นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangala University of Technology Isan

744 ถนนสุรนารายณ์
เมือง นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Rd.,
Muang
Nakhonratchasima 30000
Tel 0 4423 3000
Fax 0 4425 9538

Update : 2012-03-12 13:49:14


 

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
Asst.Prof.Dr.Viroj Limkaisang
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
President
Tel 0 4423 3050 # 1000 Fax 0 44233052
viroj.li@rmuti.ac.th
Update : 2014-11-14 08:30:31


 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า
Asst.Prof.Dr.Ratchaneewan Karnka
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
Vice-President in Administration & HR Development Affairs
Tel 0 4423 3053 # 2010 Fax 0 44233052
karnka1@yahoo.com
Update : 2014-11-14 16:58:40


 
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
Asst.Prof.Dr.Chalermpol Yuangklang
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
Vice-President in Academic & Quality Assurance Affairs
Tel 0 4423 3053 # 2017 Fax 044233052
chayua@hotmail.com
Update : 2014-11-14 08:34:30


 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี
Asst.Prof.Dr.Surasak Ratree
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
Vice-President in Strategic Planning & Foreign Relations Affairs
Tel 0 4423 3053 Fax 0 44233052
surasak.ra@rmuti.ac.th
Update : 2014-11-14 08:35:25


 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์
Asst.Prof.Dr. Jakrit Yaeram
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
Vice-President in Research & Academic Services Affairs
Tel 0 4423 3053 # 2013 Fax 044233052
jakrit.ya@rmuti.ac.th
Update : 2014-11-08 08:26:01


 
ผศ. ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
Assist.Prof.Chuchai T.Siriwattana
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
Vice-President in Students & Alumni Relations Affairs
Tel 0 4423 3053 # 2015 Fax 0 44233052
chuchai@rmuti.ac.th
Update : 2014-11-08 08:28:06


 

ผศ.ดร.ชีวิน เปสตันยี
Asst.Prof.Dr.Cheewin Pestonji
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
Vice-President in University Promotion & Development Affairs
Tel 0 4423 3053 # 2014 Fax 0 44233052
che_pes@hotmail.com
Update : 2014-11-08 08:31:49


 
ผศ.วิชยุทธ จันทะรี
Asst.Prof.Witchayut Chantharee
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Vice-President in University Council & Special Projects Affairs
Tel 044233053 Fax 044233052
vich2002@hotmail.com
Update : 2014-11-08 08:34:51


 
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน
Assoc.Prof.Jirapun Huaisan
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
Vice-President in Kalasin Campus
Tel 043811128 Fax 043812811
kalasin_rmuti1@hotmail.co.th
Update : 2014-11-14 08:37:41


 

ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
Dr.Ada Raimaturapong
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
Vice President for Khon Kaen Campus
Tel 043237492 Fax 044237483
aon_aour@hotmail.com
Update : 2014-11-08 08:54:00


 
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
Asst.Prof.Narong Pholwong
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร
Vice-President in Sakon Nakhon Campus
Tel 044734724 Fax 044734723
narong.pn@rmuti.ac.th
Update : 2014-11-14 16:59:32


 
ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล
Asst.Prof.Anurat Limsakun
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
Vice President for Surin Campus
Tel 0 44520764 Fax 0 44520764
anurat.li@rmuti.ac.th
Update : 2014-11-14 08:12:02


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400