นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
39 Muh 1 Rangsit-Nakhonnayok Rd,
Thanyaburi
Pathumthani 12110
Tel 0 2549 3333
Fax 0 2577 2357, 0 2577 1150
www.rmutt.ac.th
Update : 2014-12-22 16:27:27


 

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
Assoc.Prof.Prasert Pinprathomrat
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
President Office of the President

Update : 2014-12-09 19:19:40


 
นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
Mr.Pongpith Tuenpusa
รองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Vice President Office of the President

Update : 2014-12-09 19:30:43


 
นายพรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์
Mr.Pornsak Trakoolchewapanitt
รองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Vice President Office of the President

Update : 2014-12-09 19:33:30


 

นางวนิดา ปอน้อย
Mrs.Vanida Pornoi
รองอธิการบดี
Vice President
tobitzahey@exchange.rmutt.ac.th
Update : 2014-12-09 19:46:08


 
ผศ.วิชัย พยัคฆโส
Dr.Vichai Payackso
รองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Vice President Office of the President

Update : 2014-12-09 19:38:21


 
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
Asst.Prof.Dr.Sommai Pivsa-Art
รองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Vice President Office of the President

Update : 2014-12-09 19:45:44


 

ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง
Asst.Prof.Dr.Supattra Popuang
รองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Vice President Office of the President

Update : 2014-12-09 20:09:51


 
นายวิรัช โหตระไวศยะ
Mr.Virach Hotravaisaya
รองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Vice President Office of the President
Tel 0 2549 4991
Update : 2014-12-09 20:11:20


 
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
Asst.Prof.Roongaroon Rangrongratana
ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President Office of the President

Update : 2014-12-09 20:38:03


 

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
Dr.Wisit Lawtammajak
ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President Office of the President

Update : 2014-12-09 20:41:10


 
รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
Assoc.Prof.Sujira Khojimate
รองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President Office of the President

Update : 2014-12-09 20:43:21


 
รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร
Asst.Prof.Dr.Natha Kuptasthien
ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President Office of the President

Update : 2014-12-10 12:11:46


 

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
Asst.Prof.Paiboon Yaemphuan
ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Assistant to the President Office of the President

Update : 2014-12-10 12:13:39


 
ผศ.ดร.สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล
Asst.Prof.Dr.Sirilak Hanwattananukul
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักงานอธิการบดี
The Chairman of Faculties and the Officer?s Council Office of the President

Update : 2014-12-10 12:15:31


 
ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง
Asst.Prof.Dr.Supatara Popuang
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Director of the President´s Office Office of the President
Tel 0 2549 4082 supatara_p@exchange.rmutt.ac.th
Update : 2014-12-10 12:16:35


 

ผศ.นที ภู่รอด
Asst.Prof.Natee Purod
ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง
General Administration Director General Administration
Tel 0 2549 3045
Update : 2014-12-10 12:30:52


 
นางอลิสา โรจน์ธนานันต์
Mrs.Alisa Rojtananunt
ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง
Finance Division Director Finance Division
Tel 0 2549 4121
Update : 2014-12-10 12:27:47


 
นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว
MissNawarat Nindupkaew
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
Policy and Planning Division Director Policy and Planning Division
Tel 0 2549 4901
Update : 2014-12-10 12:30:04


 

นางวราภรณ์ อชานนท์
Mrs.Waraporn Achanont
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
Personnel Division Director Personnel Division
Tel 0 2549 4911
Update : 2014-12-10 12:39:33


 
ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ
Asst.Prof.Sompong Angsupachot
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
Student Development Division Director Student Development Division
Tel 0 2549 3021
Update : 2014-12-11 12:01:56


 
นายวิรัช โหตระไวศยะ
Mr.Virach Hotravaisaya
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Division Public Relations Division
Tel 0 2549 4991 virach@exchange.rmutt.ac.th
Update : 2014-12-12 14:46:15


 

ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว
Asst.Prof.Dr.Sarun Wongwai
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Director Academic Promotion and Registration
Tel 0 2549 3601
Update : 2014-12-12 16:34:39


 
นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
Mr.Pongpith Tuenpusa
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Resources Center and Information Technology Director Resources Center and Information Technology
Tel 0 2549 3071
Update : 2014-12-12 16:35:53


 
รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ
Assoc.Prof.Dr.Usaporn Swekwi
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Education Development Director Education Development
Tel 0 2549 3501
Update : 2014-12-13 14:25:28


 

นายณัชติพงศ์ อูทอง
Mr.Nuchtiphong U-Thong
ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา สำนักสหกิจศึกษา
Director of Office of Cooperative Education Cooperative Education
Tel 0 2549 3620
Update : 2014-12-15 10:57:31


 
ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
Dr.Wisit Lawtammajak
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี


Update : 2014-12-22 16:25:53


 
รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
Assoc.Prof.Dr.Unchalee Sanguanpong
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
Research and Development Institute Director Research and Development Institute
Tel 0 2549 4688
Update : 2014-12-22 16:26:58


 

นายทวีวัฒน์ อารีย์พงศา
Mr.Thaweewat Areepongsa
ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
Business Incubator Director Business Incubator
Tel 0 2549 3627
Update : 2014-12-22 16:20:33


 
นายประชุม คำพุฒ
Mr.Prachoom Khamput
ผู้อำนวยการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Technology Licensing Office Director Technology Licensing Office
Tel 0 2549 3417
Update : 2014-12-22 16:21:37


 
นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
Mr.Pongpith Tuenpusa
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน สำนักจัดการทรัพย์สิน
Director Office of Assets Management Assets Management
Tel 0 2549 3015
Update : 2014-12-12 14:51:00


 

นางนิภา แจ้งฟ้า
Mrs.Nipa Jaengfa
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Chief Internal Audit
Tel 0 2549 4134
Update : 2014-12-22 16:22:15


 
นายวิรัช โหตระไวศยะ
Mr.Virach Hotravaisaya
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
RMUTT´s Radio Station Director RMUTT´s Radio Station
Tel 02 6917781-82 Fax 02-6917780
virach@exchange.rmutt.ac.th
Update : 2014-12-22 16:19:43


 
นายประสงค์ เอี๊ยวเจริญ

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

Tel 0 2549 4085
Update : 2014-12-16 15:36:33


 

ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง
Asst.Prof.Dr.Sutthiporn Boonsong
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Technical Education Faculty Dean Technical Education Faculty
Tel 0 2549 4701
Update : 2014-12-22 13:54:12


 
ดร.อำนาจ ศิลวัตร
Dr.Amnart Sinlawat
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural Technology Dean Faculty of Agricultural Technology
Tel 0 2531 2988 ext. 105, 08 9020 5069
Update : 2014-12-22 13:56:36


 
นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
MissGirawat Reanaree
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
Faculty of Home Economics Technology Dean Faculty of Home Economics Technology
Tel 0 2549 3151
Update : 2014-12-22 14:13:42


 

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า
Asst.Prof.Apichat Kaifa
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Faculty of Mass Communication Technology Dean Faculty of Mass Communication Technology
Tel 0 2549 4501
Update : 2014-12-22 14:20:11


 
รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
Asst.Prof.Dr.Chanongkorn Kuntonbutr
คณบดีคณะบริหารธุกิจ คณะบริหารธุกิจ
Faculty of Business Administration Dean Faculty of Business Administration
Tel 0 2549 4801
Update : 2014-12-22 14:21:43


 
ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
Asst.Prof.Dr.Sirikhae Pongswat
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology Dean Faculty of Science and Technology
Tel 0 2549 4141
Update : 2014-12-22 14:25:08


 

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง
Asst.Prof.Dr.Sivakorn Angthong
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Faculty of Engineering Dean Faculty of Faculty of Engineering
Tel 0 2549 3401 sivakorn@rmutt.ac.th
Update : 2014-12-22 15:12:19


 
ผศ.ธนา เหมวงษา
Asst.Prof.Thana Hemwongsar
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
Faculty of Fine and Applied Arts Dean Faculty of Fine and Applied Arts
Tel 0 2549 3271
Update : 2014-12-22 15:16:42


 
รศ.สยาม ดำปรีดา
Assoc.Prof.Sayam Champreeda
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Liberal Arts Dean Faculty of Liberal Arts
Tel 0 2549 4931
Update : 2014-12-22 15:19:44


 

ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
Asst.Prof.Teerawan Wathanotai
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Architecture Dean Faculty of Architecture
Tel 0 2549 4761 teerawan@rmutt.ac.th
Update : 2014-12-22 15:21:43


 
นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
MissPorntip Pinpathomrat
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine College Director (TMC) Thai Traditional Medicine College
Tel 0 2592 1901 pongpith@rmutt.ac.th
Update : 2014-12-22 15:24:10


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400