นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

ศูนย์หันตรา 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
Huntra Center 60 Moo 3 Asian Highway, Tambon Huntra
Phranakhon Si Ayutthaya
Phranakhon Si Ayutthaya 13000
Tel 0 3570 9102-3
Fax 0 3570 9105
www.rmutsb.ac.th
Update : 2012-04-01 19:24:56


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

ศูนย์วาสุกรี 19 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000


13000
Tel 0 3525 2392
Fax 0 3525 2393

Update :


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

ศูนย์นนทบุรี 7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่
เมือง นนทบุรี 11000


11000
Tel 0 2969 1369-74
Fax 0 2525 2682

Update :


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

ศูนย์สุพรรณบุรี 450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลย่านยาว
สามชุก สุพรรณบุรี 72130


72130
Tel 0 3554 4301-3
Fax 0 3554 4299

Update : 2012-04-01 21:38:52


 

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
Asst.Prof.Paisal Burinwatthana
อธิการบดี
President
Tel 0 3570 9103 ext. 7602 Fax 0 3570 9105
Paisalburin@hotmail.com
Update : 2014-10-03 10:55:31


 
รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ
Assoc.Prof.Dr.Surachai Machjajib
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
Surachai@rmutsb.ac.th
Update : 2014-10-03 10:09:26


 
นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
Mr.Pongwit Wudhiwiriya
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
Pongwits@hotmail.com
Update : 2014-10-03 10:11:28


 

รศ.สหายพล มีชูนึก
Assoc.Prof.Sahaipol Meechunuke
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
Sahaipol.m@rmutsb.ac.th
Update : 2014-10-03 10:15:56


 
ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน
Asst.Prof.Suwit Wongyuen
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9083
Mrs3839@hotmail.com
Update : 2014-10-03 10:17:33


 
ผศ.ดร.ศิริกุล คล่องคำนวณการ
Asst.Prof.Dr.Sirikul Klongkumnuankarn
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
Sirikul_111@hotmail.com
Update : 2014-10-03 10:19:37


 

รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร
Assoc.Prof.Raweewan Suvannasara
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
suvannasara@yahoo.com
Update : 2014-10-03 10:22:14


 
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
Assoc.Prof.Dr.Kitti Boonlertnirun
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
Kitti.b@rmutsb.ac.th
Update : 2014-10-03 10:25:17


 
ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
Asst.Prof.Krisdi Sukchayee
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
kris_di@hotmail.com
Update : 2014-10-03 10:26:55


 

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
Asst.Prof.Songwit Charoenkitthanalap
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
golf_songwit@hotmail.co.th.
Update : 2014-10-03 10:28:52


 
นางชลอ หนูอินทร์
Mrs.Chalor Nuin
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
CHALORRR@gmail.com
Update : 2014-10-03 10:30:41


 
นายอนุรักษ์ เมฆพะโยม
Mr.Anurak Mekpayom
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 3570 9103 ext. 7601 Fax 0 3570 9080
anurak-68@hotmail.com
Update : 2014-10-03 10:32:18


 

ผศ.เพิ่มศักดิ์ อยู่เป็นสุข
Asst.Prof.Permsak Yupensuk
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Industrial Education
Tel 0 3554 4301-3 ext. 125 Fax 0 3543 4016
PS2411@hotmail.com
Update : 2014-10-03 10:36:45


 
ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์
Asst.Prof.Thitima Chinowat
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Dean, Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry
Tel 0 3570 9103 ต่อ 6156 Fax 0 3570 9096
Thitichino@rmutsb.ac.th
Update : 2014-10-03 10:41:14


 
ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี
Asst.Prof.Dr.Salinun Boonmee
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean, Faculty of Business Administration and Information Technology
Tel 0 3524 5181 Fax 0 3524 2213
salinun_tap@hotmail.com
Update : 2014-10-03 10:47:23


 

นายเอนก เจริญภักดี
Dr.Anek Charoenphakdee
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
Tel 0 3570 9103 ext. 7214 Fax 0 3570 9095
deanscirmutsb@gmail.com
Update : 2014-10-03 10:49:52


 
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
Assoc.Prof.Napat Watjanatepin
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dean, Faculty of Engineering and Architecture
Tel 0 2969 1369-74 ext. 2352 Fax 0 2526 6423
Watjanatepin@rmutsb.ac.th
Update : 2014-10-03 10:52:32


 
นางนิรมล จันทร์แย้ม
Mrs.Niramol Chanyaem
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean, Faculty of Liberal Arts
Tel 0 3570 9208 Fax 0 3570 9208
nniramol@yahoo.com
Update : 2014-10-03 11:21:25


 

ดร.จันทนา แสนสุข
Dr.Jantana Sansook
คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
Dean, Suvarnabhumi Business School
Tel 0 3524 5999 Fax 0 3524 2217
jantana_tuk@hotmail.com
Update : 2014-10-03 11:26:05


 
ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
Dr.Direk Chimchana
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Research and Development Institute
Tel 0 3570 9097 Fax 0 3570 9097
Direk@rmutsb.ac.th
Update : 2014-10-03 11:27:03


 
นายสุวุฒิ ตุ้มทอง
Mr.Suwut Tumthong
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Office of Academic Resources and Information Technology
Tel 0 2969 1369 ext. 2542 Fax 0 2526 0983
Suwut@rmutsb.ac.th
Update : 2014-10-03 11:27:28


 

นางสมใจ บุญสรรค์
Mrs.Somjai Bunsan
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director, Office of Academic Promotion and Registration
Tel 0 3570 9103 ext. 6201 Fax 0 3570 9086
vipada02@hotmail.com
Update : 2014-10-03 11:28:03


 
ว่าที่ ร.ต.วิญญู มั่นธรรม
Acting Sub.Lt.Winyu Muntram
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director of Geteral Affairs Division

Update : 2012-04-10 23:47:41


 
นางชลอ หนูอินทร์
Mrs.Chalor Nuin
ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Finance Division

Update : 2012-04-10 23:50:30


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400