นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep

2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10120
2 Nang Lin Chi Road, Thung-Mahamek
Sathorn
Bangkok 10120
Tel 0 2287 9600
Fax 0 2286 3596

Update : 2014-09-29 15:57:09


 

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
Dr.Sathit Puttachaiyong
อธิการบดี
President
Tel 0 2286 4159 Fax 02 286 3596
sathit.p@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 15:58:25


 
นางขนิษฐา ดวงพัสตรา
Mrs.Khanittha Duangpattra
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administration
Tel 0 2287 9672 khanittha.d@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 15:59:17


 
ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์
Asst.Prof.Arporn Bangcharoenpornpong
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice President for Academic
Tel 0 2286 8271 arporn.b@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 15:59:52


 

นางสาวสุรีรัตน์ โง้ววัฒนา
MissSureerat Ngowwattana
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Vice President for Planning and Development
Tel 0 2287 9600 ต่อ 1107 sureerat.ng@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:00:41


 
ดร.สุกิจ นิตินัย
Dr.Sukit Nitinai
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Vice President for General Affairs
Tel 0 2287 9640 sukij.n@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:01:44


 
ผศ.บุญเชิญ ดิษสมาน
Asst.Prof.Boonchoen Dissamarn
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice President for Student Affairs
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7609 boonchoen.d@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:02:26


 

ดร.จิราภรณ์ สัพทานนท์
Dr.Jiraporn Saptanon
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
Vice President for Research Affairs
Tel 0 2287 9685 Fax 0 2287 9684
jiraporn.s@rmutk.ac.th , rdi_rmutk@hotmail.com , rdi@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:03:51


 
ผศ.สวัสดิ์ ศรีเมืองธน
Asst.Prof.Sawat Srimuangthon
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst. President
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7104 Fax 0 2286 3596
sawat.s@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 14:48:39


 
รศ.จริยา เดชกุญชร
Chariya Dejkunhorn
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst. President
Fax 02-286-3596
Chariya.d@rmutk.ac.th
Update : 2015-05-18 10:47:37


 

นางสมคิด รักษาทรัพย์
Mrs. Somkid Rugsasub
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director Academic Support Center and Registration Bureau
Tel 0 2287 9682 Fax 0 2287 9654
somkid.s@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:03:21


 
นายธวัชชัย สารวงษ์
Mr.Thawatchai Sarawong
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Center of Academic Resources and Information Technology
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7001 thawatchai.s@rmutk.ac.th
Update : 2012-03-14 09:45:32


 
ดร.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ
Dr.Wuttiwat Kongrattanaprasert
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Institute
Tel 02 287 9600 ต่อ 7016 Fax 02 287 9684
wuttiwat.k@rmutk.ac.th
Update : 2014-10-02 09:32:48


 

นายเสน่ห์ สัพทานนท์
Mr.Sanei Suptanon
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2287 9741 Fax 0 2286 3596
sanei.s@rmutk.ac.th
Update : 2012-03-01 14:42:31


 
นางสุดารัตน์ ผดุง
Mrs.Sudarat Phadung
ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล
Director Personnel Division
Tel 0 2287 9686 Fax 0 2287 9687
sudarat.p@rmutk.ac.th
Update :


 
น.ส.วัจนา นิ่มเวชอารมย์ชื่น
Ms.Watjana Nimwacharomchuen
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2287 9693 Fax 0 2287 9692
watjana.n@rmutk.ac.th
Update :


 

ผศ.ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ
Asst. Prof. Dr.Wilaiporn Lertmahakiat
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน
Director Policy and Planning Division
Tel 0 2287 9691 Fax 0 2287 9627
wilaiporn.l@rmutk.ac.th
Update : 2012-03-02 10:36:44


 
ผศ.โฉมฤดี สิริวันต์
Asst.Prof.Chomrudee Sirivanta
ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา
Director Student Development Division
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7605 chomrudee.s@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:12:34


 
นางขนิษฐา ดวงพัสตรา
Mrs.Khanittha Duangpattra
หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์
Head of the Public Relation Center Public Relation Center
Tel 0 2287 9672 khanittha.d@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:13:13


 

ผศ.ศิริอนงค์ แสงศรี
Asst.Prof.Sirianong Sangsri
หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม
Head of the Art and Culture Center Art and Culture Center
Tel 0 2287 9900 ต่อ 7307 sirianong.s@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:14:07


 
ผศ.ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์
Asst. Prof. Pramote Anunvarapong
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean, Faculty of Engineering
Tel 0 2287 9600 ต่อ7073 pramote.a@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:14:39


 
ผศ.ประสาน อุฬารธรรม
Asst. Prof. Prasan Uralthom
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Technology Education
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7054 Fax 0 2287 9600 ต่อ 7053
prasan.u@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:15:44


 

ผศ.อนุรักษ์ นวพรไพศาล
Asst.Prof.Anurag Navapornpisal
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
Tel 0 2287 9710 Fax 0 2287 9681
anurag.n@rmutk.ac.th
Update : 2015-05-18 10:55:10


 
ดร.หทัยกร พันธ์งาม
Dr.Hathaikorn Panngum
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Dean, Faculty of Business Administration
Tel 0 2287 9641 Fax 0 2286 8962
hathaikorn.p@rmutk.ac.th
Update : 2012-03-02 10:46:25


 
ผศ.ศิริอนงค์ แสงศรี
Asst.Prof.Sirianong Sangsri
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean, Faculty of Liberal Arts
Tel 02 287 9600 ต่อ 7307 Fax 0 2287 9600 ต่อ 2265
sirianong.s@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:17:07


 

ผศ.เขมชาติ สุรกุล
Asst.Prof.Kemachart Surakul
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Dean, Faculty of Textile Industry
Tel 0 2287 9600 ต่อ 1252 Fax 0 2287 9714
kemachart.s@rmutk.ac.th
Update : 2015-05-18 10:45:50


 
ผศ.ดวงฤทัย ธำรงค์โชติ
Asst.Prof.Duangrutai Thumrongchote
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
Dean, Faculty of Home Economics Technology
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7211 Fax 02 211 2040
duangrutai.t@rmutk.ac.th
Update : 2015-05-18 10:43:19


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400