นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
96 Mu 3 Phutthamonthon Sai 5, Salaya
Phutthamonthon
Nakorn Pathom 73170
Tel 0 2441 6000
Fax 0 2889 4588
www.rmutr.ac.th
Update : 2012-03-29 16:19:42


 

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์
Asst.Prof.Siwa Wasuntarapiwat
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท
President Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Tel 0 2889 4585 ext. 2110 siva.v@rmutr.ac.th
Update : 2014-11-26 13:41:04


 
ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา
Asst. Prof. Dr.Krichkanok Sudas Na Ayutthaya
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Vice President for Policy and Planning Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Tel 024416010 / 024416000 ต่อ 2122 Fax 028894588 / 024416016
krichkanok.s@rmutr.ac.th
Update : 2017-04-19 19:19:27


 
อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์
Mrs.Wachari Chivalak
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Vice President for University Council Affairs Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Tel 024416003 / 024416000 ต่อ 2102 Fax 028894588 / 024416016
Wacharic@yahoo.com
Update : 2017-04-19 19:07:26


 

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
Assoc.Prof.Dr.Udomvit Chaisakulkiet
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์
Vice President for Academic and Research Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Tel 0 2441 6000 ext. 2105 ,081-8677542 Fax 02-411-6008
kudomvit@hotmail.com
Update : 2017-04-19 19:05:37


 
ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง
Asst. Prof.Chulalak Paiboonfungfueng
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Vice President for International Affairs Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Tel 024416010 / 024416000 ต่อ 2103 Fax 028894588 / 024416016

Update : 2015-06-24 16:42:58


 
นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ
MissSarinrat Akarayingsuparat
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี
Vice President for Administrative Affairs
Tel 0 2441 6000 ext. 2104,08 1736 0161 Sarinrat.aka@rmutr.ac.th
Update : 2015-02-23 14:15:22


 

นายประพัฒน์ สีใส
Mr.Prapat Seesai
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice President for Student Affairs
Tel 0 2441 6000 ext. 2111 Prapat.see@rmutr.ac.th
Update : 2016-02-01 09:59:17


 
ผศ.นภาพร นาคทิม
Asst. Prof.Napaporn Narktim
รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
Vice President for Wang Klai Kangwon Campus Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus
Tel 085-8335648 Fax 032-618570
n_naktim@hotmail.com
Update : 2015-03-16 17:06:07


 
นางศิริรัตน์ ภาศักดี
Mrs.Sirirat Pasakdee
รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
Vice President Bophit Phimuk Chakkrawat Campus Bophit Phimuk Chakkrawat Campus
Tel 081-854-3400 sirirat_bpc@hotmail.com
Update : 2015-03-02 11:00:49


 

ดร.ฟ้าใส สามารถ
Dr.Phasai Samart
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Vice President for Special Affairs Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Tel 024416021 / 024416000 ต่อ 2129 Fax 028894588 / 024416008
sphasai.s@gmail.com / phasai.s@rmutr.ac.th
Update : 2017-04-19 19:07:06


 
นางสาวธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์
MissThanyanan Worasesthaphong
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Assistant to the President for Research and Academic Services Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Tel 0 2 441 6013,082-635-1000 Fax 0 2 441 6013
than.wr@rmutr.ac.th
Update : 2015-02-25 12:02:07


 
นายสิปปะ ดวงผึ้ง
Mr.Sippa Duangpueng
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม
Assistant to the President for Student Affairs and Culture
Tel 0 2441 6000 ext. 2111 sippa09@hotmail.com
Update : 2015-01-28 13:55:50


 

ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา
Asst. Prof. Dr. Supaporn Pinyochatchinda
ผู้ช่วยอธิการบดีวิชาการและวิจัย


Update : 2016-08-05 15:37:35


 
นายเสาวณิต ทองมี
Mr. Saowanit Thongmee
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Dean Faculty of Architecture and design
Tel 085-811-8433 KHUAD_75@hotmail.com
Update : 2016-02-29 14:54:52


 
นายคงศักดิ์ นาคทิม
Mr.Kongsak Narktim
คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
DEAN OF INDUSTRY AND TECHNOLOGY FACULTRY INDUSTRY AND TECHNOLOGY FACULTRY
Tel 083 - 3132773 Fax 032 - 318570
knarktim@yahoo.com, kongsak.nar@rmutr.ac.th
Update : 2015-03-02 11:05:14


 

ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ
Dr.Ratthasak Prommas
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean , Engineering Faculty Engineering Faculty
Tel 08 – 6369 – 3039 Fax 0 2889 4585 - 7 ต่อ 2621
ratthasak.pro@rmutr.ac.th
Update : 2015-02-19 16:17:47


 
นายดนัย วินัยรัตน์
MR.DANAI WINAIRAT
คณบดี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
DEAN FACULTY OF HOSPITALITY & TOURISM
Tel 0 3261 8500 ext. 3900 Fax ๐ ๓๒๖๑ ๘๕๖๐
mrdanaiwnr@gmail.com
Update : 2015-02-19 10:08:44


 
ผศ.รุจี พาสุกรี
Assistant ProfessorRujee Pasukree
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
Dean Faculty of Business Administration
Tel 086-9947543, 02-2222814 ต่อ 5362 Fax 02-2264879
rpasukree@hotmail.com
Update : 2015-02-19 16:17:26


 

ผศ.ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร
Asst.Prof.Dr.Trungta Lamsamoot
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
Dean of Faculty of Liberal arts Faculty of Liberal arts
Tel 0816147202 trungta.lam@rmutr.ac.th
Update : 2015-03-02 11:12:10


 
นายบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
Mr.BUNLU WIRIYAPORNPRAPAS
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Director POHCHANG
Tel 087 – 987 8688 Fax 02-223 4014
bunlu_w@hotmail.com
Update : 2015-02-20 16:31:19


 
รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
Assoc.Prof.Dr.Issaree Hunsacharoonroj
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Director of Rattanakosin College for Sustaina RATTANAKOSIN COLLEGE FOR SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMENT (RCSEE)
Tel 0 2441 6000 Ext. 2751 lssaree@rmutr.ac.th
Update : 2015-02-19 09:32:55


 

นายรพี ม่วงนนท์
Mr.Rapee Moungnont
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรม
College of Innovation Management
Tel 0 2441 6000 ext. 2870 mnrapee@gmail.com
Update : 2014-11-26 14:54:12


 
ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล
Dr.Sumnieng Ongsupankul
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Institute of Research and Development
Tel 02-8894585 ต่อ 2426 Fax 02-4416059 ต่อ 2420
sumnieng.o@rmutr.ac.th,sumnieng@gmail.com
Update : 2015-03-31 08:34:00


 
ดร.อนันต์ เตียวต๋อย
Ph.D.Anan Tiewtoy
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director Office of Academic Promotion & Registrartion,
Tel 0 2889 4585 – 7 ต่อ 2307 Fax 0 2889 4585 – 7 ต่อ 2311
anan.t@rmutr.ac.th, Tiewtoy@yahoo.com
Update : 2015-02-19 11:30:54


 

ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์
Asst.Prof.Dr.Jensak Ekburanawat
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Office of Academic Resources and Information Technology
Tel 02 441 6047, 02 441 6000 ต่อ 2222 Fax 02 441 6051
jensak.eak@rmutr.ac.th
Update : 2015-02-19 13:43:23


 
นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ
MissUraiwan Sombatsiri
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Director, Office of the President Office of President
Tel 0 2441 6000 ext. 2101 Fax 0 2441 6016
Uraiwan.Som@rmutr.ac.th
Update : 2015-02-26 09:33:58


 
อาจารย์มาลัย กมลสกุลชัย
professor.MALAI KAMOLSAKULCHAI
ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง
Director General Affairs Division General Affairs Division
Tel 092-9545461 Fax 028894588
malai.k@rmutr.ac.th
Update : 2015-03-03 16:26:19


 

น.ส.นลินี แสงอรัญ
MISSNALINE SAENGARAN
ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง
Director Finance Division Finance Division
Tel 02-889-5062,081-9047653 nalinee_F64@hotmail.com , nalinee.s@rmutr.ac.th
Update : 2015-03-11 12:06:51


 
นายสมชาติ วิจิตราการลิขิต
Mr.Somchat Wichittrakarnlikit
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
Acting Director , Division of Policy and Planning Policy and Planning Division
Tel 0 2441 6000 ต่อ 2143 Fax 0 2482 1360
ASOMCHATV@GMAIL.COM
Update : 2015-02-23 12:15:32


 
นางสุรภี วรรณบูรณ์
Mrs.Surapee Vannaboon
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
Director Human Resource Management Division Personnel Administration
Tel ๐๘-๑๗๐๕-๐๔๔๗ Fax ๐๒-๘๘๙-๔๐๖๕
Surapee.v@hotmail.co.th
Update : 2015-02-18 16:10:02


 

นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา
Mrs.Porntip Thampreecha
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
Director of the Office of Internal Audit Office of Internal Audit
Tel 086-774-7302 , 02-441-6000 ต่อ 2157 Fax 02-441-6000 ต่อ 2156
accporntip@hotmail.com
Update : 2015-02-19 14:24:27


 
นายทรงสิทธิ์ สอนรอด
Mr.Songsit Sonrod
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา / อาจารย์ กองพัฒนานักศึกษา
Director of Student Development Division Student Development Division
Tel 0 2441 6044-45 ภายใน 2182 Fax 0 2441 6045
sonrod_y@hotmail.com
Update : 2015-02-23 12:17:57


 
อ.สุเทพ จ้อยศรีเกตุ
Mr.Suthep Joysriget
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
Director,Office Public Relations Office Public Relations
Tel 087-5973301 Fax : 0 2441 6000 ext. 2005
suthepjoy@gmail.com
Update : 2017-04-19 19:29:30


 

นางวรางคณา นิ่มเจริญ
Mrs.Warangkana Nimchareun
ผู้อำนวยการ สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
Director Office of Architecture and Engineering Design
Tel 085-811-8433
Update : 2016-08-11 12:21:34


 
นายวรวินัย หิรัญมาศ
Mr.Varravinai Hiranmas
ผู้อำนวยการสถาบันศิลปและวัฒนธรรม
Director Institute of Arts and Culture
Tel 0 2623 8790-5 ext. 6607
Update :


 
ผศ.เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยา
Asst.Prof.Reungrit Kittivitayapong
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล
Director Office of Distance Education
Tel 0 3252 0482 Reungrit_9@hotmail.com
Update :


 

นางพรทิพย์ บุญทรง

ผู้อำนวยการกองบริหารงานเพาะช่าง สำนักบริหารเพาะช่าง 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
Director Office of Poh Chang Administration Office of Poh Chang Administration
Tel 0 2623 8790-5 ext. 6111
Update : 2012-03-31 14:51:50


 
ผศ.ชลธิชา พิเชษฐวณิชย์โชค
Asst. Prof.Cholthicha Pichedvanichok
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100
Director Office of Borphitpimuk Chakrawad Administration Borphitpimuk Chakrawad
Tel 0 2226 5925-6 ext.5261 Fax 02-226-4879
thicha55@hotmail.com
Update : 2015-03-02 11:09:16


 
นางสาววาสุกาญจน์ งามโฉม
MissWasukarn Ngamchom
ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา กองสหกิจศึกษา
Director Division of Co-operative Education
Tel 089-918-8930 Fax 02-441-6058
wasukarn.nga@rmutr.ac.th
Update : 2015-02-17 15:44:07


 

ดร.ฟาใส สามารถ
Dr.Phasai Samart
ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ สำนักงานนิติการ
Director of Legal Affairs Office of Legal Affairs
Tel 0 2441 6000 ext. 2176 Fax ๐๒-๔๔๑-๖๐๐๘
legal@rmutr.ac.th
Update : 2015-02-26 12:32:55


 


กองกิจการพิเศษ


Update : 2014-11-26 15:55:52


 
ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช
Dr.Ponsan Rojanapanich
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
Director of Language Center and ASEAN Studies Language Center and ASEAN Studies
Tel 085-154-3654 Fax 02-889-4588
drponsan@yahoo.com
Update : 2016-02-29 14:56:08


 

นายณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์
Mr.NUT THANGPREECHARPARNICH
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
Director DEVELOPMENT AND ACADEMIC SERVIC FOR SOCIETY CENTER
Tel 085- 352-3686 Fax 02-441-6063
NIYOM31@RMUTR.AC.TH
Update : 2015-02-25 10:28:17


 
นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี
MISSKANOKRAT PHOSRI
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน.โกสินทร์
CHIEF , RMUTR COUNCIL , OFFICE RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN COUNCIL , OFFICE
Tel 0 2441 6000 ต่อ 2117 Fax 0 2441 6025
KAPHOR@HOTMAIL.COM / KANOKRAT.P@RMUTR.AC.TH
Update : 2015-02-17 11:47:37


 
นายขวัญชัย จันทนา
Mr.Kwanchai Jantana
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์
Director of the Buiding Vehicle and Landscape Division The Buiding Vehicle and Landscape Division
Tel ๐๘ ๑๘๘๐ ๕๗๒๓ Fax ๐ ๒๘๘๙ ๔๕๘๘
Kwanchai.j@rmutr.ac.th
Update : 2015-02-18 12:00:57


 

นางสาวชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์
MISSCHADANAT PIYAWIBOON
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ
Director Office of Quality Assurance
Tel 080-5545609 Fax 0 2441 6000 ต่อ 2161
kob.rmutr@gmail.com
Update : 2015-02-23 12:20:41


 
นางสมใจ ศรีเนตร
Mrs.Somjai Srinet
อาจารย์ รักษาราชการแทนเลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
instructor,Acting secretary of the office of Wang Klai Kangwon Campus Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus
Tel 032-618-500 4003,081-736-8881 Fax 032-618-570
seet_s@hotmail.com
Update : 2015-03-31 10:03:32


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400