นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
เมือง เชียงราย 57100
333 Moo 1 Tambon Tasud
Muang
Chiang Rai 57100
Tel 0 5391 6000 0 5391 7034
Fax 0 5391 6034 0 5391 7049
www.mfu.ac.th
Update :


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ127 ชั้น 7 อาคารปัญจภูมิ 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10120
Division of MFU Co-ordinating Office (Bangkok) 7th Floor, Panjabhum Tower 2, South Sathorn Rd
Sathorn
Bangkok 10120
Tel 0 2679 0038-9

Update :


 

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
Assoc.Prof.Dr.Vanchai Sirichana
อธิการบดี
President
Tel 0 5391 6100 Fax 0 5391 6099
vanchai@mfu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:01:03


 
นางพรทิพย์ ภูติโยธิน
Mrs.Porntip Putiyotin
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 5391 6056 Fax 0 5391 6034
porntip@mfu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:01:20


 
รศ.กัลณกา สาธิตธาดา
Assoc.Prof.Gannaga Satittada
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 5391 6073 Fax 0 5391 6075
gannaga@mfu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:01:39


 

รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน
Assoc.Prof.Gp.Capt.Yutana Tra-ngan
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 5391 6809 Fax 0 5391 6800
yutana-t@mfu.ac.th
Update : 2012-03-28 21:02:00


 
น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
Gp.Capt.Dr.Thongchai Yooyativong
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 5391 6074 Fax 0 5391 6077
thongchai@mfu.ac.th
Update : 2012-03-23 14:37:14


 
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
Ass.Prof.Dr.Chayaporn Wattanasiri
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 5391 6060 Fax 0 5391 6061

Update : 2012-03-23 14:49:45


 

รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
Assoc.Prof.Chussana Rungpatchim
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 5391 6094 Fax 0 5391 6095

Update : 2012-03-23 14:33:32


 
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
Dr.Chatrudee Jongsureyapart
คณบดี สำนักวิชาการจัดการ
Dean School of Management
Tel 0 5391 6700 Fax 0 5391 6694

Update : 2014-12-02 13:49:48


 
รศ.ดร.เทอด เทศประทีป
Assoc.Prof.Dr.Ted Tesprateep
รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์
Acting Dean School of Laws
Tel 0 5391 6858-7-8 Fax 0 5391 6857

Update : 2014-12-02 13:48:11


 

ผศ.ดร.อัครา อัครนิธิ
Asst. Prof. DrAkara Akaranithi
คณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
Dean School of Liberal Arts
Tel 0 5391 6721-2 Fax 0 5391 6723

Update : 2014-12-02 13:51:26


 
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
Assoc.Prof.Dr.Chayaporn Wattanasiri
รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Acting Dean School of Information Technology
Tel 0 5391 6741-2 Fax 0 5391 6743

Update : 2014-12-02 13:59:26


 
อ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร
Dr.Matchima Naradisorn
รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Acting Dean School of Agro-Industry
Tel 0 5391 6738 Fax 0 5391 6739

Update : 2014-12-02 14:06:31


 

อ.ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
Dr.Rungrote Nilthong
รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Acting Dean School of Science
Tel 0 5391 6775, 0 5391 6778 Fax 0 5391 6776

Update : 2014-12-02 14:10:39


 
รศ.ดร.รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ
Assoc.Prof. Dr.Rachanee Sunsern
คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Dean School of Health Science
Tel 0 5391 6822-3 Fax 0 5391 6821

Update : 2014-12-02 14:03:16


 
อ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
Dr.Phanuphong Chaiwut
คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Dean School of Cosmetic Science
Tel 0 5391 6830 Fax 0 5391 6831

Update : 2014-12-02 14:02:05


 

รศ.สุปราณี อัทธเสรี
Assoc.Prof.Supranee Athaseri
คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Dean School of Nursing
Tel 0 5391 6868 Fax 0 5391 5867
supranee.a@mfu.ac.th
Update : 2014-12-02 14:09:17


 
อ.นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร
Dr.Prisal Rummaneethorn
คณบดี สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Dean School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
Tel 0 2679 0038-9 ext. 5111
Update : 2014-12-02 14:13:33


 
อ.ดร.ต่อพันธ์ ทันดร
Dr.Tophan Thandorn
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์บริการวิชาการ
Director The Center for Academic Services
Tel 0 5391 6391-3 Fax 0 5391 6384

Update : 2014-12-02 14:15:00


 

ดร.พนม วิญญายอง
Dr.Panom Winyayong
รองอธิการบดี
Vice President
wpanom@hotmail.com
Update : 2014-12-02 14:16:41


 
อ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์
Dr.Romyen Kosaikanont
รองอธิการบดี
Vice President

Update : 2014-12-02 14:18:07


 
ดร.พฐา สุวรรณรัตน์
Dr.Patha Suwanarat
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Director
Tel 0 5391 6317 Fax 0 5391 6314
patha@mfu.ac.th
Update : 2014-12-02 14:20:38


 

อ.นชา ชลดำรงกุล
Mr.Nacha Chondamrongkul
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Acting Director Information Technology Services Center
Tel 0 5391 6402 0 5391 6416 Fax 0 5391 6403

Update : 2014-12-02 14:19:59


 
ผศ.ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์
Asst. Prof. Dr.Pranee Chokkajitsumpun
คณบดี สำนักวิชาจีนวิทยา
Dean School of Sinology

Update : 2014-12-02 14:24:12


 
ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์
Dr.Prapassorn Damrongkul Eungwanichayapant
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director Scientific and Technological Instrument Center
Tel 0 5391 6214 Fax 0 5391 6222

Update : 2014-12-02 14:11:49


 

พลโท ศ.เกียรติคุณ นพนพดล วรอุไร
Lt. Gen Emeritus Prof. Dr.Nopadol Wora-Urai
คณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Dean School of Medicine

Update : 2014-12-02 14:29:12


 
นายวีระชัย เจริญจิตติชัย
Mr.Weerachai Jaroenjittichai
หัวหน้าส่วน ส่วนพัฒนานักศึกษา
Head
Tel 0 5391 6383 Fax 0 5391 6380
weerachai@mfu.ac.th
Update : 2014-12-02 14:00:52


 
รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย
Assoc.Prof.Thanong Chat-Uthai
คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
Dean School of Dentistry
Tel 053-916572 Fax 053-916573

Update : 2014-12-02 14:34:21


 

นายชัยพงศ์ แกล้วกล้า
Mr.Chaipong Klaewklar
หัวหน้าส่วน ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
Head Division of Quality Assurance and Curriculum Development
Tel 0 5391 6378 Fax 0 5391 6409
chaipong@mfu.ac.th
Update : 2014-12-02 14:45:06


 
อ.ดร.พรรณรวี พรหมนารท
Dr.Phunrawie Promnart
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President

Update : 2014-12-02 14:59:14


 
ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
Asst. Prof. Dr.Phunsiri Suthiluk
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President

Update : 2014-12-02 15:01:39


 

รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
Assoc.Prof. Dr.Siriporn Wajjwalku
รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
Acting Dean School of Social Innovation

Update : 2014-12-02 15:08:12


 
นายเรืองศักดิ์ เกลี้ยงกมล
Mr.Ruangsak Kiengamon
หัวหน้าส่วน ส่วนทะเบียนและประมวลผล
Head Division of Registra
Tel 0 5391 6369 Fax 0 5391 6374

Update : 2014-12-02 14:46:51


 
น.ส.นุญา ลีวณิชย์
MissNuya Leewanich
หัวหน้าส่วน ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Head Division of International Affairs
Tel 0 5391 6022 Fax 0 5391 6023
inter@mfu.ac.th
Update : 2014-12-02 15:02:30


 ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
Division of Placement and Co-operative Education
Tel 0 5391 6363, 0 5391 6366 Fax 0 5391 6365

Update :


 


ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา
Division of Gradua School Coordination
Tel 0 5391 6138, 0 5391 6140 Fax 0 5391 6141

Update : 2012-03-23 15:23:27


 
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
Assoc.Prof. Dr.Darunee Vattanasiriweach
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President

Update : 2014-12-02 15:28:46


 

น.ส.กัลยา ทับเกร็ด
MissKalaya Tabkred
รักษาการแทนหัวหน้าส่วน ส่วนพัสดุ
Acting Head
Tel 0 5391 6040 Fax 0 5391 6047
kalaya@mfu.ac.th
Update : 2014-12-02 15:25:13


 
อ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย
Dr.Suwanna Deachathai
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President

Update : 2014-12-02 15:32:49


 
น.ส.กัญหา หยุ่นตระกูล
MissGunhar Yoontrakul
หัวหน้าส่วน ส่วนการเจ้าหน้าที่
Head Division of Personnel
Tel 0 5391 6017 Fax 0 5391 6019
gunhary@hotmail.com
Update : 2014-12-02 15:31:19


 ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
Division of Correspondence, Documents, and Legal Affairs
Tel 0 5391 6037-9, 0 5391 6042 Fax 0 5391 6034

Update :


 
นายวิเชียร ขานฤทธี
Mr.Wichien Khanrittee
หัวหน้าส่วน ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
Head Division of Correspondence, Documents, and Legal Affairs
Tel 0 5391 6035 Fax 0 5391 6034
wichien@mfu.ac.th
Update : 2014-12-02 15:35:12


 


ส่วนการเงินและบัญชี
Division of Finance and Accounting
Tel 0 5391 6006, 0 5391 6015-6 Fax 0 5391 6003

Update :


 

นายกัมพล ไชยเลิศ
Mr.Kumphon Chailerd
หัวหน้าส่วน ส่วนการเงินและบัญชี
Head Division of Finance and Accounting
Tel 0 5391 6014 Fax 0 5391 6003
kumphon@mfu.ac.th
Update : 2014-12-02 15:45:02


 


ส่วนนโยบายและแผน
Division of Policy and Planning
Tel 0 5391 6032-3, 0 5391 6041 Fax 0 5391 6031

Update :


 


ห้วหน้าส่วน
Head
Tel 0 5391 6036 Fax 0 5391 6031

Update : 2012-03-23 15:22:59


 ส่วนอาคารสถานที่
Division of Buildings and Grounds
Tel 0 5391 6920 Fax 0 5391 6800

Update :


 
น.ส.ดาวลักษณ์ ธนาวงษ์
MissDaolak Tanawong
หัวหน้าส่วน
Head
Tel 0 5391 6804 Fax 0 5391 6800
Daolak@mfu.ac.th
Update : 2012-03-23 15:21:18


 


ส่วนประชาสัมพันธ์
Division of Public Relations
Tel 0 5391 6000, 0 5391 7034, 0 5391 7037 Fax 0 5391 7049

Update :


 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
Property and Asset Management Office
Tel 0 5391 6027, 0 5391 6030 Fax 0 5391 6029

Update :


 
นายกัมพล ไชยเลิศ
Mr.Kumphon Chailerd
ผู้กำกับดูแล
Superintendent
Tel 0 5391 6014 Fax 0 5391 6029
kumphon@mfu.ac.th
Update :


 


หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit
Tel 0 5391 6009 Fax 0 5391 6007

Update :


 

น.ส.สิขรินทร์ แสงจันทร์
MissSikarin Sangchun
หัวหน้าหน่วย
Head
Tel 0 5391 6008 Fax 0 5391 6007
sikarin@mfu.ac.th
Update : 2012-03-23 15:22:19


 


หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ
Division fo MFU Co-ordinating Office (Bangkok)
Tel 0 2679 0038-9 ext. 5106, 5109, 5116
Update :


 
น.ส.ยศวรรณ วงศ์เสงี่ยม
MissYosawan Wongsangiam
หัวหน้าฝ่าย หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ
Head Division fo MFU Co-ordinating Office (Bangkok)
Tel 0 2679 0038-9 ext. 5107 yosawan@mfu.ac.th
Update : 2014-12-02 15:09:41


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400