3838 6557
sanyalak@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 16:00:24


 
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
DWethaka Klinwichit,Ph.D.
หัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา
Chief of Dean Office
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2905 Fax 0 3838 6557
wethaka-k@hotmail.com
Update : 2014-10-31 16:03:17


 
นายสรร กลิ่นวิชิต
Mr.San Klinwichit
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief of Dean Office
Tel 0 3810 2222 ext.3153, 3177, 3178, 3189 ext. 2904 Fax 0 3838 6557
saan@buu.ac.th
Update : 2014-10-31 16:05:23


 คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Pharmaceutical Science
Tel 0-3810-2610 Fax 0-3810-2610
http://pharm.buu.ac.th/, E-mail : pharmbuu@hotmail.com
Update : 2014-11-24 09:31:50


 
ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
Assoc.Prof.Dr.Sindhchai Keokitichai
คณบดี
Dean
Tel 0-3810-2610 Fax 0-3810-2610
sindhchai@gmail.com
Update : 2014-11-24 09:32:00


 
รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ
Asso.Prof.Jitjaroen Chaiyakum
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้
Associate Dean In Knowledge Management and Quality Development
Tel 0-3810-2610 Fax 0-3810-2610
jitjaroenchaiyakum@gmail.com
Update : 2014-11-24 09:32:14


 

ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์
Dr.Wirote Arunnopparat
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและชุมชนสัมพันธ์
Associate Dean for Student Affairs and Community Relations
Tel 0-3810-2610 Fax 0-3810-2610
wirote@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:32:24


 
ภก.รศ.ดร พจน์ กุลวานิช
Assoc.Prof.Dr.Poj Kulvanich
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
Associate Dean For Academic, Research and Innovative affairs
Tel 0-3810-2610 Fax 0-3810-2610
Kpoj@chula.ac.th
Update : 2014-11-24 09:32:37


 
เภสัชกรวิศิษฎ์ ตันหยง
Mr.Wisith Tunyhong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและทรัพย์สิน
Assistant Dean for Planning and Assets
Tel 0 3810 2610 Fax 0 3810 2610
wisith_rx2@hotmail.com
Update : 2014-11-24 09:32:47


 

ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
Dr.Anusorn T hamptthak
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Administrative and Special Affairs
Tel 0 3810 2610 Fax 0 3810 2610
anusornt@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:32:59


 
ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
Dr.Kampanart Huanbutta
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
Assistant Dean For Academic, Research and Innovative affairs
Tel 0 3810 2610 Fax 0 3810 2610
kampanart@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:33:10


 
เภสัชกรหญิงพรทิพย์ พามนตรี
MissPorntip Parmontree
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและชุมชนสัมพันธ์
Assistant Dean for Student Affairs and Community Relations.
Tel 0 3810 2610 Fax 0 3810 2610
porntip_p@buu.ac.th
Update : 2014-11-24 09:33:20


 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
Faculty of Geoinformatics
Tel 0 3810 2328 Fax 0 3810 2379
geo@buu.ac.th
Update : 2014-10-28 14:46:15


 
ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
Dr.Supan Karnchanasutham
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 2306 Fax 0 3810 2379
supan@buu.ac.th
Update : 2014-10-28 14:59:19


 
นายวุฒิชัย แก้วแหนว
Mr.Wuthichai Kaewwaen
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistant Dean Administrative Affairs
Tel 0 3810 2363 Fax 0 3810 2379
wuthichai@buu.ac.th
Update : 2014-10-28 15:04:29


 

น.ส.ภัทราพร สร้อยทอง
MissPhattraporn Soytong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Assistant Dean Student Affairs
Tel 0 3810 2362 Fax 0 3810 2379
Phatjan@yahoo.com
Update : 2014-10-28 15:07:48


 


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences
Tel 0 3810 2310, 0 3810 2311, 0 3810 2316 Fax 0 3839 0355, 0 3874 5787

Update : 2014-10-28 15:20:44


 
ดร.บุญรอด บุญเกิด
Dr.Boonrod Boongird
คณบดี
Dean
Tel 0 3839 0044, 0 3810 2309 Fax 0 3839 0044
boon_rod_11@yahoo.co.th
Update : 2014-10-28 15:21:55


 

ผศ.ดร.กนกวรรณ สาโรจน์
Asst.Prof.Dr.Kanokwan Sarojna
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean Administrative Affairs
Tel 0 3810 2387 auy@yahoo.com, Auyanarak@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:27:46


 
ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
Dr.Suchada Pongkittiwiboon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Associate Dean Academic Affairs and Research
Tel 0 3810 2313 fah2000th@yahoo.com
Update : 2014-10-28 15:30:28


 
นายวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์
Mr.Watcharapong Changprachak
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean Student Affairs and International Affairs
Tel 0 3810 2315 watchachang@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:31:32


 

ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์
Asst.Prof.Dr.Kanokporn Sriyanalug
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Associate Dean Planning and Development
Tel 0 3810-2364 Bcily22@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:33:48


 
นางสมฤทัย ธีรเรืองสิริ
Mrs.Somruethail Theeraruangsiri
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้
Associate Dean for Quality Assurance and Knowledge Management
Tel 0 3810 2312 somruthaik@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:38:57


 
น.ส.บงกช นักเสียง
MissBongkoch Naksiang
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
Head of Department of Psychology
Tel 0 3810 2366 bnaksiang@hotmail.com
Update : 2014-11-04 14:47:48


 

ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
Asst.Prof.Kusalawat Kongpradit
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศึกษา
Head of Department of Information Studies
Tel 0 3810 2357 kkpradit@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:50:59


 
น.ส.อำพิกา สวัสดิ์วงศ์
MissUmpika Sawatwong
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
Head Department of History
Tel 0 3810 2367 ampi_ka@hotmail.com
Update : 2014-11-04 14:50:51


 
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
Dr.Suchada Rattanawanitpun
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
Head Department of Western Languages
Tel 0 3810 2355 languageswestern@yahoo.com
Update : 2014-11-07 10:51:54


 

ผศ.ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
Asst.Prof.Dr.Soontaree Larprungrueng
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
Head Department of Oriental
Tel 0 3810 2343 Happytogether_us@yahoo.com
Update : 2014-11-07 10:52:25


 
น.ส.เยาวลักษณ์ แสงจันทร์
MissYawalak Saengchan
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
Head Department of Thai Languages
Tel 0 3810 2353 Yawalaks@yahoo.com
Update : 2014-11-07 10:53:47


 
นางศิริวรรณ เหมือนสังข์
Mrs.Siriwan Muansang
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Head Department of Economics
Tel 0 3010 2321 siriwan.mami@gmail.com
Update : 2014-11-07 10:54:28


 

ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
Dr.Supattra Kaopradith Supchukul
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา
Head Department of Sociology
Tel 0 3810 2361 supatraks@hotmail.com
Update : 2014-11-07 10:55:08


 
ผศ.รัชนี วงศ์สุมิตร
Asst.Prof.Ratchanee Vongsumitr
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์
Head Department of Comunication Arts
Tel 0 3810 2350 ext.104 ratchanee_sumitr@yahoo.com
Update : 2014-11-07 10:55:55


 
ดร.สกุล อ้นมา
Dr.Sakun Onma
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
Head Department of Religion and Philosophy
Tel 0 3810 2307 saonmany@hotmail.com
Update : 2014-11-07 10:56:31


 

ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
Asst.Prof.Dr.Predee Phisphumvidhi
ประธานสาขาวิชาไทยศึกษา
Head Programs in Thai Studies
Tel 0 3810 2339 predee_p@hotmail.com, pdphis_p@yahoo.com
Update : 2014-11-07 10:57:01


 
น.ส.จิตสวาท ปาละสิงห์
MissJitsawat Palasingha
ผู้บริหาร
Administrator
Tel 0 3810 2316 jitsawat2555@hotmail
Update : 2014-10-28 16:03:39


 
ดร.บุญรอด บุญเกิด
Dr.Boonrod Boongird
หัวหน้าศูนย์ภาษา
Head Language Center
Tel 0 3810 2344 Fax 0 3839 3499
boon_rod_11@yahoo.co.th
Update : 2014-11-07 10:57:41


 

ผศ.ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
Asst.Prof.Dr.Soontaree Larprungrueng
หัวหน้าศูนย์เกาหลีศึกษา
Head Korean Studies Center
Tel 0 3810 2322 KSC.buu@gmail.com
Update : 2014-11-07 10:58:40


 


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
Tel 0-3810-2369 Fax 0 3839 3475 ext. 102
www.polsci-law.buu.ac.th
Update : 2014-11-03 13:07:29


 
ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
Asst.Prof. Acting Sub Lt.Ekkawit Maneethorn, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 08 0640 1100, 0 3810 2369 ext. 131 ekwmnt@yahoo.co.th
Update : 2014-11-03 13:11:08


 

นายสมคิด เพชรประเสริฐ
Mr.Somkid Petchprasert
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 08 1945 6459 0 3810 2369 ext. 128 somkid@buu.ac.th
Update : 2014-11-03 13:39:49


 
ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
Dr.Rungnapa Yanyongkasemsuk,Ph.D.
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 08 9816 9313 0 3810 2369 ext. 120 yrungnapa2002@hotmail.com
Update : 2014-11-03 13:43:57


 
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
Dr.Olarn Thinbangtieo,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Associate Dean for Student Affairs
Tel 08 1683 6901 0 3810 2369 ext. 106 olarn1977@gmail.com
Update : 2014-11-03 13:47:40


 ภาควิชารัฐศาสตร์
Department of Political Science

Update : 2014-11-03 13:49:08


 
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
Asst.Prof.Paithoon Bhothisawang. Ph.D.
หัวหน้าภาค
Head
Tel 08 1522 2900, 0 3810 2369, ext. 124 drpitoonpo@hotmail.com
Update : 2014-11-03 14:01:08


 


ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
Department of Public Administration

Update : 2014-11-03 14:02:10


 

ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
Asst.Prof. Acting Sub Lt Ekkawit Maneethorn. Ph.D.
รักษาการแทนหัวหน้าภาค
Acting Head
Tel 0-3810-2369 ext. 131, 08-6383-1100 ekwmnt@yahoo.co.th
Update : 2014-11-03 14:05:04


 


ภาควิชานิติศาสตร์
Department of Law

Update : 2014-11-03 14:05:45


 
นายเจนวิทย์ นวลแสง
Mr.Janewit Nuansang,Lt.
หัวหน้าภาค
Head
Tel 08 1345 1667, 0 3810 2369 ext. 110 janewit@hotmail.com
Update : 2014-11-03 14:08:22


 คณะโลจิสติกส์
Faculty of Logistics
Tel 0 3810 2222 ext. 3100 - 3103 Fax 0 3839 3231
http://bmc.buu.ac.th
Update : 2014-11-03 14:12:18


 
ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์
Asst.Prof.Dr.Mana Chaowarat, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0-3810-3109 mchaoma@hotmail.com
Update : 2014-11-03 14:30:01


 
รอ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต
Lt.Dr.Sarawut Luksanato, Ph.D.
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0-3810-3104 sarawut@buu.ac.th
Update : 2014-11-03 14:31:56


 

น.ส.นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์
MissNipapan Ananpalasak
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3810 3105 nipapan@buu.ac.th
Update : 2014-11-03 14:35:17


 
น.ส.ชมพูนุช อ่ำช้าง
MissChompoonut Amchang
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3810 3107 amchang.phung@gmail.com
Update : 2014-11-03 14:37:34


 
นายมัธยะ ยุวมิตร
Mr.Matthaya Yuvamit
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3710 3107 matyuvamit@gmail.com
Update : 2014-11-03 14:41:40


 

ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา
Dr.Thitima Wonginta, Ph.D.
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Chairperson of Logistics and Supply Chain Management Program
Tel 0-3810-3107 thitima@buu.ac.th
Update : 2014-11-03 14:44:52


 


คณะวิทยาการสารสนเทศ

Tel 0 3810 3061 Fax 0 3839 3245

Update : 2014-11-03 14:47:53


 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
Asst.Prof.Dr.Suwanna Rasmequan,Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 3061 Fax 0 3839 3245
rsuwanna@buu.qc.th, rsuwanna@gmail.com
Update : 2014-11-03 14:54:39


 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
Asst.Prof.Dr.Krisana Chinasarn,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean Academic and Research Affairs
Tel 0 3810 3061 Fax 0 3839 3245
krisana@informatics.buu.ac.th
Update : 2014-11-03 15:05:58


 
นายภูสิต กุลเกษม
Mr.Pusit Kulkasem
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean Administrative Affairs
Tel 0 3810 3061 Fax 0 3839 3245
pusit@buu.ac.th, pusti@informatics.buu.ac.th
Update : 2014-11-03 14:58:03


 
น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
MissBenchaporn Lantarakongkul
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา
Deputy Dean for Quality Assurance and Cooperative Education Affairs
Tel 0 3810 3061 Fax 0 3839 3245
benchaporn@yahoo.com
Update : 2014-11-03 15:03:41


 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน
Mrs.Athita Onuean
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
Deputy Dean Student and Special Affairs
Tel 0 3810 3061 Fax 0 3839 3245
janenaet@gmail.com
Update : 2014-11-03 15:08:35


 


คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Tel 0 3810 3010, 0 3810 3011 Fax 0 3839 3496
scibuu.pr@gmail.com, www.sci.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 10:05:50


 
ผศ.เอกรัฐ ศรีสุข
Asst.Prof.Ekaruth Srisook
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 3009 Fax 0 3839 3496
ekaruth@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 10:09:30


 

ดร.ศิริพรรณ บรรหาร
Dr.Siripan Banharn
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
Associate Dean for Academic and Graduate Studies Affairs
Tel 0 3810 3015 Fax 0 3810 3015
siripan@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 10:13:43


 
นายอภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
Mr.Apisak Chairojwattana
รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Associate Dean for Finance and Property Management
Tel 0 3810 3161 Fax 0 3839 3496
apisak@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 10:17:26


 
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
Dr.Savaminee Teerawut
รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
Associate Dean for Strategic Initiative and Educational Standard
Tel 0 3810 3162 Fax 0 3839 3496
sawamim@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 10:21:19


 

ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
Dr.Nawasit Rakbamrung
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean for Research and International Relation
Tel 0 3810 3013 Fax 0 3839 3496
nawasit@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 10:24:26


 
นางปริยา นุพาสันต์
Mrs.Pariya Nuphasant
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Associate Dean for Student and Alumni Affairs
Tel 0 3810 3014 Fax 0 3810 3157
pariya@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 10:27:52


 
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
Dr.Kanchaya Hong lertkongsakul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Assistant Dean for Human Resources
Tel 0 3810 3172 Fax 0 3839 3496
kanchaya@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 10:35:08


 

ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
Asst.Prof.Apisit Pakapongpun
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
Head of the Department of Mathematics
Tel 0 3810 3078 Fax 0 3839 3256
apisit.buu@gmail.com
Update : 2014-11-04 10:39:08


 
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
Asst.Prof.Dr.Khajadpai Thipyapong
หัวหน้าภาควิชาเคมี
Head of the Department of Chemistry
Tel 0 3810 3065 Fax 0 3839 3494
khajadpa@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 13:01:14


 
ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
Dr.Patcharanan Amonratnaput
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
head of the Department of Microbiology
Tel 0 3810 3122 Fax 0 3839 3490
patcharanan@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 10:44:35


 

ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
Dr.Chatchawin Petchlert
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
Head of the Department of Biochemistry
Tel 0 3810 3151 Fax 0 3839 3495
chatchaw@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 11:58:53


 
ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา
Asst.Prof.Chakapun Thawornthira
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
Head of the Department of Physics
Tel 0 3810 3076 Fax 0 3839 3493
chakapun@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 12:02:09


 
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
Dr.Anocha Suksomboon
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
Head of the Department of Food Science
Tel 0 3810 3139 Fax 0 3839 3492
anocha@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 13:04:07


 

ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
Asst.Prof.Dr.Duangta Junsirikul
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
Head of the Department of Biology
Tel 0 3810 3090 Fax 0 3839 3489
duangta@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 12:04:55


 
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท
Asst.Prof.Dr.Praparsiri Barnette
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

Tel 0 3810 3092 Fax 0 3839 3491
prapasi@buu.ac0th
Update : 2014-11-04 13:06:09


 
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
dSalil Chamroj
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Head of the Department of Biotechnology
Tel 0 3810 3056 Fax 0 3839 3496
salil@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 12:56:30


 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Faculty of Sport Science
Tel 038-390045,038-102060 Fax 038-390045

Update : 2014-11-04 13:08:05


 
ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
Dr.Sakchai Pitakwong.Ph.D
คณบดี
Dean
Tel 038-390045 sakchai@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 13:23:17


 
ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Suntipong Plungsuwan, Ph.D.
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 038-390045 psuntipo@hotmail.com
Update : 2014-11-04 13:23:57


 

นายปัญญา อินทเจริญ
Mr.Panya Intacharoen
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistance Dean Academic Affairs
Tel 038-390045 panya_ple9@hotmail.com
Update : 2014-11-04 13:26:56


 
ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
Dr.Chatkamon Singhnoy
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant Dean Student and Alumni Relations Affairs
Tel 038-390045 chatgamon@gmail.com
Update : 2014-11-04 13:39:14


 
ดร.สมพร ส่งตระกูล
Dr.Somporn Songtrakal
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตและการวิจัย
Associate DeanPostgraduate Education and Research
Tel 038-390045 jeep_song@hotmail.com
Update : 2014-11-04 13:43:10


 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
Faculty of Science and Arts
Tel 0 3931 0000 ext. 1116 Fax 0 3931 0128

Update : 2014-11-04 13:44:23


 
รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์
Assoc.Prof.Dr.Arunee Therdteppitak
คณบดี
Dean
Tel 0 3931 0000 ext. 2009 Fax 0 3931 0128
arunee@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 13:46:34


 
น.ส.เมธินี จามกระโทก
MissMatinee Jamkratoke
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistant Dean General Administrative Affairs
Tel 0 3931 000 ext. 3010 Fax 0 3931 0128
matinee@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 13:50:30


 

ดร.ยศพล ผลาผล
Dr.Possapol Palapol
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3931 0000 ext. 2034 Fax 0 3931 0128
yossapol@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 13:53:26


 
น.ส.ณัทธีรา สมารักษ์
MissNatteera Samarak
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3931 0000 ext. 2015 Fax 0 3931 0128
natteera@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 13:55:33


 
น.ส.ภัทราพร ทองนิ่ม
MissPattharaporn Thongnim
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3931 0000 ext. 2064 Fax 0 3931 0128
chomodced@hotmail.com
Update : 2014-11-04 13:57:49


 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Science and Social Science
Tel 0 3726 1559 - 60 ext. 4053 Fax 0 3726 1801

Update : 2014-11-04 14:01:16


 
นายเสรี ชิโนดม
Mr.Seree Chinodom
คณบดี
Dean
Tel 0 3726 1559 - 60 ext. 4053 Fax 0 3726 1801
Seree@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:03:04


 
น.ส.ชลธิชา มธุรเมธา
MissChontichar Mathuramaypha,Ph.D.
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 3726 1559 - 60 ext. 4053 Fax 0 3726 1801
chonticha_m@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:06:43


 

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน
Acting Sub Lt.Kittisak Onuean
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3726 1559 - 60 ext. 4053 Fax 0 3726 1801
kittisak@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:10:42


 
นายจักรพันธ์ นาน่วม
Mr.Jakkaphun Nanuam,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3726 1559 - 60 ext. 4053 Fax 0 3726 1801
jakkaphu@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:14:08


 
ว่าที่ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน
Acting Sub Lt. Kittisak Onuean
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Chair of Business Computer Program
Tel 0 3726 1559 - 60 ext. 4053 Fax 0 3726 1801
kittisak@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:15:16


 คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
Tel 0 3810 2222 ext. 3300, 3314, 3328 Fax 0 3874 5806

Update : 2014-11-04 14:16:23


 
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
Dr.Anat Deepatana
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 3309 Fax 0 3874 5806
anat@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:16:51


 
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
Asst.Prof.Dr.Nayot Kurukitkoson
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 3810 3313 Fax 0 3874 5806
nayot@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:18:26


 

ผศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
Asst.Prof.Wiroon Sriborrirux
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 3810 3315 Fax 0 3874 5806
wiroon@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:19:19


 
ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส
Dr.Montana Rungsiyopas
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 3810 2222 ext. 3328 montana@buu.ac.th, montana@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:28:15


 
ผศ.ดร.วิเชียร ชาลี
Asst.Prof.Dr.Wichian Chalee
รองคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3810 2222 ext. 3358 ext. 13 wichian@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:44:50


 

ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
Dr.Thanongsak Thepsonthi
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3810 2222 ext. 3390 ext.116 thanongsak@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:25:14


 
ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์
Dr.Piti Rotwannasin
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3810 2222 ext. 3313 piti@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:33:21


 
ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
Asst.Prof.Dr.Pailin Ngaotrakanwiwat
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Head Department of Chemical Engineering
Tel 0 3810 3353 Pailin@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:53:14


 

ดร.จักรวาล คุณะดิลก
Dr.akkrawarn Kunadilok
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Head Department of Industrial Engineering
Tel 0 3810 2222 ext. 3390 ext. 109 jakrawar@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:54:03


 
ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา
Dr.Pattarapong Asnachinda
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Head of Civil Engineering Department
Tel 0 3810 3358 pattarapong@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:22:19


 
ดร.ปารีชา รัตนศิริ
Dr.Pareecha Rattanasiri
หัวหน้าภาคภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Head of Department of Mechanical Engineering
Tel 0 3810 2222 ext. 3385 ext. 115 pareecha@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:37:49


 

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
Dr.Panuwat Dan-klang
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Head of Department of Electrical Engineering
Tel 0 3810 2222 ext. 3380 panuwat@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:41:51


 
นางสุนันทา อินทเจริญ
Mrs.Sunanta Intacharoen
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head Dean Office
Tel 0 3810 3311 sunanta@eng.buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:45:55


 


คณะศิลปกรรมศาสตร์
Faculty of fine and Applied Art
Tel 0-3810-222 ext. 2510, 2511 Fax 0-3839-1042

Update : 2014-11-04 14:54:53


 

รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
Assoc.Prof.Thepsakdi Thongnopkoon
คณบดี
Dean
Tel 0-3874-5788 , 0-3810-2509 thepsakdi@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:55:25


 
ผศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
Asst.Prof.Sakesan Tonyapirom
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Associate Dean Administrative Affairs and Planning
Tel 0-3810-2506 sakesan_2@hotmail.com
Update : 2014-11-04 14:56:22


 
รศ.ภรดี พันธุภากร
Assoc.Prof.Poradee Panthupakorn
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Associate Dean Research and Graduate Studies
Tel 0-3810-2506 panthupakorn@hotmail.com
Update : 2014-11-04 14:56:53


 

ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา
Asst.Prof.Pakamas Suwannipa
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean Associate
Tel 0-3810-2508 pakamas@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 14:57:21


 
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
Dr.Bunchoo Bunlikhitsiri
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
Assistant Dean for Student and International Relations Affairs
Tel 0-3810-2518 b.bunchoo@yahoo.com
Update : 2014-11-04 15:01:28


 
นายภานุ สรวยสุวรรณ
Mr.Panu Suaysuwan
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Quality Assurance Affairs
Tel 0 3810 2518 panu_tao@hotmail.com
Update : 2014-11-04 15:14:17


 

นายภาสกร แสงสว่าง
Mr.Parakon Sangsawang
ผู้ประสานงานฝ่ายกิจการนิสิต (ด้านศิลปะและวัฒนธรรม)
Coordinator for Student Affairs (Art and Culture)
Tel 0-3810-2505
Update : 2014-11-04 15:04:19


 
ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
Asst.Prof.Dr.Chaiyot Vanitwatthananyuwat
ประธานสาขาวิชานิเทศศิลป์
Head Department of Visual Communication Arts
Tel 0-3810-2518 chaiyode@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 15:06:35


 
น.ส.กุลชาณัช เติมประยูร
MissKulcharnut Termprayul
ประธานสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
Head Department of Graphic Art and Graphic media
Tel 0-3810-2508 tthanikan@hotmail.co.uk
Update : 2014-11-04 15:05:31


 

ผศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
Asst.Prof.Sakesan Tonyapirom
ประธานสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
Head Department of Ceramics
Tel 0 3810 2506 sakesan_2@hotmail.com
Update : 2014-11-04 15:08:02


 
นายภาสกร แสงสว่าง
Mr.Parakon Sangsawang
ประธานสาขาวิชาจิตรกรรม
Head Department of Painting
Tel 0-3810-2505
Update : 2014-11-04 15:08:47


 
น.ส.วรสา สุนทรยุทธ
MissRasa Suntrayuth
ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
Head Department of Product Design
tantan_ae@hotmail.com
Update : 2014-11-04 15:11:03


 คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education
Tel 0 3810 2010, 0 3810 2011 Fax 0 3839 1043
educate@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 15:16:01


 
รศ.วิชิต สุรัตนเรืองชัย
Assoc.Prof.Vichit Suratreungchai,Ed.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 2009 Fax 0 3839 1043
Vichit@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 15:21:48


 
นายผลาดร สุวรรณโพธิ์
Mr.Paladorn Suwannapho,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administrative Affairs
Tel 0 3810 2012 Fax 0 3839 1043
Paladorn@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 15:24:14


 

ผศ.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
Asst.Prof.Wimonrat Chaturanon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
Tel 0 3810 2002 Fax 0 3839 1043
wimonrat@buu.ac.th
Update : 2014-11-04 15:24:55


 
นางจันทร์พร พรหมมาศ
Mrs.Chanphorn Prommas, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
Associate Dean for Strategic Planning Affairs
Tel 0 3810 2013 Fax 0 3839 1043
chanphorn@hotmail.com
Update : 2014-11-04 15:28:10


 
ผศ.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
Asst.Prof.Sadayu Teeravanittrakul, Ed.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
Associate Dean for Student Development Affairs
Tel 0 3810 2015 Fax 0 3839 1043
sadayu๕๐๕๐@hotmail.com
Update : 2014-11-06 09:41:57


 

นายเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
Mr.Chade Sirisawat, Ed.D.
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Assistant Dean for Graduate Studies Affairs
Tel 0 3810 2006 Fax 0 3839 1043
chade_m@Yahoo.com
Update : 2014-11-06 09:44:24


 
ผศ.เพ็ญนภา กุลนภาดล
Asst.Prof.Pennapha Koolnaphadol,Ed.D.
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
Associate Dean for Academic Services and Special Affairs
Tel 0 3810 2014 Fax 0 3839 1043
drpennapha@yahoo.com
Update : 2014-11-06 09:48:54


 
นาวาตรีพงศ์เทพ จิระโร
LCDR.Pongthep Jiraro,Ph.D.
ผู้ช่วยงานคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
Assistant Dean for Research and Quality Assurance Affairs
Tel 0 3810 2016 Fax 0 3839 1043
pongthep@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 09:52:47


 

นายประชา อินัง
Mr.Pracha Inang,Ph.D.
ผู้ช่วยงานคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean for International Affairs
Tel 0 3810 2016 Fax 0 3839 1043
pracha@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 09:55:50


 
น.ส.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
MissSirawan Jaradrawiwat,Ed.D.
ผู้ช่วยงานคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Assistant Dean for Teaching Practicum Experience Affairs
Tel 0 3810 2090 Fax 0 3839 1043
sirawan@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:04:02


 
ผศ.สุรีพร อนุศาสนนันท์
Asst.Prof.Sureeporn Anusasananan,Pd.D.
หัวหน้าภาควิชาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
Head Department of Research and Applied Psychology
Tel 0 3810 2074 Fax 0 3839 1043
sirimal@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:02:42


 

นายภูเบศ เลื่อมใส
Mr.Phubate Lauimsai, Ed.D.
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
Head Department of Innovation and Educational Technology
Tel 0 3810 2056 Fax 0 3839 3250
phubuu@hotmail.com
Update : 2014-11-06 10:07:14


 
นางอาพันธ์ชนิต เจนจิต
Mrs.Apunchanit Jenjit, Ed.D.
หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้
Head Department of Learning Management
Tel 0 3810 2071, 0 3839 3486 Fax 0 3839 3485
mom_ooy2507@hotmail.com
Update : 2014-11-06 10:09:39


 
รศ.ศรีวรรณ ยอดนิล
Assoc.Prof.Sriwan Yodnil,Hd.D.
หัวหน้าภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
Head Department of Vocational Education and Social Development
Tel 0 3810 2094 Fax 0 3839 1043
sriwan@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:12:12


 

นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ
Mr.Watunyoo Suwannaset,Ph.D.
หัวหน้าศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์าร
Head International Graduate Studies Human Resource Development Center
Tel 0 3810 2112 ext. 14 Fax 0 3839 1043
suwannaset@hotmail.com
Update : 2014-11-06 10:15:32


 
ผศ.สุเมธ งามกนก
Asst.Prof.Sumet Ngankanok,Ed.D.
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาริหาร
Director Innovative Administration and Educational Leadership Center
Tel 0 3810 2051 Fax 0 3874 5811
sumetn@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:18:53


 
นายเกรียงศักดิ์ บุญญา
Mr.Paladorn Suwannapho, Ph.D.
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
Director Vocational Education Demonstration School, Burapha University
Tel 0 3810 2215 Fax 0 3839 1043
dr_krieng@hotmail.com
Update : 2014-11-06 10:24:36


 โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ”
Piboonbumpen Demonstration School
Tel 0 3839 0142 Fax 0 3839 3238

Update : 2014-11-06 10:25:41


 
ดร.วิโรฒน์ ชมภู
Dr.Wirote Chompoo
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3810 2209 Fax 0 3839 3238
wirotec@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:27:19


 
นางยุวดี ชิโนดม
Mrs.Yuwadee Chinodom
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Associate Director for Administration
Tel 0 3810 2211 Fax 0 3839 3238
yuwadee@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:29:12


 

นางจรรยา ชาญสมุทร
Mrs.Lanya Chansamut
รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา
Associate Director for Secondary Education
Tel 0 3810 2252 Fax 0 3839 3238
janya@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:36:09


 
นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
Mrs.Penpun Srisayporn
รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา
Associate Director for Primary Education
Tel 0 3810 2238 Fax 0 3839 3238
penpun@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:32:02


 
ผศ.ระพิน ชูชื่น
Asst.Prof.Rapin Chuchuen
รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
Associate Director for International Education Program
Tel 0 3810 2243 Fax 0 3838 4361
rapinchuchuen@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:40:18


 

นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
Mr.Paskorn Paksripang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic Affairs
Tel 0 3810 2256 Fax 0 3839 3238
paskron@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:42:58


 
นางสุรตา หวานสนิท
Mrs.Surata Wansanit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Special Affairs
Tel 0 3810 2209 Fax 0 3839 3238
surata@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 10:46:04


 


คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Allied Health Sciences
Tel 0 3810 3168 Fax 0 3839 3497

Update : 2014-11-06 10:48:36


 

รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
Assoc.Prof.Dr.Prasert Meeratana, Ph.D
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 3164 Fax 0 3839 3267
g3936465@yahoo.com
Update : 2014-11-06 10:50:01


 
น.ส.กฤติกา หงษ์โต
MissKirittika Hongto
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Strategic and Quality Assurance Administrative Affairs
Tel 0 3810 3168 Fax 0 3839 3497
krittika_h@hotmail.com
Update : 2014-11-06 10:55:48


 
ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
Dr.Parinyaporn Nuurai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
Assistant Dean for Budget and Materiais Administrative Affairs
Tel 0 3810 3168 Fax 0 3839 3497
parinyaporn@buu.ac0th
Update : 2014-11-06 10:59:17


 

ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
Dr.Marut Tangwattanachuleeporn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Assistant Dean for Academic and Research Affairs
Tel 0 3810 2614 Fax 0 3839 3497
tp_marut@gmail.com
Update : 2014-11-06 11:02:19


 
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
Dr.Tistaya Semangoen
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Assistant Dean for Student Affairs
Tel 0 3810 2613 Fax 0 3839 3497
mam030@hotmail.com
Update : 2014-11-06 11:05:00


 


คณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty of Public Health
Tel 0 3839 0041 Fax 0 3839 0041

Update : 2014-11-06 11:08:23


 

รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
Asso.Prof.Dr.Vasuton Tanvatanakul
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 2739 Fax 0 3839 0041
vasuton@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 11:09:07


 
ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม
Dr.Wanasara Chaoniyom
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ
Associate Dean : Strategic Planning and Management
Tel 0 3810 2735 Fax 0 3839 0041
tutasasi@gmail.com
Update : 2014-11-06 11:10:08


 
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
Asst.Prof.Dr.Tanongsak Yingratanasuk
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean : Academic and International Affairs
Tel 0 3810 2734 Fax 0 3839 0041
yingrata@yahoo.com
Update : 2014-11-06 11:11:01


 

น.ส.เสาวนีย์ ทองนพคุณ
MissSaowanee Thongnopakun
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ
Associate Dean for Quality Assurance and Special Activities
Tel 0 3810 2738 Fax 0 3839 0041
saowaneehe@hotmail.com
Update : 2014-11-06 11:16:52


 
ดร.วัลลภ ใจดี
Dr.Wanlop Jaidee
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistance Dean : Affairs
Tel 0 3810 2743 Fax 0 3839 0041
wanlopj@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 11:17:56


 
น.ส.พิจิตรา ปฏิพัตร
MissPichitra Patipat
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Assistance Dean : Student Affairs
Tel 0 3810 2740 Fax 0 3839 0041
mampichitra@gmail.com
Update : 2014-11-06 11:20:20


 

ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
Prof.Dr.Boontham Kijpredarborisuthi
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Chair of Master of Public Health Program
Tel 0 3810 2743 Fax 0 3839 3471
kijpredar@yahoo.com
Update : 2014-11-06 11:21:33


 
ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม
Dr.Wanasara Chaoniyom
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
Acting Head Department of Public Health Foundation
Tel 0 3810 2741 Fax 0 3839 0041
tutasasi@gmail.com
Update : 2014-11-06 11:25:27


 
ผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์
Asst.Prof.Dr.Parvena Meepradit
หัวหน้าภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
Head Department of Industri Hygiene and Safetyal
Tel 0 3810 2740 Fax 0 3839 3253
pravena15@yahoo.com
Update : 2014-11-06 11:27:46


 

ดร.ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์
Dr.Paiboon Pongsaengoan
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา
Head Department of Health Education
Tel 0 3810 2738 Fax 0 3874 5791
paiboon_59@hotmail.com
Update : 2014-11-06 11:31:34


 
ดร.วันดี นิลสำราญจิต
Dr.Wandee Nilsumranchit
หัวหน้าภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
Head Department of Environmental Health
Tel 0 3810 2737 Fax 0 3839 3265
wandee@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 11:33:50


 


คณะอัญมณี
Faculty of Gems
Tel 0 3931 0000 ext. 3510 Fax 0 3931 0128

Update : 2014-11-06 11:36:09


 

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
Dr.Surin Intayot
คณบดี
Dean
Tel 0 3931 0000 ext. 3510 Fax 0 3931 0128
surinin@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 11:36:22


 


วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
Graduate School of Public Administration
Tel 0 3810 2375,0 3810 2376, 0 3874 5851-2 Fax 0 3874 5851-2 ext. 120

Update : 2014-11-06 11:39:24


 
ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา
Asst.Prof.Dr.Patchanee Taraseina
คณบดี
Dean
Tel 0 3874 5851 - 2, 0 3810 2375 - 6 ext. 123 : P_ taraseina@yahoo.com
Update : 2014-11-06 11:40:52


 

น.ส.สุปราณี ธรรมพิทักษ์
MissSupranee Thammapithak
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean Academic and Research Affairs
Tel 0 3874 5851 - 2, 0 3810 2375 - 6 ext. 103 supraneet@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 11:42:05


 
ดร.ฤทธิกร ศิริประเสิรฐโชค
Dr.Ritthikorn Siriprasertchok
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean for International Affairs
Tel 0 3874 5851 - 2, 0 3810 2375 - 6 ext. 128 ritthikorn@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 11:45:41


 
นายธนวัฒน์ พิมลจินดา
Mr.Thanawat Pimoljinda
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administrative Affairs
Tel 0 3874 5851 - 2, 0 3810 2375 - 6 ext. 116 thanawatp@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 11:48:50


 

น.ส.สุณี หงษ์วิเศษ
MissSunee Hongwiset
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Assistance Dean for Student Affairs
Tel 0 3874 5851 - 2, 0 3810 2375 - 6 ext. 116 nynahong@gmail.com
Update : 2014-11-06 11:51:14


 
นายเกริกเกียรติ แก้วมณี
Mr.Kerkkiati Kaewmanee
รักษาการหัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา
Acting Head of Education Office
Tel 0 3874 5851 - 2, 0 3810 2375 - 6 ext. 105 kerkkiati@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 11:53:55


 


วิทยาลัยนานาชาติ
International College
Tel 0 3810 2571 - 2 Fax 0 3874 5856
http://buuic.buu.ac.th
Update : 2014-11-06 13:59:00


 

รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
Asso.Prof.Dr.Rana Pongruengphant, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 2571 - 2 Fax 0 3874 5856
rena@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 14:00:06


 


วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
Graduate School of Commerce
Tel 0 3839 4900 ext. 101, 0 3839 2024 www.ex-mba.edu
Update : 2014-11-06 14:02:01


 
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
Asst.Prof.Dr.Banpot Wiroonratch, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3839 4900 ext. 111, 08 1949 8548 Fax 0 3839 2024
banpot.buu@gmail.com
Update : 2014-11-06 14:36:49


 

น.ส.ชนิสรา แก้วสวรรค์
MissChanisara Kaewasawan
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 3839 4900 ext. 109, 08 1945 5887 Fax 0 3839 2024
mam_gsc@hotmail.com
Update : 2014-11-06 14:41:16


 
นางกชพร นรมาตย์
Mrs.Kodchaporn Noramart
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 3839 4900 ext. 101, 08 1996 2162 Fax 0 3839 2024
nava_noy@yahoo.com
Update : 2014-11-06 14:44:06


 
นายไพรินทร์ ทองภาพ
Mr.Phairin Thongpharp
รองคณบดี
Deputy Dean
Tel 0 3839 4900 ext. 128, 08 1593 7392 Fax 0 3839 4900 ext. 112
phairint@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 14:46:56


 

น.ส.ณัฐฐิญา ดีหลี
MissNutteya Deelee
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3839 4900 ext. 108, 08 1441 8592 Fax 0 3839 2024
nutteya_vee@hotmail.com
Update : 2014-11-06 14:50:14


 
ดร.สุขนนี เมธิโยธิน
Dr.Suchonnee Metiyothin
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3839 4900 ext. 114, 08 5699 3619 Fax 0 3839 2024
marketingcooking66@gmail.com
Update : 2014-11-06 14:53:04


 
ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
Dr.Sakchai Chanruang
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 3839 4900 ext. 142, 09 4925 5993 Fax 0 3839 2024
sakchai@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 14:55:12


 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
College of Research Methodology and Cognitive Science
Tel 0 3810 2077 ext. 113 - 116 Fax 0 3839 3484
rmcs@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:02:45


 
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
Asst.Prof.Dr.Suchada Kornpetpanee, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 2077 ext. 109, 08 1782 7490 suchada@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:03:52


 
ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร
Dr.Piyathip Tinnaworn,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean Academic Affairs
Tel 0 3810 2077 ext. 118, 09 2267 1720 piyathip@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:12:19


 

ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
Dr.Poonpong Suksawang, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
Deputy Dean for Strategic and Quality Assurance
Tel 0 3810 2077 ext. 104, 09 8267 0028 poonpong@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:06:59


 
ดร.กนก พานทอง
Dr.Kanok Panthong
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
Deputy Dean Student Affairs and Alumni
Tel 0 3810 2077 ext. 105, 08 1782 1762 kanok@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:09:47


 
ดร.ภัทราวดี มากมี
Dr.Pattrawadee Makmee,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Deputy Dean for External Affairs
Tel 0 3810 2077 ext. 107, 08 7981 4881 pattrawadee@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:15:02


 คณะดนตรีและการแสดง
Faculty of Music and Performing Arts
Tel 0 3810 2566 Fax 0 3874 5807

Update : 2014-11-06 15:17:52


 
นายสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
Mr.Sanchai Uae-silapa
คณบดี
Dean
Tel 0 3810 2566
Update : 2014-11-06 15:19:28


 


สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
The Institute of Marine Science
Tel 0 3839 1671 - 3, 0 3839 0979, 0 3874 5804, 0 3839 1674
Update : 2014-11-06 15:21:10


 

น.ส.เสาวภา สวัสดิ์พีระ
MissSaowapa Sawatpeera, Ph.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3839 1671 - 3 ext. 136, 0 3874 5804 saowapa@bims.buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:26:21


 
นายภัทรพงศ์ ธนาพงศ์สมนึก
Mr.Pattaraphong Thanaphongsomnuk
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 3839 1671 - 3 ext. 124 pattaraphong@bims.buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:24:57


 
นายวรเทพ มุธุวรรณ
Mr.Vorathep Muthuwan, D.Tech.Sc.
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 3839 1671 - 3 ext. 137 vorathep@bims.buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:23:55


 

นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ
Mrs.Aungnapa Kumboonlert
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director
Tel 0 3839 1671 - 3 ext. 134 aungnapa@bims.buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:27:34


 


สำนักคอมพิวเตอร์
Burapha University Computer Center
Tel 0 3839 0182, 0 3810 2760 Fax 0 3839 0046

Update : 2014-11-06 15:29:24


 
ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต
Asst.Prof.Dr.Surangkana Tharmlikit,Ph.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3810 2779 Fax 0 3839 0046
stharm@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:30:52


 

นายพรศักดิ์ ทูปิยะ
Mr.Pornsak Tupiya
รองผู้อำนวยการ
Vice Director
Tel 0 3810 2772 Fax 0 3839 0046
tupiya@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:35:45


 
นายวิทวัส พันธุมจินดา
Mr.Wittawas Puntumchinda
รองผู้อำนวยการ
Vice Director
Tel 0 3810 2779 Fax 0 3839 0046
wittawas@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:36:20


 
นางพิสมัย น้ำจันทร์
Mrs.Pissamai Numchan
รองผู้อำนวยการ
Vice Director
Tel 0 3810 2761 Fax 0 3839 0046
pissamai@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:34:42


 สำนักบริการวิชาการ
Academic Services Center
Tel 0 3810 2283, 0 3810 2289, 0 3810 2291, 0 3810 2296 Fax 0 3839 0309, 0 3839 3472, 0 3874 5798, 0 3839 4871

Update : 2014-11-06 15:38:31


 
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Kriangsak Phramphun,Ph.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3810 2299 08 1864 4464 Fax 0 3839 0309
kriangsak@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:41:26


 
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
Asst.Prof.Dr.Boonyarat Pratoomchat,Ph.D.
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 3810 2287 08 1640 6345 Fax 0 3839 0309
boonyara@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:44:14


 

นางวันสม อานามนารถ
Mrs.Wansom Arnamnart
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 3810 2295 08 1945 4676 Fax 0 3839 0309
wansom@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:46:31


 
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
MissButtri Thinkan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director
Tel 0 3810 2288, 08 9502 7960 Fax 0 3874 5798
buttri@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 15:47:57


 
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
Mr.Perapat Mungkung
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
Assistant Director of Research Development and Environment
Tel 0 3810 2287 08 3544 5154 Fax 0 3839 3472
perapat.hcc04@hotmail.com
Update : 2014-11-06 15:52:20


 

นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
Mr.Utud Pitaksaychon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
Associate Director of Promoting & Providing Academic Development
Tel 0 3810 2292 08 9543 9925 Fax 0 3839 4871
utud@buu.ac.th, utud_p@hotmail.com
Update : 2014-11-06 15:58:37


 


สำนักหอสมุด
Burapha University Library
Tel 0 3810 2460, 0 3810 2475, 0 3810 2476 Fax 0 3839 0049

Update : 2014-11-06 15:59:57


 
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
Mrs.Wantana Kitisrivoraphan
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3810 2499, 08 1863 7097 wantana@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 16:00:49


 

นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
Mrs.Kamonnate Ratana-ampornsopon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Assistant Director for Administrative Affairs
Tel 0 3810 2466 kamonnate@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 16:05:34


 
นางนิตยา ปานเพชร
Mrs.Nittaya Panpetch
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Director for Academic Affairs and Quality Assurance
Tel 0 3810 2483 comvutic@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 16:09:09


 
นางรัศมี ปานดิษฐ์
mRussamee Pandid
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการความรู้
Assistant Director for Knowledge Management
Tel 0 3810 2478 russamee@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 16:16:10


 

นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
MissNisachon Kanjanapichit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ
Assistant Director Information Service Affairs
Tel 0 3810 2490 : kanjanapichit@hotmail.com
Update : 2014-11-06 16:01:54


 
นายชวลิต ฮะกีมี
Mr.Chavalit Hakeme
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant Director External Affairs
Tel 0 3810 2470, 0 3810 2480 h_chavalit@hotmail.com
Update : 2014-11-06 16:02:27


 


สถาบันภาษา
Language Institute
Tel 0 3810 2700 ext. 518 Fax 0 3839 0110

Update : 2014-11-06 16:18:33


 

ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง
Asst.Prof.Dr.Charan Chakandang,Ph.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3810 2700 ext. 510 charan@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 16:21:04


 
ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา
Asst.Prof.Dr.Arnon Chaisuriya,Ph.D.
รองผู้อำนวยการ
Assistant Director
Tel 0 3810 2700 ext. 511 arnon@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 16:23:02


 
นายทศพร อิฐงาม
Mr.Todsaporn It-Ngam
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Assistant Director for Academic Affairs
Tel 0 3810 2700 ext. 511 itngam@gmail.com
Update : 2014-11-06 16:27:01


 

น.ส.รัชนี ไกรคุ้ม
MissRachnee Kraikum
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Director for Academic Services and Quality Assurance
Tel 0 3810 2700 ext. 516 rachneek@buu.ac.th
Update : 2014-11-06 16:30:12


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400