นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep

2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10120
2 Nang Lin Chi Road, Thung-Mahamek
Sathorn
Bangkok 10120
Tel 0 2287 9600
Fax 0 2286 3596

Update : 2014-09-29 15:57:09


 

ดร.สุกิจ นิตินัย
Dr.Sukit Nitinai
อธิการบดี
President
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
sukit.n@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:29:00


 
ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์
Asst.Prof.Arporn Bangcharoenpornpong
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
arporn.b@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:21:51


 
นางสาวสุรีย์รัตน์ โง้ววัฒนา
MissSureerat Ngowwattana
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
sureerat.ng@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:22:49


 

ดร.หทัยกร พันธุ์งาม
Dr.Hathaikorn Panngum
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
hathaikorn.p@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:29:12


 
ผศ.สวัสดิ์ ศรีเมืองธน
Asst.Prof.Sawat Srimuangthon
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
sawat.s@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:25:48


 
ผศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี
Asst.Prof.Dr.Pichai Janmanee
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst. President
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
Pichai.j@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:33:04


 

ดร.ปรารถนา ศรีสุข
Dr.Prattana SriSuk
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst. President
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
prattana.s@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:36:04


 
นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์
Mr.Pitsanuwat Sujavipant
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst. President
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
pitsanuwat.s@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:38:38


 
ผศ.ประสาน อุฬารธรรม
Asst. Prof. Prasan Uralthom
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Technology Education
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7054 Fax 0 2287 9600 ต่อ 7053
prasan.u@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:15:44


 

ผศ.ดร.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม
Asst.Prof.Dr.Kingkaew Eiamchalam
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Dean, Faculty of Business Administration
Tel 0 2287 9641 Fax 0 2286 8962
kingkaew.e@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:50:28


 
ผศ.ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์
Asst. Prof. Pramote Anunvarapong
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean, Faculty of Engineering
Tel 0 2287 9600 ต่อ7073 pramote.a@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:14:39


 
ผศ.เขมชาติ สุรกุล
Asst.Prof.Kemachart Surakul
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Dean, Faculty of Textile Industry
Tel 0 2287 9600 ต่อ 1252 Fax 0 2287 9714
kemachart.s@rmutk.ac.th
Update : 2015-05-18 10:45:50


 

ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธำรงค์โชติ
Asst.Prof.Dr.Duangrutai Thumrongchote
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
Dean, Faculty of Home Economics Technology
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7211 Fax 02 211 2040
duangrutai.t@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 13:05:29


 
ผศ.อนุรักษ์ นวพรไพศาล
Asst.Prof.Anurag Navapornpisal
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
Tel 0 2287 9710 Fax 0 2287 9681
anurag.n@rmutk.ac.th
Update : 2015-05-18 10:55:10


 
ผศ.ศิริอนงค์ แสงศรี
Asst.Prof.Sirianong Sangsri
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean, Faculty of Liberal Arts
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7307 Fax 0 2286 3596
sirianong.s@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 13:08:06


 

ดร.ธวัชชัย สารวงษ์
Dr.Thawatchai Sarawong
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Center of Academic Resources and Information Technology
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7001 Fax 0 2286 3596
thawatchai.s@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:46:01


 
ผศ.ดร.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ
Asst.Prof.Dr..Wuttiwat Kongrattanaprasert
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Institute
Tel 02 287 9600 ต่อ 7016 Fax 02 287 9684
wuttiwat.k@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:47:05


 
นางสมคิด รักษาทรัพย์
Mrs. Somkid Rugsasub
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director Academic Support Center and Registration Bureau
Tel 0 2287 9682 Fax 0 2287 9654
somkid.s@rmutk.ac.th
Update : 2014-09-29 16:03:21


 

ศ.ดร.เสาวรีย์ นากางาวา
Prof.Dr.Saowaree Nakangawa
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์
Director International Relations Center
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 9596
saowaree.n@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 13:00:21


 
นางพรศรี โรจน์เมฆี
Mrs.Pornsri Rojnmekee
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2287 9692
pornsri.r@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:45:25


 
ผศ.ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ
Asst. Prof. Dr.Wilaiporn Lertmahakiat
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน
Director Policy and Planning Division
Tel 0 2287 9691 Fax 0 2287 9627
wilaiporn.l@rmutk.ac.th
Update : 2012-03-02 10:36:44


 

นางสุดารัตน์ ผดุง
Mrs.Sudarat Phadung
ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล
Director Personnel Division
Tel 0 2287 9686 Fax 0 2287 9687
sudarat.p@rmutk.ac.th
Update :


 
ผศ.ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
Asst.Prof.Prasert Sasithonrojanachai
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
Director Office of Quality Assurance in Education
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
prasert.s@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 13:04:34


 
นายชนินทร์ สุวพรหม
Mr.Chanin Suvaphrom
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
chanin.s@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:43:45


 

นายบุญสม ครึกครืน
Mr.Boonsom Kreukkreun
ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา
Director Student Development Division
Tel 0 2287 9600 ต่อ 7605 Fax 0 2286 3596
boonsom.k@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 12:48:36


 
นายยุทธนา นันทิวัธวิภา
Mr.Yuttana Nuntiwatwipa
ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Director Art and Culture Center
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
yuttana.n@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 13:43:07


 
นายดิฐภัทร ตันประดิฐ
Mr.Ditthaphat Tanpradit
ผู้อำนวยการ โครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Director UTK Aviation Institute
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
ditthaphat.t@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 13:46:08


 

ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น
Asst.Prof.Chatchawan Sookman
ผู้อำนวยการ สำนักงานสหกิจศึกษา
Director Center for Cooperative Education
Tel 0 2287 9600 Fax 0 2286 3596
chatchawan.s@mail.rmutk.ac.th
Update : 2018-01-26 13:50:44


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400