นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University

222 ตำบลไทยบุรี
ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80161
222 Thaiburi
Thasala
Nakhon Si Thammarat 80161
Tel 0 7567 3000
Fax 0 7567 3708
www.wu.ac.th
Update : 2012-03-29 11:29:43


 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
Dr.Sumet Yamnoon
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักงานอธิการบดี
Acting President of Walailak University, Office of the President
Tel 0-7567-3844 Fax 0-7567-3838
sumet.ya@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:34:21


 
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
Asst.Prof.Dr.Valla Tantayotai
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, สำนักงานอธิการบดี
Acting Vice-President for Academic Affairs, Office of the President
Tel 0-7567-3801 Fax 0-7567-3809
tvalla@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:35:08


 
อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย
Dr.Lertchai Sirichai
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม, สำนักงานอธิการบดี
Acting Vice-President for Research and Community Network, Office of the President
Tel 0-7567-3812 Fax 0-7567-3809
slertcha@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:35:23


 

ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล
Asst.Prof.Dr.Maruay Mekanawakul
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักงานอธิการบดี
Acting Vice-President for Student Development, Arts and Culture, Office of the President
Tel 0-7567-3831 Fax 0-7567-3829
mmaruay@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:35:40


 
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
Assoc.Prof.Dr.Somnuk Aujirapongpan
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, สำนักงานอธิการบดี
Acting Vice-President for Administration, Office of the President
Tel 0-7567-3804 Fax 0-7567-3809
asomnuk@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:36:26


 
ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
Asst.Prof.Dr.Att Inganinanda Bundit
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี
Acting Vice-President for University Council Affairs, Office of the President
Tel 0-7567-3845 Fax 0-7567-3846
batt@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:36:44


 

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
Asst.Prof.Dr.Udomsak Darumat
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
Acting Assistant to the President for Property Management, Office of the President
Tel 0-7567-3833 Fax 0-7567-3829
dudomsak@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:37:01


 
รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา
Assoc.Prof.Dr.Aswin Promsopa
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, สำนักงานอธิการบดี
Acting Assistant to the President for Academic Affairs, Office of the President
Tel 0-7567-3814 Fax 0-7567-3809
aswin.pr@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:37:21


 
นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร
Mr.Pipatpan Suwan-ougsorn
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร, สำนักงานอธิการบดี
Acting Assistant to the President for Administration, Office of the President
Tel 0-7567-3811 Fax 0-7567-3809
spipatpa@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:37:45


 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
Asst.Prof.Dr.Chatchai Kanlayanapaphon
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานอธิการบดี
Acting Assistant to the President for Scientific and Technological Equipment, Office of the President
Tel 0-7567-3806 Fax 0-7567-3829
nchatcha@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:38:05


 
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
Assoc.Prof.Dr.Somnuk Aujirapongpan
คณบดี สำนักวิชาการจัดการ
Dean, School of Management
Tel 0-7567-2278 Fax 0-7567-2202
asomnuk@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 15:13:27


 
อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
Dr.Rungrawee Jitpakdee
รองคณบดี สำนักวิชาการจัดการ
Associate Dean, School of Management
Tel 0-7567-2244 Fax 0-7567-2202
jrungraw@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:52:48


 

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย
Dr.Lertchai Sirichai
คณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
Dean, School of Liberal Arts
Tel 0-7567-2054 Fax 0-7567-2001
slertcha@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:53:00


 
ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
Asst.Prof.Dr.Nibondh Tipsrinimit
รองคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
Associate Dean, School of Liberal Arts
Tel 0-7567-2069 Fax 0-7567-2001
nibondh.ti@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:53:21


 
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
Asst.Prof.Dr.Valla Tantayotai
คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Dean, School of Nursing
Tel 0-7567-2154 Fax 0-7567-2103
tvalla@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 15:14:03


 

ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
Assst.Prof.Dr.Wipawan Chaoum Pensuksan
รองคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Associate Dean, School of Nursing
Tel 0-7567-2160 Fax 0-7567-2103
pwipawan@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:53:45


 
รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ
Assoc.Prof.Dr.Surasi Vadhanavikit
คณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
Dean, School of Allied Health Sciences and Public Health
Tel 0-7567-2152 Fax 0-7567-2106
vsurasi@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:53:59


 
รศ.ทวีพร ประลมพ์กาญจน์
Assoc.Prof.Taweeporn Pralomkarn
รองคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
Associate Dean, School of Allied Health Sciences and Public Health
Tel 0-7567-2131 Fax 0-7567-2106
ptaweepo@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:54:21


 

อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
Dr.Prachyapan Petchuay, M.D.
รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Acting Dean, School of Medicine
Tel 0-7567-2867 Fax 0-7567-2807
prachyapan.pe@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:54:31


 
อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
Dr.Theerapan Songnuy, M.D.
รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Acting Associate Dean, School of Medicine
Tel 0-7567-2864 Fax 0-7567-2807
theerapan.so@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:54:40


 
ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
Asst.Prof.Dr.Chatchai Wattanapiromsakul
รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
Acting Dean, School of Pharmacy
Tel 0-7567-2860 Fax 0-7567-2814
chatchai.wa@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:55:29


 

อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
Dr.Jiraporn Chingunpitak
รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
Acting Associate Dean, School of Pharmacy
Tel 0-7567-2829 Fax 0-7567-2814
chjirapo@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:55:18


 
ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
Asst.Prof.DrSuwit Wuthisuthimethavee
คณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Dean, School of Agricultural Technology
Tel 0-7567-2389 Fax 0-7567-2302
wsuwit@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:54:08


 
อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์
Dr.Noppawan Chimsung
รองคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Associate Dean, School of Agricultural Technology
Tel 0-7567-2375 Fax 0-7567-2302
cnoppawa@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:54:54


 

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
Asst.Prof.Dr.Mudtorlep Nisoa
คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Dean, School of Science
Tel 0-7567-2931 Fax 0-7567-2004
nmudtorl@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:55:08


 
ผศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
Asst.Prof.Dr.Sanae Rujivan
รองคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Associate Dean, School of Science
Tel 0-7567-2088 Fax 0-7567-2004
rsanae@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:55:42


 
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
Assoc.Prof.Dr.Charun Bunyakan
รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
Acting Dean, School of Engineering and Resources
Tel 0-7567-2344 Fax 0-7567-2399
charun.bu@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:56:14


 

ผศ.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
Asst.Prof.Wijittra Petchakit
รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
Acting Associate Dean, School of Engineering and Resources
Tel 0-7567-2327 Fax 0-7567-2399
pwijittr@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:56:03


 
รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
Assoc.Prof.Dr.Poonpong Boonbrahm
คณบดี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
Dean, School of Informatics
Tel 0-7567-2266 Fax 0-7567-2205
bpoonpon@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:57:15


 
ผศ.เอกพงษ์ จุลเสนีย์
Asst.Prof.Ekaphong Chulasanie
คณบดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Dean, School of Architecture and Design
Tel 0-7567-2514 Fax 0-7567-2513
cekaphon@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:52:22


 

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
Asst.Prof.Dr.Wipawee Khamwichit
ผู้อำนวยการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director, Center for Scientific and Technological Equipment
Tel 0-7567-3243 Fax 0-7567-3247
kwipawee@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:52:04


 
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
Asst.Prof.Dr.Phuwadol Bangrak
รองผู้อำนวยการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Deputy Director, Center for Scientific and Technological Equipment
Tel 0-7567-3200 Fax 0-7567-3247
bphuwado@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:51:52


 
อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
Dr.Attaso Khamwichit
ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
Director, Center for Computer Services
Tel 0-7567-3433 Fax 0-7567-3420
kattaso@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:51:40


 

อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
Dr.Chairote Yaiprasert
รองผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
Deputy Director, Center of Computer Services
Tel 0-7567-3431 Fax 0-7567-3420
ychairot@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:51:24


 
อาจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทชัย
Dr.Siwanath Nuntapichai
ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Director, Center for Library Resources and Educational Media
Tel 0-7567-3362 Fax 0-7567-3359
ndecha@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:51:08


 
ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
Asst.Prof.Dr.Pakorn Ditthakit
รองผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Deputy Director, Center for Library Resources and Educational Media
Tel 0-7567-3372 Fax 0-7567-3359
dpakorn@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:50:56


 

ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
Asst.Prof.Dr.Supit Ritkaew
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา
Director, Center for Educational Services
Tel 0-7567-3141 Fax 0-7567-3135
rsupit@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:50:43


 
อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
Dr.Neeranat Kaewprasert Rakangtong
รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา
Deputy Director, Center for Educational Services
Tel 0-7567-3179 Fax 0-7567-3135
kneerana@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:50:30


 
อาจารย์ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร
Dr.Wansuree Prompat
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ
Director, Center for Academic Services
Tel 0-7567-3535 Fax 0-7567-3527
pwansure@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:50:12


 

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
Asst.Prof.Dr.Padungsak Suksa-Ard
ผู้อำนวยการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Director, Center of Cooperative Education
Tel 0-7567-3176 Fax 0-7567-3114
spadungs@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:49:59


 
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
Assoc.Prof.Dr.Suebpong Thammachat
ผู้อำนวยการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Director, Walailak Abode of Culture
Tel 0-7567-2057 Fax 0-7567-2507
tsuebpon@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:49:47


 
รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
Assoc.Prof.Dr.Chitnarong Sirisathitkul
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director, Institute of Research and Development
Tel 0-7567-3550 Fax 0-7567-2553
schitnar@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:49:36


 

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
Asst.Prof.Dr.Udomsak Darumat
รักษาการแทนผู้อำนวยการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Acting Director, Science Education Park Project
Tel 0-7567-2602 Fax 0-7567-2604
dudomsak@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 15:14:27


 
ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
Asst.Prof.Dr.Niyom Kamlangdee
รักษาการแทนผู้อำนวยการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Acting Director, Southern Science Park Project, Walailak University
Tel 0-7567-3577 Fax 0-7567-3572
kniyom@wu.ac.th
Update : 2014-12-12 14:48:56


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400