นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University

41/20 ตำบลขามเรียง
กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
41/20 Tambon Kamriang
Kantarawichai District
Mahasarakham 44150
Tel (ระบบอัตโนมัติ) 0 4375 4333
Fax 0 4375 4315
msu.ac.th
Update : 2016-06-01 15:30:05


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University

งานประสานงานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (กรุงเทพฯ)
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Mahasarakham University (Bangkok Office)
Ratchathewi District
Bangkok 10400
Tel 0 2644 6695
Fax 0 2644 6096

Update : 2016-06-04 12:09:04


 

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
Prof.Sampan Rittidech, Ph.D.
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
President Office of the president
Tel 0 4375 4242, 0 4375 4333 ext 1350 Fax 0 4375 4243
s.rittidech@hotmail.com
Update : 2016-06-02 09:19:17


 
รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
Assoc.Prof.Thiensak Mekkapan-opas
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Personel Development Affairs Office of the president
Tel 0 4375 4333 ext 1340 Fax 0 4375 4255
thiensak.m@msu.ac.th
Update : 2016-06-02 09:23:53


 
ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
Prof.Preecha Prathepha, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Academic Affairs Office of the president
Tel 0 4375 4333 ext 1373 Fax 0 4375 4313
prathepha999@gmail.com, preecha.p@staff.msu.ac.th
Update : 2016-06-02 09:34:25


 

ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง
Asst.Prof.Dr.Theerayuth Chatchanayuenyong
รองอธิการบดีฝ่าอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
Vice President for General Management Affairs Office of the president
Tel 0 4375 4237 Fax 0 4375 4237
theerayuth.c@gmail.com
Update : 2016-06-02 09:33:17


 
รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
Assoc.Prof.Dr.Proyook Srivilai
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Planning and Specials Affairs Office of The President
Tel 0 4375 4240 Fax 0 4375 4240
prayooks@hotmail.com, prayook.s@msu.ac.th
Update : 2016-06-02 09:39:17


 
อ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
Dr.Monrodee Chawarat
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต
Vice President for Student Development Division of Student Affairs
Tel 0 4375 4388 Fax 0 4375 4388
jackcwr@gmail.com
Update : 2016-06-02 10:08:46


 

รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล
Assoc.Prof.Dr.Pairot Pramual
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Assistant to the President for Research Division of Research Facilitation and Dissemination
Tel 0 4375 4333 ext 1757 Fax 0 4375 4416
pairot.p@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 09:32:12


 
อ.ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
Dr.Phatthanaphong Chomphuwiset
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
Assistant to the President for Information Technology Affairs Computer Center
Tel 0-4375-4359 Fax 0-4375-4359
phatthanaphong.c@msu.ac.th, phatthanaphong.c@gmail.com
Update : 2016-06-03 09:48:08


 
ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
Asst.Prof.Dr.Jindaporn Jamradloedluk
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President for Educational Quality Assurance Office of the president
Tel 0-4375-4333 ext 1254 Fax 0 4375 4313
jindaporn.msu@gmail.com
Update : 2016-06-03 09:38:44


 

รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ
Assoc.Prof.Dr.Bopit Bubphachot
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่
Assistant to the President for Building and Grounds Division of Buildings and Grounds
Tel 0 4375 4044 Fax 0 4375 4044
bopit.b@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 09:53:46


 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา
Asst.Prof.Dr.Nattawoot Suwannata
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่
Assistant to the President for Building and Grounds Division of Buildings and Grounds
Tel 0 4375 4044 Fax 0 4375 4044
nattawoot.s@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 09:56:10


 
อ.สันทนา ภิรมย์เกียรติ
Lec.Santana Piromkeat
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่
Assistant to the President for Building and Grounds Division of Buildings and Grounds
Tel 0 4375 4044 Fax 0 4375 4044
santana.p@msu.ac.th, sanmail@yahoo.com
Update : 2016-06-03 09:57:59


 

อ.ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล
Lec.Chairat Choosakul, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต
Assistant to the President for Student Development Division of Student Affairs
Tel 0 4375 4388 Fax 0 4375 4388
Chairat.c@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 09:45:45


 
รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช
Assoc.Prof.Dr.Sudsakorn Inthidech
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต
Assistant to the President for Student Development Division of Student Affairs
Tel 0 4375 388 Fax 0 4375 4388
sudsakorn.i@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 09:50:55


 
ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
Asst.Prof.Dr.Pratompong Na Champasakdi
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President for Specials Affairs Office of the president
Tel 0 4375 4443 Fax 0 4375 4443
Champasakdi@hotmail.com
Update : 2016-06-03 09:43:06


 

นางวิรายา ภมรสมิต
Mrs.Viraya Pamorasamit
ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กองคลังและพัสดุ
Acting Assistant to the President for General Management Division of Finance and Facilities
Tel 0 4375 4237 Fax 0 4375 4237
viraya_P@hotmail.com
Update : 2016-06-03 10:34:34


 
ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
Asst.Prof.Chonlatee Photong, PhD.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
Assistant to the President for Public Relations and International Affairs Division of Public Relations and International Affairs
Tel 0 4375 4333 ext 1323 Fax 0 4375 4241
chonlatee.p@msu.ac.th, chonlatee.photong@gmail.com
Update : 2016-06-03 09:42:37


 
ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
Asst.Prof.Dr.Kanokporn Rattanasuteerakul
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean Faculty of Humanities and Social Sciences
Tel 0 4375 4333 ext 4724 Fax 0 4375 4369
kanokporn2515@gmail.com, noE-mail@hotmail.com
Update : 2016-06-03 10:56:23


 

ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
Asst.Prof.Dr.Pacharawit Chansirisira
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean Faculty of Education
Tel 0 4375 4333 ext 6060 Fax 0 4372 1764
pacharawit05@gmail.com
Update : 2016-06-03 10:01:43


 
ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น
Prof.Dr.Wichain Magtoon
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dean Faculty of Science
Tel 0 4375 4424 Fax 0 4375 4424
magtoon.w@gmail.com
Update : 2016-06-03 10:01:57


 
รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม
Assoc.Prof.Dr.Anuchita Moongngarm
คณบดี คณะเทคโนโลยี
Dean Faculty of Technology
Tel 0 4375 4085, 0 4375 4333 ext 1872 Fax 0 4375 4086
anuchitac@yahoo.co.th, anuchita.c@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 10:04:29


 

รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหวาณิชกิจ
Assoc.Prof.Phaprukbaramee Ussahawanitchakit, Ph.D.
คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ
Dean Mahasarakham Business School
Tel 0 4375 4333 ext 3440 Fax 0 4375 4422
phapruke.u@acc.msu.ac.th, markarlington@hotmail.com
Update : 2016-06-03 10:04:07


 
รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Assoc.Prof.Anongrit Kangrang, Ph.D.
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 0 4375 4333 ext 3091 Fax 0 4375 4316
anongrit.k@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 10:03:33


 
ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
Asst.Prof.Juntip Kanjanasilp, Ph.D.
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
Dean Faculty of Pharmacy
Tel 0 4375 4333 ext 2628 Fax 0 4375 4360
juntip.k@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 10:04:47


 

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
Assoc.Prof.Darunee Rujkorakarn, Ph.D.
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Dean Faculty of Nursing
Tel 0 4375 4333 ext 2324 Fax 0-4375-4356-7
drdarunee@gmail.com
Update : 2016-06-03 10:05:32


 
ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
Asst.Prof.Dr.-Ing.Pondej Chaowarat
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
Dean Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts
Tel 0 4375 4333 ext 3523, 0 4375 4381 Fax 0 4375 4382
b_pondej@hotmail.com
Update : 2016-06-03 10:00:42


 
รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Assoc.Prof.Dr.Supachai Singyabuth
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Fine and Applied Arts
Tel 0 4375 4384 Fax 0 4375 4384
singyabuth@gmail.com
Update : 2016-06-03 10:58:10


 

ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ
Asst.Prof.Sujin Butdisuwan, Ph.D.
คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
Dean Faculty of Informatics
Tel 0 4375 4359 Fax 0 4375 4359
sujin.b@msu.ac.th, butdisuwan_sujin@yahoo.com
Update : 2016-06-03 10:59:40


 
รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
Assoc.Prof.Dr.Witaya Yoosook
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
Dean Faculty of Public Health
Tel 0 4375 4353 Fax 0 4375 4353
witaya.y@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 11:01:19


 
ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
Prof.Pradit Terdtoon, Ph.D.
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
Dean Faculty of Graduate Studies
Tel 0 4375 4333 ext 2012 Fax 0 4375 4412
takayoshi1960@gmail.com
Update : 2016-06-03 11:02:19


 

รศ.ดร.สีดา สอนศรี
Assoc.Prof.Srida Sornsri, Ph.D.
คณบดี คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
Dean College of Politics and Governance
Tel 0 4375 4333 ext 3746 Fax 0 4375 4317
sidapols@gmail.com
Update : 2016-06-03 11:03:14


 
ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
Asst.Prof.Dr.Somkiet Poopatwiboon
คณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Dean Faculty of Tourism and Hotel Management
Tel 0 4375 4333 ext 6173 Fax 0 4397 0754
somkiet.p@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 11:03:37


 
รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร
Assoc.Prof.Suchat Areemit, M.D., Ph.D.
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
Dean Faculty of Medicine
Tel 0 4371 2991, 0 4375 4333 ext 6355 Fax 0 4371 2992
sareemit@gmail.com
Update : 2016-06-03 11:06:15


 

ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
Asst.Prof.Dr.Yanyong Inmuong
คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Dean Faculty of Environment and Resource Studies
Tel 0 4375 4434, 0 4375 4333 ext 2725 Fax 0 4375 4435
yanyong.inmuong@gmail.com
Update : 2016-06-03 11:08:19


 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
Asst.Prof.Dr.Pramote Danpradit
คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Dean College of Music
Tel 0 4375 4333 ext 3784 Fax 0 4375 4385
pramote.d@staff.msu.ac.th, motedan@hotmail.com
Update : 2016-06-03 11:10:23


 
รศ.นสพ.ดร.วรพล เองวานิช
Assoc.Prof.Dr.Warapol Aengwanich, D.V.M., Ph.D.
คณบดี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
Dean Faculty of Veterinary Medicine
Tel 0 4375 4333 ext 6188 Fax 0 4374 2823
worapol.a@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 11:10:57


 

ผศ.ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์
Asst.Prof.Dr.Sisikka Wannajun
คณบดี คณะวัฒนธรรมศาสตร์
Dean Faculty of Cultural and Science
Tel 0 4374 2827 Fax 0 4374 2827
sisikka.w@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 11:18:58


 
ผศ.ดร.อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ
Asst.Prof.Issarabhath Teerabhathsiri, Ph.D.
คณบดี คณะนิติศาสตร์
Dean Faculty of Law
Tel 4375 4333 ext 2120 issarabhath.t@msu.ac.th, Issarabhath@gmail.com
Update : 2016-06-03 11:29:26


 
รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
Assoc.Prof.Dr.Pathom Hongsuwan
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Director The Research Institute of Northeastern Art and Culture
Tel 0 4372 1686, 0 4375 4333 ext 6120 Fax 0 4372 1686
h.pathom@gmail.com
Update : 2016-06-03 11:35:11


 

รศ.ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา
Assoc.Prof.Rojchai Satrawaha, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
Director Walai Rukhavej Botanical Research Institute
Tel 0-4375-4333 ext 1744 Fax 0 4375 4407
rojchai.s@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 11:35:31


 
ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
Asst.Prof.Chatklaw Jareanpon, Ph.D.
ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
Director Computer Center
Tel 0 4375 4333 ext 2457 Fax 0 4375 4350
chatklaw.j@msu.ac.th, chatklaw.j@gmail.com
Update : 2016-06-03 11:37:31


 
นางพรพิมล มโนชัย
Mrs.Pornpimol Manochai
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
Director Academic Resource Center
Tel 0 4375 4333 ext 2401, 2493 Fax 0 4375 4358
pornpimol.m@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 11:37:58


 

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
Assoc.Prof.Dr.Prayook Srivilai
รักษาการผู้อำนวยการ สำนักศึกษาทั่วไป
Acting of Director Office of General Education
Tel 0 4375 4333 ext 2070 Fax 0 4375 4571
prayooks@hotmail.com, prayook.s@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 11:40:24


 
ดร.วราวุธ สุธีธร
Varavudh Suteethorn, Ph.D.
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
Director Palaeontological Research and Education Center
Tel 0 4375 4333 ext 1736 Fax 0 4375 4373
suteethorn@hotmail.com
Update : 2016-06-03 11:41:42


 
ดร.ยุทธพล ทวะชาลี
Dr.Yuttapol Tavachalee
ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ
Director Uniquest, Mahasarakham University
Tel 0 4375 4411 Fax 0 4375 4410
msu2553@hotmail.com, yuttapol2007@hotmail.com
Update : 2016-06-03 11:50:50


 

อ.อรุณ แก้วมั่น
Lect.Arun Kaewman
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
Acting Director of Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)
Tel 0 4375 4333 ext 3300 Fax 0 4375 4636
arunkaewman808@gmail.com, arun.k@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 13:44:31


 
รศ.สุรชา อมรพันธุ์
Assoc.Prof.Suracha Amornpan
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
Aciting Director of Mahasarakham University Demonstration School (Elementary) Mahasarakham University Demonstration School (Elementary)
Tel 0 4375 4333 ext. 6502 Fax 0 4374 2830
suracha.a@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 13:44:46


 
นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
Mr.Srikuakul Duangchantippaya
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director Division of General Affairs
Tel 0 4375 4333 ext 1311 Fax 0 4375 4235
Dk110303@hotmail.co.th
Update : 2016-06-03 13:58:02


 

นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์
Mr.Niwat Pattaniboon
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Division of Human Resources
Tel 0 4375 4255, 0 4375 4333 ext 1328 Fax 0 4375 4255
wittawat375@hotmail.com
Update : 2016-06-03 13:58:28


 
นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
Mrs.Onanong Mekphan-Ophat
ผู้อำนวยการ กองทะเบียนและประมวลผล
Director Division of Registration and Evaluation
Tel 0 4375 4234, 0 4375 4333 ext 1304 Fax 0 4375 4234
onanong.m@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 13:58:42


 
นายสุนทร เดชชัย
Mr.Soonthorn Dejchai
ผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิต
Director Division of Student Affair
Tel 0 4375 4388 Fax 0 4375 4388
soontorn.d@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 13:58:57


 

นายปลวัชร ปัดเสน
Mr.Palawat Patsen
ผู้อำนวยการ กองคลังและพัสดุ
Director Division of Finance and Facilities
Tel 0 4375 4333 ext 1240 Fax 0 4375 4237
palawat@live.msu.ac.th
Update : 2016-06-03 13:59:15


 
นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
Mrs.Chaweewan Ak-kasesthang
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Director Division of Research Facilitation and Dissemination
Tel 0 4375 4333 ext 1754 Fax 0 4375 4416
chaweewan.a@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 13:59:33


 
นางสิริพร ศิระบูชา
Mrs.Siriporn Sirabucha
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Division of Planning
Tel 0 4375 4333 ext 1332 Fax 0 4375 4240
siriporn.i@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 13:59:50


 

นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ
Mrs.Chantalak Sachamnan
ผู้อำนวยการ กองอาคารสถานที่
Director Division of Buildings and Grounds
Tel 0 4375 4333 ext 1352 Fax 0 4375 4044
Chantalak.s@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 14:00:46


 
นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์
Mrs.Tippawan Charoensak
ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา
Director Division of Academic Affairs
Tel 0 4375 4333 ext 1202-4 Fax 0 4375 4377
tippwan.c@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 14:01:07


 
น.ส.อุทัยรัตน์ แก้วกู่
MissUthairat Kaweku
ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Office
Tel 0-4375-4333 ext 1341, 1303 Fax 0 4375 4237
uthairat.k@msu.ac.th, autairat@hotmail.com
Update : 2016-06-03 14:03:48


 

นางณัฐยา จอมพุทรา
Mrs.Nataya Chomphutsa
ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
Director Division of Public Relations and Foreign Affairs
Tel 0 4375 4333 ext 1369 Fax 0 4375 4315
nataya_c@hotmail.com, nataya.c@msu.ac.th
Update : 2016-06-03 14:08:14


 
น.ส.พนมพร ปัจจวงษ์
MissPhanomphon Patchawong
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
Director Center for Education Quality and Development
Tel 0 4375 4333 ext 1254 Fax 0 4375 4375
patchawong55@gmail.com
Update : 2016-06-03 14:07:23


 
ผศ.ดร.วิรัตน์ ปานศิลา
Asst.Prof.Dr.Wirat Pansila
ประธานสภาคณาจารย์ สภาคณาจารย์
Chairman of Faculty Senate Faculty Senate
Tel 0 4375 4181 Fax 0 4375 4181
wpansila@hotmail.com
Update : 2016-06-04 12:48:57


 

อ.ดร.กมล เสวตสมบูรณ์
Lect.Gamon Savatsomboon, Ph.D.
ผู้จัดการ ศูนย์หนังสือ
Manager UBook Store
Tel 0 4375 4319, 0 4375 4679 Fax 0 4375 4319
gamon_s@yahoo.com
Update : 2016-06-04 12:28:58


 
นางรุ่งทิวา พรรณะ
Mrs.Ruengthiva Panna
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด (หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Manager Srinakharinwirot University Saving and Credit Cooperative Limited (Mahasarakham Office)
Tel 0 4375 4642, 0 4375 4333 ext 1212 Fax 0 4375 4642

Update : 2016-06-04 12:55:27


 
อ.ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร
Lec.Dr.Pornpanom Sriwichean
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัด
Manager Maha Sarakham University Saving and Credit Cooperative Limited
Tel 0 4375 4333 ext 3764 Fax 0 4375 4060
pornpanom.s@acc.msu.ac.th
Update : 2016-06-04 12:53:40


 

นายหลิน ฮ่าวเย่
Mr.Lin Haoye
ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Director Confucius Institute at Mahasarakham University
Tel 0 4374 2824 Fax 0 4374 2824
thailhy@163.com
Update : 2016-06-04 12:57:38


 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
Assoc.Prof.Keartisak Sriprateep, Ph.D.
ผู้จัดการ ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
Manager University-Industry Cooperation Center
Tel 0 4375 4192 Fax 0 4375 4192
Keartisaks@hotmail.com
Update : 2016-06-04 12:59:13


 
นายนพพงษ์ ศรีอาจ
Mr.Noppong Sri-ard
ผู้จัดการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)
Manager Agricuture Technology Transder Center
Tel 0 4374 4431, 0 4370 6081 Fax 0 4374 4431, 0 4370 6081
noppong_tor@hotmail.com
Update : 2016-06-04 12:59:34


 

ผศ.ดร.ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง
Asst.Prof.Dr.khwanruan Butsatorn Papong
พันฑาษัก พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Curator Natural Medicinal Mushroom Museum
Tel 0 4375 4333 ext 1179 Fax 0 4375 4245
khwanruan.p@msu.ac.th
Update : 2016-06-04 13:00:45


 
รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
Assoc.Prof.Thaveeslip Subwattana, Ph.D.
ประธาน พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Chairman Mahasarakham University Museum
Tel 0 4375 4333 ext 1384 Fax 0 4375 4380
thaveeslip.s@msu.ac.th, jtgerworth@hotmail.com
Update : 2016-06-04 13:06:44


 
นางณัฐยา จอมพุทรา
Mrs.Nataya Chomphutsa
นายสถานีวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Director Mahasarakham University Radio Station
Tel 0 4375 4556 Fax 0 4375 4315
nataya_c@hotmail.com, nataya.c@msu.ac.th
Update : 2016-06-04 13:07:54


 

ดร.พยอม สุขเอนกนันท์
Phayom Sookaneknun, Ph.D.
ผู้จัดการ ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 1)
Manager University Pharmacy (1st)
Tel 0 4371 2502 phayom.s@msu.ac.th
Update : 2016-06-04 13:27:16


 
ดร.พยอม สุขเอนกนันท์
Phayom Sookaneknun, Ph.D.
ผู้จัดการ ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 2)
Manager University Pharmacy (2 rd)
Tel 0 4375 4584 phayom.s@msu.ac.th
Update : 2016-06-04 13:27:33


 
ดร.พยอม สุขเอนกนันท์
Phayom Sookaneknun, Ph.D.
ผู้จัดการ ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 3)
Manager University Pharmacy (3 nd)
Tel 0 4397 0234 phayom.s@msu.ac.th
Update : 2016-06-04 13:28:06


 

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์
Manit Teeratantikanont, M.D.
ผู้บริหาร โรงพยาบาลสุทธาเวช
Excusive Sujthavej Hospital
Tel 0 4372 2031, 0 4371 2992, 0 4375 4333 ext 6333 Fax 0 4371 2992

Update : 2016-06-04 14:00:30


 
รศ.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร
Assoc.Prof.Chayan Picheansoonthon, Ph.D.
ประธาน ศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์
Leader
Tel 0 4372 2144, 0 4375 4333 ext 6345
Update : 2016-06-04 14:00:48


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400