นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

สำนักงานอธิการบดี 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
ดุสิต กรุงเทพ 10300
The Office of the President 399 Samsen Road, Vachira Phayabal
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2665 3777
Fax 0 2281 9922
www.rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 13:41:48


 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
Assoc.Prof. Supatra Kosaiyakanont
อธิการบดี
President
Tel 02 665 3777 Fax 0 2281 9922
supatra.k@rmutp.ac.th, supatra_ko@hotmail.com
Update : 2014-12-16 13:45:07


 
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
Mr.Chaovalert Kwanmuang
รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice-president for Administation and University Council Affairs
Tel 02 665 3777 Fax 02 281 9922
choavaleart.k@rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 13:46:27


 
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
Asst.Prof.Fuangfah Mekkriengkrai
รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย
Vice-President for Academic and Research
Tel 02 665 3777 Fax 0 2281 9922
fuangfa_m@yahoo.com
Update : 2014-12-16 14:00:37


 

นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์
Mrs. Juraporn Tantiprasonk
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
Vice-President for Planning and Infrastructure
Tel 0 2665 3777 Fax 0 2281 9922

Update : 2014-12-16 14:16:28


 
ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทัพย์
Assoc.Prof. Dr.Vansiri Prasoetthap
รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
Vice-President for Finance and Assets
Tel 0 2665 3777 Fax 0 2281 9922
vansiri.p@rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 13:56:07


 
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
Asst.Prof.Yutthapoom Suwannavej
รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Vice-President for Student Affair and Alummni
Tel 02 665 3777 Fax 02 281 9922
poomyut@hotmail.com
Update : 2014-12-16 13:58:15


 

ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
Asst.Prof. Nivat Jaruvarakul
รองอธิการบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice-President for Information Technology
Tel 0 2665 3777 Fax 0 2281 9922
nivat@rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 14:08:05


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์
Asst.Prof.Rumpa Suvarnabriksha
รองอธิการบดีด้านบริการวิชาการ
Vice-President for Academic service
Tel 0 2665 3777 Fax 0 2281 9922
s_rumpa@hotmail.com
Update : 2014-12-16 14:10:41


 
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
Asst.Prof.Srichan Tolertmongkol
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Director of the Office of the President Office of the President
Tel 0 2665 3777ext. 6023 Fax 02 281 9922
srichan@rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 14:18:22


 

นายธนาวุฒิ นิลมณี

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Acdemic Resources and Information Technology Acdemic Resources and Information Technology
Tel 0 2665 3777 ext 6789 Fax 02 281 9922

Update : 2014-12-16 14:27:19


 
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
Asst.Prof.Chuta Peeraphatchara
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Research and Development Institute Research and Development Institute
Tel 0 2665 3777ext. 6093 Fax 0 2281 9922
chuta@rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 14:21:31


 
นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์
Mrs.Wandee Chuaiprayulwong
ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง
Director of Financial Division Financial Division
Tel 0 2665 3777 ext 6030 Fax 0 281 9922
wandee.c@rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 14:28:04


 

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
Asst.Prof.Jedthaya Kitkertsang
ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม
Director of Arts and Culture Division Arts and Culture Division
Tel 0 2665 3777 ext 6235 Fax 02 281 9922
chetttya2009@hotmail.com
Update : 2014-12-16 14:29:34


 
น.ส.สมจิตต์ มหัธนันท์
MissSomjit Mahattanan
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
Director of Human Resources Management Division Human Resources Management Division
Tel 0 2665 3777ext. 6060 Fax 02 281 9922
somjitt@rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 14:22:55


 
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
Asst.Prof.Srichan Tolertmongkol
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director of General Affairs
Tel 0 2282 9009 ext 6011 srichan@rmutp.ac.th
Update : 2012-03-06 17:02:45


 

นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์
Mrs.Juraporn Tantiprasonk
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Director of Policy and Planning Division
Tel 0 2282 9009 ext 6081
Update : 2012-03-06 17:05:37


 
น.ส.สีสุข อ่วมแย้ม
MissSrisuk Oumyam
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Office
Tel 0 2282 9009-15 ext. 6095 srisukpu@hotmail.com
Update :


 
นางศรีสุดา อยู่แย้มศรี
Mrs.Srisuda Yooyamsri
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Division
Tel 0 2282 9009-15 ext. 6020 srisuda_toom@hotmail.com
Update : 2012-03-06 17:10:14


 

ดร.ธนธัส ทัพมงคล
Dr.Tanatat Tubmongkol
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
Director of International Affairs Division
Tel 0 2282 9009 ext 6074
Update : 2012-03-06 17:24:08


 
ผศ.เตือนใจ หลิมตระกูล
Asst.Prof.Teanjai limtrakool
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Director of Student Development Division
Tel 0 2281 9394
Update : 2012-03-06 17:25:11


 
ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง
Asst.Prof.Kaewta Khaoluang
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
Director of Quality Assurance Office
Tel 0 2587 0472 rmutp9@yahoo.com
Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400