นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
เมือง นครราชสีมา 30000
111 University Avenue, Sub District Suranaree
Muang
Nakhon Ratchasima 30000
Tel 0 4422 3000
Fax 0 4422 4070, 0 4422 4017

Update :


 

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
Prof.Dr.Prasart Suebka
อธิการบดี
Rector
Tel 0 4422 4001-2 Fax 0 4422 4017
prasart@sut.ac.th
Update :


 
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
Prof.Dr.Sukit Limpijumnong
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
Vice Rector for Academic Affairs and Innovation
Tel 0 4422 4006 Fax 0 4422 4017
sukit@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 11:18:28


 
อ.ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล
Lect.Dr.Wut Dankittikul
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice Rector for Administrative Affairs
Tel 0 4422 4004 Fax 0 4422 4017
wut@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 10:46:22


 

รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
Assoc.Prof.Dr.Sittichai Seangatith
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
Vice Rector for Planning
Tel 0 4422 4008 Fax 0 4422 4017
sitichai@sut.ac.th
Update : 2012-03-08 15:48:44


 
รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล
Assoc.Prof.Dr.Prapasri Asawakun
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
Vice Rector for Teaching Development and Support of Learning Affairs
Tel 0 4422 4827 Fax 0 4422 4827
prapasri@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:06:13


 
ผศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
Asst.Prof.Dr.Jiraphon Srisertpol
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice Rector for Student Affairs
Tel 0 4422 3118 Fax 0 4422 3118
jiraphon@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:07:17


 

อ.ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
Lect. Dr.Guntima Sirijeerachai
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Vice Rector for General Affairs
Tel 0-4422-4008 Fax 0-4422-4008
guntima@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:17:28


 
อ.ดร.นฤมล รักษาสุข
Lect.Dr.Narumol Ruksasuk
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice Rector for SUT Council Affairs
Tel 0 4422 4010 Fax 0 4422 4017
narumol@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 10:46:33


 
ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
Asst.Prof.Dr.Nitinat Suppakarn
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs and Innovation
Tel 0 4422 4006 Fax 0 4422 4017
nitinat@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:19:46


 

ผศ.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
Asst.Satidchoke Phosaard
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
Assistant Rector for Planning
Tel 0 4422 4008 Fax 0 4422 4017
s@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:20:05


 
ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ
Lect.Dr.Padej Pao-la-or
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Assistant Rector for Administrative Affairs
Tel 0 4422 4004 Fax 0 4422 4017
Pao-la-or
Update : 2014-11-14 12:21:19


 
อ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์
Lect.Dr.Sirinthorn Seepho
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Assistant Rector for Student Affairs
Tel 0 4422 3118 Fax 0 4422 3119
sirin@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:23:29


 

ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข
Asst.Prof.Dr.Issra Pramoolsook
เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย
Secretary to President of SUT Council
Tel 0 4422 4827 Fax 0 4422 4830
issra@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:24:20


 
รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ
Assoc.Prof.Dr.Prapan Manyum
คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Dean Institute of Science
Tel 0 4422 4186 Fax 0 4422 4185
pmanyam@sut.ac.th
Update :


 
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
Lect.Dr.Pongrit Krubphachaya
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 4422 4295 Fax 0 4422 4633
pongrit@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 10:52:28


 

รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ
Assoc.Prof.Dr.Jatuporn Wittayakun
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
Chair, School of Chemistry
Tel 0 4422 4301 Fax 0 4422 4648
jatuporn@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:26:20


 
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ
Assoc.Prof.Dr.Jatuporn Wittayakun
หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
Chair, School of Biochemistry
Tel 044-224187 Fax 044-224648
jatuporn@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 09:03:49


 
Asst.Prof.Dr.Eckart Robert Schulz
Asst.Prof.Dr.Eckart Robert Schulz
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
Chair, School of Mathematics
Tel 0 4422 4193 Fax 0 4422 4649
eckart@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:29:26


 

ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน
Asst.Prof.Dr.Nooduan Muangsan
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
Chair, School of Biology
Tel 0 4422 4622 Fax 0 4422 4633
nooduan@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:54:24


 
ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน
Asst.Prof.Dr.Nooduan Muangsan
หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (รักษาการแทน)
Chari,School of Microbiology
Tel 044-224187 Fax 044-224663
nooduan@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 09:14:00


 
ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ
Prof.Dr.Santi Maensiri
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
Chair, School of Physics
Tel 0 4422 4293 Fax 0 4422 4651
santimaensiri@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:32:48


 

ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
Asst.Prof.Dr.Songkot Dasananda
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
Chair, School of Remote Sensing
Tel 0 4422 4599 Fax 0 4422 4316
songkot@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:34:17


 
ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ
Prof.Dr.Santi Maensiri
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
Chair, School of Laser Technology and Photonics
Tel 0 4422 4186 Fax 0 4422 4185
santimaensiri@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:35:49


 
อ.ดร.พรเทพ ราชนาวี
Lect.Dr.Porntep Ratchanavy
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
Chair, School of Sports Science
Tel 0-4422-4632 Fax 0-4422-4633
Rachnavy@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:39:04


 

ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr.Rungrudee Srisawat
หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา
Chair, School of Physiology
Tel 044-224187 Fax 044-224185
srisawat@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 13:02:27


 
ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr.Rungrudee Srisawat
หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (รักษาการแทน)
Chair, School of Anatomy
Tel 044-224187 Fax 044-224185
srisawat@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 09:12:16


 
ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr.Rungrudee Srisawat
หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (รักษาการแทน)
Chair, School of Pharmacology
Tel 044-224187 Fax 044-224185
srisawat@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 09:12:43


 

ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr.Rungrudee Srisawat
หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (รักษาการแทน)
Chair, School of Parasitology
Tel 044-224187 Fax 044-224185
srisawat@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 09:13:21


 
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
Asst.Prof.Dr.Rattikorn Yimnirun
หัวหน้าสถานวิจัย
Head, Research Department
Tel 0 4422 4472 Fax 0 4422 4651
rattikorn@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 10:50:01


 
นางบุษบา วรรณศุภ
Mrs.Busaba Vanasupa
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief, Dean Office
Tel 0 4422 4183 Fax 0 4422 4185
dangbubpha@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 12:41:31


 

อ.ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน
Lect.Dr.Peerasak Siriyothin
คณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
Dean Institute of Social Technology
Tel 0 4422 4208 Fax 0 4422 4205
peerasak@sut.ac.th
Update :


 
อ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
Lect.Dr.Suphakit Niwattanakul
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 4422 4560 Fax 0 4422 4548
suphakit@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 10:53:04


 
อ.ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน (รักษาการ)
Lect.Dr.Peerasak Siriyothin
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
Chair, School of General Education
Tel 0 4422 4508 Fax 0 4422 4215
peerasak@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 10:53:54


 

ผศ.ดร.อัญชลี วรรณรักษ์
Asst.Prof.Dr.Anchalee Wannaruk
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Chair, School of English
Tel 0 4422 4506 Fax 0 4422 4215
wannnaruk@sut.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
Asst.Prof.Dr.Weerapong Polnigongit
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Chair, School of Information Technology
Tel 0 4422 4334 Fax 0 4422 4548
weerap@sut.ac.th
Update :


 
อ.รัชฎาพร วิสุทธากร
Lect.Ruchdaporn Wisutthakorn
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
Chair, School of Management Technology
Tel 0 4422 4332 Fax 0 4422 4521
ruchda@sut.ac.th
Update :


 

อ.ดร.ธรา อั่งสกุล
Lect.Dr.Thara Angskun
หัวหน้าสถานวิจัย
Head, Research Department
Tel 0 4422 4210 Fax 0 4422 4205
angskun@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 10:54:18


 
นางทิติยา ศรีอินทร์
Mrs.Thitiya Sri-intra
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief, Dean Office
Tel 0 4422 4208 Fax 0 4422 4205
thitiya@sut.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
Asst.Prof.Dr.Suwayd Ningsanond
คณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Dean Institute of Agricultural Technology
Tel 0 4422 4151 Fax 0 4422 4150
suwayd@sut.ac.th
Update :


 

อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
Lect.Dr.Samorn Ponchunchoovong
รองคณบดี
Associate Dean
Tel 0 4422 4377 Fax 0 4422 4150
samorn@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 10:55:11


 
อ.ดร.รุจ มรกต
Lect.Dr.Rut Morakote
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Chair, School of Crop Production Technology
Tel 0 4422 4161 Fax 0 4422 4281
rmorakot@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 14:55:36


 
อ.ดร.วิทธวัช โมฬี
Dr.Wittawat Molee
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Chair, School of Animal Production Technology
Tel 0 4422 4373 Fax 0 4422 4150
wittawat@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 11:02:03


 

รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย
Assoc.Prof.Dr.Montarop Yamabhai
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Chair, School of Biotechnology
Tel 0 4422 4388 Fax 0 4422 4154
montarop@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 11:03:41


 
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
Assoc.Prof.Dr.Jirawat Yongsawatdigul
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
Chair, School of Food Technology
Tel 0 4422 4359 Fax 0 4422 4387
jirawat@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 11:05:33


 
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
Assoc.Prof.Dr.Neung Teaumroong
หัวหน้าสถานวิจัย
Head, Research Department
Tel 0 4422 4279 Fax 0 4422 4150
neung@sut.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
Asst.Prof.Dr.Pipat Lounglawan
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
Manager, University Farm
Tel 0 4422 5003 Fax 0 4422 5019
pipat@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:05:55


 
อ.ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
Lect.Dr.TEERAYOOT GIRDTHAI
รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย

Tel 0-4422-5003 Fax 0-4422-4974
teerayoot@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:07:38


 
นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์
Ms.Warang Weeranakint
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief, Dean Office
Tel 0 4422 4278 Fax 0 4422 4150
warang@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:00:19


 

รศ.รอ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
Assoc.Prof.Capt.Dr.Kontorn Chamniprasart
คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
Dean Institute of Engineering
Tel 0 4422 4219 Fax 0 4422 4220
kontorn@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 11:12:29


 
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล
Asst.Prof.Dr.Pornsiri Jongkol
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean, Academic Affairs
Tel 0 4422 4460 Fax 0 4422 4604
pornsiri@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 11:14:14


 
ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา
Asst.Prof.Dr.Rangsan Tongta
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean, Administrative Affairs
Tel 0 4422 4320 Fax 0 4422 4603
tongta@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 11:16:10


 

อ.ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
Dr. Terasut Sookkumnerd
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Chair, School of Chemical Engineering
Tel 0 4422 4490, 4493 Fax 0 4422 4609
terasut@sut.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.จรียา จรียา
Asst.Prof.Dr.Jareeya Yimrattanabovorn
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Chair, School of Environmental Engineering
Tel 0 4422 4427 Fax 0 4422 4606
chareeya@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 13:37:04


 
ผศ.ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์
Asst.Prof.Dr.Tapany Patcharawit
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
Chair, School of Metallurgical Engineering
Tel 0 4422 4483 Fax 0 4422 4482
tapany@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:23:59


 

ผศ.ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
Asst.Prof.Dr.Sukasem Watcharamaisakul
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
Chair, School of Ceramics Engineering
Tel 0 4422 4476 Fax 0 4422 4612
sukasem@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 15:58:17


 
ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร
Assoc.Kriangkrai Trisarn
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
Chair, School of Geotechnology
Tel 0 4422 3258 Fax 0 4422 3260
kittitep@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:13:36


 
รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
Assoc.Prof.Dr.Yupaporn Ruksakulpiwat
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
Chair, School of Polymer Engineering
Tel 0 4422 4439 Fax 0 4422 4605
yupa@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:17:08


 

ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์
Asst.Prof.Dr.Keerati Suluksna
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Chair, School of Mechanical Engineering
Tel 0 4422 4412 Fax 0 4422 4613
keerati@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:25:53


 
รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
Assoc.Prof.Dr.Kitti Attakitmongcol
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Chair, School of Electrical Engineering
Tel 0 4422 4468 Fax 0 4422 4601
kitti@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:28:39


 
ผศ.ดร.ชุติมา พรหมมาก
Asst.Prof.Dr.Chutima Prommak
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
Chair, School of Telecommunications Engineering
Tel 0 4422 4351 Fax 0 4422 4603
cprommak@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:30:32


 

รศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
Assoc.Prof.Dr. Suksun Horpibulsuk
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Chair, School of Civil Engineering
Tel 0 4422 4322 Fax 0 4422 4607
suksun@sut.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
Asst.Prof.Dr.PHONGCHAI JITTAMAI
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Chair, School of Industrial Engineering
Tel 0 4422 4324 Fax 0 4422 4604
jittamai@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 13:40:04


 
ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา
Asst.Prof.Dr.Chanchai Thongsopa
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Chair, School of Electronic Engineering
Tel 044-224479 Fax 044-224603
chan@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 15:39:24


 

อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
Lect.Dr.Somsak Siwadamrongpong
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
Chair, School of Manufacturing Engineering
Tel 0-4422-4236 Fax 0-4422-4613
somsaksi@sut.ac.th
Update : 2012-03-15 16:29:53


 
รศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห
Assoc.Prof.Dr.Vatanavongs Ratanavaraha
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
Chair, School of Transportation Engineering
Tel 0 4422 4171 Fax 0 4422 4608
vatanavongs@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 11:19:36


 
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
Assoc.Prof.Dr.Kittisak Kerdprasop
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Chair, School of Computer Engineering
Tel 0 4422 4349 Fax 0 4422 4602
kerdpras@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 09:51:51


 

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
Asst.Prof.Dr.Weerasak Lertsiriyothin
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
Chair, School of Agricultural Engineering
Tel 0 4422 4417 Fax 0 4422 4610
lsrytw@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 11:18:00


 
รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
Assoc.Prof.Dr.Peerapong Uthansakul
หัวหน้าสถานวิจัย
Head, Research Department
Tel 0 4422 4443 Fax 0 4422 4611
p-rapong@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 16:08:12


 
นางชดช้อย รวยสูงเนิน
Mrs.Chodchoy Ruaysoongnern
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief, Dean Office
Tel 0 4422 4221 Fax 0 4422 4220
chodchoy@sut.ac.th
Update :


 

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
Prof.Dr.Sukit Limpijumnong
คณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Dean Institute of Medicine
Tel 0 4422 3906 Fax 0 4422 3920
sukit@sut.ac.th
Update : 2014-11-14 16:18:51


 
อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
Lect.Dr.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Associate Dean, Administrative Affairs Institute of Medicine
Tel 044-223924 Fax 044-223952
chalalai@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 10:02:38


 
นายลิขิต มาตระกูล
M.D.Likit Matrakool
รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
Associate Dean, Medical Services Affairs
Tel 0-4422-3917 Fax 0-4422-3917
likit_m@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 10:11:21


 

อ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์
M.D.Napron Uengarporn
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean, Academic Affairs
Tel 0-4422-3917 Fax 0-4422-3917
naporn@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 10:11:59


 
อ.นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
Lect.Dr.Chavaboon Detchsukum, MD.
หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา
Chair, School of Pathology
Tel 0 4422 3947 Fax 0 4422 3920
chavaboon@sut.ac.th
Update :


 
ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร
Asst.Pornpun Watcharavitoon
หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Chair, School of Occupational Health and Safety
Tel 0 4422 3926 Fax 0 4422 3952
pornpun@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 10:14:59


 

อ.นลิน สิทธิธูรณ์
Lect.Nalin Sidtitoon
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
Chair, School of Environmental Health
Tel 0 4422 3927 Fax 0 4422 3952
pinnalin@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 10:17:57


 
อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
M.D.Dr.Niwatchai Namvichaisirikul
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
Chair, Family Medicine And Community Medicine
Tel 0-4422-3917 Fax 0-4422-3917
niwatchai@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 10:24:40


 
ผศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
Asst. Prof. Soraya Kaewpitoon
หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
Head, Medical Education Department
Tel 0-4422-3998 Fax 0-4422-3920
soraya.k@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 14:23:23


 

อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล
MD.Likit Matrakool
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

Tel 0-4422-3922 Fax 0-4422-3920
likit_m@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 11:47:04


 
ผศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
Asst.Prof.Dr. Nares Chuersuwan
หัวหน้าสถานวิจัย
Head, Research Department
Tel 0 4422 3927 Fax 0 4422 3920
nares@sut.ac.th
Update :


 
นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์
Mrs. Pornthip Sathitphithayayut
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief, Dean Office
Tel 0 4422 3922 Fax 0 4422 3920
pornthip@sut.ac.th
Update :


 

อ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
Dr.Srikiat Anansawat
คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Dean Institute of Nursing
Tel 0 4422 3911 Fax 0 4422 3506
sawat@sut.ac.th
Update : 2012-03-12 13:56:06


 
ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด
Asst.Prof.Dr.Roumporn Konggumnerd
รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Assistant Dean,Institute of Nursing
Fax 0-4422-3506
roumporn@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 10:51:26


 
อ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
Lect.Dr.Wantana Thinganjana
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ

Tel 0-4422-3533 Fax 0-4422-3506
thingan@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 14:07:36


 

อ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
Lect.Dr.Naruemol Singha-Dong
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

Fax 0-4422-3506
naruemol@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 14:12:35


 
อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
Lect.Dr.Nutthita Petchprapai
หัวหน้าสถานวิจัย
Head, Research Department
Fax 0-2240-3506
nutthita@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 14:35:57


 
รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา
Assoc.Prof.Dr.Anan Tongraar
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Institute of Research and Development
Tel 0 4422 4750 Fax 0 4422 4750
anan@sut.ac.th
Update : 2012-03-13 11:18:53


 

นางพรประภา ซ้อนสุข
Mrs. Pornprapa Sornsuk
หัวหน้าสำนักงาน
Chief, Director Office
Tel 0 4422 4754 Fax 0 4422 4750
kitkosol@sut.ac.th
Update :


 
อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
Lect..Dr.nattaya Puakpong
ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Director The Center for Library Resources and Educational Media
Tel 0 4422 3077 Fax 0 4422 3060
nattaya@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 10:45:13


 
อ.ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล
Dr.AKKHAPUN WANNAKOMOL
รองผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Deputy Director The Center for Library Resources and Educational Media
Tel 0 4422 4449 Fax 0 4422 4611
akkhapun@sut.ac.th
Update : 2012-03-14 11:06:31


 

อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
Lect.Dr.Saroj Rujirawat
ผู้อำนวยการ
Director, The Center for Scientific and Technological Equipment
Tel 0 4422 3262 Fax 0 4422 3260
saroj@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 15:45:02


 
อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
Lect.Dr.Chatpet Yossapol
รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Deputy Director, The Center for Scientific and Technological Equipment
Tel 0-4422-6264 Fax 0-4422-6264
chatpet@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 11:05:56


 
ผศ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์
Asst.Prof.Dr.Pakanit Kupittayanant
รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Deputy Director, The Center for Scientific and Technological Equipment
Tel 0-4422-3264 Fax 0-4422-4064
pakanit@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 11:09:02


 

นายอาวุธ อินทรชื่น
Mr.Arwut Intarachuen
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน
Chief, The Center for Scientific and Technological Equipment
Tel 0-44422-3264 Fax 0-4422-3264
arwuth@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 15:55:17


 
นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร
Mr.Satip Jurairatporn
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Chief, The Center for Scientific and Technological Equipment
Tel 0-4422-3264 Fax 0-4422-3064
satip_f5@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 16:47:38


 
รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
Assoc.Prof.Dr.Sajeera Kupittayanant
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา
Director The Center for Educational Services
Tel 0 4422 4644 Fax 0 4422 4633
sajeera@sut.ac.th
Update : 2012-03-13 11:30:25


 

ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
Asst.Prof.Dr.Prapat Pentamwa
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Deputy Director, The Center for Educational Services
Tel 0-4422-3011 Fax 0-4422-3011
prapat@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 11:18:48


 
นายพิรุณ กล้าหาญ
Mr.Phiroon Klahan
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Chief,The Center for Educational Services
Tel 0-4422-3011 Fax 0-4422-3011
phiroon@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 16:53:59


 
ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์
Asst. Prof. Capt. Dr.Prayouth Kumsawat
รองผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
Deputy Director Deputy Director, The Center for Computer Services
Tel 0 4422 4693 Fax 0 4422 4790
prayoth@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 11:24:04


 

ศ.ดร.Yupeng Yan
Prof.Dr.Yupeng Yan
ผู้อำนวยการ ศูนย์กิจการนานาชาติ
Director The Center for International Affairs
Tel 0 4422 4142 Fax 0 4422 4142
yupeng@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 15:46:42


 
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
Asst.Prof.Dr.Weerachai Arjharn
ผู้อำนวยการ หน่วยวิสาหกิจเทคโนธานี
Director Enterprise Units Technopolis
Tel 0 4422 4813 Fax 0 4422 4813
arjharh@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 15:40:47


 
ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล
Asst.Prof.Dr.Thara Angskun
ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
Director The Center for Educational Innovation and Technology
Tel 0 4422 4976 Fax 0 4422 4974
angskun@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 16:00:59


 

ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
Asst.Prof.Dr.Jessada Tanthanuch
รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
Deputy Director, The Center for Educational Innovation and Technology
Tel 0-4422-4394 Fax 0-4422-4603
prayoth@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 14:50:11


 
นายถุงเงิน ดาวเที่ยง
Mr.Thung-ngoen Daothiang
หัวหน้าสำนักงาน
Chief, Director Office
Tel 0 4422 4973 Fax 0 4422 4974
thung@sut.ac.th
Update :


 
ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
Asst.Prof.Dr.Boonchai Wichitsathian
ผู้อำนวยการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Director The Center for Cooperative Education and Career Development
Tel 0 4422 3062 Fax 0 4422 3060
boonchai@sut.ac.th
Update : 2012-03-13 11:39:57


 

ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
Asst.Prof.Dr.Sunitiya Thuannadee
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 4422 4518 Fax 0 4422 4549
sunitiya@sut.ac.th
Update : 2012-03-13 11:41:33


 
นายกรณี บุตรมีบุญ
Mr.Karanee Butrameeboon
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
Chief, Internal Auditing Unit
Tel 0 4422 4035 Fax 0 4422 4037
karanee@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 15:43:26


 
นางนงเยาว์ สุคำภา
Mrs.Nongyao Sukumpa
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Chief, SUT Council Office
Tel 0 4422 4027 Fax 0 4422 4030
nongyao@sut.ac.th
Update :


 

น.ส.จันทนา พรหมศิริ
MissChantana Promsiri
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ ส่วนงาน
Chief, Academic Support Division Divisions
Tel 0 4422 4041 Fax 0 4422 4040
chantana@sut.ac.th
Update :


 
นายราชัย อัศเวศน์
Mr.Rachai Atsavet
หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
Chief, Correspondence, Document and Legal Affairs Division
Tel 0 4422 4071 Fax 0 4422 4070
rachai@sut.ac.th
Update :


 
น.ส.จุฑามาศ สวัสดี
MissJutamas Sawasdee
หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
Chief, Personnel Division
Tel 0 4422 4061 Fax 0 4422 4060
chuthas@sut.ac.th
Update :


 

นางกัญญาณัฐ ยอดจะบก
Mrs.Kanyanut Yodjabok
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
Chief, Finance and Accounting Division
Tel 0 4422 4091 Fax 0 4422 4090
kanyanut@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 16:57:15


 
นายธานี คล่องณรงค์
Mr.Thanee Klongnarong
หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่
Chief, Buildings and Grounds Division
Tel 0 4422 4121 Fax 0 4422 4120
thanee@sut.ac.th
Update :


 
นายอรรถพร อุ่นโสมย์
Mr.Adthaporn Ounsom
หัวหน้าส่วนพัสดุ
Chief, Procurement and Supplies Division
Tel 0 4422 4106 Fax 0 4422 4105
adthapor@sut.ac.th
Update :


 

นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์
Mr.Sarawuth Pomsinsub
หัวหน้าส่วนแผนงาน
Chief, Planning Division
Tel 0 4422 4051 Fax 0 4422 4050
saravut@sut.ac.th
Update :


 
ว่าที่ ร.ต.สมชาย รักกลาง
Mr.Somchai Rakklang
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
Chief, Student Affairs Division
Tel 0 4422 3111 Fax 0 4422 3119
somchai@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 16:49:35


 
นางมนัสวี บรรลือทรัพย์
Mrs.Manutswee Banluesab
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
Chief, Public Relations Division
Tel 0 4422 4084 Fax 0 4422 4080
manutswee@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 15:31:32


 

นายวีรวัชร์ ทองยอดดี
Mr. Weerawat Tongyoddee
หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ
Chief, Sport and Health
Tel 0 4422 3421 Fax 0 4422 3420
weerawat@sut.ac.th
Update :


 
นางนภาพร ตรีพัฒนา
Mrs.Napaporn Thripatana
หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์
Chair, Division of Asset Management
Tel 0-4422-4098 Fax 0-4422-4096
244019@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 17:01:33


 
ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
Asst.Prof.Dr.Atit Koonsrisuk
หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์
Chief, Faculty Development Academy
Tel 0 4422 4657 Fax 0 4422 4662
atit@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 15:29:35


 

รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว (รักษาการ)
Assoc.Prof.Dr.Arthit Srikaew (Acting)
หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
Chief, SUT-MIS Database Unit
Tel 0 4422 4405 Fax 0 4422 4601
ra@sut.ac.th
Update : 2012-03-13 13:19:55


 
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล (รักษาการ)
Mr.Praphan Phananukul
ผู้จัดการ สุรสัมมนาคาร
Manager Surasummanakhan
Tel 0 4422 4880 Fax 0 4421 4880
praphan@sut.ac.th
Update : 2014-11-18 15:27:34


 
-
-
หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
SUT Co-ordinating Office (Bangkok)
Tel 0 2216 5410 Fax 0 2216 5411

Update : 2012-03-13 13:22:14


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400