นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna

128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
เมือง เชียงใหม่ 50300
128 Huay Kaew Road, T. Changpuak
Muang
Chiangmai 50300
Tel 053921444
Fax 0 5321 3183
www.rmutl.ac.th
Update : 2012-03-14 09:36:38


 

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
Assoc. Prof. Dr.Numyoot Songthanapitak
อธิการบดี
President
Tel 0-5392-1444 ext. 1000, 1002 Fax 0-5321-3183
numyoot@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 10:35:11


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย
Asst. Prof. Prapat Chueathai
รองอธิการบดี ด้านบริหาร ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
Vice President for Administration and Strategic Planning
Tel 0-5392-1444 ext. 1800 Fax 0-5321-3183
prapat_ch@hotmail.com
Update : 2014-11-13 10:13:30


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ
Asst. Prof. Snit Pipitsombat
รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา
Vice President for Academic and Student Affairs
Tel 0-5392-1444 ext. 1800 Fax 0-5321-3183
snit@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 10:17:35


 

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์
Dr. Passawat Wacharadumrongsak
รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Vice President for Research and Technology Transfer
Tel 0-5392-1444 ext. 1800 Fax 0-5321-3183
wao_narong@yahoo.com
Update : 2014-11-13 10:22:28


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร บัวใบ
Asst. Prof. Auyporn Buabai
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0-5392-1444 ext. 1800 Fax 0-5321-3183
auiporn@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 10:24:37


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ
Asst. Prof. Udom Sutakam
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย
Vice President for Chiang Rai Campus
Tel 0-5372-3979 ext. 1001 Fax 0-5372-3978
sutakcom_u@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 10:33:44


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล
Asst. Prof. Manoon Mekaroonkamol
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง
Vice President for Lampang Campus
Tel 0-533-42547-8 ext. 204 Fax 0-5334-2549
manoon_mek@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 10:34:06


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์
Asst. Prof. Prasan Ruchirasak
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก
Vice President for Tak Campus
Tel 0-551-5900-5 ext. 201 Fax 0-555-1833
prasan_r@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 10:32:43


 
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์
Assoc. Prof. Dr. Komsan Amnueysit
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน
Vice President for Nan Campus
Tel 0-5471-0259 ext. 1003 Fax 0-5477-1398
komsanamn@hotmail.com
Update : 2014-11-13 10:37:55


 

ดร.ทินกร ทาตระกูล
Dr. Tinnagon Tartrakoon
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
Vice President for Phitsanulok Campus
Tel 0-5529-8438 ext.1125 Fax 0-5529-8440
ttin15@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 10:40:30


 
ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ
Dr.Yoopayao Daroon
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0-5392-1444 ext. 1001 Fax 0-5321-3183
yoopayaodaroon@gmail.com
Update : 2014-11-13 11:49:38


 
นายภฤศพงศ์ เพชรบุล
Mr.Prusapong Petchabul
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0-5392-1444 Fax 0-5321-3183
prusapong@gmail.com
Update : 2014-11-13 14:19:55


 

นายคูณธนา เบี้ยวบรรจง
Mr.Khoonthana Biaobanchong
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
Dean Faculty of Business Administration and Liberal Arts
Tel 0 5392 1444 ext. 2602-3 Fax 0-5321-3183
khoonthana@hotmail.co.th
Update : 2014-11-13 10:43:05


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา ยืนยงกุล
Asst.Prof.Pracha Yeunyongkul
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Engineering
Tel 0-5392-1444 ext. 2641 Fax 0-5392-1444 ext 2400
ypracha@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 10:55:44


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์
Asst.Prof.Chairattana Pansuvannajit
คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dean Faculty of Arts and Agricultural
Tel 0-5341-4250-2 Fax 0-5341-4253
tanchairat@gmail.com
Update : 2014-11-13 10:56:32


 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา
Asso.Prof.Dr.Somchart Hanvangsa
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
Dean Faculty of Science and Agricultural Technology
Tel 053921444 ext. 1024 Fax 0-5321-3183
somchath@hotmail.com
Update : 2014-11-13 10:55:02


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช
Asst. Prof. Somkiat Wongpanich
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director Office Academic Affair and Registration
Tel 0-5392-1444 ext. 1101 Fax 0-5321-3183
sk@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 11:00:14


 
นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์
Mr.Phowpinyo Shimbhanao
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Office of Academic Resource and Information Technology
Tel 0-5392-1444 ext. 1630 Fax 0-5321-3183
phowpinyo.shimbhanao@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 11:02:32


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี
Asst. Prof. Wanchart Suwattee
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
Director College of Integrated Science and Technology
Tel 0-5326-6518 ext. 2001 Fax 0-5326-6518 ext. 2002
wanchart.s@hotmail.com
Update : 2014-11-13 11:10:46


 
ดร.แมน ตุ้ยแพร่
Dr.Man Tuiprae
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Institute
Tel 0-5326-6516 Fax 0-5326-6522
Tmanman@hotmail.com
Update : 2014-11-14 09:27:41


 
ดร.ศิรประภา ชัยเนตร
Dr.Siraprapa Chainetr
ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
Director Office of The President
Tel 0-5392-1444 ext. 1000, 1002 Fax 0-5321-3183
President@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 11:21:43


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย พึ่งธรรม
Asst. Prof.Thawatchai Phuengtham
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Administration
Tel 0-5392-1444 ext. 1015 Fax 0-5321-3183
wat_rmutl@hotmail.com
Update : 2014-11-13 11:24:16


 
นางเกษฉัตร นวลดี
Mrs.Ketchat Nuandee
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0-5392-1444 ext. 1014 Fax 0-5321-3183
kasechut060711@hotmail.com
Update : 2014-11-14 11:41:49


 
ดร.กิจจา ไชยทนุ
Dr. Kitchar Chaitanu
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน
Director Policy and Planning
Tel 0-5392-1444 ext. 1500 Fax 0-5321-3183
kitchar@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 11:28:59


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์
Asst. Prof.Supattra Pansuvannajit
ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล
Director Personnel Division
Tel 0-5392-1444 ext. 1012 Fax 053921444 ext. 1217
ooy_tan@hotmail.com
Update : 2014-11-13 11:31:08


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Peera Junoysuwan
ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา
Director Student Development Division
Tel 0-5392-1444 ext.1230 Fax 0-5321-3183
Peera_ju@hotmail.com
Update : 2014-11-13 11:34:01


 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์
Assoc. Prof. Dr. Pornhathai Tanjitanont
ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Division
Tel 0-5392-1444 ext. 1032 Fax 0 5392 1444 ext. 1030
ptkhwan@gmail.com
Update : 2014-11-13 11:36:09


 

นายชาคริต ชูวุฒยากร
Mr.Chakrit Choovuthayakorn
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอาคารสถานที่
Director Building and Physical Plant Division
Tel 0-5392-1444 Fax 0-5321-3183
chakrit@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 11:38:46


 
นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน
MissPhornphiphat Thongpron
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
Director Office of Assets Administration
Tel 0-5392-1444 ext. 1120 Fax 0-5321-3183
pthongpron@rmutl.ac.th
Update : 2014-11-13 11:40:56


 
ดร.สุเทพ ทองมา
Dr.Suthep Tongma
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
Director Office of Education Quality Assurance
Tel 0-5392-1444 ext. 1105 Fax 0-5321-3183
sutheptongma@hotmail.com
Update : 2014-11-13 11:42:01


 

น.ส.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล
MissPhannipha Phesadpipa
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน
Director Office of Internal Auditing
Tel 0-5392-1444 ext. 1022, 1019 Fax 0-5321-3183
Audit_rmutl@hotmail.com
Update : 2014-11-13 11:46:05


 
นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน
Mr.Chaipathomporn Thanaphatpuangwan
ผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
Director Cultural Studies Center
Tel 0-5392-1444 ext. 1600 Fax 0-5392-1444 ext. 1600
chaipathom@gmail.com
Update : 2014-11-13 11:44:07


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล
Asst. Prof. Dr. Aroon Sotikul
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
Director Agricultural Technology Research Institute
Tel 0-5334-2553 Fax 0-5334-2550
sottikul@hotmail.com
Update : 2014-11-13 11:57:11


 

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล
Mr. Prusapong Petcharabul
ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
Director Community Technology Transfer Center
Tel 0-5392-1444 Fax 0-5321-3183
prusapong@outlook.com
Update : 2014-11-14 14:49:07


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400