นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
NARESUAN UNVERSITY

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
เมือง พิษณุโลก 65000
99 Moo 9 T.Thaphoe
Ampur Muang
Phitsanulok 65000
Tel 0 5596 1000 - 4
Fax 0 5596 1103
www.nu.ac.th
Update : 2015-07-17 09:32:09


 

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน
Prof.Sujin . Jinahyon, Ph.D
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
President office of the president
Tel 0 5596 2353 Fax 0 5596 1103
Sujinj@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 10:51:23


 
รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
Assoc.Prof.Rosarin
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Academic Affairs office of the president
Tel 055-962336 Fax 055-961103
rosarinw@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:53:34


 
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
Suchart
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Administration Affairs office of the president
Tel 0 5596 2356 Fax 0 5596 1103
suchartm@nu.ac.th
Update : 2015-03-12 16:13:49


 

ผศ.ทพ.ดร. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Student Affairs Development office of the president
Tel 0 5596 2347 Fax 0 5596 1103
anuphans@nu.ac.th
Update : 2015-03-12 16:06:04


 
นาย.ปริญญา ปานทอง
Mr. Prinya Panthong
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Asset Management office of the president
Tel 0 5596 2343 Fax 0 5596 1103
prinyap@nu.ac.th
Update : 2015-03-12 16:16:19


 
ผศ.ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์
Asst.Prof.Sirichai Tanratanawong .Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Policy and Planning office of the president
Tel 0 5596 2244 Fax 0 5596 1103
sirichait@nu.ac.th
Update : 2015-03-12 16:13:05


 

ผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี
Asst.Prof.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี
Vice President for office of the president
Tel 0 5596 2345 Fax 0 5596 1103
Sukkid@gmail.com
Update : 2015-03-12 16:13:21


 
ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
Asst.Prof.pupong
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Research office of the president
Tel 0 5596 2355 Fax 0 5596 1103
pupongp@nu.ac.th
Update : 2015-03-12 16:13:31


 
ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
Jiranee Tantiratanavong, Ph.D.
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านมาตราฐานการศึกษา
Distinguished Specialist for Educational Standards
Tel 0 5596 2355 Fax 0 5596 1103
jiraneet@nu.ac.th
Update : 2012-03-14 15:39:11


 

รศ.ดร.แมรี่ สารวิทย์
Assoc.ProfMary Elizabeth Sarawit, Ph.D.
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยด้านภาษาและกิจการนิสิตต่างชาติ สำนักงานอธิการบดี
Distinguished Specialist for International Affairs office of the president
Tel 0 5596 2361 Fax 0 5596 1103
marys@nu.ac.th
Update : 2015-03-12 16:17:27


 
นายเดชา ดีผดุง
Mr.Decha Deepadung
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยด้านองค์กรสัมพันธ์และการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี
office of the president
Tel 0 5596 2397 Fax 0 5596 1103
decha21@yahoo.com
Update : 2015-03-12 16:15:52


 


บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

Update :


 

ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
Dean Graduate School

Update : 2015-07-17 09:37:29


 
ผศ.นุกูล บำรุงไทย
Asst. Prof.Nugul Bumroongthai
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean Administration
Tel 0 5596 2438, 0 5596 2443-4 ext. 122 nugulb@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 11:44:44


 
ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
Asst.Prof.Pajaree Thongsanit,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean Academic Affairs
Tel 0 5596 2438, 0 5596 2443-4 ext. 123 pajareet@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 11:45:47


 

รศ.ปัญญา สังขวดี
Assoc.Prof.Panya Sungkawadee, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
Vice Dean Student Affairs
Tel 0 5596 2438, 0 5596 2443-4 ext. 124 panyas@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 11:46:16


 
ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
Phongphun Kijsanayothin,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
Vice Dean for Informantion
Tel 0-5596-2444 ต่อ 102 phongphun@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 11:47:13


 
น.ส.พัชรี ท้วมใจดี
MissPatchree Toumjaidee
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5596 2438 patchreet@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 11:47:40


 คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Allied Health Sciences
Tel 0 5596 6225 Fax 0 5596 6234
www.ahs.nu.ac.th
Update : 2012-03-14 15:44:21


 
รศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
Assoc.Prof.Orathai Tangvarasittichai,Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 6257 orathai19t@yahoo.com
Update : 2012-03-14 15:44:47


 
รศ.ดร.ปนดา เดชทรัพย์อมร
Assoc.ProfPanada Taechasubanorn.Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Administrative Affairs
Tel 0 5596 6222 Gsu1994@yahoo.com
Update : 2012-03-14 15:45:50


 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
Assit.Prof.Sirilak Teeraputon.Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs
Tel 0 5596 6223 Ams027@hotmail.com
Update : 2012-03-14 15:48:02


 
ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม
Kanchana Usuwanthim
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
Vice Dean for Research an dQuality Assurance Affairs
Tel 0 5596 6230 ukusuwanthim@yahoo.com
Update : 2012-03-14 15:49:44


 
นางสาวรัมภ์รดา อินทโฉม
MissRumrada Inthachom
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
Vice Dean for Student Affairs
Tel 0 5596 6231 phai_pt@yahoo.com
Update : 2012-03-14 15:51:12


 

นายครรชิต คงรส
Mr.Kunchit Kongros
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์
Head of Medical Technology Department
Tel 0 5596 6345 kkongros@hotmail.com
Update : 2012-03-14 15:52:40


 
นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณกิจ
MissPrawpus Suwanakich
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
Head of Cardio Thoracic Technology Department
Tel 0 5596 6286 prawpuns@hotmail.com
Update : 2012-03-14 15:54:14


 
ดร.พาชื่น โพทัพ
pachuen Potup
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค
Head of Radiological Technology Department
Tel 0 5596 6319 pachuenp@yahoo.com
Update : 2012-03-14 15:55:32


 

ดร.ไชยยงค์ จรเกตุ
Chaiyong Jorrakate.Ph.D.
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
Head of Physical Therapy Department
Tel 0 5596 6287 Chaiyong.jk@gmail.com
Update : 2012-03-14 15:57:16


 
นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
Mr.Anuwat Rueangchan
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5596 6225 rueangchan2000@hotmail.com
Update :


 


คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing

Update :


 

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
Assoc. Prof. Prof.Dr.Poonsuk Hingkanont
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 6711 poonsukh@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:47:54


 
รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
Assoc.Prof.Poonsuk Hingkanont
รก.รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
Vice Dean for Administrative Affairs and Planing(Acting)
Tel 0 5596 6711 poonsuk2494@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:34:58


 
ผศ.ดร.จรรจา สันตยากร
Assis.Prof.Chanjar Suntayakorn,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Research Affairs
Tel 0 5596 6712 chanjars@nu.ac.th
Update : 2012-03-16 10:36:03


 

ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
Asst.Prof.Kornkarn Pansuwan
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice Dean for student affairs
Tel 0 5596 6643 kornkarnp@nu.ac.th
Update : 2012-03-16 10:36:52


 
ดร.ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์
Chuleekorn Danyathasilpe,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs
Tel 0 5596 6642 Wankaew70@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:37:40


 
ดร.ฐิติมาภา ตั้งค้าวานิช
Thitiarpha Thungkawanich,Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์
Head of Department of Nursing
Tel 0 5596 6624 manlikat@hotmail.com
Update : 2012-03-14 16:14:01


 

น.ส.ทิพย์วรรณ ถนอมทองพันธ์
MissTipawan Thanomthongphun
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5596 6640 nokatain@hotmail.com
Update : 2012-03-14 16:15:08


 


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
Faculty of Management and Information Sciences
www.mis.nu.ac.th
Update : 2012-03-14 16:19:58


 
รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
Assoc.Prof.Sujinda Chemsripong
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 2113 sujindach@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:49:13


 

ผศ.เรือนขวัญ อินทนนท์
Assis.Prof.Ruankwan Intanon,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
Vice Dean for Administrative and Financial Affairs
Tel 0 5596 2134 ruankwanintanon@hotmail.com
Update : 2012-03-16 09:40:54


 
ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์
Parichat Rachapradit,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Vice Dean for Graduate School Affairs
Tel 0 5596 2127 rparichart@hotmail.com
Update : 2012-03-16 09:42:04


 
ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
Asst.Prof.Vichayanan Pattanawiboonsom,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academics Affairs
Tel 0 5596 2117 vichayananr@nu.ac.th
Update : 2012-03-16 09:58:13


 

ผศ.เรือเอกหญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
Asst.Prof.Wachira Punpairoj,Flt.Lt.
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
Vice Dean forn Planning and Quality Assurance Affairs
Tel 0 5596 2104 wachirap@nu.ac.th
Update : 2012-03-16 10:00:20


 
ดร.รัฐพล ไชยรัตน์
Rattapol Chaiyarat,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice Dean for Student Affairs and Alumni Ralations
Tel 0 5596 2135 rxchiya@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:01:25


 
ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
Ketwadee Buddhabhumbhitak,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Vice Dean for Research Affairs
Tel 0 5596 2107 ketwadeeb@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:02:22


 

ดร.วรเดช ณ กรม
Woradech Na Krom,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
Assistant Dean for Information
Tel 0 5596 2121 dr_wnk@hotmail.com
Update : 2012-03-20 11:43:38


 
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
Asst.Prof. Nattachet Pooncharoen,Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี
Head,Department of Economics and Accountancy
Tel 0 5596 2109 Nattachet2001@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:29:33


 
ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
Jaruwan Daengbuppha,Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ
Head, Department of Business
Tel 0 5596 2127 jaruwand.nu@gmail.com
Update : 2012-03-16 10:26:01


 

ผศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย
Asst.Prof.Kittima Chanvichai,Ph.D.
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์
Head, Department of Communication Arts.
Tel 0 5596 2131 kittimak@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:30:57


 
นางบุณณิตา รอดสวัสดิ์
Mrs.Bunnita Rodsawat
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5596 2100 Bunnitar_plan@hotmail.com
Update : 2012-03-14 16:33:24


 


คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education
Tel 0 5596 2411 www.edu.nu.ac.th
Update : 2012-03-14 16:35:04


 

รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
Assoc.Prof.Samran Mejang, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 2400 samranm@hotmail.com
Update : 2015-07-17 15:46:09


 
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
Assoc.Prof.Chalong Chartuprachewin,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice Dean for Administration and Alumni Relations
Tel 08 1379 4847 chalongc@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 20:55:06


 
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
Assoc.Prof.Wareerat Kaewurai,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs
Tel 08 1888 4889 wareeratk@nu.ac.th
Update : 2012-03-14 16:40:11


 

รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
Assoc.Prof.Teamjan Parnichparinchai.Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย
Vice Dean for Development and Research
Tel 08 1887 0038 Teamjanp@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 20:55:55


 
ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร
Amornrat Wattanatorn, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean International Relation
Tel 08 9046 4150 W_amornrat@hotmail.com
Update : 2012-03-14 16:42:56


 
ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
Pufa Sawagpun. Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Vice Dean for Student Potential Development
Tel 08 7900 9931 Pu.fa@hotmail.com
Update : 2012-03-27 20:56:57


 

ดร.อ้อมธจิตร แป้นศรี
Aomtajit Pansri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Special Affairs
Tel 08 9708 2211 omthajitp@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 20:57:37


 
ผศ.ดร.จิตติมา วรรณศรี
Asst.ProfJitima Wannasri.Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Educational Quality Assurance
Tel 08 6851 5000 jitimaw@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 20:58:10


 
ผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
Asst.ProfDirek Teeraputon.Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความเป็นเลิศทางนวัตกรรม
Assistant Dean for Elite Innovation
Tel 08 1887 0136 direkt@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 20:58:45


 

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
Asst.ProfChaiwat Sutthirat.Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาครู
Assistant Dean for Teacher Development
Tel 08 1688 9055 chaiwats@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 20:59:27


 
ดร.อนุชา กอนพ่วง
anucha Kornpuang.Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Assistant Dean for Per-Service Professional Teacher
Tel 08 5725 4580 anuchako@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 21:00:17


 
ผศ.ดร.คมกฤช จำปาสุต
Asst.Prof.Komgrit Jumpasut, Ph.D.
หัวหน้า ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
Head the Department of Educational Administration and Development
Tel 0 5596 2432 Komgritj@nu.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี
Asst.Prof.Supanee Sengsri, Ph.D.
หัวหน้า ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการการศึกษา
Head the Department of Educational Technology and Communications
Tel 0 5596 2417 Supanees@nu.ac.th
Update :


 


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Architecture

Update :


 


สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 4312 Fax 0 5596 4308
www.arch.nu.ac.th/
Update :


 

ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์

คณบดี
Dean
Tel 0 5596 4361 santc@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:47:29


 
นายทวีรัตน์ พรหมรัตน์
Mr.Taveerat Phromrat
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice Dean for Student Affairs and Alumni Ralations
Tel 0 5596 4387 phaveerat@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:42:23


 
นายสุชาติ เกษประสิทธิ
Mr.sURACHAT kETPRASIT
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Planning and Develpment
Tel 0 5596 4387 surachat.k@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:44:32


 

ผศ.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ
Asst.Prof.Watcharin Jinwuth
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Research
Tel 0 5596 4326 watcharin_j@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:46:26


 
นายอนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี
Mr.Anuspong Kraikriangsi
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการคณะฯ
Vice Dean fo r Faculty Promotion
Tel 0 5596 4370 anuspong@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:48:01


 
ผศ.ดร.ศุรัก สุวรรณวัจน์
Asst.Prof.Suparug Suwanwat
หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
Head Department of Art and Design
Tel 0 5596 3943 suparugs@nu.ac.th
Update : 2012-03-16 10:49:45


 

ผศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
Asst.Prof.Suthat Yiamwattana
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
Head Department of Architecture
Tel 0 5596 4361 suitaty@yahoo.com
Update : 2012-03-16 10:52:08


 
ดร.ภณ วชิระนิเวศ
Pon Vajiranivesa,Ph.D.
หัวหน้าสถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
Head of Art and Architecture Disign Center
Tel 0 5596 4361 ponu@nu.ac.th
Update : 2012-03-16 10:53:54


 
นางพัชรา เจ่าสกุล
Ms.Phatchara Chaosakul
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
Secretary
Tel 0 5596 4309 phatchara_sim@hotmail.com
Update : 2012-03-16 10:55:15


 คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

Update :


 


สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 4006 Fax 0 5596 4000
www.eng.nu.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.ศรินทิพย์ แทนธานี
Assoc.Prof.Sarintip Tantanee, Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 4092 sarintipt@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:48:47


 

ผศ.ดร.กุลยา กนกจารุวิจิตร
Asst.Prof. Asst.Prof.Koonlaya Kanokjaruvijit,Ph,D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean Academic Affairs
Tel 0 5596 4089
Update : 2012-03-19 20:06:27


 
ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์
Kumpon Subsomboon
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean Administrative Affairs
Tel 0 5596 4110 kumpons@gmail.com
Update : 2012-03-19 20:12:21


 
ดร.พิสูทธิ์ อภิชยกุล
Mr.Phisut Apichayakul,Ph,D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Vice Dean Student Affairs
Tel 0 5596 4108
Update : 2012-03-19 20:07:44


 

ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
Asst.Prof.Saranagon Hemavibool.Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
Vice Dean Research and Quality Assurance Affairs
Tel 0 5596 4088
Update : 2012-03-19 20:10:11


 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
Asst..Prof.Thaweesak Taekratok,Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Head Department Civil Engineering
Tel 0 5596 4067
Update : 2012-03-19 20:15:20


 
ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
Panu Pattaawong
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Head of Department Mechanical Engeneering
Tel 0 5596 4241 b_panu@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:17:47


 

ดร.ภาณุ บูรณจารุกร
Panu Buranajarukorn, Ph.D.
หัวหน้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Head Industrial Engineering Department
Tel 0 5596 4244 b_panu@hotmail.com
Update :


 
ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
Akaraphunt Vongkunghae, Ph.D.
หัวหน้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Head Electrical Engineering Department
Tel 0 5596 4323 akaraphuntv@nu.ac.th
Update :


 
นางจำรัส ปลากัดทอง
Mrs.Chamrat Plagatong
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5596 4013 chamratp@nu.ac.th
Update :


 คณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty of Public Health

Update :


 


สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 6411 Fax 0 5596 6415
www.health.nu.ac.th/home1.php
Update :


 
ผศ.วิมาลา ชโยดม

คณบดี
Dean
Tel 0 5596 6416 vimalac@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:50:20


 

ผศ.วิมาลา ชโยดม
Asst.Prof.Vimala Chatodom
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean Administrative Affairs
Tel 0 5596 6408 vimalac@nu.ac.th, vimala@hotmail.com
Update :


 
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
Phrutthinun Surit
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Vice Dean Graduate
Tel 0 5596 8649 Surit23@gmail.com
Update : 2012-03-19 20:21:40


 
ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
Pramote Wongsawat
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean Academic Affairs
Tel 0 5596 8648 moteww@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:23:01


 

ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
Nithra Kitreerawutiwong
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Vice Dean Research Affairs
Tel 0 5596 8651 nithrakm@gmail.com
Update : 2012-03-19 20:24:47


 
อาจารย์จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์
Jutarat Pakprasit
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
Vice Dean Student Affairs
Tel 0 5596 8645 jutarat_rakprasit@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:26:47


 
อาจารย์วัชรี ศรีทอง
Watcharee Srithong
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 5596 8645 Watcharees_nu@yahoo.com
Update : 2012-03-19 20:27:59


 

อาจารย์พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร
Pattanawadee Pattanathabut
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 5596 8645 pattanawadee@gmail.com
Update : 2012-03-19 20:29:13


 
นางปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
Mrs.Patoomrat Tangnopparat
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5596 6412 nok_patoomrat@hotmail.com
Update :


 


คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science

Update :


 สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 3109 Fax 0 5596 3113
www.sci.nu.ac.th
Update :


 
ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง
Prof.Smyot Plubtieng,Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 08 14743808 somyotp@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:50:44


 
รศ.ดร.สัมฤทธิ์ ไม้พวง
Assoc.Prof.Sumrit Mopoung,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean Administrative Affairs
Tel 08 9907 2485 sumritm@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:39:25


 

ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์
Asst.Prof.Surisak Prasarnpun,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean Academic Affairs
Tel 08 4049 4297 surisakp@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:41:00


 
ผศ.ดร.ศิรินุช จินดารักษ์
Asst.Prof.Sirinuch Chjndaruksa,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Vice Dean Student Affairs
Tel 08 1680 6328 sirinuchc@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:42:40


 
ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม
Asst.Prof.Anamai Na-ndom,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Vice Dean Quality Assurance
Tel 08 3960 3966 Anamain@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:44:28


 

ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย
Asst.Prof.Vijitr Udeye,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Vice Dean General Affairs
Tel 08 1887 2573 vijitru@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:45:42


 
ดร.ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ
Sarawut Thountom,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 08 6915 3778 sarawutt@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:47:55


 
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช
Asst.Prof.Manoj Siripitukdet
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
Head Department Mathematics
Tel 08 9439 6046 manojs@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:51:13


 

ผศ.ดร.อัญชลีย์ แก้วเจริญ
Asst.Prof.Anchalee Kacwcharaoen,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 08 4901 1537 anchaleeka@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:49:13


 
ดร.พรรณี สิทธิเดช
Punnee Sittidech, Ph.D.
หัวหน้า ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head Department Computer Science and Information Technology
Tel 0 5596 3261 punnees@nu.ac.th
Update :


 
ผศ.สมจิตต์ ทินกระโทก
Asst.Prof.Somjit Thinkratoke
หัวหน้า ภาควิชาชีววิทยา
Head Department Biology
Tel 0 5596 3300 somjitt@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:52:50


 

ดร.อุทัย วิชัย
Uthai Wichai.Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาเคมี
Head Department Chemistry
Tel 0 5596 3402 uthaiw@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:54:13


 
ผศ.ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ
Asst.Prof.Thiranee Khumlumlert, Ph.D.
หัวหน้า ภาควิชาฟิสิกส์
Head Department Physics
Tel 0 5596 3500 sumritm@nu.ac.th
Update :


 
นางเพชรรัตน์ เม่นคำ
Mrs.Phetcharat Menkom
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5596 3109 phetchaatm@nu.ac.th
Update :


 คณะสังคมศาสตร์
Faculty of Social Sciences

Update :


 


สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 2167 Fax 0 5596 2207
www.social.nu.ac.th
Update :


 
รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
Assoc.Prof.
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 2211
Update : 2015-07-17 15:51:46


 

นายชาญชัย รัตนวิบูลย์
Mr.Chanchai Rattanawiboon
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean Administration
Tel 0 5596 2204
Update :


 
ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง
Sukit Khorchurking, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Dean Academic Affairs
Tel 0 5596 2209 Somjaa@hotmail.com
Update :


 
รศ.สุทธิชัย ยังสุข
Assoc.Prof.Sutthichai Yungsuk
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Deputy Dean General Affairs
Tel 0 5596 2182 Suthichai_nu@hotmail.com
Update :


 

ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
Nisaporn Wattanasupt, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 0 5596 2210 goyni_w@hotmail.com
Update :


 
รศ.ดร.จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ
Assoc.Prof.Jiraphon Satapanawatana, Ph.D.
หัวหน้า สาขาวิชาประวัติศาสตร์
Head Department of History
Tel 0 5596 2188 Jiraphorn@yahoo.com
Update :


 
ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
Asst.Prof.Chamaiporn Kanchanakijsakul, Ph.D.
หัวหน้า ภาควิชาพัฒนาสังคม
Head Socail Development Department
Tel 0 5596 2182 ipsr1302@yahoo.com
Update :


 

น.ส.ดาริน คงสัจวิวัฒน์
MissDarin Khongsatjaviwat
หัวหน้า สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Head Department of Political Science and Public Administraiton
Tel 0 5596 2195 Darinkt@hotmail.com
Update :


 
น.ส.พุฒิธาดา เดชพิทักษ์
MissPuttihada Dejpitak
หัวหน้า สาขาวิชาจิตวิทยา
Head Department of Psychology
Tel 0 5596 2161 ajngeg@hotmail.com
Update :


 
นางจิระประภา ศรีปัตตา
Mrs.Jiraprapha Sripatta
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5596 2164 jirapraphas_nu@hotmail.com
Update :


 คณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty of Dentistry

Update :


 


สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 6062 Fax 0 5596 6063
www.dent.nu.ac.th
Update :


 
รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
Assoc.Prof.
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 6061-3 thosapolp@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:54:03


 

ดร.จันทร์ทิภา จบศรี
Asst.Prof.Jantipa Jobsri,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Administrative Affairs
Tel 0 5596 6062 jantipa@hotmail.com
Update : 2012-03-16 15:08:26


 
ทญ.ดร.กันยารัตน์ คอวนิช
Thosapol Korwanich,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Vice Dean for Student Affairs
Tel 0 5596 6077 Ped005@hotmail.com
Update : 2012-03-16 15:16:04


 
ผศ.ทพ.ดร.พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์
Asst.ProfPeraya Surapipongpuntr,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายคลินิก
Vice Dean for Academic Affairs
Tel 0 5596 6863 Puapichat@hotmail.com
Update : 2012-03-16 15:17:52


 

ทญ.ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค
Sirilawan Tohnak
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs
Tel 0 5596 6089 Sirilawant@nu.ac.th
Update : 2012-03-16 15:19:16


 
ทญ.ดร.พจมาลย์ โตเทียม
Potijaman Totiam, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
Vice Dean fo rPlanning and Quality Assurance
Tel 0 5596 6072 Potjaman_ning@yahoo.com
Update : 2012-03-16 15:20:13


 
ทญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
Weeraya Tantanapornkul
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Vice Dean for Research Affairs
Tel 0 5596 6075 weeraya_t@yahoo.com
Update : 2012-03-16 15:21:28


 

ทญ.ดร.ประวีณา โสภาพรอมร
Praweena Sopapornamorn
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
Head of Department of PreVentive Dentistry
Tel 0 5596 6033 Praweena_s@hotmail.com
Update : 2012-03-16 15:26:13


 
ทญ.สุธรรมมา จรัสศรี
MissSuthamma Jarassri
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
Head of Department of Restorative Dentistry
Tel 0 5596 6066 Suthamma_k@hotmail.com
Update : 2012-03-16 15:28:09


 
ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์
Kreangsak Tamee,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
Tel 08 1208 0030 Kreangsakt@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:46:49


 

ทพ.พิชิต งามวรรณกุล
Phchit Ngamwannagul,Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
Head of Department of Oral Surgery
Tel 0 5596 6033 Phchitngam@gmail.com
Update : 2012-03-16 15:30:53


 
ทญ.จุฑามาศ อรรถโกมล
Jutamas Uttagomol,Ph.D.
หัวหน้าภาวิชาทันกรรมวินิจฉัย
Head of Department of Oral Diagnosis
Tel 0 5596 6065 joyjutam@hotmail.com
Update : 2012-03-16 15:32:29


 
ทญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
MissRungarun Kriangkrai
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
Head of Department of Oral Bilolgy
Tel 0 5596 6066 Puirung2001@yahoo.com
Update : 2012-03-16 16:07:23


 คณะนิติศาสตร์
Faculty of law

Update :


 


สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 2147 Fax 0 5596 2147
www.law.nu.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
Asst.Prof.Boonyarat Chokebandanchai,Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 2152 boonyaratch@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:54:41


 

ผศ.จิรประภา มากลิ่น
Asst.Prof.Jiraprapa Maglin,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean Academic Affairs
Tel 0 5596 2150 jiraprapam@nu.ac.th
Update : 2012-03-19 20:33:45


 
ผศ.นาถวดี ฟักคง
Asst.Prof.Nartvadi Phakkong,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice Dean Student Affairs
Tel 0 5596 2153 nartvdadip@nu.ac.th
Update : 2012-03-19 20:35:33


 
ผศ.หริรักษ์ โลห์พัฒนานนท์
Asst.Prof.Harirak Lopattananon,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และคุณภาพการศึกษา
Vice Dean Research Affairs and Qulity Insurance Affaire
Tel 0 5596 2153 Harirakl@nu.ac.th
Update : 2012-03-19 20:37:29


 

นางษมาภรณ์ อินชำนาญ
Ms.Samaporn Inchamana
เลขานุการคณะฯ
Secretary
Tel 0 5596 2274 Samapornm@nu.ac.th
Update : 2012-03-19 20:38:50


 


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
Faculty of Medical Science

Update :


 


สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 4705 Fax 0 5596 4770
www.medsci.nu.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
Assoc.Prof.Samur Thanoi , Ph.D.
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 4600 samurben@hotmail.com
Update : 2015-07-17 15:54:59


 
รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์
Assoc.Prof.Siripun Sarin,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean Administrative Affairs
Tel 0 5596 4602 siripunc@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:41:04


 
ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง
Asst.Prof.Tantip Boonsong,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean Academic Affairs
Tel 0 5596 4604 tantips@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:42:27


 

ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ
Hathairat Kruevaisayawan
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
Head Department of Anatomy
Tel 0 5596 4673 hathairatk@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:50:23


 
ดร.รักษิณา พลสีลา
Raksina Polseela
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Head Department of Microbiology and Parasitology
Tel 0 5596 4610 polseela@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:52:08


 
ผศ.น.สพ.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
Asst.Prof.Phunchana Sanguansermsri
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
Head Department of Biochemistry
Tel 0 5596 4740 phanchana@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:53:40


 

ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ
Asst.Prof.Onrawee Kongsombat,Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
Head Department of Physiology
Tel 0 5596 4654 onrawee@windowlive.com
Update : 2012-03-19 20:55:14


 
รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
Assoc.Prof.Samur Thanoi
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา(รักษาการ)
Assistant Dean Academic Quality Assurance (Acting)
Tel 0 5596 4600 samurben@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:46:16


 
ดร.นพวรรณ บุญชู
Asst.Prof.Noppawan Boonchu,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและชุมชนสัมพันธ์
Vice Dean for Student and Community Ralation
Tel 0 5596 4799 bunchu_n@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:48:28


 

ดร.บุญเรือง คำศรี
Boonruang Khamsri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
Assistant Dean for Resource Development
Tel 0 5596 4602 Boonruangk@nu.ac.th
Update : 2012-03-19 20:57:31


 
ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์
Waraporn Kasekarn,Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Assistant Dean for Graduate Studies
Tel 0 5596 4631 wkasekam@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:58:51


 
รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย
Assoc.Prof.Sutisa Thanoi
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
Centre of Excellent in Medical Biotechnology
Tel 0 5596 4672 Sathanoi@hotmail.com
Update : 2012-03-19 21:02:35


 

อาจารย์กัญณิภา ทัศนภักดิ์
MissKannipa Tasanapak
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหน่วยบริการวิชาการ
Assistant Dean for Academic Service Unit Development
Tel 0 5596 4619 kannipa1974@hotmail.com
Update : 2012-03-19 21:00:31


 
นายวิทยา ญาณลาพ
Mr.Witaya Yanlap
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 5596 4712 W_yanlaph@hotmail.com
Update :


 


คณะมนุษยศาสตร์
Faculty of Humanities

Update :


 สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 2041 Fax 0 5596 2000
www.human.nu.ac.th
Update :


 
ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
Thitirat Suwannasom
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean Administrative Affairs
Tel 0 5596 2003 thitirats@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 10:09:29


 
ผศ.วิรัช นิยมธรรม
Asst.Prof.Wirat Niyomtham
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Research and International Affairs
Tel 0 5596 2036 mscp@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 10:11:13


 

ผศ.ดร.จันทิมา ชิมป์สัน
Asst.Prof.Jantima Simpson,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic
Tel 0 5596 2004 jantimas@hotmail.com
Update : 2012-03-20 10:12:30


 
ผศ.แก้วกร เมืองแก้ว
Asst.Prof.Keowkorn Muangkeow
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Vice Dean Student Affairs
Tel 0 5596 2022 mew17@hotmail.com
Update : 2012-03-20 10:13:45


 
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
Onusa Suwanpratest,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Vice Dean for Quality Assurance
Tel 0 5596 2004 onusas@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 10:15:13


 

รศ.ดร.พยุง ซีดาร์
Assoc.Prof.Payung Cedar,Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
Head Department of Western Languages
Tel 0 5596 2028 payungp@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 10:16:58


 
ดร.โสภา มะสึนาริ
Sopa Matsunari,Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
Head Department of Eastern Languages
Tel 0 5596 8790 kanhaso20@hotmail.com
Update : 2012-03-20 10:18:27


 
ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์
Asst.Prof.Keawta Saliphot
หัวหน้าภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา
Head Department of Languages and Folkfore
Tel 0 5596 2034 keawtast@hotmail.com
Update : 2012-03-20 10:19:56


 

ผศ.คมกฤช การินทร์
Asst.Prof.Khomkrich Karin
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
Head Fine and Applied Arts Fine and Applied Arts
Tel 0 5596 8791 khomkrichk@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 10:21:03


 


คณะแพทยศาสตร์
Faculty of Medicine

Update :


 


สำนักงานเลขานุการ
Office of Secretary
Tel 0 5596 5592 Fax 0 5596 5005
www.med.nu.ac.th
Update :


 

ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
Prof.
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 5000 sirikasems@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:56:15


 
รศ.นพ.สุภรณ์ พงศะบุตร
Assoc.Prof.SupornD. Pongsabutra, Ph.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Deputy Dean Student Affairs
: Supornp@nu.ac.th
Update :


 
ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
Asst.Prof.Sirikasem Sirilak, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริหาร
Deputy Dean Development and Administration
Tel 0 5596 5000-2 sirikasems@nu.ac.th
Update :


 

ผศ.พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข
Asst.Prof.Suwannee Uthaisangsook
รองคณบดีฝ่ายการคลัง
Deputy Dean Finance
Tel 0 5596 5000 suwanneeu@nu.ac.th
Update :


 
ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย
Asst.Prof.Piriya Narukhutrpichai
รองคณบดีฝ่ายบริการ
Deputy Dean Health Service
Tel 0 5596 5000 piriyan@nu.ac.th
Update :


 
ผศ.นพ.เทิดศักดิ์ ผลจันทร์
Asst.Prof.Thirdsak Pholchan
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
Deputy Dean Academic Affairs
Tel 0 5596 5287 tiranid@yahoo.com
Update :


 

พญ.สอางค์ ด่านสว่าง
Sa-ang Dansawang, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช
Deputy Clinical Dean Buddhachinaraj Hospital
Tel 0 5521 9844 ext. 4010 Fax 0 5524 5427
s_angd@hotmail.com
Update :


 
นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
Mr.Prajin Meksuteepitak
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Director Office of the President
Tel 0 5596 8301 Prajinm@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:57:36


 
นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย
MissLaddawan Choosai
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director The Division of Law
Tel 0 5596 2389 Laddawanc@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 19:59:23


 

ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
Asst.Prof.Supaporn Lamlertthon
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Vice Dean Research Affairs
Tel 0 5596 4603 paolamlertthon@hotmail.com
Update : 2012-03-19 20:44:20


 
นายอารมย์ จีนน้อย
Mr.Arrom Jennoi
ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล
Director The Division of Personnel Administration
Tel 0 5596 1409 Arromj@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:57:17


 
นางศิริมาศ เสนารักษ์
Mrs.Sirimas Senaruk
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director the Division of Central Administration
Tel 0 5596 1177 sirimass@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:57:45


 

นางยุพา สุวรรณมณี
Mrs.
ผู้อำนวยการกองการศึกษาทั่วไป
Director The Division of General Education
Tel 0 5596 1105 www.lib.nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:59:37


 
รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา
Assoc.Prof.Rattima Jeenapongsa, Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
Director
Tel 0 5596 2675, 0 5596 2600 Rattima@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 16:00:04


 
นางสมพิศ ทองสุก
Ms.Sompit Thongsug
ผู้อำนวยการองกิจการนิสิต
Director Division of Student Affairs
Tel 0 5596 1214 Fax 0 5596 1223
Sompitt@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 16:01:41


 

นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์
Miss
ผู้อำนวยการกองคลัง
Director Division of Finance
Tel 0 5596 1135 Fax 0 5596 1135

Update : 2015-07-17 16:02:22


 
นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์
Ms.
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
Director Division of Academic Affairs
Tel 0 5596 8303 Fax 0 5596 8321
Jaruayporns@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 16:01:31


 
นางสาวมาร์ฎา ชยทัตโต
MissMada Chayathatto
ผู้อำนวยการกองบริการวิชาการ
Director Division of Acadarnic Services
Tel 0 5596 8611 madae@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 16:02:38


 

นางสาวสิริกร ชูแก้ว
MissSirikorn Chookaew
ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย
Director Division of Research and Development Administration
Tel 0 5596 8641 Sirikronc@nu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:03:34


 
นางพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
Ms.Phitchanon
ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา
Director Division of Quality Assurance
Tel 0 5596 1440
Update : 2012-03-28 21:05:09


 
นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์
MissSunee Tangsriwong
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
Director Division of Planning
Tel 0 5596 1413 Fax 0 5596 1413
Suneet@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 21:18:15


 

นายจักรกฤษณ์ เฟื่องปรางค์
Mr.Chakrit Fuangprang
ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการต่างประเทศ
Director Division of International Development
Tel 0 5596 2383 Chakritf@nu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:06:42


 
นายรุ่งรัตน์ พระนาค
Mr.Rungrut Pranak
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
Director Division of Building and Maintenance
Tel 0 5596 8002
Update : 2012-03-28 21:08:02


 
รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์
Assoc.Prof.Kanchana Withchayapakorn
คณบดี
Dean
Tel 0 5596 2001 Kanchanaw@nu.ac.th
Update : 2012-03-20 10:08:10


 

รศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
Assoc.Prof.Pikul Bunyarattapun
ผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง
Director Naresuan University Continuing Education Division
Tel 0 5596 8612
Update : 2012-03-28 21:10:01


 
ดร.สุวิมล ธนะผลเลิศ
Suvimon Tanapollerd,Ph.D.
ผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Center for Information Technology and Communication Services
Tel 0 5596 1560 suvimont@nu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:11:59


 
รศ.ดร.เนติ วระนุช
Assoc.Prof.Neti Waranuch, Ph.D.
ผู้อำนวยการสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
Director Nareauan University Business Incubator
Tel 0 5596 8632 netiw@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 21:07:50


 

ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก
Sudakarn Pattamadilok,Ph.D.
ผู้อำนวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Director naresuan University Language Centre
Tel 0 5596 1611
Update : 2012-03-28 21:14:01


 
รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
Assoc.Prof.Chada Narongrit,Ph.D.
ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
Director Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Lower Northern Region
Tel 0 5596 1547 Chadan@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 21:06:10


 
รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
Assoc.Prof.Jirawat Pirasan, Ph.D.
ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
Director Institute of Mekong - Salween Civilization Studies
Tel 0 5530 1148 jirawarp@nu.ac.th
Update : 2012-03-27 21:10:24


 

นายจิรพงษ์ พงศ์นิมิตรประเสริฐ
Mr.Jirapong Pongnimitprasert
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
Director Office of Internal Audit
Tel 0 5596 1130 Jirapongp@nu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:17:55


 
นางนิพัทธ์ น้อยเขมา
Ms"Nipat Noikhemar
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Director Office of Naresuan University Council
Tel 0 5596 1126 Nipatn@nu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:19:40


 
ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก
Asst..Prof.Ausadang Ponnok,Ph.D.
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
Director
Tel 0 5596 8725
Update : 2012-03-28 21:22:52


 

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
MissTanyarat In-Moung
ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่า
Director of Division Alumni Relations Development
Tel 0 5596 8660
Update : 2012-03-28 21:25:05


 
ดรพรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
Pornnarin Tapavarapug.Ph.D.
ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
Director of Center for animal research
Tel 0 5596 8690
Update : 2012-03-28 21:26:50


 
ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ
Passawan
ผู้อำนวยการกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด
Director Division of Maketing Stratege Development
Tel 0 5596 8670
Update : 2012-03-28 21:31:01


 

ศ.(พิเศษ)ดร.กาญจนา เงารังษี
Prof.Kanchana Ngourungsi,Ph.D.
ผู้อำนวยการสถานการศึกษาอาเซียน
Director
Tel 0 5596 1577
Update : 2012-03-28 21:33:33


 
รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Director Naresuan University Demonstration School
Tel 0 5537 8306-11 Fax 0 5537 8305
www.satit.nu.ac.th
Update : 2015-07-17 15:44:26


 
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
Asst.Prof.Dondet Tungtrakarnpong,Ph.D.
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม
Director
Tel 0 5596 4126
Update : 2012-03-28 21:35:17


 

นางสาวพรทิพย์ น้อยเขมา
MissPorntip Noikhemar
ผู้จัดการโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Manager
Tel 0 5596 1289 porntipn@nu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:38:48


 
ผศ.พูนสุข ภระมรทัต
Asst.Prof.Poonsuk Pramoratat
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง
Director
Tel 0 5596 1124 nuradio107.25@hotmail.com
Update :


 
นายสมคิด คำแหง
Mr.Prinya Panthong
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุใชน
Director
Tel 0 5596 8605
Update : 2015-07-17 09:31:46


 

รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
Assoc.Prof.Chada Narongrit,Ph.D.
ผู้อำนวยการสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
Director Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology
Tel 0 5596 1547 Chadan@nu.ac.th
Update : 2015-07-17 09:31:03


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400